69/2013. (VII. 29.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1.[1] általános csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános "de minimis" rendelet) alapján nyújtott támogatás;

2. Bemutató Üzem: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozott intézkedések irányító hatósága (a továbbiakban: IH) által Bemutató Üzemként elismert és nyilvántartásba vett, bemutató üzemi programot szolgáltató szervezet;

3. bemutató üzemi program: a Bemutató Üzem által a saját üzemi területén, egy naptári napon belül megvalósított, gyakorlati bemutató, tájékoztató és konzultációs rendezvény, amelyen mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók vehetnek részt, és amelynek tárgya innovatív fajták, technológiák, környezetvédelmi, állatjóléti, gazdaságirányítási, szervezési, vagy marketing megoldások bemutatása;

4.[2] erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, akit, vagy amelyet az erdészeti hatóság külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett;

5. kölcsönös megfeleltetés előírásai: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben foglalt szabályok szerint;

6.[3] mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, aki vagy amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenységet folytat, vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkezik;

7.[4] projektterv: a Bemutató Üzem által az e rendeletben meghatározott teljesítési időszakokra vonatkozóan készített terv, amely tartalmazza az adott időszak folyamán megvalósításra tervezett bemutató üzemi programok időpontjait (legalább a hónap megjelölésével), témáit, valamint költségtervét.

(2) E rendelet vonatkozásában nem kell alkalmazni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 17. § (2) és (4) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés e)-f) pontjában, a 31. §-ában, valamint 33. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

2. A támogatás jellege

2. § E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a bemutató üzemi programok megvalósításához.

3. A Bemutató Üzem cím elnyerésének feltételei

3. § (1)[5] A Bemutató Üzemként történő elismerésről - a Herman Ottó Intézet közreműködésével lebonyolított pályázat alapján - az IH hoz döntést. A Bemutató Üzem címre az a (3) bekezdés szerinti szervezet jogosult, amely részére e rendelet hatálybalépését követően, az IH által közleményben közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján, az IH a Bemutató Üzem címet odaítélte.

(2) Az IH a bemutató üzemi programok iránt jelentkező igénytől függően több alkalommal is meghirdetheti a Bemutató Üzem cím elnyerésére irányuló pályázatot.

(3) Bemutató Üzem címre jogosult

a)[6] e rendelet hatálybalépését megelőző gazdasági évben legalább 3 Európai Méretegység nagyságú gazdasággal rendelkező őstermelő, családi gazdaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, társas vállalkozás, termelői csoport, termelői és értékesítési szövetkezet, beszerzési és értékesítési szövetkezet, szociális szövetkezet,

b) legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdaság, vagy

c) legalább 2 hektár üzemi területtel rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaság.

(4) A Bemutató Üzem címre való jogosultság további feltétele a bemutató üzemi program megvalósítására való alkalmasság a következő szakterületek közül legalább egyre vonatkozóan:

a) növénytermesztés,

b) kertészet,

c) integrált növény- és talajvédelem,

d) öntözés, vízgazdálkodás,

e) állattenyésztés,

f) állategészségügy,

g) állatjólét,

h) mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gépesítés,

i) mezőgazdasági és erdőgazdálkodási technológia,

j) megújuló energia,

k) fenntartható gazdálkodás,

l) környezetvédelem,

m) ökológiai gazdálkodás,

n) induló fiatalok gazdálkodása,

o) kereskedelmi forgalmazás céljából történő élelmiszer-előállítás,

p) a külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-előállítás,

q) erdőgazdálkodás,

r) vadgazdálkodás,

s) lovasturizmus.

(5) A Bemutató Üzem cím odaítélésének bírálati szempontjai:

a) a (4) bekezdés szerinti szakterületeken a bemutató üzemi programok minél egyenletesebb országos lefedettségének a biztosítása;

b) a bemutatás tárgyának:

ba) stratégiai jelentősége az adott tájegységben,

bb) gazdasági versenyképesség növelő hatása,

bc) környezetkímélő hatása,

bd) innovatív jellegének mértéke;

c) a bemutató üzemi program lebonyolításához olyan szaktanácsadó közreműködésének biztosítása legalább a program teljes időtartama alatt, aki a szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet alapján a bemutató tárgya szerinti szakterületen szaktanácsadói engedéllyel rendelkezik.

(6) Nem jogosult Bemutató Üzem címre az a személy vagy szervezet,

a) aki, vagy amely mezőgazdasági vagy erdészeti tevékenységgel összefüggően használatos termékeket gyárt, forgalmaz, vagy az ilyen termékekkel ügynöki tevékenységet folytat;

b)[7] akit, vagy amelyet 2013. augusztus 26. napjáig jogerős határozatban az EMVA társfinanszírozásával nyújtott támogatásnak az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerinti visszafizetésére köteleztek, és a támogatási kérelem benyújtásáig e fennálló tartozása teljes mértékben nem került rendezésre;

c) akinek, vagy amelynek az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtását megelőző

ca) gazdasági évben a saját bevételei nem érik el az összes bevétel 20%-át, vagy

cb) két gazdasági évben az adózás előtti eredménye 0 vagy negatív; vagy

d) akinek, vagy amelynek a bemutató tárgyát képező üzeme, üzemrésze, technológiája nem felel meg a kölcsönös megfeleltetés előírásainak, és a munkabiztonságra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

(7) A vetőmag és a szaporítóanyag a (6) bekezdés a) pontja alkalmazásában nem minősül mezőgazdasági vagy erdészeti tevékenységgel összefüggően használatos terméknek.

(8) A Bemutató Üzem címet az IH visszavonja

a) a Bemutató Üzem írásbeli kérelmére;

b) ha a Bemutató Üzemmel szemben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a 10. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt 2 alkalommal érvényesíti; vagy

c) a (6) bekezdésben meghatározott körülmény fennállása esetén.

4. A projektterv jóváhagyásának feltételei és szempontjai

4. § (1)[8] A Herman Ottó Intézet a Bemutató Üzem által benyújtott projekttervet csak abban az esetben hagyja jóvá, ha a projektterv 6 hónapos időszakra vonatkoztatva legalább 3 bemutató üzemi programot tartalmaz.

(2) A projektterv jóváhagyásának további szempontjai:

a) a jogcímre rendelkezésre álló forráskeret nagysága,

b) a bemutató üzemi programok egyenletes szakterületi és területi lefedettségének biztosítása,

c) a bemutató üzemi programok költségtervének megalapozottsága.

(3) A jóváhagyott projekttervek támogatásigénye nem haladhatja meg a jogcímre rendelkezésre álló forráskeret nagyságát.

(4)[9] Egy projektterv időszakra vonatkozóan a Bemutató Üzemnek csak egy projektterve hagyható jóvá.

(5)[10] A Bemutató Üzem a projekttervet a Herman Ottó Intézet honlapján rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, kinyomtatásával, cégszerű aláírásával és a Herman Ottó Intézet címére postai úton történő megküldésével nyújtja be.

(6)[11] A projektterv-benyújtás (a postai feladás) határideje

a) 2014. év első projektterv időszakára vonatkozóan a Bemutató Üzemi cím odaítéléséről szóló értesítés kézhezvételét követő 15. munkanap;

b) 2014. év második projektterv időszakára vonatkozóan 2014. március 31.

(7)[12] A Herman Ottó Intézet a projektterv jóváhagyásáról a benyújtást követő 30 napon belül hoz döntést. Hiányos vagy téves adatok esetén a projekttervet hiánypótlás, a költségtervet megalapozatlanság esetén módosítás céljából egy alkalommal visszaküldi, válaszadási határidő megjelölésével. A projektterv jóváhagyása történhet az abban foglalt bemutató-üzemi programok összességének, vagy egy részének jóváhagyásával.

(8)[13] A Herman Ottó Intézet a bemutató üzemi programok projekttervben foglaltak szerinti teljesülését a helyszínen ellenőrizheti. A Herman Ottó Intézet helyszíni vizsgálatának eredményét az MVH az eljárása során figyelembe veszi.

(9)[14] A projektterv teljesítési időszakok:

a) az első projekttervre vonatkozóan 2014. március 1. és 2015. január 31. között,

b) a második projekttervre vonatkozóan 2014. július 1. és 2015. január 31. között.

(10)[15] A Bemutató Üzem az adott teljesítési időszakban - az eredetileg megjelölt témakörtől való eltérés nélkül - módosíthatja a projekttervét a programok témája, illetve időpontja tekintetében a még meg nem valósított programokra vonatkozóan. A módosítási kérelmet írásban, a módosítás szükségességét megfelelő indokolással alátámasztva, postai úton kell megküldeni a Herman Ottó Intézet részére, amely jóváhagyása esetén a jóváhagyást követő két napon belül továbbítja azt az MVH részére.

5. A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1)[16] Támogatási kérelem benyújtására jogosult az a Bemutató Üzem, amelynek projekttervét a Herman Ottó Intézet vezetője a 4. §-ban foglalt rendelkezések alapján jóváhagyta.

(2) A támogatás igénybevételének további feltételei:

a) a bemutató üzemi programon legalább 10, legfeljebb 25 részvételre jogosult mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó részt vesz;

b) a bemutató üzemi program időtartama legalább 5 óra;

c) a bemutató üzemi programon jelenléti ív készül, amely tartalmazza a résztvevők

ca) nevét,

cb) ügyfél-azonosítóját,

cc) aláírását,

cd) adószámát vagy adóazonosító jelét,

ce)[17] a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartott erdőgazdálkodói kódját, amennyiben a résztvevő ügyfél-azonosítóval rendelkező erdőgazdálkodó ügyfél,

cf) őstermelői igazolvány számát, amennyiben a résztvevő őstermelő ügyfél,

cg) egyéni vállalkozói igazolványának számát, illetve nyilvántartási számát, amennyiben a résztvevő egyéni vállalkozó mezőgazdasági termelő ügyfél,

ch) beosztását, amennyiben a résztvevő tájékoztatót tartó személy,

ci) névjegyzéki regisztrációs számát, amennyiben a résztvevő szaktanácsadó;

d)[18] a projekttervben megjelölt bemutató üzemi programok időpontját és helyszínét a Bemutató Üzem legkésőbb a megvalósítás napját megelőző 5. napon rögzíti a Herman Ottó Intézet által működtetett integrált elektronikus rendszerben;

e)[19] a bemutató üzemi program megvalósítását követő 5 munkanapon belül a Bemutató Üzem a megvalósítás tényét és a résztvevőknek - az aláírt jelenléti ívvel megegyező - jegyzékét rögzíti a Herman Ottó Intézet által működtetett elektronikus rendszerben;

f) a bemutató üzemi program során a résztvevők számára átadásra kerül egy legalább 5 gépelt oldal terjedelmű szakmai ismertető a bemutató tárgyáról.

(3) A bemutató üzemi program időtartamának legfeljebb 25%-ában a saját üzemi területen kívüli helyiség is igénybe vehető.

(4) A bemutató üzemi programban közreműködő szaktanácsadó a bemutató üzemi program napjára az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: szaktanácsadási jogcímrendelet) alapján támogatható szaktanácsadási tevékenységet nem számolhat el a szaktanácsadási jogcímrendelet 6. § (5) bekezdésében meghatározott munkanaplóban.

(5) A Bemutató Üzem egy naptári napon csak egy bemutató üzemi programra vonatkozóan jogosult támogatásra.

(6)[20] A (2) bekezdés d) és e) pontja szerint rögzített adatokra vonatkozóan a Herman Ottó Intézet betekintési lehetőséget biztosít az MVH részére.

(7) A (2) bekezdés d) pontja szerinti elektronikus rögzítést követően azonos naptári napra, azonos helyszínre újabb bemutató üzemi program nem rögzíthető, és megszervezése esetén nem támogatható.

(8)[21] A bemutató üzemi program megvalósítását megakadályozó esemény a (2) bekezdés d) pontban meghatározott időpontot követő, de a bemutató üzemi program kezdési időpontját megelőző bekövetkezése esetén a Bemutató Üzem az adott bemutató üzemi program teljesítését elhalaszthatja legkésőbb a projektterv időszakának utolsó napjáig. Az akadályozó esemény bekövetkezéséről és a bemutató üzemi program elhalasztásáról szóló tájékoztatást a Bemutató Üzem köteles rögzíteni a Herman Ottó Intézet által működtetett integrált elektronikus rendszerben, a tervezett bemutató üzemi program kezdési időpontját megelőzően. A tájékoztatás részét képezi annak igazolása, hogy az akadályozó esemény a Bemutató Üzem hatáskörében elháríthatatlan volt.

(9) A Bemutató Üzem kizárólag olyan bemutató üzemi program alapján jogosult támogatásra, amelyen a résztvevők térítésmentesen vesznek részt. Térítésmentes részvételre jogosult ugyanazon Bemutató Üzem által szervezett azonos témájú bemutató üzemi programon korábban részt nem vevő

a) ügyfél-azonosítóval rendelkező mezőgazdasági termelő, vagy

b) ügyfél-azonosítóval, illetve NÉBIH által nyilvántartott erdőgazdálkodói kóddal rendelkező erdőgazdálkodó

saját maga, legfeljebb 2 fő alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy tagja.

(10)[22] Az erdőgazdálkodó ügyfél támogatásra akkor jogosult, ha megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(11)[23] A bemutató üzemi program (8) bekezdésben meghatározott elhalasztása esetén a Herman Ottó Intézet megvizsgálja az elhalasztás indokoltságát, és szükség esetén az esemény elháríthatatlanságát igazoló dokumentum megküldését kéri a Bemutató Üzemtől. A Herman Ottó Intézet megvizsgálja az elhalasztás körülményeit, és jóváhagyása esetén módosítja a program dátumát, ezzel egyidejűleg tájékoztatja az MVH-t a módosításról.

(12)[24] Amennyiben a (2) bekezdés c) pont ce)-ch) alpontjai szerinti, a résztvevők jogosultságát igazoló adatokat a jelenléti ív vagy bármely más egyéb dokumentum nem tartalmazza, az ügyfél utólagosan igazolhatja, hogy a bemutató üzemi program során a résztvevők jogosultsága ellenőrzésre került.

(13)[25] Amennyiben a Bemutató Üzem a projektterv Herman Ottó Intézet általi jóváhagyását követően módosít a 3. § (5) bekezdés c) pontja szerint alkalmazott szaktanácsadó személyén, e tanácsadó bemutató tárgya szerinti szakterületre vonatkozó jogosultságát az MVH a Herman Ottó Intézet közreműködésével ellenőrzi.

6. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

6. § (1) A támogatás forrása az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló Innovatív technológiák elterjesztése bemutató üzemi projektek útján gazdaságokban és erdészetekben támogatási jogcímhez rendelt keretösszeg, amely 7 057 163 euró, de legfeljebb 2 milliárd forint.

(2) A támogatás felső határa:

a) egy jogosult résztvevőre vonatkoztatva 88 euró, de legfeljebb 25 000 Ft,

b) egy bemutató üzemi programra vonatkoztatva 2200 euró, de legfeljebb 625 000 Ft,

c) egy Bemutató Üzem részére 2015. január 31-ig 52 929 euró, de legfeljebb 15 000 000 Ft.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a.

(4) Elszámolható kiadásnak minősülnek:

a) a szervező, előkészítő és marketing munka költségei (telefon, posta költségek, a szervezést végzők útiköltsége, bérköltsége, prospektus, plakát, szórólap, reklám);

b) a szaktanácsadói közreműködéssel kapcsolatos költségek, a Bemutató Üzem és a szaktanácsadó között létrejött szerződés alapján;

c) a bemutató lebonyolításával kapcsolatos bérköltségek;

d) az 5. § (2) bekezdés f) pontja szerinti anyag elkészítésének és sokszorosításának költsége;

e) a bemutató lebonyolításával kapcsolatos dologi költségek (gépi munka, fertőtlenítőszer, növény- és állatvédelemmel, állathigiéniával, munkavédelemmel kapcsolatos költségek, terembérlet, rendezvénysátor bérlet, eszközök bérlete, a kóstoltatás céljára előállított saját élelmiszerek költsége).

7. A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton az ügyfél székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez kell benyújtani.

(2)[26] A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történik

a) az első projektterv teljesítési időszakára vonatkozóan 2013. szeptember 1-jétől 2014. május 15-ig, és

b) a második projektterv teljesítési időszakára vonatkozóan 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig.

(3) A formanyomtatványt legalább a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) a Bemutató Üzem neve, címe, ügyfél-azonosítója, és

b)[27] a Herman Ottó Intézet által jóváhagyott bemutató üzemi programok

ba) projekttervben meghatározott kódszámai és

bb) költsége.

(4)[28]

(5) Egy jóváhagyott projekttervre vonatkozóan az ügyfél csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(6)[29] A támogatási kérelemhez csatolni kell a Herman Ottó Intézet által jóváhagyott projektterv másolatát.

(7)[30]

(8)[31] A bemutató üzemi programot a projektterv teljesítési időszakának utolsó napjáig kell megvalósítani.

(9)[32] Nem ítélhető meg több támogatás a Herman Ottó Intézet által az adott programra jóváhagyott költségtervben meghatározott összegnél.

8. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatási kérelmek beérkezési sorrendje alapján bírálja el.

(2) A 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti Bemutató Üzem esetében általános csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

(3)[33] Amennyiben a támogatás kedvezményezettje - a támogatási határozatban foglaltak szerint - erdőgazdálkodó Bemutató Üzem, a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános "de minimis" rendelet 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

9. Kifizetési kérelem

9. § (1) Kifizetési kérelmet az a Bemutató Üzem nyújthat be, aki rendelkezik a támogatási kérelmét jóváhagyó vagy részben jóváhagyó jogerős támogatási határozattal.

(2) A kifizetési kérelem elektronikus formanyomtatványát legalább a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) a Bemutató Üzem neve, címe, ügyfél-azonosítója,

b) a támogatási határozat azonosító száma,

c) a bemutató üzemi programokon résztvevők száma, és

d) a megvalósított bemutató üzemi programoknak

da)[34] a Herman Ottó Intézet által jóváhagyott projekttervben meghatározott kódszámai és

db) részletezett költségei.

(3) A kifizetési kérelemhez a Vhr. 16/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon csatolni kell

a) a Bemutató Üzem által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányát,

b) az útiköltség, a személyi és dologi költségek, valamint a szaktanácsadói közreműködés költségének igazolására szolgáló bizonylatokat,

c) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat,

d) a bemutató üzemi programok jelenléti íveit, valamint

e)[35] ha a bemutató üzemi programon a meghatalmazott vesz részt, az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a bemutató üzemi program kezdetének időpontjától kezdődően a programon résztvevő személy és az általa képviselt szervezet között az 5. § (9) bekezdésben meghatározott jogviszony fennáll.

(4) Ha egy bemutató üzemi programon a résztvevők száma 10-nél kevesebb, az adott programra vonatkozóan költség nem számolható el.

(5) Egy projektterv megvalósítására vonatkozóan legfeljebb két kifizetési kérelem nyújtható be.

(6) A Bemutató Üzem köteles a támogatási kérelmében meghatározott bemutató üzemi programoknak legalább a 40%-át végrehajtani.

(7)[36] A 2014. évi első projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 2014. május 31., valamint 2014. augusztus 1 - 2015. május 31.

(8)[37] A 2014. évi második projektterv teljesítési időszakhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 2014. augusztus 1 - 2015. május 31.

(9)[38] Ha a Bemutató Üzem azért nem tudta a (7) vagy a (8) bekezdésben szereplő határidőben benyújtani a kifizetési kérelmét, mert jogorvoslati eljárása volt folyamatban, vagy még nem rendelkezik elsőfokú helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal, akkor az eljárás eredményétől függően 2015. február 1. és június 30. között benyújthatja a kifizetési kérelmét.

10. Jogkövetkezmények

10. § (1)[39] Ha a Bemutató Üzem

a) az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket nem teljesíti, akkor az adott résztvevőre vonatkozóan nem jogosult támogatásra,

b) az 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, akkor az adott bemutató üzemi program vonatkozásában nem jogosult támogatásra.

(2) Ha a Bemutató Üzem az 5. § (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti feltételeket nem teljesíti, akkor az érintett bemutató üzemi programok alapján kifizetendő támogatási összeg az egyes pontokban foglalt kötelezettségek elmulasztása alapján 20-20%-kal csökkentendő.

(3) Ha a Bemutató Üzem az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételt

a) legfeljebb 40%-ban teljesíti, akkor az adott bemutató üzemi program vonatkozásában nem jogosult támogatásra,

b) 41-100%-ban teljesíti, akkor a támogatási összegnek a teljesítéssel arányos részére jogosult,

c) 100%-ot meghaladó mértékben teljesíti, akkor a támogatási összeg 100%-ára jogosult.

(4) Amennyiben a Bemutató Üzem a 9. § (6) bekezdésében foglalt előírást megsérti, az adott támogatási kérelemre vonatkozóan támogatási jogosultsága megszűnik.

(5)[40] Ha a Bemutató Üzem a 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, az adott tétel vonatkozásában nem jogosult támogatásra.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikk a) pont i) alpontjának, valamint 21. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. §[41] Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

14. §[42] Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 7. pontját, 4. § (4), (6), (8) és (9) bekezdését, 7. § (2) és (8) bekezdését, valamint 9. § (7) és (8) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15. §[43] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (6) bekezdés b) pontot, 4. § (9) bekezdés a) pontot és (10) bekezdést, 5. § (2) bekezdés d) pontot és (8) továbbá (11) bekezdést, valamint 9. § (7) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 7. § (7) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

16. §[44] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 4. § (9) és (10) bekezdést, 9. § (7)-(9) bekezdést, 10. § (1) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

17. §[45] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet] megállapított 3. § (3) bekezdés a) pontját, 9. § (7) és (8) bekezdését a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

18. §[46] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]

a) megállapított 5. § (12) és (13) bekezdését, 9. § (3) bekezdés e) pontját, 10. § (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 83. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[2] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 94. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[3] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 94. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[4] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[5] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[6] Megállapította a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.18.

[7] Megállapította az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.09.16.

[8] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[9] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[10] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[11] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[12] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[13] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[14] Megállapította a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.31.

[15] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[16] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[17] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 84. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[18] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[19] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[20] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[21] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[22] Beiktatta a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 84. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[23] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[24] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 82. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.06.10.

[25] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[26] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[27] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[28] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 87. §-a. Hatálytalan 2014.04.05.

[29] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 34. §-a. Hatálytalan 2014.09.16.

[31] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 17. § (7) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[32] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[33] Módosította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 86. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[34] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2015.07.14.

[35] Módosította a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 83. §-a. Hatályos 2015.06.10.

[36] Módosította a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 21. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2015.04.18.

[37] Módosította a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.18.

[38] Módosította a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 21. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2015.04.18.

[39] Megállapította a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.12.31.

[40] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 82. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.06.10.

[41] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 85. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[42] Beiktatta az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 17. § (9) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[43] Beiktatta az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 32. § (7) bekezdése. Hatályos 2014.09.16.

[44] Beiktatta a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.12.31.

[45] Beiktatta a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.18.

[46] Beiktatta a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 82. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.06.10.

Tartalomjegyzék