29/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott

a)[2]

b)[3]

c)[4]

d)[5]

e)[6]

f)[7]

g)[8]

h)[9] a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben, vagy

i)[10]

j)[11]

k)[12]

foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) E rendelet alkalmazásában havi illetmény

a) azon rendvédelmi közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. július 1-jét megelőzően létesült a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának 2015. június 30-án számított együttes bruttó összege;

b)[13] azon rendvédelmi közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. július 1-jét követően létesült vagy akinek az átsorolására, fizetési fokozatban előrelépésére, áthelyezésére, továbbá a kinevezésének az illetményét is érintő egyéb módosítására ezt követően került sor a Kjt. 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának a kinevezés vagy az átsorolás napján számított együttes bruttó összege.

(3)[14] A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom folyósításánál az illetmény összegébe az e rendelet alapján járó rendvédelmi ágazati pótlék összege is beszámítandó.

2. § (1) A rendvédelmi közalkalmazott havonta rendvédelmi ágazati pótlékra jogosult. A rendvédelmi ágazati pótlék mértéke - a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján - a pótlékalap legalább 25%-a és legfeljebb 450%-a.

(2)[15] A munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi közalkalmazott részére köteles úgy megállapítani a rendvédelmi ágazati pótlék összegét, hogy az megfeleljen a rendvédelmi közalkalmazott havi illetménye 10%-ának megfelelő összeggel.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. §[16]

5. §[17]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 37. §-a. Hatályos 2016.07.17.

[2] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2019.03.12.

[3] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2019.03.12.

[4] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2019.03.12.

[5] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2019.03.12.

[6] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2019.03.12.

[7] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2019.03.12.

[8] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2019.03.12.

[9] Megállapította a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016.09.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016.09.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2019.03.12.

[13] Módosította a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 29. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[14] Beiktatta a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 27. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[15] Megállapította e rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján. Hatálytalan 2016.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 36. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2019.03.12.