57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt mezőgazdasági termelő tevékenység;

2.[1] főállású mezőgazdasági termelő: az a személy, aki nem rendelkezik munkaviszonyból vagy más nem önálló tevékenységből származó jövedelemmel és a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó árbevétele meghaladja az összes árbevételének 50%-át;

3. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó mezőgazdasági vagyoni értékű jogok, gépek, épületek és készletek, és egyéb tárgyi eszközök összessége;

4. gazdaság átvétele: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatásban részesülő, egy vagy több gazdaságátadótól átvételre kerülő gazdaság, és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok, valamint kötelezettségek összességének a megszerzése;

5. gazdaságátadó: az a személy, aki legalább 55 éves, a mezőgazdasági tevékenységet őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként végzi, a gazdaság átadás időpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, nem részesül saját jogú nyugellátásban, az átadást megelőzően legalább tíz évig mezőgazdasági tevékenységet folytatott és rendelkezik saját tulajdonú gazdasággal, továbbá úgy határoz, hogy véglegesen felhagy a mezőgazdasági tevékenységével;

6. támogatásban részesülő gazdaságátadó: az a személy, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik és kezdeményezi a gazdaságának átadását;

7. mezőgazdasági termelő tevékenység: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 11. pontja szerinti tevékenységek közül a 01.11-01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

8. mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból - származó termékek értékesítéséből származó bevételek összege;

9. gazdaság vezetője: a gazdaság részét képező ingatlanok - beleértve a termőföldet is - tulajdonjogával vagy bérleti jogával rendelkező, tevőleges mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó;

10.[2] működtetési időszak: e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak;

11. ügyfél: az a természetes személy, aki megfelel a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;

12.[3] tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként szerepel, továbbá az az ingatlan, amely kivett területként, alrészként kivett területként, mezőgazdasági területként vagy lakóház, udvar, gazdasági épületként van nyilvántartva és megfelel a termőföldről szóló törvényben található tanya fogalomnak;

13. kertészet: a támogatási kérelemben az üzleti terv részét képező standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) betétlapon az ügyfél által jelölt, kertészeti ágazat körébe tartozó, a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben közzétett D14A, D14B, D15, D16, D17, D34, E, G01A, G01B, G01C, G02, G03A, G03B, G04A, G04B, G04C, G04D, G05, G07, I02, D10, D23, D24 SFH-kódok legalább egyikének megfelelő mezőgazdasági tevékenység;

14. termelői csoport: a Vhr. 3. § 7. pontja szerinti csoport;

15. zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet: a Vhr. 3. § 18. pontja szerinti csoport;

16. életvitelszerű tartózkodási hely: az ügyfél azon - bejelentett és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő - állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye, ahol az év nagyobb részét tölti, és rendszerint elérhető, amelyet életkörülményei is alátámasztanak.

2. A támogatás jellege és célterülete

2. § (1) E rendelet alapján egy alkalommal költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez (a továbbiakban: célterület).

(2) A támogatási jogosultság kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem alkalmazandó.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A célterülettel kapcsolatban támogatást vehet igénybe az a személy, aki:

a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) gazdaság vezetőjeként, első alkalommal

ba) új gazdaság létrehozásával, vagy

bb) meglévő gazdaság átvételével

kezd gazdálkodni;

c) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik

ca) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések, vagy

cb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettség

legalább egyikével, vagy

cc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ca) vagy cb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal, vagy oklevéllel;

d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be.

(2)[4] Amennyiben a támogatás igénylője az 1. mellékletben felsoroltaktól eltérő szakképesítést szerzett, abban az esetben a Herman Ottó Intézet által kiadott állásfoglalással kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásakor arra vonatkozóan, hogy szakképesítése megfeleltethető az 1. mellékletben szereplő szakképesítések valamelyikének.

(3) Az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott végzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik olyan felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentummal, amely tanúsítja, hogy a támogatási kérelmet benyújtó személy a 2. mellékletben meghatározott szakon végzett képzések legalább egyikének tekintetében sikeres záróvizsgát tett.

(4) E rendelet alapján az (5) bekezdésben foglalt kivétellel nem adható támogatás annak, aki e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(5) A (4) bekezdéstől eltérően támogatás adható annak, aki

a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, amelyet az MVH nem hagyott jóvá és erről jogerős döntéssel rendelkezik, valamint felülvizsgálat, vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,

b) a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt, az egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta, vagy

c) a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló jogszabály alapján az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be kérelmet, vagy örökösödés útján történő átszállás miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet.

(6) Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt

a) táblázat "A" Szakmai szempontok és "B" Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 77 pontot,

b) táblázat "C" Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot,

c) táblázat "D" Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

4. Kötelezettségek

4. § (1) Az ügyfél köteles:

a) a gazdaságot személyesen vezetni;

b) a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;

c) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott tevékenységgel kapcsolatos kötelező képzésen részt venni és azt elvégezni;

d) a működtetési időszak végéig a 3. mellékletben foglalt táblázat "A" Szakmai szempontok és "B" Horizontális szempontok rész alapján tett vállalásokat, kötelezettségeket, nyilatkozatokat fenntartani;

e) a működtetési időszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni

ea) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

eb) a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ec) a juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ed) a sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,

ee) a baromfifélékre vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben

előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek;

f) a használatában lévő területeket a földhasználati-nyilvántartásba bejelenteni, amennyiben a feltételt jogszabály lehetővé teszi;

g) a gazdálkodásával összefüggésben Irányító Hatósági közleményben meghatározott tartalom szerinti gazdálkodási naplót vezetni.

(2) Az ügyfél gazdaságának el kell érnie a vállalt európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) az üzleti terv részét képező SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint, és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig.

(3) Az ügyfél köteles vállalni, hogy

a) a gazdaság üzemméretét a működtetési időszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt fenntartja a működtetési időszak végéig és

b) amennyiben a gazdaság üzemmérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, akkor attól az időponttól kezdődően azt az üzemméretet fenntartja a működtetési időszak végéig a (2) bekezdés figyelembe vétele mellett;

c) gazdaságának üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

(4) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel is. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelmében az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya tekintetében a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből részarányt vállalt, akkor az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése csak a vállalt százalékos arány betartása mellett valósítható meg szankció nélkül.

(5)[5] A csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a gazdaság vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 4. melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére, amelyhez igazolást kell mellékelni arról, hogy az ügyfél családtámogatási ellátásban részesül.

(6) A gazdaság személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (5) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő mezőgazdasági üzem vezetése.

(7)[6] A Kincstár a (2) bekezdés teljesülése tekintetében a működtetési időszakban az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti.

(8) Az a támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor csatolta az elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet által kiadott tagság igazolást, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz és termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a működtetési időszak végéig a tagságát fenntartani, továbbá az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet tagság kialakítására és fenntartására.

(9)[7] Az a támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor csatolta az ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezettel (a továbbiakban: ökológiai ellenőrző szervezet) a gazdasága vagy annak egy része vonatkozásában kötött szándéknyilatkozatot, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásakor és a működtetési időszak leteltét követő 60 napon belül köteles a Kincstárhoz benyújtani az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél legkésőbb a működtetési időszak első évének végétől a működtetési időszak végéig szerepelt az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerében a vállalt százalékos mértékben, és az ellenőrző szervezettel mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkezett.

(10)[8] Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, azonban a külterületi ingatlan nem felel meg a 1. § 12. pontjának, vagy nem tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor az ügyfélnek a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolással kell igazolnia legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, hogy életvitelszerű tartózkodási helye gazdálkodásra alkalmas. Az igazolást az 5. melléklet szerinti adattartalommal kell kiállítani.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

5. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program 112. intézkedéséhez rendelt keretösszeg, amely 14 391 100 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a Vhr. 21. § (2) bekezdés szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,

b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,

c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

(4) A vállalt EUME méret számításánál a Vhr. 21. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A Vhr. 21. § (3) bekezdéstől eltérően a vállalt EUME méretet a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes EKB által rögzített árfolyamon kell figyelembe venni a működtetési időszak egésze alatt.

(6)[9] Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszámot a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám alapján kell meghatározni, amelyet a Kincstár a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak alapján vezetett nyilvántartásokból állapít meg, amit az állatállomány-nyilvántartásnak is alá kell támasztania.

(7)[10] Az EUME számítás alapjául szolgáló területméretet az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatás adataiból ellenőrzi a Kincstár, mind a terület mérete, mind pedig a hasznosítás figyelembevétele mellett. Az egységes területalapú támogatással nem érintett területek esetében a terület mérete a földhasználati nyilvántartásból, az SFH érték az ügyfél nyilatkozata alapján kerül ellenőrzésre.

6. A támogatási kérelem benyújtása

6. §[11]

7. A támogatási kérelem elbírálása

7. § A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

8. Kifizetési kérelem

8. § (1) Az ügyfél a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül köteles az MVH által közétett közleményben előírt formában, postai úton benyújtani az MVH-hoz.

(2) A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékletként csatolni kell

a) az egyéni vállalkozói mezőgazdasági tevékenységről kiállított igazolás eredeti példányát vagy hiteles másolatát, amely tartalmazza a főtevékenység kezdeti dátumát;

b) a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványt, amelyen az elismert termelői csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet az ügyfél tagságának meglétét igazolja.

(3)[12] A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására 2014. május 1. és 31. között, majd ezt követően évente május 1. és augusztus 31. között megnyíló kifizetési időszakban, de legkésőbb a működtetési időszak ötödik évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség akkor, ha a 4. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak teljesülnek.

(4)[13] A kifizetési kérelmet az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, a Kincstár honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

(5) A nyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresíteni:[14]

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(6) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél legkésőbb a működtetési időszak első évének végétől a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig szerepelt az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerében és az ellenőrző szervezettel mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkezett.

(7) Amennyiben az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemben az ügyfél arról nyilatkozott, hogy gazdaságot vesz át, és erre vonatkozóan többlet pontot szerzett, ezt követően a támogatási kérelemben megnevezettől eltérő azon gazdaságátadótól is átvehet gazdaságot, akivel és az általa átadott gazdasággal szemben teljesülnek ugyanazok, a 3. mellékletben foglalt táblázat "A" Szakmai szempontok és "B" Horizontális szempontok rész alapján tett vállalások, kötelezettségek, nyilatkozatok.

9. Jogkövetkezmények

9. § (1)[15] Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult

a) nem teljesíti a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat, valamint

b) gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet,

az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság megszűnik, és az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül.

(1a)[16] Ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult a gazdálkodási napló vezetésében több mint fél éves elmaradásban van, a Kincstár határidő tűzésével felszólítja az elmaradás pótlására.

(1b)[17] Amennyiben az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti határidőben nem pótolja az elmaradást, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Ha a 3. mellékletben foglalt táblázat "A" Szakmai szempontok és "B" Horizontális szempontok része alapján a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy a támogatásra jogosult valótlan adatot szolgáltatott, akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(3) Amennyiben

a)[18] az ügyfél gazdaságának üzemmérete a működtetési időszak 1. évétől kezdődően az üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

b)[19] az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a véglegessé vált támogatási határozatban a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME mérettől 20%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

c) az ügyfél a 4. § (8) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

d) az ügyfél a 4. § (9) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 3%-át visszafizetni.

(3a)[20] Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés c) pont szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 4. § (8) bekezdés szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(3b)[21] Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 4. § (8) bekezdés szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(4)[22] Amennyiben az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az érintett év vonatkozásában az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5)[23]

(6)[24]

(7) Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy

a)[25] a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értéket

aa) az állattenyésztés,

ab) a kertészet, vagy

ac) az állattenyésztés és a kertészet együttes

aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

b) a működtetési időszak teljes időtartama alatt a gazdaság legtávolabbi pontja az életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

c) gazdaságot vesz át, és erre vonatkozóan többlet pontot szerzett, és ezt nem teljesíti, vagy a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás intézkedés keretében benyújtott támogatási kérelem elutasításra kerül, vagy a támogatásban részesülő gazdaságátadó nem kezdeményezi a gazdaságának átadását, akkor az ügyfél számára a benyújtott támogatási kérelemben a 4. évre vállalt üzemméret alapján számított támogatási összeget csökkenteni kell 10 000 eurónak megfelelő forint összeggel;

d)[26] a működtetési időszak 2., 3. vagy 4. évére főállású mezőgazdasági termelővé válik

da) és a támogatási kérelemben vállalt naptári évben teljesíti, de azt nem tartja fenn a működtetési időszak végéig, akkor a kifizetett támogatási összeg 50%-át köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni, vagy

db) a támogatási kérelemben vállalt évet követően a működtetési időszak bármely teljes naptári évében teljesíti a főállású mezőgazdasági termelővé válást, akkor a kifizetett támogatási összeg 50%-át köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni, vagy

dc) azonban a működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem válik főállású mezőgazdasági termelővé, akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik;

e)[27] életvitelszerűen tanyára vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik legkésőbb a működtetési időszak első évének végéig és ezt a teljes működtetési időszak alatt fenntartja, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

f)[28] életvitelszerűen tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településen él legalább 1 évvel a támogatási kérelem benyújtását megelőzően és ezt fenntartja a működtetési időszak végéig, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni;

g)[29] a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelő százalékát a működtetési időszak 3. évének végére teljesíti és az általa a működtetési időszak 3. évének végére vállalt üzemmérettől 10%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(8) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti

a) a 8. § (1) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási kötelezettségét, az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik;

b)[30] a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti képzési kötelezettségét, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni.

(9) Az ügyfélre vonatkozóan megállapított összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. § (5) bekezdése szerint meghatározott, jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció mértékét.

(10) Amennyiben a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás keretében nem nyílik támogatási időszak 2012-ben, abban az esetben a gazdaság átvételéért kapott többlet pont miatt az ügyféllel szemben a (7) bekezdés c) ponttól eltérően nem alkalmazható szankció.

(11)[31] Az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó

a) kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy

b) kifizetési kérelmet elutasítják.

(12)[32] A (11) bekezdéstől eltérően az ügyfélnek kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-ához való jogosultsága szűnik meg, ha

a) a működtetési időszak 5. évében teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret, vagy

b)[33] a működtetési időszak 5. évét követő év május 1. és augusztus 31. között benyújtott kifizetési kérelem alapján legfeljebb 10%-kal tér el a 4. évre vállalt üzemmérettől, feltéve, hogy az eltérés nem eredményezi az 5. § (2) bekezdése szerinti üzemméret kategória változását.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §[34] Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § 2. pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. §[35] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 1. § 12. pontot, 4. § (10) bekezdést, 9. § (7) bekezdés e) és f) pontot és 5. mellékletet a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

14. §[36] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1)-(1b) bekezdést, (3) bekezdés a) és b) pontot, (3a), (3b) és (4) bekezdést, (7) bekezdés a) pontot a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (5) és (6) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

15. §[37] Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.

16. §[38] (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 8. § (4) bekezdését, 9. § (7) bekezdés d) és g) pontját, 9. § (8) bekezdés b) pontját, 9. § (11) és (12) bekezdését az e rendelkezések hatálybalépésekor és az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet [a továbbiakban: 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelettel megállapított 8. § (3) bekezdését a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés azonosító
száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.26 2 8299 022201Állattartó-telepi gépészSzakmunkás
3.22 2 6131 061001ÁllattenyésztőSzakmunkás
4.23 5 3124 166301Állattenyésztő és állategészségügyi technikusTechnikus
5.20 2 6140 059001Aranykalászos gazdaSzakmunkás
6.22 2 6139 061002Baromfi- és kisállattenyésztőSzakmunkás
7.22 5 3124 166302Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
8.22 2 6139 064001Belovagló (Bereiter)Szakmunkás
9.23 2 6112 059002BiotermesztőSzakmunkás
10.1553113 166401Bor- és üdítőitalipari technikusTechnikus
11.15 2 7222 01 9 0 01BorászSzakmunkás
12.21 2 6129 054001Dísznövény- és zöldségtermesztőSzakmunkás
13.21 2 6116 053001DísznövénykertészSzakmunkás
14.21 5 3124 166201Dísznövénytermesztő szaktechnikusSzaktechnikus
15.26 5 3117 162006Erdészeti gépésztechnikusTechnikus
16.29 5 3125 166101Erdészeti környezetvédő szaktechnikusSzaktechnikus
17.55 4 3910 098003Erdészeti menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
18.29 2 621 905 1 001Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
19.29 5 3125 166102ErdésztechnikusTechnikus
20.21 2 621 205 1 003Faiskolai szaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
21.20 2 6140 059004Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)Szakmunkás
22.21 2 6121 055002Gyógynövénytermesztő és -feldolgozóSzakmunkás
23.21 5 3124 166202Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikusSzaktechnikus
24.22 2 6135 061003JuhtenyésztőSzakmunkás
25.22 5 3124 166304Juhtenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
26.20 4 6140 059006Képesített gazdaTechnikus
27.20 4 6140 082004Képesített mezőgazdasági gazdaasszonyTechnikus
28.24 2 6129 053004KertészSzakmunkás
29.24 5 3124 166203Kertész- és növényvédelmi technikusTechnikus
30.26 2 8293 022213Kertészeti gépészSzakmunkás
31.55 4 3910 098008Kertészeti menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
32.22 2 6134 061004LótenyésztőSzakmunkás
33.22 5 3124 166305Lótenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
34.42 2 5129 082005Lovastúra-vezetőSzakmunkás
35.22 2 6139 062002MéhészSzakmunkás
36.26 1 8293 04 7 0 01Meliorációs és parképítő gépkezelőSzakmunkás
37.26 1 8293 046104Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelőSzakmunkás
38.20 2 6140 099003Mezőgazdasági (agrár)vállalkozóSzakmunkás
39.41 5 3129 169022Mezőgazdasági áruforgalmazó technikusTechnikus
40.20 2 6140 082006Mezőgazdasági gazdaasszonySzakmunkás
41.26 2 8293 022216Mezőgazdasági gépészSzakmunkás
42.26 5 3117 162021Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
43.26 2 7433 022217Mezőgazdasági gépjavítóSzakmunkás
44.26 5 3117 162022Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikusSzaktechnikus
45.26 5 3117 162023Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikusSzaktechnikus
46.52 5 3126 167012Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikusSzaktechnikus
47.52 5 3126 167013Mezőgazdasági környezetvédő technikusTechnikus
48.26 5 3117 162024Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikusSzaktechnikus
49.20 5 3124 166204Mezőgazdasági technikusTechnikus
50.21 5 3124 166205Növénytermesztő és növényvédelmi technikusTechnikus
51.26 2 8293 022221Növénytermesztő gépészSzakmunkás
52.52 5 3125 166206Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási
szaktechnikus
Szaktechnikus
53.52 2 6140 056002Növényvédő és méregraktárkezelőSzakmunkás
54.26 2 8313 022222Növényvédő és öntöző gépészSzakmunkás
55.26 1 8312 04 90 11Önjárómunkagép-kezelőSzakmunkás
56.22 2 6133 061005SertéstenyésztőSzakmunkás
57.22 5 3124 166306Sertéstenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
58.22 2 6132 061006SzarvasmarhatenyésztőSzakmunkás
59.22 5 3124 166307Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
60.21 5 3124 166208Szőlész-borász szaktechnikusSzaktechnikus
61.21 2 6129 053007Szőlő- és gyümölcstermesztőSzakmunkás
62.22 5 3124 166308Takarmányozási szaktechnikusSzaktechnikus
63.26 1 8311 04 9 0 12Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)Szakmunkás
64.22 2 6229 062003Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
65.22 5 3129 166310Vadgazdálkodási technikusTechnikus
66.20 2 6129 059010Vetőmagtermesztő és -minősítőSzakmunkás
67.21 2 7222 019007VincellérTechnikus
68.21 5 3124 166209Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikusSzaktechnikus

2. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
2.52 5 3126 167012Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus
(alágazat megjelölésével)
Szaktechnikus
3.55 4 3910 098013Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat
megjelölésével)
Felsőfokú szakképesítés
4.21 5 3129 166409Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikusSzaktechnikus

3. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
2.31 6203 02ÁllattenyésztőSzakmunkás
3.31 6203 03Baromfi- és kisállattenyésztőSzakmunkás
4.52 6222 01Bor- és üdítőital-ipari technikusTechnikus
5.52 6262 01ErdésztechnikusTechnikus
6.32 6207 01Faiskolai szaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
7.33 6201 01Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)Szakmunkás
8.31 6203 04JuhtenyésztőSzakmunkás
9.51 6201 01Képesített gazdaTechnikus
10.51 6201 02Képesített mezőgazdasági gazdaasszonyTechnikus
11.34 7872 01Lovastúra-vezetőSzakmunkás
12.31 6280 04Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelőSzakmunkás
13.31 6280 05Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelőSzakmunkás
14.52 3439 03Mezőgazdasági áruforgalmazó technikusTechnikus
15.31 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszonySzakmunkás
16.34 5235 02Mezőgazdasági gépjavítóSzakmunkás
17.32 6201 02Mezőgazdasági vállalkozóSzakmunkás
18.32 6206 02MikroszaporítóSzakmunkás
19.53 6206 01Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási
szaktechnikus
Szaktechnikus
20.31 6280 08Önjáróbetakarítógép-kezelőSzakmunkás
21.31 6203 07SertéstenyésztőSzakmunkás
22.31 6203 08Szarvasmarha-tenyésztőSzakmunkás
23.31 6280 09Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)Szakmunkás

4. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
2.33 6201 01Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)Szakmunkás
3.55 6249 01Mezőgazdasági menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
4.32 6206 02MikroszaporítóSzakmunkás
5.33 6207 04VincellérSzakmunkás

5. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
2.55 3434 01Agrárkereskedelmi menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
3.52 6201 02Agrárkörnyezet-gazdaTechnikus
4.52 3439 03Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikusTechnikus
5.34 6280 01Állattartó-telepi gépészSzakmunkás
6.31 6203 02Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)Szakmunkás
7.52 6203 01Állattenyésztő és állategészségügyi technikusTechnikus
8.31 6203 10Általános állattenyésztőSzakmunkás
9.32 6201 01Aranykalászos gazdaSzakmunkás
10.53 6203 01Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
11.55 6203 01Baromfitenyésztő és -termék-előállító
technológus
Felsőfokú szakképesítés
12.33 6203 01Belovagló (Bereiter)Szakmunkás
13.32 6206 01BiotermesztőSzakmunkás
14.33 5212 01BorászSzakmunkás
15.31 6207 01Dísznövény- és zöldségtermesztőSzakmunkás
16.33 6207 01DísznövénykertészSzakmunkás
17.53 6207 01Dísznövénytermesztő szaktechnikusSzaktechnikus
18.31 6206 03DohánykertészSzakmunkás
19.52 6222 13Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)Technikus
20.52 5452 01Erdészeti gépésztechnikusTechnikus
21.33 6262 01Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
22.54 6262 01ErdésztechnikusTechnikus
23.31 6207 03Faiskolaiszaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
24.51 6201 01Gazda I.Technikus
25.33 6201 01Gazda II.Szakmunkás
26.31 6206 01Gyógynövénytermesztő és -feldolgozóSzakmunkás
27.53 6207 02Gyümölcstermesztő és -feldolgozó
szaktechnikus
Szaktechnikus
28.53 6203 02Juhtenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
29.33 6207 03KertészSzakmunkás
30.52 6207 01Kertész- és növényvédelmi technikusTechnikus
31.34 6280 03Kertészeti gépészSzakmunkás
32.52 5470 04Környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági
szakirány)
Technikus
33.31 6203 05LótenyésztőSzakmunkás
34.53 6203 03Lótenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
35.51 7872 02Lovastúra-vezetőTechnikus
36.31 6203 06MéhészSzakmunkás
37.51 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony I.Technikus
38.31 6201 01Mezőgazdasági gazdaasszony II.Szakmunkás
39.33 6280 01Mezőgazdasági gépészSzakmunkás
40.52 5452 02Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
41.34 6280 04Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység
megjelölésével)
Szakmunkás
42.53 5452 01Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikusSzaktechnikus
43.31 6280 10Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)
Szakmunkás
44.53 5452 02Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikusSzaktechnikus
45.55 6249 01Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
Felsőfokú szakképesítés
46.55 5452 01Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
Felsőfokú szakképesítés
47.53 5452 03Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikusSzaktechnikus
48.52 6201 01Mezőgazdasági technikusTechnikus
49.31 6206 04MikroszaporítóSzakmunkás
50.52 6206 01Növénytermesztő és növényvédelmi technikusTechnikus
51.31 6280 07Növénytermesztő gépészSzakmunkás
52.31 6206 02Növényvédő és méregraktár-kezelőSzakmunkás
53.55 6203 02Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológusFelsőfokú szakképesítés
54.53 6203 04Sertéstenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
55.53 6203 05Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikusSzaktechnikus
56.53 6207 03Szőlész-borász szaktechnikusSzaktechnikus
57.31 6207 02Szőlő- és gyümölcstermesztőSzakmunkás
58.53 6208 01Takarmányozási szaktechnikusSzaktechnikus
59.31 6203 09Tenyészállatteljesítmény-vizsgálóSzakmunkás
60.53 6203 06Törzskönyvező szaktechnikusSzaktechnikus
61.33 6203 02Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
62.52 6203 02Vadgazdálkodási technikusTechnikus
63.55 6203 03Vadgazdálkodási technológusFelsőfokú szakképesítés
64.32 6206 03Vetőmagtermesztő és -minősítőSzakmunkás
65.51 6207 02VincellérTechnikus
66.53 6207 05Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikusSzaktechnikus

6. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
2.34 6206 01BiotermesztőSzakmunkás
3.32 6207 01Faiskolaiszaporítóanyag-előállítóSzakmunkás
4.33 6201 01GazdaSzakmunkás
5.55 6206 01Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő
és -feldolgozó
Felsőfokú szakképesítés
6.55 6203 04MénesgazdaFelsőfokú szakképesítés
7.55 6206 02Növénytermesztő és növényvédő technológusFelsőfokú szakképesítés
8.34 6206 02Vetőmagtermesztő és -minősítőSzakmunkás

7. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

ABC
1.Szakképesítés azonosító számaMegnevezéseA képzés szintje
2.55 621 01 0010 55 01Agrárkereskedelmi menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
3.52 621 01 1000 00 00AgrárkörnyezetgazdaTechnikus
4.54 621 01 0000 00 00Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó
technikus
Technikus
5.54 621 02 0010 54 01AgrárrendészTechnikus
6.54 621 03 0010 54 01Állategészségügyi technikusTechnikus
7.31 521 20 0010 31 01Állattenyésztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Szakmunkás
8.31 621 03 0010 31 01Állattenyésztő (baromfi és kisállat)Szakmunkás
9.31 621 03 0010 31 02Állattenyésztő (juh és kecske)Szakmunkás
10.31 621 03 0010 31 03Állattenyésztő (sertés)Szakmunkás
11.31 621 03 0010 31 04Állattenyésztő (szarvasmarha)Szakmunkás
12.54 621 03 0010 54 02Állattenyésztő technikusTechnikus
13.33 621 02 0100 31 01Aranykalászos gazdaSzakmunkás
14.55 621 02 0010 55 01Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító
technológus
Felsőfokú szakképesítés
15.31 621 04 0001 31 01BelovaglóSzakmunkás
16.52 621 01 0100 31 01Bioállat-tartó és tenyésztőSzakmunkás
17.52 621 01 0100 31 02BiomasszaelőállítóSzakmunkás
18.52 621 01 0100 31 03Bionövény-termesztőSzakmunkás
19.54 541 01 0010 54 01Bor- és pezsgőgyártó technikusTechnikus
20.33 621 01 0000 00 00BorászSzakmunkás
21.55 621 01 0010 55 02BortechnológusFelsőfokú szakképesítés
22.33 622 01 1000 00 00DísznövénykertészSzakmunkás
23.31 622 01 0010 31 01DohánykertészSzakmunkás
24.31 623 01 0100 31 01Erdészeti növényvédőSzakmunkás
25.31 623 01 1000 00 00Erdészeti szakmunkásSzakmunkás
26.54 623 01 0000 00 00ErdésztechnikusTechnikus
27.55 623 01 0000 00 00ErdőgazdaFelsőfokú szakképesítés
28.54 525 02 0010 54 01Erdőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
29.33 622 01 0100 31 01Faiskolai termesztőSzakmunkás
30.33 621 02 1000 00 00GazdaSzakmunkás
31.55 621 02 0010 55 02Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő
és -feldolgozó
Felsőfokú szakképesítés
32.31 622 01 0010 31 02GyümölcstermesztőSzakmunkás
33.31 621 01 0010 31 03Haszonállat-gondozóSzakmunkás
34.54 621 04 0010 54 01Kertész és növényvédelmi technikusTechnikus
35.31 521 19 0010 31 03Kertészeti gépkezelőSzakmunkás
36.31 521 01 0010 31 02Kertészeti gépszerelő, gépjavítóSzakmunkás
37.31 521 20 0010 31 03Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartóSzakmunkás
38.31 621 04 0100 31 01Lóápoló és gondozóSzakmunkás
39.31 621 04 0000 00 00Lótartó és -tenyésztőSzakmunkás
40.52 812 02 0000 00 00Lovastúra-vezetőTechnikus
41.31 521 19 0010 31 04Majorgép-kezelőSzakmunkás
42.31 621 05 0000 00 00MéhészSzakmunkás
43.31 521 19 0010 31 05Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelőSzakmunkás
44.55 621 01 0010 55 04MénesgazdaFelsőfokú szakképesítés
45.31 521 19 0010 31 06Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelőSzakmunkás
46.54 525 02 0010 54 02Mezőgazdasági gépésztechnikusTechnikus
47.31 521 01 0010 31 03Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavítóSzakmunkás
48.55 621 01 0010 55 05Mezőgazdasági menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
49.55 621 01 0010 55 06Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztensFelsőfokú szakképesítés
50.31 521 19 0010 31 07Mezőgazdasági rakodógépkezelőSzakmunkás
51.31 521 19 0010 31 08Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelőSzakmunkás
52.54 621 02 0010 54 02Mezőgazdasági technikusTechnikus
53.54 621 02 0100 31 01Mezőgazdasági vállalkozóSzakmunkás
54.33 622 01 0100 31 02MikroszaporítóSzakmunkás
55.33 622 01 0100 31 03Növényházi dísznövénytermesztőSzakmunkás
56.31 521 20 0010 31 04Növénytermesztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó
Szakmunkás
57.54 621 04 0100 31 01NövénytermesztőSzakmunkás
58.54 621 04 0010 54 02Növénytermesztő és növényvédelmi technikusTechnikus
59.55 621 02 0010 55 05Növénytermesztő és növényvédő technológusFelsőfokú szakképesítés
60.31 521 19 0010 31 09Növényvédelmi gépkezelőSzakmunkás
61.54 621 04 0100 31 02Növényvédő és méregraktárkezelőSzakmunkás
62.52 621 01 0100 33 01ÖkogazdaSzakmunkás
63.55 621 02 0010 55 06Ökológiai gazdálkodóFelsőfokú szakképesítés
64.31 521 19 0010 31 10Önjáró betakarítógép kezelőjeSzakmunkás
65.55 621 02 0010 55 07Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító
technológus
Felsőfokú szakképesítés
66.33 622 01 0100 31 04Szabadföldi dísznövénytermesztőSzakmunkás
67.31 622 01 0010 31 03SzőlőtermesztőSzakmunkás
68.54 625 01 0100 31 01Vadász, vadtenyésztőSzakmunkás
69.54 625 01 0000 00 00Vadgazdálkodási technikusTechnikus
70.55 621 02 0010 55 08Vadgazdálkodási technológusFelsőfokú szakképesítés
71.54 621 04 0100 31 03VetőmagtermesztőSzakmunkás
72.54 621 02 0010 54 03Vidékfejlesztési technikusTechnikus
73.33 621 01 0001 51 01VincellérTechnikus
74.31 622 01 0010 31 04ZöldségtermesztőSzakmunkás

8. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

ABCD
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.1801-1JuhtenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
3.1801-2LótenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
4.1801-3SertéstenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
5.1801-4Szarvasmarha-tenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
6.1804MéhészÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
7.1805Vadász-vadtenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
8.1806BaromfitenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
9.1807ÁllategészségőrÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
10.1809Általános állattenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
11.1810KisállattenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
12.1701DísznövénykertészÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
13.1705KertészÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítványSzakmunkás
alapján:
14.1705-1Szőlő- ésÉrettségi-képesítő bizonyítványTechnikus
gyümölcstermesztőalapján:
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
15.1705-2ZöldségtermesztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítványSzakmunkás
alapján:
16.1707Általános kertészÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítványSzakmunkás
alapján:
17.1706Mezőgazdasági gépészÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítványSzakmunkás
alapján:
18.1706-1Állattartótelepi gépészÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítványSzakmunkás
alapján:
19.1706-2Kertészeti gépészÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítványSzakmunkás
alapján:
20.1706-3Növénytermesztő gépészÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítványSzakmunkás
alapján:
21.1913-1BorászÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítványSzakmunkás
alapján:
22.313Gépszerelő
és -karbantartó
Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítványSzakmunkás
alapján:
23.313-4MezőgazdaságiÉrettségi-képesítő bizonyítványTechnikus
gépszerelő, -karbantartóalapján:
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:
Szakmunkás
24.31-100NövényvédelmiTechnikus
(technikus)
25.31-300MezőgazdaságiTechnikus
áruforgalmi (technikus)
26.32-101Erdészeti (technikus)Technikus

9. Elfogadható szakképesítések a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

ABCD
1.Szakképesítés
azonosító száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.1703KertészÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján:Szakmunkás
3.1704Növénytermesztő
gépész
Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján:Szakmunkás
4.1803KisállattenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján:Szakmunkás
5.1901BorászÉrettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:
Technikus
Szakmunkás bizonyítvány alapján:Szakmunkás

10. Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján

ABCD
1.SzakképesítésMegnevezéseA képzés szintje
azonosító száma
2.313-4Gépszerelő ésÉrettségi-képesítő bizonyítványTechnikus
karbantartóalapján:
(mezőgazdaságiSzakmunkás bizonyítvány alapján:Szakmunkás
gépszerelő)
3.1809Általános tenyésztőÉrettségi-képesítő bizonyítványTechnikus
alapján:
Szakmunkás bizonyítvány alapján:Szakmunkás
4.1913-1ErjedésipariÉrettségi-képesítő bizonyítványTechnikus
termékgyártó (borász)alapján:
Szakmunkás bizonyítvány alapján:Szakmunkás
5.31-100Növényvédelmi
(technikus)
Technikus
6.31-300Mezőgazdasági
áruforgalmi (technikus)
Technikus
7.51-0100Állattenyésztő és
állategészségügyi
(technikus)
Technikus
8.51-0200Erdész (technikus)Technikus
9.51-0300Kertész (technikus)Technikus
10.51-0400Növénytermesztő és
növényvédelmi
(technikus)
Technikus
11.61-0102Borászati és üdítőipari
ágazat (technikus)
Technikus
12.71-0200Mezőgazdasági gépész
(technikus)
Technikus

11. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet alapján

ABCD
1.Szakképesítés azonosító
száma
MegnevezéseA képzés szintje
2.313-4Mezőgazdasági
gépszerelő
Érettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
3.1801-1SertéstenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
4.1801-2Szarvasmarha-tenyésztőÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás
5.1702DísznövénykertészÉrettségi-képesítő
bizonyítvány alapján:
Technikus
Szakmunkás
bizonyítvány alapján:
Szakmunkás

2. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Agrár képzési területen végezhető képzések

AB
1.Végzettségi szintAgrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett képzés neve
2.alapfokozat
(baccalaureus,
bachelor; rövidítve: BSc)
állattenyésztő mérnöki alapképzési szak
élelmiszermérnöki alapképzési szak
erdőmérnöki alapképzési szak
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak
kertészmérnöki alapképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak
mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak
növénytermesztő mérnöki alapképzési szak
szőlész-borász mérnöki alapképzési szak
természetvédelmi mérnöki alapképzési szak
vadgazda mérnöki alapképzési szak
3.mesterfokozat
(magister, master;
rövidítve: MSc)
agrármérnöki mesterképzési szak
állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés
állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak
birtokrendező mérnöki mesterképzési szak
díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak
erdőmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés
élelmiszerbiztonsági és-minőségi mesterképzési szak
élelmiszermérnöki mesterképzési szak
gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak
kertészmérnöki mesterképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak
növényorvosi mesterképzési szak
növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak
természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak
vadgazda mérnöki mesterképzési szak
vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak
4.Főiskolaiagrármérnök
agrármenedzser főiskolai szintű szak
agrár-szakoktató főiskolai szintű szak
állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési
üzemszervezési, vagy állattenyésztő üzemmérnöki, vagy általános
állattenyésztési, vagy baromfi- és egyéb kisállattenyésztő főiskolai szintű szak
élelmiszer-ipari gépészmérnöki vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnöki
főiskolai szintű szak
élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki, vagy
élelmiszer-technológus üzemmérnöki főiskolai szintű szak
gazdasági mérnöki főiskolai szintű szak
kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki főiskolai szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár
üzemmérnöki főiskolai szintű szak
meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses
üzemmérnöki főiskolai szintű szak
mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki
főiskolai szintű szak
mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai szintű
szak
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szintű szak
növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki főiskolai
szintű szak
szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak
szőlész-borász főiskolai szintű szak
tájgazdálkodási főiskolai szintű szak
természetvédelmi mérnöki főiskolai szintű szak
vadgazda vagy vadgazda mérnöki főiskolai szintű szak
vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer
vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki főiskolai szintű szak
5.Egyetemiagrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintű szak
agrármérnöki, vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező
agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak
alkalmazott zoológus szak
állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintű szak
élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintű szak
élelmiszermérnöki egyetemi szintű szak
erdőmérnöki egyetemi szintű szak
gazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak
informatikus agrármérnök
kertészmérnöki egyetemi szintű szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási
egyetemi szintű szak
mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak
növényorvosi egyetemi szintű szak
vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintű szak
6.Szakirányúagrárközgazdasági
továbbképzési szakagrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök
agrármenedzsment
alapszintű nemzetközi mezőgazdasági
baromfi-egészségügy
élelmiszerbiztonsági
élelmiszerbiztonsági szakember
élelmiszeripari minőségügyi
élelmiszerlánc minőségirányítás
élelmiszerlánc minőségügy
élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai
élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó
élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnöki
európai uniós agrárszakértő
gombatermesztési szakmérnök
gombatermesztési szaktanácsadó
gyógynövénytermesztő
gyógynövénytermesztő szakember
gyümölcstermesztési (integrált termesztési)
gyümölcstermesztő
gyümölcstermesztő szakmérnök
integrált gyümölcstermesztési szakmérnök
integrált növénytermesztő
integrált növénytermesztő szakember
juh- és kecskeágazati szakmérnök
kertészeti marketing és logisztikai
környezet- és tájgazdálkodási
környezet- és tájgazdálkodási szakember
környezetgazdálkodási
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó
lótenyésztő
mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági
mezőgazdasági környezetgazdálkodási
mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök
mezőgazdasági szaktanácsadó
mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
mezőgazdasági vízgazdálkodási
mezőgazdasági vízgazdálkodási
nemzetközi agrárágazati
növénygenetika és növénynemesítés
növénygenetikai és növénynemesítési
növényvédelmi szakmérnök
növényvédelmi szakmérnök
ökológiai gazdálkodó
ökológiai gazdálkodó szakmérnök
ökológiai növénytermesztő
ökológiai növénytermesztő szakember
sertés-egészségügyi
sertéstenyésztő szakmérnök
szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági
szarvasmarhatenyésztő szakmérnök
szőlész-borász
szőlő- és borgazdasági szakmérnök
szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó
szőlőtermesztő és borász menedzser
szőlőtermesztő és borász szakmérnök
takarmánykeverék-gyártási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
talajerőgazdálkodás
talajerőgazdálkodás szakmérnök
talajtani
talajtani szakmérnöki
tápanyag-gazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó
vadgazdálkodási
vadgazdálkodási szakember
vetőmag-gazdálkodási
vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési menedzsment és marketing
vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök
vidékfejlesztő menedzser
vidékfejlesztő menedzser szakmérnök
zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási
zöldséghajtatási
zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök

3. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Értékelés

ABCD
1.Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaPontszám
2.A rész
Szakmai szempontok
3.Az ügyfél képzettségeA 2. melléklet szerinti
végzettség
Végzettséget igazoló
okirat hiteles másolata
16
Az 1. mellékletben10
meghatározott felsőfokú
szakképesítés vagy technikusi
vagy szaktechnikusi
szakképzettség
4.Az ügyfél vállalja a főállású2. évének kezdetétőlTámogatási kérelemben20
mezőgazdasági termelővé3. évének kezdetétőltett nyilatkozat alapján15
válást a működtetési4. évének kezdetétől10
időszak
5.Az ügyfél vállalja, hogy a84-100%-banAz üzleti terv részét9
működtetési időszak 4.67-83%-banképező SFH betétlap7
évére vállalt EUME értéket50-66%-banalapján5
az állattenyésztés, a
kertészet, vagy az
állattenyésztés és a
kertészet együttes aránya
adja
6.Az ügyfél vállalja, hogy
ökológiai gazdálkodást
folytat legkésőbb a
működtetési időszak első
évének végétől a
működtetési időszak
81-100%-ábanMagyarországon elismert,
az ökológiai termelésről
és az ökológiai termékek
címkézéséről és a
2092/91/EGK rendelet
hatályon
5
végéig gazdasága teljes61-80%-ábankívül helyezéséről szóló,4
méretének41-60%-ában2007. június 28-i3
21-40%-ában834/2007/EK tanácsi2
20%-át meg nem haladóanrendelet szerinti
ökológiai ellenőrző
szervezettel kötött
szándéknyilatkozat
alapján, valamint az üzleti
terv alapján, ahol az
ökológiai
gazdálkodásnak
tartalmilag szerepelnie
kell az egyes
fejezetekben.
1
7.Az ügyféléletvitelszerű tartózkodási
helye tanyán vagy a Központi
Statisztikai Hivatal által a
kérelembenyújtás évének
január 1-jei dátummal közzétett
helységnévtár alapján 1000 fő
alatti lakosságszámú
településen van legalább
1 évvel a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően és
vállalja, hogy ezt fenntartja a
működtetési időszak végéig.
Támogatási kérelemben
tett nyilatkozat, valamint
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata
alapján
15
vállalja, hogy életvitelszerű12
tartózkodási helyként tanyára
vagy a Központi Statisztikai
Hivatal által a kérelembenyújtás
évének január 1-jei dátummal
közzétett helységnévtár alapján
1000 fő alatti lakosságszámú
településre költözik a
működtetési időszak első
évének végére és ezt fenntartja
a működtetési időszak végéig.
8.EUME cél 3. évvégéig91-100%-ban vállaljaAz üzleti terv részét5
történő teljesítésének81-90%-ban vállaljaképező SFH-tábla alapján3
vállalása71-80%-ban vállalja2
9.Az ügyfél átvevő a
gazdaságátadási
intézkedésben
Támogatási kérelemben
tett szándéknyilatkozat a
gazdaságátadó és az
átvevő részéről, valamint
az üzleti terv alapján, ahol
a gazdaságátvételnek
tartalmilag szerepelnie
kell az egyes
fejezetekben
8
10.A támogatási kérelemben
megadott tevékenységgel
releváns elismert termelői
csoport, vagy
zöldség-gyümölcs
termelői csoport és
termelői szervezet tagság
vagy azokhoz való
csatlakozási szándék
MVH által közzétett
nyomtatványon
benyújtott elismert
termelői csoport által,
vagy zöldség-gyümölcs
termelői csoport és
termelői szervezet által
kiadott tagsági igazolás
vagy tagfelvételről szóló
szándéknyilatkozat
alapján
2 pont
11.Összesen:max. 80
12.B rész
Horizontális szempontok
13.Az ügyfél életkora18-34 év16
(A támogatási kérelem35-40 év20
benyújtásakor már
betöltött életév alapján.)
14.Női ügyfél2
15.Az ügyfél csökkent
munkaképességű
A megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.)Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés
ea) és eb) alpontjában
foglaltak vonatkozásában
kiállított szakvélemény,
igazolás
1
16.A működtetési időszak30 km-es sugarú körön belülTámogatási kérelemben7
kezdetétől annak teljestalálhatótett nyilatkozat, valamint
időtartama alatt az ügyféllakcímet igazoló hatósági
életvitelszerű tartózkodásiigazolvány másolata
helyéhez képest aalapján
gazdaság legtávolabbi
pontja legfeljebb
17.Az ügyfél életvitelszerűhátrányos helyzetű településenA Vhr. 3. § 14. pontja6
tartózkodási helyevan a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően
legalább egy évvel
szerint, az
ügyfél-nyilvántartási
rendszere és lakcímet
igazoló hatósági
igazolvány másolata
alapján
18.Összesen:max: 36
19.C rész
Pénzügyi terv
20.A befektetett eszközök
hatékonysága
A befektetett eszközök ráfordításainak aránya, a
befektetett eszközök ráfordításai a kiemelt anyagjellegű
kiadások (növénytermesztés, kertészet, szőlő- és
gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés) és az
igénybevett szolgáltatások összegéhez képest a
működtetési időszak teljes időtartama alatt.
Ha a mutató értéke legalább 2,52
Ha a mutató értéke legalább 1,5, de nem éri el a 2,5-t1
21.A támogatás hasznosulásaA főtevékenységből származó felhalmozódó jövedelem*
aránya az egyszeri tőkejuttatáshoz viszonyítva a
működtetési időszak 4. évére
Ha a mutató értéke legalább 2
Ha a mutató értéke legalább 1,4, de nem éri el a 2-t
Ha a mutató értéke legalább 0,9, de nem éri el az 1,4-t
Ha a mutató értéke legalább 0,4, de nem éri el a 0,9-t
* A számítás módja: Mezőgazdasági tevékenységből
származó bevétel - [Kiemelt anyagjellegű kiadások
(növénytermesztés, kertészet, szőlő- és
gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés) +
Igénybe vett szolgáltatások kiadásai + Bér- és járulékai +
Vállalkozói kivét]
4
3
2
1
22.A vállalkozás tervezett
jövedelmezősége
Az átlagos kalkulált bruttó jövedelem (azaz a működtetési
időszak teljes időtartamára tervezett Vállalkozás
eredményének a vállalkozói kivéttel növelt átlaga) aránya
az átlagos minimálbérhez (a benyújtás évében érvényes
havi minimálbér és bérminimum átlagának éves értéke) a
működtetési időszak teljes időtartama alatt
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább 120%
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább 60%, de
nem éri el a 120%-ot
2
1
23.Összesen:max: 8
24.D rész
Üzleti terv
25.Üzleti terv értékelése összesen (a kitöltési útmutatóban szereplő követelmények
maximális teljesítése esetén):
max: 40
26.MINDÖSSZESEN:max: 164

4. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

1. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai;

2. a közreműködő személyes adatai;

3. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai;

4. a közreműködő bevonásának időtartama.

5. melléklet az 57/2012. (VI.21.) VM rendelethez[39]

A területileg illetékes önkormányzat jegyző igazolásának adattartalma a gazdálkodásra alkalmas életvitelszerű tartózkodási helyről

1. Ügyfél adatai:

1.a Ügyfél-azonosító

1.b Ügyfél neve

1.c Ügyfél születési helye

1.d Ügyfél születési dátuma

1.e Anyja neve

2. Igazolás:

2.a "Igazolom, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő ingatlan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 4. § (10) bekezdésében foglaltak alapján gazdálkodásra alkalmas."

2.b Irányítószám

2.c Település

2.d Közterület

2.e Házszám

2.f Helyrajzi szám

3. Kitöltés dátuma és aláírása:

3.a Kitöltés dátuma

3.b Területileg illetékes önkormányzat megnevezése

3.c Területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének neve

3.d Területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének aláírása és pecsét.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[2] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 28. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 13. §-a. Hatályos 2014.11.20.

[4] Módosította a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.07.14.

[5] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[6] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[7] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[8] Beiktatta a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[9] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[10] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[11] Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2017.12.28.

[12] Módosította a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2020.06.15.

[13] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[14] A nyitó szövegrészt módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[15] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[16] Módosította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2017.12.28.

[17] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[18] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[19] Módosította a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 28. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[20] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[21] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[22] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[23] Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 60. §-a. Hatálytalan 2015.02.17.

[24] Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 60. §-a. Hatálytalan 2015.02.17.

[25] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[26] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[27] Megállapította a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[28] Megállapította a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[29] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[30] Megállapította a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[31] Beiktatta a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[32] Beiktatta a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 7. §-a. Hatályos 2017.12.28.

[33] Módosította a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2020.06.15.

[34] Beiktatta az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[35] Beiktatta a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

[36] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[37] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 58. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[38] Beiktatta a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.08.18.

[39] Beiktatta a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.11.20.

Tartalomjegyzék