Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § E rendelet szerinti támogatás célja az integrált közösségi és szolgáltató tér infrastrukturális kialakításának, valamint működtetésének támogatása, amelynek eredményeként hozzáférhetővé válnak a vidéki települések életminőségét javító közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb szolgáltatások.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a)[1] integrált közösségi és szolgáltató tér: e rendeletben kötelezően előírt, valamint az integrált közösségi és szolgáltató tér (a továbbiakban: IKSZT) címbirtokosa által választott, a címbirtokosi okiratában jóváhagyott szolgáltatások együttese;

b) IKSZT címbirtokosi pályázat: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által meghirdetett, az IKSZT kialakítására alkalmas és jogosult ügyfelek kiválasztására irányuló pályázat;

c) címbirtokosi okirat: az IKSZT címbirtokosi pályázat elbírálásának eredményeként az IH által kiadott jóváhagyó pályázati döntés;

d) IKSZT cím korlátozása: az IKSZT címbirtokosi okirat által biztosított jogoknak az IH általi időleges felfüggesztése;

e) IKSZT megvalósulási helyszín: a címbirtokosi okiratban az adott IKSZT kialakítására és működtetésére jóváhagyott földrészlet és a rajta található épület, illetve épületrész;

f) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés: e rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szerinti tevékenység;

g)[2] nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;

h)[3]

i)[4] működési kiadások elszámolási időszaka: egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal megnyíló, a 11. § (1) bekezdésében meghatározott azon kifizetési kérelem benyújtási időszakok közötti időszak, melyben az ügyfél működési kiadást számol el a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének benyújtási időpontját követően az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt;

j)[5] támogatás időarányos része: a támogatási határozattal rendelkező címbirtokos, mint ügyfél részére valamennyi beruházási kifizetési kérelmére kifizetési határozattal jóváhagyott összes beruházási támogatás összegének 1/60-ad része, illetve működési támogatás esetén valamennyi működési kifizetési kérelmére kifizetési határozattal jóváhagyott összes működési támogatás 1/36-od része és a kötelezettség nem teljesítésével érintett hónapok számának szorzata;

k) IKSZT megvalósulási helyszínének alapterülete: a címbirtokosi okiratban az adott IKSZT kialakítására és működtetésére jóváhagyott földrészleten található épületnek, illetve épületrésznek az országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti hasznos, fejlesztéssel érintett alapterülete;

l) vonalas létesítmény: eső- és szennyvízgyűjtő csatorna, árok, külső telefon és telekommunikációs hálózat beleértve a csatlakozási pontot, út, parkoló, járda, kerítés, térburkolat;

m) ifjúságfejlesztés: a felnövekvő generációk tagjaival, a gyerekekkel, a fiatalokkal és fiatal felnőttekkel való, az egyéni fejlesztést és a közösségi munkát is magában foglaló, lehetőség szerint családjaikat is bevonó folyamat, amelynek alakítói, aktív résztvevői, kezdeményezői a gyerekek, a fiatalok és a fiatal felnőttek. Az ifjúságfejlesztés folyamat célja elsődlegesen az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése, amely a gyerekek tekintetében az optimális fejlődés lehetőségeinek biztosítása, segítése, mindezek védelme, a primer prevenció, a fiatalok tekintetében a társadalmi és gazdasági folyamatokban való aktív részvételre való felkészítés, a fiatal felnőttek tekintetében pedig a munkavállalás és egzisztencia-teremtés, a családalapítás és a közéleti-közösségi részvétel támogatása, valamint szerves részét képezi a korosztállyal foglalkozó szakemberek célirányos, specifikus képzése.

n)[6] agrár-, vagy vidékfejlesztés területén tevékenykedő szakmai szervezet képviselője: az IKSZT működési területén agrár-, vidék-, vagy közösségfejlesztéssel összefüggő gyakorlati és fejlesztő tevékenységet végző szakember, szaktanácsadó, az agrár- vidékfejlesztési szakigazgatási szervezetek, köztestületek, gazdasági és szakmai kamarák, tudástranszfert biztosító, innovációs és szakmai szervezetek munkatársa, LEADER Helyi Akciócsoport tagja vagy LEADER Helyi Akciócsoport munkaszervezetének tagja;

o)[7] ifjúsági információs pont szolgáltatás: olyan alapellátás jellegű humánszolgáltatás, amelynek elsődleges célja a fiatalok számára térítésmentes információ- és segítő szolgáltatásnyújtás;

p)[8] IKSZT szolgáltatási- és programterv: az IKSZT kötelező és vállalt szolgáltatásainak igényfelmérésen alapuló naptári félévre meghatározott ütemezési terve, amely tartalmazza a szolgáltatásokhoz kötődő közösségi programok összességét, segíti azok megvalósítását, s alapját képezi a működéssel kapcsolatos ellenőrzéseknek;

q)[9]

r)[10] szakmai beszámoló: az ügyfél által az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt az IKSZT szolgáltatási- és programterv alapján megvalósított tevékenységéről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kifizető ügynökség) részére a szakmai beszámolási időszakra vonatkozóan félévenként elkészített és benyújtott beszámoló;

s)[11] szakmai beszámolási időszak: az a beszámolással érintett naptári félév, amely időszakról az ügyfél elkészíti a szakmai beszámolóját;

t)[12]

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatások egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe:

a) az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére;

b) az IKSZT megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésére;

c) az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére;

d) az IKSZT működtetésére.

(2) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában szereplő tevékenységek önállóan nem, csak az a) pontban szereplő tevékenységgel együtt támogathatóak.

(3) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján nem vehető igénybe támogatás az IKSZT megvalósulási helyszínéül szolgáló ingatlan azon részének felújítására, átalakítására, korszerűsítésére, illetve ezen ingatlanokban található eszközök beszerzésére, amely kizárólag a települési önkormányzat által ellátandó, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint közigazgatási funkciók ellátására szolgál.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt fejlesztések közvetlenül nem csak az IKSZT megvalósulási helyszínt érintik, akkor az érintett kiadásokat alapterület-arányosan meg kell osztani, és az elszámolható kiadások között csak az IKSZT megvalósulási helyszínére arányosan jutó kiadások szerepelhetnek.

(5) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján támogatással felújított, felújítással érintett épület, illetve épületrész fejlesztésére nem igényelhető támogatás.

(6) Az e rendelet szerinti tevékenységek nem kezdhetők meg a támogatási kérelem befogadását megelőzően.

Támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1)[13] E rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására a korlátozásmentes IKSZT címmel rendelkező települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy (a továbbiakban: ügyfél) jogosult.

(2) A nem önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás ügyfél esetében támogatási kérelmet a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7-8. §-ai alapján a közös feladatok és hatáskörök gyakorlására jogosult önkormányzat nyújthat be.

(3) E rendelet alapján az ügyfél a 2007-2013-as időszakban egy IKSZT megvalósulási helyszínen egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban, és csak egy támogatási kérelem alapján valósulhat meg támogatott beruházás, illetve szolgáltatásnyújtás. Egy településen egy IKSZT épület kialakítása támogatható.

A támogatás mértéke, az elszámolható kiadások

5. § (1) A 3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

(2) Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes elszámolható nettó kiadás.

(3) A 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban szereplő tevékenységekhez kapcsolódóan az egyéb elszámolható kiadások a Vhr. 31. §-a szerint számolhatóak el.

(5) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

(7) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénybevételéhez kapcsolódó elszámolható nettó kiadások nem haladhatják meg:

a) meglévő épület felújítására és korszerűsítésére vonatkozóan a nettó 180 000 forint/négyzetmétert;

b) meglévő épület bővítésére vonatkozóan a nettó 235 000 forint/négyzetmétert.

(8) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás az IKSZT megvalósulási helyszínének fejlesztéssel érintett, hasznos alapterülete után vehető igénybe. Amennyiben egy helyiség részben vagy egészben több célt is szolgál, alapterülete csak egyszer vehető figyelembe.

(9) A 3. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódó elszámolható összes kiadás nem lehet kevesebb, mint nettó 320 000 forint.

(10) A 3. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódó elszámolható kiadás nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 forint összeget.

(11) A 3. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódó elszámolható kiadás nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 forint összeget.

(12)[14] A 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján az üzemeltetési kötelezettség teljes ideje alatt az IKSZT működtetésére legfeljebb 6 500 000 forint elszámolható kiadás használható fel, azonban az ügyfél a Vhr. 17. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérően erre irányuló kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig nyújthat be.

(13) A 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján az IKSZT működtetésére elszámolt kiadás nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában elszámolt kiadás 25%-át.

(14)[15] A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt tevékenységek kiadásaira irányuló utolsó kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt évig tart abban az esetben is, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatásra nem jogosult.

6. § (1) A Vhr. 20. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakat kizárólag a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakra irányuló fejlesztés vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet alapján igényelt támogatás összege kedvezményezettenként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3)[16]

Kötelezettségek

7. § (1) Az ügyfél köteles az IKSZT cím korlátozásmentes birtoklásához szükséges, az IH-val kötendő együttműködési megállapodásban rögzített feltételek betartására.

(2)[17] Az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt köteles az alábbi szolgáltatásokat a (7)-(14) bekezdésekben meghatározott módon és alkalommal korlátozás- és térítésmentesen nyújtani:

a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;

b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása;

c) közművelődési programok szervezése;

d) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;

e) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtár működtetése vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelése, vagy - kizárólag abban az esetben, ha a településen az IKSZT megvalósulási helyszínétől eltérő helyszínen nyilvános könyvtári ellátás elérhető - olvasósarok működtetése;

f) közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT megvalósulási helyszínén önállóan, vagy teleházként, vagy e-Magyarország pontként.

(2a)[18] Amennyiben a (2) bekezdésben szereplő szolgáltatások a program jellegéből adódóan az IKSZT megvalósulási helyszínen nem valósíthatók meg, akkor attól eltérő helyszínen, de kizárólag az ügyfél által történő szervezésben megvalósíthatók.

(3) Az ügyfél köteles az IKSZT megvalósulási helyszínén az alábbi helyiségeket, illetve tereket kialakítani, illetve rendelkezésre bocsátani:

a) legalább 1 db, legalább 30 négyzetméter hasznos alapterületű, tanácsadásra, továbbá csoportfoglalkozásokra, képzések megtartására egyaránt alkalmas, természetes fénnyel megvilágított és szélessávú internet kapcsolattal rendelkező helyiség, illetve tér;

b) legalább 1 db, legalább 20 négyzetméter hasznos alapterületű, természetes fénnyel megvilágított, szélessávú internetkapcsolattal rendelkező helyiség, illetve tér, amely könyvtári és információs szolgáltatás esetén a dokumentumok tárolására és igénybevételére alkalmas;

c) legalább 1 db, legalább 15 négyzetméter hasznos alapterületű, közösségi internet szolgáltatás igénybevételére alkalmas helyiség, illetve tér;

d) legalább 1-1 db férfi, női és mozgáskorlátozott mellékhelyiség, vagy 1-1 db férfi és női akadálymentesített mellékhelyiség összesen legalább 1 db pelenkázóval;

e) legalább 5 db kerékpár és 5 db babakocsi elhelyezésére alkalmas, az IKSZT megvalósulási helyszín földrészletén elhelyezkedő fedett, a kerékpárok és a babakocsik lezárhatóságát lehetővé tevő, rögzítőhelyekkel ellátott babakocsi- és kerékpártároló;

f) legalább 1 db, legalább 10 négyzetméter hasznos alapterületű irodahelyiség, illetve irodai tér;

g) összesen legalább 5 négyzetméter hasznos alapterületű tároló helyiség(ek), továbbá teakonyha.

(4) A (3) bekezdés szerinti helyiségek, terek többfunkciósan is kialakíthatóak.

(5) Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházási művelet, műveletek megvalósulását követően köteles az alábbi eszközöket biztosítani:

a) legalább 5 db, a 4. számú melléklet szerinti minimális műszaki követelményeknek megfelelő, helyi hálózatban összekapcsolt, szélessávú internetkapcsolattal rendelkező számítógép-munkaállomás, amelyből:

aa) legalább 1 db számítógép-munkaállomásnak - a személyes jellegű ügyintézéshez szükséges mértékig - a többi munkaállomástól térben elkülönítetten kell elhelyezkednie,

ab) legalább 1 db számítógép-munkaállomásnak a személyzet munkájához rendelkezésre kell állnia;

b) hálózati kapcsolatot biztosító eszközök:

ba) router (útválasztó), vezeték nélküli funkciókkal, a gépek számához méretezett teljesítménnyel,

bb) switch (hálózati elosztó) a további gépek csatlakoztatásához,

bc) hálózati adattároló egység RAID vezérlővel (RAID0, tükrözés, két merevlemez azonos tartalommal), amely fájl szerver funkciókat biztosít, legalább 300 GB-os merevlemezekkel;

c) IP telefonálásra alkalmas eszköz (router vagy telefonkészülék);

d) az a) pontban meghatározott munkaállomások adatvesztés nélküli biztonságos kikapcsolását biztosító szünetmentes tápegység, tápegységek;

e) 1 db fekete-fehér vagy színes lézernyomtató, lapolvasó (legalább 300 dpi felbontással, legfeljebb 5-10 sec lapolvasási sebességgel, magyar nyelvű szoftverrel, kép állomány, illetve PDF formátumú mentési lehetőséggel, valamint optikai karakterfelismerő modullal), fax, illetve fénymásoló, vagy ezen eszközöket helyettesítő 1 db multifunkcionális készülék;

f) 1 db flipchart tábla;

g) 1 db projektor (legalább 1024 x 768 felbontással, min. 2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt);

h) 1 db vetítővászon;

i) 1 db CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó;

j) 1 db televízió;

k) a (3) bekezdésben meghatározott helyiségek, terek méretének és funkciójának megfelelő számú asztal, szék és egyéb bútor, amely magában foglalja a számítógépes munkaállomásokhoz szükséges irodabútorokat is, azonban a székek száma az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó helyiségek alapterületére vetítve nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti 2 db-ot;

l) digitális fényképezőgép (legalább 6 megapixel felbontású);

m) legalább 1 db vezetékes telefon;

n) polcrendszer, amely lehetővé teszi az ügyfélszolgálati és információs pont szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok (könyvek, elektronikus és papír alapú kiadványok, szórólapok) elhelyezését, valamint a könyvtári szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó dokumentumok (könyvek, folyóiratok, elektronikus és papír alapú kiadványok) elhelyezését;

o) a könyvtári szolgáltatásra biztosított minden asztalhoz 1 db olvasólámpa;

p) a (3) bekezdés f) pontja szerinti iroda működése érdekében: számítógép-munkaállomás vagy hordozható számítógép, számítógép- és íróasztal, irodai székek, zárható iratszekrény, hordozható telefonkészülék (nem mobil telefon).

(6)[19] Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a nyitvatartási időt meghirdetni és kifüggeszteni. A nyitva tartásnak legalább az alábbiak szerint, a közösségi kezdeményezésekhez illeszkedve kell megvalósulnia:

a) a hét 5 napján, amelyből legalább 1 napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie;

b) napi 6 órában, amelynek magában kell foglalnia a 16.00-18.00 óra közötti időszakot, valamint havonta legalább egy alkalommal a 18.00-21.00 óra közötti időszakot is;

c) az IKSZT nyitvatartási ideje nem lehet rövidebb az ügyfél által a támogatási kérelemben vállalt nyitvatartási időnél, azonban az ügyfél ünnepnapokon a vállalt, vagy meghirdetett nyitva tartástól eltérhet.

(7)[20] A (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási időszakonként legalább hat alkalommal agrár-, vagy vidékfejlesztési területen tevékenykedő szakmai szervezet képviselője által lebonyolítandó előadás, képzés, tanfolyam, tréning, fogadóóra programlehetőségek közül legalább egyet megszervezni.

(8)[21] A (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási időszakonként legalább hat alkalommal a 12-29 éves korosztály számára az ő igényeikre alapozva, a fiatalok aktív részvételével kialakított programot szervezni az alkotótábor, diszkó, erdei iskolai programok, ifjúsági fesztivál, ifjúsági klub, ifjúsági tábor, ifjúsági találkozó, képzés, kirándulás, koncert, műhelymunka (workshop), művészeti programok, nyári egyetem, önismereti program, önkéntes programok, önsegítő csoport, sportprogramok, szakkör, tanfolyam, tréning, vetélkedő program, kézműves foglalkozások lehetőségek közül.

(9)[22] A (2) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási időszakonként legalább hat alkalommal szabadidős, illetve közművelődési programot szervezni, amely lehet amatőr művészeti klub, alkotótábor, felnőttképzési program, fesztivál, filmvetítés, hagyományőrző program, ismeretterjesztő előadás, kiállítás, koncert, műhelymunka (workshop), művészeti programok, népfőiskola, önképzőkör, szakkör, színházi előadás, tanfolyam, tréning, színház-, mozi-, kiállítás-, illetve múzeumlátogatás.

(10)[23] A (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási időszakonként legalább egy alkalommal a vállalkozások működtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb üzletviteli, gazdálkodási ismeretekről szóló tájékoztató programot előadás, képzés, tanfolyam, tréning, vállalkozói klub, fogadóóra keretében megszervezni.

(11)[24] A (2) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási időszakonként legalább két alkalommal könyvtári és információs szolgáltatások használatával, előnyeivel, lehetőségeivel, illetve a könyvtárban megtalálható szellemi - irodalmi, tudományos - értékek terjesztésével kapcsolatos tájékoztató programot, előadást, képzést, klubot, szakkört, tanfolyamot, valamint olvasókultúra fejlesztő programot szervezni.

(12)[25] A (2) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási időszakonként legalább két alkalommal a digitális írástudás elterjesztésével, vagy az internet használatával kapcsolatos programot előadás, képzés, tanfolyam vagy klub keretében megszervezni.

(13) Egy program szervezése csak egy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódhat.

(14)[26]

(15)[27] A (2) és (2a) bekezdésben és a (7)-(12) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén, az előírt alkalmakon felül az adott szolgáltatásokat az ügyfél térítés ellenében is nyújthatja.

(16)[28] A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, a beruházás vagy fejlesztés tárgyát - a fenntarthatóságának biztosítása érdekében - az ügyfél a kötelezően előírt, valamint vállalt szolgáltatásainak teljesítését követően bérbe adhatja. Ennek során az ügyfélnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a tevékenység megfeleljen az 1. § szerint meghatározott céloknak.

(17)[29] A (15)-(16) bekezdés szerinti tevékenységek a (6) bekezdésben meghatározott nyitvatartási időben is végezhetők, azonban azok nem korlátozhatják az ügyfél kötelezően ellátandó, és vállalt szolgáltatásainak nyújtását.

(18)[30] A (15)-(16) bekezdés szerinti tevékenységekről külön nyilvántartást kell vezetni, az abból befolyt bevételek kizárólag az IKSZT működtetésére vagy fejlesztésére fordíthatók.

8. § (1)[31] Az ügyfél - amennyiben címbirtokosi okiratában vállaltan szerepel - az alábbi szolgáltatásokat köteles a (2) bekezdés d)-l) pontjaiban meghatározott módon és alkalommal nyújtani az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt:

a) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;

b) helyszín biztosítása civil szervezetek számára;

c) az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára;

d) a gyermekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása;

e) egészségfejlesztési programok megvalósítása;

f) üzlethelyiség vagy üzlethelyiségek kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében;

g) postai szolgáltatás nyújtása kizárólag azokon a településeken, ahol a Magyar Posta Zrt.:

ga) a postai szolgáltatást a Postapartner Program keretében vállalkozásba való kiszervezés útján kívánja működtetni, és a meghirdetett pályázatra jelentkező IKSZT címbirtokos vagy együttműködő partnere a postai szolgáltatás üzemeltetési jogát elnyerte, a Magyar Posta Zrt.-vel szerződést kötött, vagy

gb) a postai szolgáltatás IKSZT keretében történő üzemeltetéséhez a Magyar Posta Zrt. egyéb módon, írásos együttműködéses formában hozzájárulását adta;

h) elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása - közháló végpont kialakítása;

i) Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - munkaerőpiaci információs pont kialakítása.

(1a)[32] Amennyiben az (1) bekezdésben szereplő szolgáltatások a program jellegéből adódóan az IKSZT megvalósulási helyszínen nem valósíthatók meg, akkor attól eltérő helyszínen, de kizárólag az ügyfél által történő szervezésben megvalósíthatók.

(2) Az ügyfél a címbirtokosi okiratban szereplő szolgáltatások nyújtása érdekében az alábbi feltételeket köteles teljesíteni:

a) szolgáltatásonként egy, legalább 10 négyzetméter hasznos alapterületű közösségi szolgáltatások nyújtására alkalmas, természetes fénnyel is megvilágított, szélessávú internetkapcsolattal rendelkező helyiséget, teret kialakítani, illetve rendelkezésre bocsátani, amely többfunkciósan is kialakítható;

b) az (1) bekezdés b) pontjában ismertetett szolgáltatás érdekében az alábbi eszközöket biztosítani:

ba) helyiségek méretének és funkciójának megfelelő számú asztal,

bb) székek, amelyek száma a helyiség alapterületére vetítve nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti 2 db-ot,

bc) szekrény az eszközök tárolására,

bd) könyvespolc,

be) zárható iratszekrény,

bf) tábla,

bg) ruhafogas,

bh) nyomtató,

bi) vezetékes telefonkészülék,

bj) telefaxkészülék;

c) az (1) bekezdés d) pontjában ismertetett szolgáltatás érdekében az alábbi eszközöket biztosítani:

ca) zárható szekrény,

cb) nyitott polcos szekrény,

cc) pelenkázó asztal,

cd) székek, amelyek száma a helyiség alapterületére vetítve nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti 2 db-ot,

ce) asztal,

cf) szőnyeg;

d)[33] az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a működés megkezdését követő 18 hónapon belül egy, az ügyféltől eltérő helyi civil szervezet vagy nem formális közösség létrejöttét, működését segíteni, amelyet a tagok nyilatkozatával köteles igazolni, vagy már működő, az ügyféltől eltérő helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára szakmai beszámolási időszakonként legalább egy alkalommal a működésükkel kapcsolatos előadást, képzést, tanfolyamot, tréninget vagy tanácsadást tartani;

e)[34] az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az IKSZT megvalósulási helyszín valamely helyiségét a működés megkezdését követően legkésőbb a harmadik hónaptól kezdődően az ügyféltől eltérő helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára térítésmentesen rendelkezésre bocsátani, amelyet az ügyfél az adott szervezettel kötött megállapodással köteles igazolni;

f)[35] az (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan szakmai beszámolási időszakonként legalább tizenkét alkalommal, a tanórán kívül, az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő tankört, vagy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján bevett egyház által hit- és erkölcstanítást tartani;

g)[36] az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan szakmai beszámolási időszakonként legalább tizenkét alkalommal a 0-5 éves korosztályú gyerekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, fejlesztő programot megvalósítani;

h)[37] az (1) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan szakmai beszámolási időszakonként legalább két alkalommal egészségfejlesztési programot vagy egészségügyi szűrővizsgálatot szervezni;

i) az (1) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a működés megkezdését követően az üzlethelyiség bérbeadása vagy az üzlethelyiség bérlésének lehetőségét meghirdetni;

j)[38] az (1) bekezdés g) pontja szerinti postai szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan helyiség biztosítása;

k)[39] az (1) bekezdés h) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan szakmai beszámolási időszakonként legalább egy alkalommal az elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatással, annak használatával, vagy egyéb, az elektronikus közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos programot szervezni, amely lehet előadás, képzés, tanfolyam;

l)[40] az (1) bekezdés i) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan szakmai beszámolási időszakonként legalább két alkalommal a munka világával kapcsolatos előadást, tanfolyamot, tájékoztató rendezvényt szervezni.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti helyiség többfunkciósan is kialakítható.

(4) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben kiszolgáló helyiség(ek) kialakítására vonatkozó kötelezettségvállalást tesz:

a) köteles azt a vonatkozó műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően, okirattal igazolt módon kialakítani, illetve rendelkezésre bocsátani;

b) köteles konyha kiszolgáló helyiség kialakítása érdekében az alábbi eszközöket biztosítani:

ba) hűtőszekrény,

bb) tűzhely,

bc) konyhabútor,

bd) konyhai eszközök.

(5) Az ügyfél köteles a beruházásokat oly módon végrehajtani, hogy a beruházási művelet megvalósulásának időpontjától kezdve az IKSZT megvalósulási helyszín feleljen meg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 1. pontjában, valamint az országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII. 28.) Korm. rendeletben megfogalmazott akadálymentes közlekedés előírásainak.

(6)[41] Az ügyfél a 7. § (2) bekezdés és az (1) bekezdés szerinti címbirtokosi okiratban feltüntetett szolgáltatásainak és az általa vállalt nyitvatartási kötelezettség ellátása érdekében köteles:[42]

a) munkavállalót alkalmazni az alábbiak szerint:

aa) legalább egy főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott, legalább középfokú végzettséggel rendelkező személyt kell alkalmazni, vagy

ab) legalább két fő részmunkaidős, legalább középfokú végzettséggel rendelkező személyt kell alkalmazni;

ac) az aa) és ab) alpontban foglaltaktól eltérően 2012. szeptember 1. után új munkavállalóként kizárólag legalább érettségi vizsgával rendelkező munkavállaló alkalmazható;

b) a nyitva tartásnak megfelelő módon a helyettesítés rendjéről gondoskodni;

c)[43] legalább egy fő munkavállaló részére képesítés megszerzését biztosítani, amely képzést a 2013. január 1. előtt munkába állt munkavállaló legkésőbb 2013. június 30-áig, ezt követően legalább a munkába állást követő fél éven belül köteles megkezdeni, a képzés elvégzéséről kiállított igazolást legalább az iratőrzési kötelezettség végéig megőrizni.

(6a)[44] Az ügyfél a (6) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatási kötelezettségének közfoglalkoztatottal is eleget tehet, akár saját foglalkoztatás keretében, akár - amennyiben ezt a program nem zárja ki - más kormányzati program keretében történő közfoglalkoztatás útján. Ez esetben

a)[45] legalább egy fő érettségi vizsgával rendelkező főállású, teljes munkaidőben, vagy legalább két fő érettségi vizsgával rendelkező részmunkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat köteles foglalkoztatni

b)[46]

(6b)[47]

(6c)[48] Amennyiben a közfoglalkoztatottat más kormányzati program keretében nem az ügyfél foglalkoztatja, úgy a közreműködés feltételeit az ügyfél, a közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott megállapodásban rögzíti.

(7)[49] A (6) bekezdés c) pontja szerinti képzés e-Tanácsadói képzés formájában valósulhat meg.

(8)[50] Az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség teljes időszakára vonatkozóan köteles:

a)[51] minden naptári félévre vonatkozóan a 7. § (2) bekezdés, illetve a 7. § (7)-(13) bekezdés, valamint az (1) bekezdésnek, illetve a (2) bekezdés d)-l) pontjának megfelelő naptári félévre vonatkozó IKSZT szolgáltatási- és programtervet (a továbbiakban: programterv) készíteni. Az első programterv elkészítése az üzemeltetési kötelezettség megkezdésétől számított 30 napon belül esedékes, időtartama a naptári félév végéig érvényes, a továbbiakban az első naptári félévre vonatkozó programtervet a tárgyévet megelőző év november 30., a második naptári félévre vonatkozó programtervet tárgyév május 31. napjáig kell elkészíteni, amely programterv az alábbiakat tartalmazza:[52]

aa) a 7. § (2) bekezdésének és az (1) bekezdésnek megfelelő, tervezett közösségfejlesztő és közösségi programok (a továbbiakban: közösségi programok) megnevezését,

ab) az egyes közösségi programok 7. § (2) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és programtípusba való besorolását, ahol minden egyes program csak egy szolgáltatás- és programtípusba sorolható be,

ac) közösségi programok tervezett időpontját év, hónap, nap formátumban, a résztvevők tervezett számát, a célcsoport megnevezését és a program céljának rövid leírását,

ad) a közösségi programok megvalósítása során a programtervtől való eltérés esetén figyelemmel lenni a 7. § és a (2) bekezdés szerinti követelményekre;

b) a programterv teljesítését, a közösségi programok tényleges megvalósulását legkésőbb a beszámolási időszak utolsó napjának végéig dokumentálni, amely tartalmazza az alábbiakat:

ba) a közösségi programok megnevezését,

bb) az egyes közösségi programokra vonatkozóan a 7. § (2) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és programtípusba való besorolást, a program időpontját év, hónap, nap formátumban, a résztvevők számát, a program eredményének rövid leírását,

bc) a közösségi programokon a résztvevők nevét, aláírását tartalmazó önkéntesen aláírt jelenléti ívet, a 7. § (2) bekezdés b) pontja, valamint az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódó statisztikát, amely a szolgáltatást igénybevevők becsült életkorát, az igénybe vett szolgáltatás-, és programtípus besorolását, valamint időpontját tartalmazza, annak hitelességét az ügyfél, vagy a foglalkoztatott aláírásával kell igazolni,

bd) három darab, a közösségi programokról készített, a program különböző jellegzetes elemeit bemutató, a beszámolóban dátummal beazonosítható fényképfelvételt,

c)[53] a feladatait az IH-val kötött szakmai együttműködési megállapodás alapján végezni,

d)[54] az IKSZT működésével összefüggő dokumentumokat, iratokat elkülönítve nyilvántartani, azt az üzemeltetési időszak alatt, valamint a dokumentumok, iratok típusától függően a vonatkozó jogszabályok szerint, valamint az előírt határidő végéig megőrizni, azokba az IH, valamint a kifizető ügynökség részére a betekintést biztosítani,

e)[55] valamely szolgáltatás ellátását, személyi változást, vagy az ügyfél, mint IKSZT címbirtokos szervezet jogi változásának bekövetkezését, a változás bekövetkezésétől számított 10 munkanapon belül, a változást igazoló dokumentumok ügyfél által hitelesített másolatának egyidejű megküldésével az IH részére bejelenteni,

f) a foglalkoztatottak aláírásával igazolt, a munkavégzés idejét tartalmazó, jelenléti ívet naprakészen vezetni.

(9)[56] A (7) bekezdésben előírt képzés megszerzése helyettesíthető legfeljebb 10 éve megszerzett főiskolai vagy egyetemi felsőfokú végzettséggel, amelynek hitelesített oklevélmásolatát az ügyfél az iratőrzési kötelezettség végéig köteles megőrizni.

(10)[57]

A támogatási kérelem benyújtása

9. § (1)[58] A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. október 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségéhez az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.

(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi információkat, illetve adatokat:

a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok;

b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok;

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;

d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok;

e) az IKSZT címbirtokosságra vonatkozó adatok;

f) a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó információk;

g) a tervezett fejlesztésre vonatkozó információk;

h) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó információk;

i) a fejlesztési területre vonatkozó adatok;

j) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről;

k) az ügyfél aláírása;

l) helyi szükségletek felmérésére vonatkozó adatok.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az értékeléshez az 1. számú mellékletben meghatározott pontozási szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;

b) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének h) és i) pontjában foglaltaktól eltérően működtetési és fenntarthatósági tervet;

c) a megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központtal kötött együttműködési megállapodást.

(4) E rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemhez - a Vhr. 27. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltaktól eltérően - üzleti tervet nem kell csatolni.

A támogatási kérelem elbírálása

10. § A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el és az 1. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

A kifizetési kérelem benyújtása

11. § (1)[59] A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1)-(3) bekezdéseitől eltérően évente

a) január 1-31.,

b) április 1-30.,

c) július 1-31., valamint

d) október 1-31.

között lehet postai úton benyújtani a kifizető ügynökséghez, a kifizető ügynökség által a honlapján közzétett formanyomtatványon.[60]

(1a)[61] A kifizetési kérelmeket a 2015. évben az (1) bekezdésben foglalt benyújtási időszakoktól eltérően kizárólag január 1. és 31., április 1. és 30., valamint július 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani, az (1) bekezdés szerinti módon.

(2)[62] A kifizetési kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatokat;

b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat;

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat;

d) az elszámolni kívánt kiadásokra vonatkozó adatokat;

e) az elszámolni kívánt kiadások indokoltságát alátámasztó információkat;

f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információkat;

g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó információkat;

h) a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információkat;

i) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről;

j) az ügyfél cégszerű aláírását.

(3)[63] A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti működési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell:

a) az első kifizetési kérelemhez, illetve a további munkaszerződések megkötését követő első kifizetési kérelemhez a foglalkoztatottal kötött munkaszerződés másolatát;

b)[64] 8. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, az elszámolási időszakot tartalmazó féléves programtervet;

c)[65] a kifizetési kérelem alapjául szolgáló időszakra vonatkozóan a 8. § (8) bekezdés f) pontja szerinti jelenléti ívek másolatát.

(4) Az IKSZT cím felfüggesztése esetén az ügyfél a felfüggesztés időszakára vonatkozóan működési kiadásainak elszámolása érdekében kifizetési kérelmet nem nyújthat be.

(5) Működési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelmet a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra irányuló fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének benyújtási időpontjától kezdődően felmerült kiadásokra lehet benyújtani.

11/A. §[66] (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél legkésőbb 2013. január 31. napjáig nyújthat be olyan első kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő összeg is elszámolásra kerül. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4)[67] A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.

Szakmai beszámoló készítése és benyújtása[68]

11/B. § (1)[69] Az ügyfél köteles szakmai beszámolót benyújtani a kifizető ügynökség részére a 8. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott programterv adott időszakra vonatkozó megvalósításáról. A szakmai beszámolók a féléves szakmai beszámolási időszakoknak megfelelően évente az első naptári félévre vonatkozóan adott év július 10. napjáig, a második naptári félévre vonatkozóan a következő év január 10. napjáig nyújthatók be.

(2) A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

a) a 8. § (8) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásnak a beszámolás alapjául szolgáló időszakra vonatkozó kivonatát;

b) a beszámolás alapjául szolgáló időszakra vonatkozóan a 8. § (8) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti jelenléti ívek ügyfél által hitelesített, az eredetivel mindenben megegyező másolatát;

c) a beszámolás alapjául szolgáló időszakra vonatkozóan a 8. § (8) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fényképfelvételeket;

d) a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás működtetése esetében a létrejövő civil szervezet, nem formális közösség tagjainak nyilatkozatát a megalakulásról.

(3) Az ügyfél, amennyiben a 8. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti engedéllyel rendelkezik, úgy köteles annak megszerzését követő szakmai beszámolási időszakban az engedélyt igazoló dokumentumot a szakmai beszámolóhoz csatolni.

(4)[70]

(4a)[71]

(4b)[72]

(4c)[73]

(5)[74] Amennyiben megállapítást nyer, hogy a szakmai beszámolókhoz kapcsolódóan jogkövetkezményt kell alkalmazni, akkor valamennyi szakmai beszámolási időszak alkalmával a 12. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

Jogkövetkezmények

12. §[75] (1)[76] Ha az ügyfél a 7. és 8. § szerinti kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, továbbá pótolható mulasztás esetén a kötelezettségét felszólításra sem teljesíti, akkor kötelezettségszegés esetén a kötelezettségszegés megállapításáig kifizetett, a beruházási és - amennyiben IKSZT működtetésre vonatkozóan is támogatással rendelkezik - a működési támogatás időarányos része 3%-ának megfelelő támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Ha az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt nem teljesíti a 7. és 8. § szerinti kötelezettségét, akkor az IKSZT címe felfüggesztésre kerül.

(3) Az IKSZT cím felfüggesztése esetén az e rendelet szerint kifizetett összes beruházási és működési kiadás 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti időarányos részének 20%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) Az IKSZT cím visszavonása esetén az e rendelet szerint kifizetett összes beruházási és összes működési elszámolható kiadás 100%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(5)[77] Az IKSZT cím felfüggesztéséről és visszavonásáról a kifizető ügynökség javaslatára az IH dönt.

Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13/A. §[78] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet] megállapított 11/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. október 15. napjáig nyújtották be és a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerőre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.

13/B. §[79] E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 11/A. § (4) bekezdését a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13/C. §[80] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 5. § (12) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

13/D. §[81] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 5. § (12) bekezdését és 11. § (1a) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13/E. §[82] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet]

a) megállapított 2. § (1) bekezdés r) pontját, 8. § (6a) bekezdés a) pontját, (7) és (9) bekezdését, 8. § (8) bekezdés a), c)-e) pontját, 11. § (1) bekezdését, 11/B. § (1) és (5) bekezdését, valamint 12. § (5) bekezdését a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 2. § (1) bekezdés q) és t) pontját, 7. § (14) bekezdését, 8. § (6a) bekezdés b) pontját, 8. § (6b) és (10) bekezdését, 11/B. § (4)-(4c) bekezdését, valamint 6. számú mellékletét a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

15. §[83] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. §[84] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (VI. 7.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított 2. § (1) bekezdés q) pontját, 8. § (8) bekezdés a) pontját, 11/B. § (1) bekezdését, 11/B. § (4a) és (4b) bekezdését, 11/B. § (5) bekezdését, és 12. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Értékelési és pontozási szempontrendszer

Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető pontszám
Szakmai szempontok
Címbirtokosi okiratban megállapított minőségiCímbirtokosi okirat
pontszám alapján:
165-13525 pont
134-12523 pont
124-11520 pont
114-10017 pont
99-9013 pont
89-809 pont
79-705 pont
69-00 pont
A fejlesztés által létrejött beruházásKérelem alapján
látogathatósága megoldott:
- a hét minden napján5 pont
- hetente legalább 5 nap0 pont
Az IKSZT működése érdekében alkalmazottKérelem alapján
munkatárs, vagy a részmunkaidőben alkalmazott
munkatársak közül legalább egy, az IKSZT
megvalósítás helye szerinti kistérségben
rendelkezik lakóhellyel:
- Igen5 pont
- Nem0 pont
Az IKSZT címbirtokos vállalja az általaKérelem alapján
foglalkoztatott munkatárs kompetenciafejlesztését
képzéseken, szakmai műhelyeken
(közösségfejlesztés, közösségi tér működtetés)
való részvétellel
- Igen, évente legalább 60 óra vagy legalább
2 képzés5 pont
- Nem0 pont
Az IKSZT jelenleg könyvtárként vagy művelődésiKérelem alapján
házként funkcionáló épület átalakításával valósul
meg:
- Igen5 pont
- Nem0 pont
A könyvtári és információs szolgáltatásokKérelem alapján
biztosítása az IKSZT-ben hetente legalább
5 napon minimum 20 órában biztosított
- Igen5 pont
- Nem0 pont
A könyvtári és információs szolgáltatásokKérelem alapján
biztosítása az IKSZT-ben hetente legalább
5 napnál minimum 20 óránál nagyobb nyitva
tartás esetén:
- Igen5 pont
- Nem0 pont
Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés módjaÉrtékeléshez rendelhető pontszám
Komplexitás
A fejlesztés szolgáltatási komplexitása;Kérelem alapjánSzolgáltatásonként + 8 pont
(amennyiben az ügyfél a kérelmében opcionálisan(Maximálisan megszerezhető
ellátandó szolgáltatás ellátását is vállalja)pontszám 48 pont)
- Igen
- Nem
A fejlesztés térszerkezeti komplexitásaKérelem alapján
(amennyiben az ügyfél legalább két helyiséget
többfunkciósan, azaz abban több szolgáltatást is
tervezve kíván kialakítani)
- Igen20 pont
- Nem0 pont
Horizontális szempontok
Hátrányos helyzetű (nők, fiatalok, romák, illetveKérelem alapján
fogyatékossággal élők) munkavállalók, illetve
pályakezdő fiatalok foglalkoztatása:
- legalább 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót
vagy pályakezdő fiatalt, alkalmaz7 pont
- nem alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót
vagy pályakezdő fiatalt0 pont
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergiaKérelem vagy igazolás alapján
hasznosítást:
- Igen5 pont
- Nem0 pont
Működési és fenntarthatósági terv40 + 5 + 5 pont

2. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása, valamint a kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések esetén elszámolható kiadások

1. IKSZT megvalósulási helyszín kialakítása (épület külső és belső felújítása, bővítése, korszerűsítése)

1. épület és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;

2. az 1. pontban foglalt fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó, önállóan nem támogatható kiadások:

a) külső nyílászáróinak cseréje, beépítése,

b) épület szigetelése,

c) utcafronti kerítés felújítása;

3. ivóvízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, korszerűsítése;

4. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, korszerűsítése;

5. földgáz, távhővezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, korszerűsítése;

6. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése;

7. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából);

8. épületek akadálymentesítése;

9. vagyonvédelmi elektronikai és hűtőberendezések, rendszer kiépítése, korszerűsítése.

2. Az IKSZT megvalósulási helyszín kialakításához kapcsolódó, földrészleten belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés

1. használati térelemek beszerzése (pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló);

2. látvány térelemek beszerzése (favédőrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók, kandeláberek);

3. fásszárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás;

4. meglévő és új parkok beépített öntözőrendszerének kiépítése;

5. játszótéri eszközök és használati térelemek (homokozó kialakítása, tornaeszközök, hinta, asztal, pad, ivókút, esőbeálló, hulladékgyűjtő) beszerzése;

6. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák;

7. szelektív hulladékgyűjtők és -tárolók kiépítése;

8. vonalas létesítmény kiépítése, fejlesztése.

3. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Személyhez kötődő kiadások:

a) munkaszerződés alapján kifizetett bér és járulékai;

b) munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelő jutalom vagy annak időarányos része;

c) jogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban meghatározott adómentes összegig fizetett része.

4. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Számítógépek minimális műszaki követelményei:

1. 1,6-2,4 GHz gyorsaságú vagy többmagos processzor,

2. legalább 1GB RAM memória,

3. legalább 80 GB merevlemez,

4. monitor (legalább 17 inch képátlóval),

5. DVD író-olvasó,

6. kártyaolvasóval (min. CF és SD kártyák),

7. egér (legalább 400 dpi felbontású, infra vagy lézer egér),

8. kommunikációs eszközök (mikrofon, hangszóró, fejhallgató, webkamera),

9. jogtiszta operációs rendszer,

10. jogtiszta irodai alkalmazáscsomag,

11. jogtiszta biztonsági szoftver (vírusvédelmi),

12. jogtiszta web-szerkesztő és grafikus szoftvercsomag (vektoros rajzoló program + képszerkesztő).

5. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

I. Konyhai eszközök:

1. hűtőszekrény,

2. tűzhely,

3. konyhabútor,

4. konyhai eszközök (kávéfőző, teafőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, melegszendvics-sütő),

5. konyhai edények, tányérok, poharak, evőeszközök.

II. Elektronikai eszközök:

1. rádió, MP3 lejátszó,

2. hangosító eszközök (erősítő, keverőpult, hangfalak),

3. műholdas internetkapcsolathoz szükséges eszközök,

4. 1 db videokamera,

5. 1 db videomagnó,

6. legfeljebb 6 db számítógép-munkaállomás,

7. hálózati kapcsolatot biztosító eszközök: router (útválasztó), vezeték nélküli funkciókkal, a gépek számához méretezett teljesítménnyel, switch (hálózati elosztó) a további gépek csatlakoztatásához,

8. hálózati adattároló egység RAID vezérlővel (RAID0, tükrözés, két merevlemez azonos tartalommal), amely fájl szerver funkciókat biztosít, legalább 300 GB-os merevlemezekkel,

9. IP telefonálásra alkalmas eszköz (router vagy telefonkészülék),

10. szünetmentes tápegység, tápegységek,

11. 1 db fekete-fehér vagy színes lézernyomtató, lapolvasó (legalább 300 dpi felbontással, legfeljebb 5-10 sec lapolvasási sebességgel, magyar nyelvű szoftverrel, kép állomány, illetve PDF formátumú mentési lehetőséggel, valamint optikai karakterfelismerő modullal), fax, illetve fénymásoló, vagy ezen eszközöket helyettesítő 1 db multifunkcionális készülék,

12. 1 db CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó,

13. 1 db televízió,

14. magnó,

15. diktafon,

16. házimozi rendszer,

17. hordozható telefonkészülék (nem mobil telefon)

18. 1 db projektor (legalább 1024 x 768 felbontással, min. 2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt),

19. digitális fényképező,

20. vezeték.

III. Szolgáltatások biztosításához szükséges eszközök:

1. 1 db beltéri színpad,

2. színpadvilágítás,

3. színházi függöny,

4. paraván, mobil kiállítási installációs eszközök,

5. kondicionáló gépek,

6. 1 db pingpongasztal,

7. pingpongütők, labdák,

8. 1 db csocsóasztal,

9. 1 db billiárdasztal, ütők, golyók,

10. 1 db pókerasztal,

11. darts táblák, darts dobók,

12. 1 db flipchart tábla,

13. 1 db vetítővászon,

14. asztalok,

15. székek,

16. polcrendszerek,

17. egyéb bútorok,

18. olvasó lámpák,

19. zárható iratszekrény,

20. irodaszékek,

21. pelenkázóasztal.

IV. Egyéb berendezési tárgyak, eszközök:

1. légkondicionáló, ventilátorok,

2. takarítóeszközök (porszívó, takarítógép),

3. szőnyegek, terítők, függönyök,

4. függönykarnisok,

5. belső hirdetőtáblák,

6. kanapék, fotelek,

7. polcok,

8. szekrények,

9. térelválasztó bútorok,

10. ruhatároló fogasok,

11. poroltók,

12. állólámpák.

6. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez[85]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[2] Megállapította a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.13.

[3] Hatályon kívül helyezte a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2013.12.17.

[4] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[5] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[6] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[7] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[8] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[9] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[10] Módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 2. § a) pontja és 4. § b) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[11] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[13] Módosította a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.12.17.

[14] Megállapította a 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.07.23.

[15] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[16] Hatályon kívül helyezte a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 10. § - a. Hatálytalan 2012.08.05.

[17] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[18] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[19] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[20] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[21] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[22] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[23] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[24] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § e) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[25] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § e) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[27] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[28] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[29] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[30] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[31] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[32] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[33] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[34] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[35] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § f) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[36] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § f) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[37] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § e) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[38] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[39] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § d) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[40] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § e) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[41] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[42] A felvezető szövegrészt módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 16. § g) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[43] Megállapította a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.13.

[44] Beiktatta az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[45] Módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[46] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § e) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[47] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § f) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[48] Beiktatta az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[49] Megállapította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.06.08.

[50] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.08.05.

[51] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[52] A nyitó szövegrészt módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § g) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[53] Módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[54] Módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[55] Módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[56] Megállapította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.06.08.

[57] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § h) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[58] Megállapította a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. §-a. Hatályos 2009.09.29.

[59] Megállapította a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet 16. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[60] A záró szövegrészt módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[61] Megállapította a 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.07.23.

[62] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.08.05.

[63] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.08.05.

[64] Megállapította a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.12.13.

[65] Megállapította a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.12.13.

[66] Beiktatta a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 19. §-a. Hatályos 2012.07.28.

[67] Beiktatta a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.17.

[68] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2012.08.05.

[69] Módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 2. § g) pontja és 4. § i) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[70] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § j) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[71] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § j) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[72] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § j) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[73] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § j) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

[74] Módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § k) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[75] Megállapította a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.08.05.

[76] Megállapította a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[77] Módosította a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 2. § h) pontja. Hatályos 2017.06.08.

[78] Beiktatta a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 20. §-a. Hatályos 2012.07.28.

[79] Beiktatta a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.17.

[80] Beiktatta a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[81] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 24. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[82] Beiktatta a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.06.08.

[83] Beiktatta a 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.08.05.

[84] Beiktatta a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2013.06.08.

[85] Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet 4. § l) pontja. Hatálytalan 2017.06.08.

Tartalomjegyzék