36/2015. (VI. 16.) BM rendelet

egyes, az Országgyűlési Őrségre vonatkozó miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 2., a 7. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 3. alcím tekintetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

az 5. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -a következőket rendelem el:

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

1. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

"13/A. A szolgálati jelvény

65/A. § (1) A hivatásos állomány tagját a szolgálati viszony létesítésekor, vagy a Hszt. 97. § (1) bekezdése szerinti áthelyezés esetén az e rendeletben meghatározottaknak megfelelően kell ellátni a 6. melléklet szerinti szolgálati jelvénnyel, amely őt a szolgálati viszony megszűnéséig - az e rendeletben meghatározott kivétellel - megilleti.

(2) A hivatásos állomány tagját a szolgálati viszony létesítésekor első alkalommal térítésmentesen kell ellátni az Országgyűlési Őrség szolgálati jelvényével.

(3) A szolgálati jelvény tulajdonosa az Országgyűlési Őrség, birtokosa a hivatásos állomány tagja, aki a szolgálati jelvényt dokumentáltan, aláírásával igazoltan átveszi.

65/B. § (1) A szolgálati jelvény megrendeléséért, kiadásáért, cseréjéért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért (a továbbiakban együtt: ellátás), valamint az ezekkel járó költségek biztosításáért az Országgyűlési Őrség személyügyi szerve (a továbbiakban: személyügyi szerv) felel.

(2) A szolgálati jelvény kiadására, cseréjére, visszavonására a személyügyi szerv személyi állományparancs, jegyzőkönyv, jelentés vagy szolgálati jegy alapján intézkedik.

(3) A szolgálati jelvény továbbítását, nyilvántartását és ellenőrzését a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszer adatai alapján a személyügyi szerv végzi.

65/C. § (1) A hivatásos állomány tagja a részére kiadott szolgálati jelvényt köteles megőrizni és jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.

(2) A szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését a hivatásos állomány tagja a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, vagy - ha a közvetlen szolgálati elöljárónak jelenteni nem tudja, - az ügyeletvezetőnek, akik erről értesítik a személyügyi szervet. A szolgálati jelvénye megrongálódását a hivatásos állomány tagja a személyügyi szerv részére is haladéktalanul jelenteni köteles.

(3) A szolgálati jelvény elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén a személyügyi szerv azonnal kezdeményezi a szolgálati jelvény visszavonását és pótlását.

65/D. § (1) A megrongálódott szolgálati jelvényt meg kell semmisíteni és a megrongálódott jelvény számával azonos számú szolgálati jelvényre kell kicserélni.

65/E. § (1) A szolgálati jelvény visszavonásig érvényes.

(2) A szolgálati jelvényt vissza kell vonni

a) a szolgálati viszony megszűnésekor,

b) a szolgálati jelvény megrongálódása esetén,

c) a szolgálati jelvény elvesztése, eltulajdonítása esetén,

d) a Hszt. 97. § (1) bekezdésében meghatározott más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés esetén, vagy

e) a hivatásos állomány tagjától a beosztásából felfüggesztés esetén a felfüggesztés idejére, valamint a szolgálati viszony szünetelése esetén a szüneteltetés idejére.

(3) A szolgálati jelvény visszavonására az állományilletékes parancsnok jogosult.

(4) A más rendvédelmi szervhez áthelyezett hivatásos állomány tagját a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó szabályok szerint az a szerv látja el szolgálati jelvénnyel, ahova áthelyezték.

(5) A beosztásából felfüggesztett és a szolgálati viszonyát szüneteltető hivatásos állomány tagja visszavont szolgálati jelvényét a személyügyi szerv a visszavonás idejére elhelyezi a hivatásos állomány tagja személyi anyagában. A felfüggesztés, illetve a szolgálati viszony szünetelésének megszüntetését követő első munkanapon a személyügyi szerv visszaadja a visszavont szolgálati jelvényt a hivatásos állomány tagjának."

2. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hszt. 179. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott pénzjutalom összege, valamint a tárgyjutalom értéke - alkalmanként - nem lehet kevesebb a központi költségvetésről szóló törvény által évente megállapított mindenkori rendvédelmi illetményalap (a továbbiakban: rendvédelmi illetményalap) ezer forintra kerekített összegénél."

3. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Fegyelemsértés megalapozott gyanúja akkor áll fenn, ha a rendelkezésre álló adatok alapján alapos okkal lehet következtetni arra, hogy a hivatásos állományú kötelezettségszegésnek minősülő cselekményt követett el és annak elkövetésében vétkesség terheli."

4. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 86. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A szolgálati beosztásból felfüggesztésnek a Hszt. 199. § (3) bekezdése alapján történő meghosszabbításáról a fegyelmi jogkör gyakorlója dönt.

(5) A beosztásból történt felfüggesztés indokoltságát az ügy vizsgálója folyamatosan figyelemmel kíséri, és ha az indokolttá vált, javaslatot tesz a megszüntetésre a fegyelmi jogkör gyakorlójának. A beosztásból történő felfüggesztésnek a Hszt. 199. § (5) bekezdése szerinti megszüntetése esetén a felfüggesztés megszüntetésével egyidejűleg, az eljárás alá vont - eredeti besorolása és illetménye meghagyása mellett - vezényléssel az állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó szervnél, ennek hiányában a rendvédelmi szerv más szervezeti egységénél levő másik - a besorolási osztályának és besorolási kategóriájának megfelelő, ha erre nincs lehetőség, alacsonyabb - szolgálati beosztásban foglalkoztatható az eljárás befejezéséig."

5. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi iratok kézhezvételét követően a személyes meghallgatás időpontját a Hszt. 203. § (1) bekezdésében meghatározott értesítési határidő betartásával tűzi ki."

6. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 104. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Nem alkalmazható a Hszt. 185. § (1) bekezdés f) pontja szerinti fenyítés, ha azzal a hivatásos állomány tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagja a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztáshoz rendelt rendfokozatba kerülne visszavetésre."

7. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 106. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a fegyelmi jogkörben elbírálható szabálysértésre kormányrendelet által meghatározott kötelező mértékű pénzbírság alkalmazását határozták meg és a hivatásos állományú a fegyelmi eljárás elrendelése előtt a szabálysértés elkövetését elismerte, a fegyelmi eljárásban a helyszíni bírságnak megfelelő mértékű pénzbírság fenyítést kell kiszabni."

8. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"109. § (1) Ha a hivatásos állomány tagját szolgálattal össze nem függő bűncselekmény miatt indult eljárásra tekintettel, az eljárást folytató szerv kezdeményezésére függesztették fel szolgálati beosztásából és a felfüggesztésből két hónap letelt, az állományilletékes parancsnok a felfüggesztést kezdeményező szervet írásban a felfüggesztés indokoltságának felülvizsgálatára kéri fel. Ha a beosztásból felfüggesztés a hat hónapot meghaladja, a fenntartás indokoltságáról az állományilletékes parancsnok írásban kikéri az eljárást folytató szerv felettes szerve vezetőjének a véleményét.

(2) A szolgálattal össze nem függő bűncselekmény miatt indult eljárásra tekintettel történő felfüggesztéssel szemben a felfüggesztett a 86. § (7) bekezdése szerint élhet panasszal."

9. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 154. §-sal egészül ki:

"154. § E rendeletnek az egyes, az Országgyűlési Őrségre vonatkozó miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 36/2015. (VI. 16.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezései a Módr. hatálybalépését megelőzően kiállított szolgálati jelvények érvényességét nem érinti, amely szolgálati jelvények a visszavonásukig érvényesek."

10. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet az 5. melléklettel egészül ki.

11. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

1. 66. §-ában a "118. §-án" szövegrész helyébe a "179. §-án",

2. 68. § (3) bekezdésében a "118. § (1) bekezdés d)" szövegrész helyébe a "179. § (1) bekezdés e)",

3. 68. § (3) bekezdésében, továbbá 69. § (2) bekezdésében a "köztisztviselői illetményalap" szövegrész helyébe a "rendvédelmi illetményalap",

4. 69. § (3) bekezdés a) pontjában a "42. § (2) bekezdése és a 43. §" szövegrész helyébe az "51. § (2)-(4) bekezdése, vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. § (2) bekezdése",

5. 71. §-ában a "119. §-a" szövegrész helyébe a "181. § (1) bekezdése",

6. 72. § (2) bekezdésében a "122. §" szövegrész helyébe a "184. §",

7. 73. §-ában a "121. §-a" szövegrész helyébe a "183. §-a",

8. 74. § (2) bekezdésében a "126. § (5) és (6)" szövegrész helyébe a "192. § (2) és (3)",

9. 74. § (3) bekezdésében a "42. § (2)" szövegrész helyébe az "51. § (2)-(4)",

10. 75. §-ában a "127/A. §" szövegrész helyébe a "194. §",

11. 76. § (1) bekezdésében a "Hszt. 120. § (2) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe a "fegyelmi",

12. 76. § (2) bekezdésében a "123. §" szövegrész helyébe a "185. §",

13. 77. § (1) bekezdésében a "127. §" szövegrész helyébe a "193. §",

14. 77. § (1) bekezdésében és 82. § (2) bekezdésében a "128. §" szövegrész helyébe a "195. §",

15. 77. § (2) bekezdésében és 84. § (4) bekezdésében a "140. § (1) bekezdés a)-d), illetve f)" szövegrész helyébe a "210. § (1) bekezdés a)-d), illetve f)-h)",

16. 78. § (3) bekezdésében az "A Hszt. 120. § (3) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "A fegyelmi eljárás mellőzésével történő figyelmeztetés elleni",

17. 79. § (3) bekezdésében a "120. §" szövegrész helyébe a "182. §",

18. 80. § (6) bekezdésében a "128. §" szövegrész helyébe a "195. §",

19. 82. § (1) bekezdésében a "7. § (3)" szövegrész helyébe a "6. § (4)",

20. 83. § (3) és (4) bekezdésében a "129. §" szövegrész helyébe a "196. §",

21. 84. § (1) bekezdés b) pontjában és 84. § (2) bekezdésében a "130. §" szövegrész helyébe a "197. §",

22. 86. § (6) és (7) bekezdésében a "132. § (5)" szövegrész helyébe a "199. § (6)",

23. 86. § (7) bekezdésében a "132. § (8)" szövegrész helyébe a "201. § (1)",

24. 87. § (6) bekezdésében, 94. (1) bekezdésében, 96. § (1) bekezdésében és 98. § (2) bekezdésében a "133. §" szövegrész helyébe a "203. §",

25. 101. §-ában a "140. §" szövegrész helyébe a "210. §",

26. 104. § (2) bekezdésében a "123. § (1) bekezdés d)-g)" szövegrész helyébe a "185. § (1) bekezdés d)-h)",

27. 104. § (4) és (7) bekezdésében a "123. §" szövegrész helyébe a "185. §",

28. 107. § (2) bekezdésében a "119. §" szövegrész helyébe a "181. §",

29. 110/A. § (1) és (6) bekezdésében az "56. § (2) bekezdése e)" szövegrész helyébe a "86. § (2) bekezdés d)",

30. 114. § (1) bekezdésében a "158. § (5)" szövegrész helyébe a "237. § (6)",

31. 120. § (2) bekezdésében a "133. § (1) bekezdését, valamint a 134. §" szövegrész helyébe a "203. § (1) bekezdését, valamint 204. §",

32. 129. § (1) bekezdésében a "161. §-a" szövegrész helyébe a "240. §-a", valamint

33. 132. §-ában a "162. §" szövegrész helyébe a "241. §"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

a) 83. § (2) bekezdése,

b) 87. § (2) bekezdésében az "- a Hszt. 133. (1) bekezdésére figyelemmel -" szövegrész,

c) 97. § (3) bekezdése,

d) 98. § (2) bekezdésében a "Ha az eljárás alá vont személyes meghallgatáson való részvételében önhibáján kívül akadályoztatva van és védekezését írásban sem közölte, az eljárást a Hszt. 131. § (1) bekezdése alapján fel kell függeszteni." szövegrész,

e) 105. §-a,

f) 110. §-a, valamint

g) 130. § (1) bekezdése.

2. Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

12. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) állományilletékes parancsnok: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti állományilletékes parancsnok, a más szervhez vezényeltek esetében a munkáltatói jogkört gyakorló vezető;"

13. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § A hivatásos állomány egyenruhás állományból vegyes vagy polgári ruhás állományba átsorolt tagja a meglévő társasági ruházatát, illetve szolgálati öltözetét az Országgyűlési Őrségnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonya alatt megtarthatja."

14. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a ruhaszemle eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a hivatásos állományt nem kell természetbeni ellátmányban részesíteni, abban az esetben a következő évi utánpótlási ellátmányt pénzben kell kifizetni. Ha a ruhaszemle eredményeképpen a természetbeni ellátás szükségessé válik, akkor a Hszt. 175. § (3) bekezdésében meghatározott, a ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjére vonatkozó rendeletet úgy kell előkészíteni, hogy a rendészetért felelős miniszter azt a tárgyév április 15-éig kiadhassa."

15. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Attól, akinek a szolgálati viszonya megszűnt, a kiadott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket - az egyenruha-jellegtől megfosztott kesztyű, lábbeli, téli alsóruházat, zokni, társasági hosszú ujjú fehér póló és ing kivételével - azonnali hatállyal be kell vonni és azt az állomány további ellátására fel lehet használni. A ruházati elszámolást a szolgálati viszony megszűnésekor hatályos ruházati normatáblázat, valamint a két éven belüli átminősítés figyelembevételével kell végrehajtani.

(2) Arra a személyre, akinek a szolgálati viszonya a nyugállományba helyezéssel szűnik meg, az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az egyenruha-jellegtől megfosztott társasági ruházatot is megtarthatja."

16. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egyenruha viselésére jogosultak az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagjai. A hivatásos állományból nyugállományba helyezettek kizárólag a társasági ruházatot viselhetik (nyugállományú kiegészítő jelzéssel), amennyiben az egyenruha viselésétől nem tiltották el őket."

17. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

18. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "szakértő" szövegrész helyébe az "előadó",

b) 19. § (7) bekezdésében, 27. § (4) bekezdésében és 37. § (1) bekezdés b) pontjában a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó", valamint

c) 26. § (2) bekezdésében az "50%-át" szövegrész helyébe a "100%-át" szöveg lép.

3. Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

19. § (1) Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. csoportos tárolás: a használatra kiadott fegyverzet szolgálati helyen, fegyverszobában vagy szolgálati helyen kívül, ideiglenes fegyvertároló helyen történő tárolása,"

(2) Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. alegységkészlet: a fegyverszobáért felelős személy részére kiadott és személyi leltárba vett fegyverzet, amely nem személyi felszerelésként, hanem alegység szinten kerül kiadásra,"

(3) Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7. szolgálati csoport: a szolgálati feladatok ellátásra szervezett napi készenléti létszám,"

(4) Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12a. rendfokozat: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 15. § (1) bekezdése alapján viselt besorolás szerinti vagy a Hszt. 346. § (2) bekezdése alapján viselt címzetes rendfokozat; ha a hivatásos állomány tagja címzetes rendfokozatot visel, e rendelet rendelkezéseinél a címzetes rendfokozatot kell figyelembe venni."

20. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szolgálati ágak:

a) a személyvédelmi szolgálati ág,

b) a létesítményvédelmi szolgálati ág,

c) a protokolláris díszelgési szolgálati ág,

d) a tárgyalási rendfenntartói szolgálati ág, valamint

e) a tűzoltási és tűzbiztonsági szolgálati ág."

21. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakképzettséggel nem rendelkező országgyűlési őr kizárólag szakképzett országgyűlési őr irányításával intézkedhet. Ha a szakképzettséggel nem rendelkező országgyűlési őr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott cselekményt önállóan észleli, vagy ilyen cselekményt hoznak tudomására, köteles arról a legközelebbi, szakképzettséggel rendelkező országgyűlési őrt értesíteni. Ha az országgyűlési őr értesítésével járó késedelem elháríthatatlan veszéllyel járna, az országgyűlési őr az ügyeletes útján az illetékes rendőrkapitányság ügyeleti szolgálati feladatokat ellátó szervezeti elemét értesíti a rendőri intézkedés kezdeményezése érdekében."

22. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Országgyűlési Őrség az Országgyűlés elnöke részére állandó híradástechnikai összeköttetést biztosít, technikai átvizsgálást végez és gondoskodik lakása technikai védelméről."

23. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 44. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlési Őrség)

"b) az (1) bekezdésben meghatározott épületek biztonságának biztosítása - különösen az Országgyűlés működését és tevékenységét érintő adatok és információk jogellenes megszerzésének megakadályozása - érdekében az Rtv. szerinti személy- és létesítménybiztosítási intézkedéseket alkalmaz, valamint - kizárólag az Ogytv. 141/A. §-ában meghatározott célból - technikai átvizsgálást végez."

24. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. § (1) Az őrszolgálat az a szolgálati forma, amelynek során az országgyűlési őr a kijelölt őrhelyén, mozgási körzetében meghatározott területet, létesítményt vagy értéket véd, őriz vagy protokolláris díszelgési, tárgyalási rendfenntartással kapcsolatos feladatot lát el.

(2) Az őrszolgálat formája lehet

a) objektumőri,

b) rendkívüli őri, valamint

c) protokolláris díszelgési feladatot és tárgyalási rendfenntartással kapcsolatos feladatot ellátó objektumőri szolgálat."

25. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet

a) 21. § (3) bekezdésében a "Külügyminisztérium" szövegrész helyébe "Külgazdasági és Külügyminisztérium"

b) 16. alcímének címében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.",

c) 22. § (1) bekezdés b) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)",

d) 27. § (6) bekezdésében a "foganatosításától számított 15 napon belül" szövegrész helyébe a "foganatosítását követően haladéktalanul, de legkésőbb az azt követő napon",

e) 62. § (2) bekezdés a) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 7. számú mellékletében" szövegrész helyébe a "Hszt. 1. mellékletében", valamint

f) 80. § (1) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres" szövegrész helyébe a "Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat

ellátó"

szöveg lép.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

26. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országgyűlési Őrségnél - a hivatásos állomány tagjának, illetve a hivatásos állományból nyugállományba helyezett tagjának (a továbbiakban együtt: személyi állomány) adható szociális, kegyeleti, illetve lakhatási támogatással kapcsolatos feladatok körültekintő végrehajtásának elősegítésére - véleményező és javaslattevő jogkörrel az Országgyűlési Őrség parancsnoka mellett működő szociális bizottságot kell létrehozni."

27. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 60. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A szociális bizottság javaslatát szakmai előterjesztés alapján többségi szavazattal alakítja ki, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt."

28. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha mindkét szülő jogosult a gyermek után járó beiskolázási segélyre, azt csak az egyik - a szülők nyilatkozata alapján megállapított - szülő jogosult igénybe venni."

29. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 66. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Temetési segélyben részesíthető - szociális helyzetének figyelembevételével - a személyi állomány tagja a közeli hozzátartozója halála esetén, akinek eltartására kötelezett volt és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény alapján nem részesült temetési segélyben.

(2) Temetési segélyben részesíthető a személyi állomány elhunyt tagjának házastársa, egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha, és a nevelőszülője, a testvére, ha a temetéssel járó kiadások elsődlegesen rá hárulnak és nem került sor az elhunyt hősi halottá, a szolgálat halottjává vagy az Országgyűlési Őrség halottjává minősítésre."

30. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 22. § (5) bekezdésében a "köztisztviselői" szövegrész helyébe a "rendvédelmi" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 58. § (2) bekezdésében az "és a nyugdíjas" szövegrész.

5. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

31. § Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

a) 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép, valamint

b) 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet módosítása

32. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet szabályai a hivatásos állománynak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 37. alcíme alapján más szervhez vezényelt tagja esetében nem alkalmazandóak."

33. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a teljesítményértékelés ajánlott elemeként)

"b) beosztotti besorolású értékelt személy részére évente legalább egy, legfeljebb három - a munkavégzéshez kötődő vagy a munkavégzésen kívüli - fejlesztési célt"

(határoz meg).

34. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ajánlott elemeket évente egyszer, a teljesítményértékelés kötelező elemeinek az egész tárgyévre vonatkozó értékelésével és mérésével egyidejűleg, a tárgyévet követő év január 1-je és január 31-e között kell értékelni."

35. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Szervezeti teljesítményértékelés esetén a Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott "A" szintet csak akkor lehet megállapítani, ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok átlagos teljesülése meghaladja a 110%-ot."

36. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

37. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet

1. 1. § (1) bekezdés 5. pontjában a "lehetnek munkavégzéshez kötődőek és" szövegrész helyébe a "lehetnek a munkavégzéshez kötődőek vagy",

2. 1. § (1) bekezdés 14. pontjában a "szemben tárgyévre" szövegrész helyébe a "szemben a tárgyévre",

3. 1. § (1) bekezdés 16. pontjában az "érdekben" szövegrész helyébe az "érdekében",

4. 2. § (1) bekezdésében a "parancsnoka tárgyév" szövegrész helyébe a "parancsnoka a tárgyév",

5. 4. § (2) bekezdésében a "mellékletben szereplő" szövegrész helyébe a "melléklet szerinti",

6. 8. § (1) bekezdés a) pontjában az "és szolgálatteljesítéssel" szövegrész helyébe az "és a szolgálatteljesítéssel",

7. 8. § (1) bekezdés c) pontjában a "fejleszthetőségre" szövegrész helyébe a "fejleszthetőségére",

8. 8. § (2) bekezdésében a "82. § (5)" szövegrész helyébe a "112. § (3)",

9. 10. §-ában az "a továbbiakban az a)-c) pont" szövegrész helyébe az "az a)-c) pontban meghatározottak a továbbiakban",

10. 11. § (1) bekezdésében az "elnöke tárgyév" szövegrész helyébe az "elnöke a tárgyév",

11. 11. § (2) bekezdésében a "határoz." szövegrész helyébe a "határoz meg.",

12. 11. § (3) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a "parancsnoka tárgyév" szövegrész helyébe a "parancsnoka a tárgyév",

13. 12. §-ában az "összértéken" szövegrész helyébe az "összértékén",

14. 13. §-ában és 15. § (1) bekezdésében a "0-100%-ig" szövegrész helyébe a "0%-tól 100%-ig",

15. 16. § (1) bekezdésében a "bekezdésben" szövegrész helyébe a "bekezdésében",

16. 17. § (2) bekezdésében az "alapján - tárgyévet" szövegrész helyébe az "alapján - a tárgyévet",

17. 7. mellékletében

a) a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 82. § (5)" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 112. § (3)", továbbá

b) a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 83. § (3)" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2)", valamint

18. 8. melléklet

a) I. cím 6. pontjában az "az Őrség" szövegrész helyébe az "az Országgyűlési Őrség

b) II. cím 2. pont 2.3. alpontjában a "vitelének" szövegrész helyébe a "vitele

c) II. cím 3. pont 3.2. alpontjában a "telepítés és karbantartás" szövegrész helyébe a "telepítése és karbantartása",

d) III. cím 5. pont 5.9. alpontjában a "végrehajtásának" szövegrész helyébe a "végrehajtása", továbbá

e) III. cím 5. pont 5.14. alpontjában a "rendszer, kezelési" szövegrész helyébe a "rendszer kezelési" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet

a) 2. § (2) bekezdése,

b) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a "ha" szövegrész, valamint

c) 19. §-a.

7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 26/2014. (III. 31.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

38. § Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 26/2014. (III. 31.) BM rendelet.

8. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

"1. melléklet a 64/2012. (XII. 12.) BM rendelethez

Ruházati alapellátási normák

ABCDEFGHIJKLMNOP
1.Termék megnevezéseMennyi-
ségi egység
E1E2E1-
T
E3V1V1-
K
V1-
KB
V2V2-
K
V2-
KB
T1T2P1P2
2.Szolgálati sapka, zölddb111111111111
3.Szolgálati sapka, téli,
zöld
db111111111111
4.Szolgálati sapka,
tábornoki, zöld
db11
5.Szolgálati sapka,
tábornoki, téli, zöld
db11
6.Szolgálati zubbony, zölddb22211121
7.Szolgálati zubbony, női,
zöld
db211121
8.Tépőzárra rf. jelzés
szolgálati zubbonyra,
parlamenti bordó
pár22221111112211
9.Szolgálati többfunkciós
védőkabát, polár
béléssel, zöld
db11111111111111
10.Tépőzáras rf. jelzés
többfunkciós kabátra,
parlamenti bordó
db22222222222211
11.Szolgálati póló, zölddb66663333336633
12.Szolgálati nadrág, feketedb22211121
13.Szolgálati nadrág, női,
fekete
db211121
14.Szolgálati többfunkciós
nadrág, fekete
db11111111111111
15.Szolgálati bakancs,
nyári, fekete
pár11111111111111
16.Szolgálati bakancs, téli,
fekete
pár11111111111111
17.Szolgálati zokni, feketepár66662232236622
18.Szolgálati kesztyű, téli,
fekete
pár11111111111111
19.Szolgálati téli felső,
vékony, zöld
db111111
20.Szolgálati téli alsó,
vékony, zöld
db111111
21.Szolgálati téli felső,
vastag, zöld
db11111111111111
22.Szolgálati téli alsó,
vastag, zöld
db11111111111111
23.Szolgálati derékszíj,
fekete, parlamenti bordó
szegéllyel
db22221111111111
24.Szolgálati fegyvertok,
fekete
db1111111111111
25.Szolgálati tártok, feketedb1111111111111
26.Szolgálati bilincstok,
fekete
db111111111
27.Szolgálati könnygáztok,
fekete
db111111111
28.Szolgálati rendőrbot-
tartó, fekete
db111111111
29.Szolgálati jegyzettok,
fekete
db111111111
30.Társasági sapka, feketedb112112
31.Társasági kalap, női,
fekete
db1112
32.Társasági tábornoki
sapka, fekete
db2
33.Társasági tábornoki
kalap, női, fekete
db2
34.Társasági póló, hosszú
ujjú, fehér
db333633633666
35.Társasági ing, hosszú
ujjú, fehér
db2232233
36.Társasági ing, női,
hosszú ujjú, fehér
db22233
37.Nyakkendő, parlamenti
bordó
db111211211222
38.Nyakkendőtű,
parlamenti
db111111111111
39.Hímzett karjelvény,
tépőzáras
db111111111111
40.Társasági zubbony, zölddb1121
41.Társasági zubbony,
főtiszti, zöld
db112112
42.Társasági zubbony,
tábornoki, zöld
db2
43.Társasági zubbony, női,
zöld
db11
44.Társasági zubbony,
főtiszti, női, zöld
db1112
45.Társasági zubbony,
tábornoki, női, zöld
db2
46.Tépőzáras nyakszegély,
fehér
db333633633666
47.Társasági öv, feketedb111111111111
48.Társasági pantalló,
fekete
db112112
49.Társasági pantalló, női,
fekete
db1112
50.Társasági szoknya,
fekete
db1111
51.Társasági pantalló,
tábornoki, fekete
db2
52.Társasági pantalló,
tábornoki, női, fekete
db2
53.Társasági szoknya,
tábornoki, fekete
db1
54.Társasági félcipő, feketepár112112
55.Társasági félcipő, női,
fekete
pár1112
56.Társasági tábornoki
félcipő, fekete
pár2
57.Társasági tábornoki
félcipő, női, fekete
pár2
58.Társasági cipő, téli,
fekete
pár1
59.Társasági zokni, feketepár3363366
60.Társasági
harisnyanadrág, fekete
db1010101010
61.Társasági köpeny, zölddb11
62.Társasági köpeny, női,
zöld
db11
63.Társasági tábornoki
köpeny, zöld
db1
64.Társasági tábornoki
köpeny, női, zöld
db1
65.Társasági kesztyű,
fekete, bőr
pár111
66.Társasági díszelgő
köpeny, zöld
db1
67.Díszelgő kesztyű, fehérpár6
68.Málhazsák11111111111111

A ruházati alapellátási normák megjelölései:

E1- férfi egyenruhás alapellátási norma

E2- női egyenruhás alapellátási norma

E3- díszelgő egyenruhás alapellátási norma

E1-T - tűzoltó férfi egyenruhás alapellátási norma

V1 - férfi vegyes ruhás alapellátási norma

V1-K - férfi vegyes ruhás alapellátási norma köpennyel

V1-KB - férfi vegyes ruhás alapellátási norma köpennyel, bővített

V2- vegyes ruhás női alapellátási norma

V2-K - vegyes ruhás női alapellátási norma, köpennyel

V2-KB - vegyes ruhás női alapellátási norma köpennyel, bővített

T1- férfi egyenruhás tábornoki alapellátási norma

T2- női egyenruhás tábornoki alapellátási norma

P1- férfi polgári ruhás alapellátási norma

P2- női polgári ruhás alapellátási norma"

2. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

"5. melléklet a 23/2013. (VI. 11.) BM rendelethez

"

3. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

1. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet 6. melléklet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. A sérülés természete (Az alapellátó orvos tölti ki a BNO kód és kórisme magyarul történő beírásával.)

A sérülés típusa:

Annak a sérülésnek a típusát kell megjelölni, amely a munkaképtelenséget okozta. Többszörös sérülés esetén a legsúlyosabb sérülést kell figyelembe venni. Például: ha a munkavállaló elesés következtében ficamot és zárt törést szenvedett, akkor a "Zárt törések" elnevezésű (021) kódot kell beírni.

ABCD
1KódMegjelölésIde tartozikNem tartozik ide
2000Meg nem határozott, illetve
ismeretlen sérülés típus
3Sebek és felületi sérülések
4011Felületi sérülésZúzódás, ütődés, vérömleny,
horzsolás, karcolás,
hólyagosodás, nem mérges
rovarok csípése, felületi
sérülések, a fejbőr sérülése és
a szembe, fülbe stb. kerülő
idegen testek által okozott
felületi sérülések
Allatok marásai
következtében mérgezés
(071-es kód)
5012Nyílt sebekRepedések, nyílt sebek,
vágott sebek, sebekkel járó
zúzódások, a körmök
elvesztése, az izmok, inak és
idegek sérülésekor keletkező
sebek
Traumás csonkolás,
enukleáció, szem kiszakadása
(040-es kód), nyílt törés (022-
es kód), nyílt sebekkel járó
égési sérülések (061-es kód),
felületi sérülések (011-es kód)
6019Egyéb típusú sebek és
felületi sérülések
7Csonttörések
8021Zárt törésekEgyszerű törések, ízületi
sérüléssel (ficam stb.) járó
törések, belső- vagy
idegsérülésekkel járó törések
9022Nyílt törésekA lágyrészek sérülésével járó
törések (nyílt törések)
10029Egyéb típusú csonttörések
11Ficamok, húzódások, rándulásokAz izmok, inak, porcok és
ízületek túlterhelése miatt
bekövetkező valamennyi akut
csont- és izomrendszeri
probléma
12031FicamokRészleges ficam
(szubluxáció) és a csontok
elmozdulása az ízületeknél
Töréssel járó ficam (021-es
kód)
13032Húzódások, rándulásokAz izmok, inak, porcok (és
ízületek) szakadásához,
repedéséhez, valamint
sérvhez vezető túlterhelés
A csontok ízületeknél való
elmozdulásának valamennyi
típusára a 031-es kód
vonatkozik; amennyiben az
ilyen sérülések nyílt seb
keletkezésével járnak, akkor a
012 csoport szerint kell őket
kódolni
14039Egyéb típusú ficamok,
húzódások, rándulások
15040Traumás amputáció
[testrész(ek) elvesztése]
Csonkolás és
összezúzódással járó
sérülések, enukleáció,
ideértve a szem traumás
kiszakadását és a fül(ek)
elvesztését
16Agyrázkódás és belső sérülésekValamennyi, töréssel nem
járó belső sérülés, vagyis az
agy és a belső szervek
zúzódása, bevérzése,
repedése, szakadása
Nyílt sebek (012-es kód) és
töréssel járó sérülések (020-as
kódcsoport)
17051Agyrázkódás és koponyán
belüli sérülések
Koponyán belüli sérülések
18052Belső sérülésekMellkasüregi, hasüregi és
medenceüregi szervek
sérülése
19059Egyéb típusú agyrázkódás,
illetve belső sérülések
20Égések, forrázások, fagyási sérülések
21061Égési sérülések, forrázások
(hőhatás miatt)
Forró tárgyak vagy nyílt láng
okozta égési sérülések,
forrázás, súrlódásos égési
sérülések, sugárzás okozta
égési sérülések (infravörös),
napégés, villám hatásai,
elektromos áram okozta égési
sérülések, nyílt sebbel járó
égési sérülések
Sugárzás égési sérülésektől
eltérő hatásai (102-es kód)
22062Vegyi anyag (marás) okozta
égési sérülések
Vegyi anyag (sav, lúg)
okozta (kizárólag külső) égési
sérülés
Maró hatású anyagok
lenyelése okozta égési
sérülések (071-es kód)
23063Fagyási sérülésekAlacsony hőmérséklet
hatásai (fagyási sérülések),
részleges mélységű
bőrveszteség, szövetelhalássál
(nekrózis) járó fagyási sérülés
Rendellenesen alacsony
testhőmérséklet
(hypothermia) és a túlzott
hideg egyéb hatásai (103-as
kód)
24069Egyéb típusú égési, fagyási
sérülések és forrázások
25Mérgezések és fertőzések
26071Heveny mérgezésekMérgező vagy maró hatású
anyagok befecskendezésének,
lenyelésének, felszívódásának
vagy belélegzésének akut
hatásai, állatok marásai
következtében mérgezés,
szén-
monoxid vagy más mérgező
gázok okozta fulladás
Vegyi anyag okozta külső
égési sérülések (062-es kód),
anafilaxiás sokk (119-es kód)
27072Heveny fertőzésekVírus, baktérium és egyéb
fertőző ágensek okozta
fertőzés (baleset
következtében bekövetkező
fertőzések)
Fertőző betegség
28079Egyéb típusú mérgezések és
fertőzések
29Vízbefulladás és fulladás
30081FulladásokNyomás, szorítás vagy fojtás
okozta fulladás, ideértve a
környezeti levegőben
tapasztalható
oxigénmegvonás vagy
oxigéncsökkenés okozta
fulladást, valamint a
légutakba kerülő idegen test
okozta fulladást is
Szén-monoxid vagy más
mérgező gázok okozta
fulladás (071-es kód)
31082Vízbefulladás, nem halálos
vízbe merülés
A 081-es kód szerinti
fulladás, anyagok vagy egyéb,
nem folyékony
halmazállapotú testek, például
hó, föld stb. alá temetődés
32089Egyéb típusú vízbefulladás
és fulladás
33Hang, rezgés, illetve nyomás hatásai
34091Heveny hallásvesztésHallás teljes vagy részleges
elvesztése
35092Nyomásból adódó hatásokA légnyomás és a víznyomás
által kifejtett hatások
(barotrauma)
36099Hang, rezgés, illetve nyomás
egyéb heveny hatásai
37Szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve
sugárzás hatásai
38101Hőguta és napszúrásA túlzott természetes hő és a
napfény (hőguta, napszúrás)
vagy a mesterséges hő hatásai
Villám okozta sokk (112-es
kód), napégés (061-es kód)
39102Sugárzás hatásai (nem
hősugárzás)
Röntgensugárzás, radioaktív
anyagok okozta sugárzás,
ultraibolya-sugárzás, ionizáló
sugárzás hatásai, hegesztés
utáni szemgyulladás
40103Alacsony hőmérséklet
hatásai
Véletlen hypothermia és az
alacsony hőmérséklet egyéb
hatásai
Fagyási sérülés (063-as kód)
41109A szélsőséges hőmérséklet,
fény, illetve sugárzás egyéb
hatásai
42Sokk
43111Agresszió és fenyegetés
hatására fellépő sokk
Személy által tanúsított
agresszió vagy fenyegetés
például bankrablás, vásárlók
és ügyfelek által tanúsított
agresszió, "társadalmi
konfliktus" hatására fellépő
sokk
Anafilaxiás sokk (119-es
kód), traumás sérülések után
fellépő sokk (112-es kód)
44112Traumás sokkÁramütés, villám okozta
sokk, a baleset után azonnal
vagy késleltetve fellépő sokk
Anafilaxiás sokk (119-es
kód), személy által tanúsított
agresszió vagy fenyegetés
(111-es kód), közvetlen
fizikai sérülést nem okozó
balesetek
45119Sokk egyéb formáiA sérültnek közvetlen fizikai
sérülést nem okozó, állatok
által tanúsított agresszió; nem
közvetlenül ember által
előidézett, a sérültnek
közvetlen fizikai sérülést nem
okozó természeti katasztrófák
és egyéb események;
anafilaxiás sokk
46120Többszörös sérülésekEbbe a csoportba kizárólag
azok az esetek tartoznak,
amelyeknél a sérült legalább
kétféle, egyformán súlyos
sérülést szenvedett
47999Egyéb, más kategóriába nem
sorolható sérülések
Ez a csoport kizárólag a
többi kategóriába nem
sorolható sérülések
kódolására használható:
idegek és a gerincvelő
sérülése, erek sérülése,
természetes testnyíláson
keresztül behatoló idegen test
okozta sérülés stb.

A sérült testrész:

Azt a testrészt kell pontosan megjelölni, amely a baleset során a legsúlyosabb mértékben sérült. Például: ha a bal kézen a mutató ujj sérült meg, akkor az "Ujj(ak)" elnevezésű (54-es) kódot kell beírni.

AB
1KódMegjelölés
200A sérült testrész nem határozható meg
3Fej, pontosabb meghatározás nélkül
411Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények
512Arc
613Szem(ek)
714Fül(ek)
815Fogak
918Többszörös fejsérülés
1019Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése, (pl. homlok, orr, állkapocs,
halánték, tarkó, fej izmai)
11Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
1221Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt
1329A nyak fent nem említett egyéb részei, (pl. nyakszírt, a nyak izmai)
14Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
1531Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt
1639A hát fent nem említett egyéb részei
17Törzs és belső szervek, pontos meghatározás nélkül
1841Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt
1942Mellkasi terület a belső szervekkel
2043Medence és has a belső szervekkel
2148Törzs több helyen sérült
2249A törzs fent nem említett részei
23Felső végtagok, pontosabb meghatározás nélkül
2451Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)
2552Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)
2653Kéz (benne tenyér, kézfej)
2754Ujj(ak)
2855Csukló
2958Felső végtagok, több helyen sérültek
3059A felső végtagok fent nem említett egyéb részei
31Alsó végtagok, pontosabb meghatározás nélkül
3261Csípő és csípőízület
3362Láb a térdekkel (benne comb és alsólábszár)
3463Boka
3564Lábfej (talp is)
3665Lábujj(ak)
3768Alsó végtagok több helyen sérültek
3869Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag
izmai, Achilles-ín)
39Egész test vagy a test több területen sérült
4071Egész test (általános szervezeti hatások)
(A test jelentős része pl. égési, fagyás sérülés)
4178A test több része sérült
4299A test fent nem említett egyéb részei

Az orvos minden esetben köteles a BNO kódot megjelölni, a kórismét magyarul meghatározni. Politraumás baleseteknél az orvos a vezető kórismének megfelelő választ adja meg, a mellette levő számok beírásával.".

2. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet 6. melléklet 21-22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. Felmentési napok száma

"A sérülés típusa" rész jobb sarkában lévő 3 négyzetbe a szolgálat (munkavégzés) alóli felmentési naptári napok számát kell beírni. Ha a felterjesztés időpontjáig (30 napon belül) ez nem ismert, úgy üresen kell hagyni, és azt az ismertté válás időpontjában kell közölni a munkavédelmi felügyeletet ellátó szervvel.

22. A sérülés súlyossága

(Az alapellátó orvos tölti ki.)

1. Könnyű (1-8 nap)

2. Súlyos (8 napnál több)

3. Súlyos csonkulásos

4. Halálos

A válasz kiválasztásakor a "Könnyű (1-8 nap)" és a "Súlyos (8 napnál több)" esetében az orvosi felmentési javaslatot kell figyelembe venni. A súlyosság megállapítását követően az alapellátó orvos aláírásával és keltezéssel ellátja a baleseti jegyzőkönyvet.".

4. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

"6. melléklet a 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelethez

Összesített értékelő lap
s.sz.Értékelési modulAz
értéke-
lés ideje
Az
értékelő
funkciója
Teljesítményfokozatok
100%<-------------------------------------------------------------------0%
kivételes teljesítményjó teljesítménymegfelelő teljesítményátlag alatti teljesítményelfogadhatatlan teljesítmény
A teljesítményértéke-
lés kötelező elemei
A
tel-
sít-
mény-
érté-
kelés
kö-
te-
lező
ele-
mei
1.munkaköri egyéni
teljesítménykövetelmé
nyek mérésének,
illetve értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
2.kompetencia alapú
munka-magatartás
értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
a teljesítmény-
értékelés kötelező
elemei minősíté-
sének az eredménye
év végeértékelő
vezető
értéke-
lése
A
tel-
jesít-
mény-
érté-
kelés
aján-
lott
ele-
mei
1.kompetenciaszintek
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
2.fejlesztési célok
értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
3.stratégiai egyéni
teljesítménykövetel-
mények értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
4.év közbeni
többletfeladatok
értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
a teljesítmény-
értékelés ajánlott
elemei minősíté-
sének az eredménye
év végeértékelő
vezető
értéke-
lése
Teljesítményérté-
kel és eredménye
év végeértékelő
vezető
értéke-
lése
kivételes teljesítmény
100-91%
jó teljesítmény
90-71%
megfelelő teljesítmény
70-51%
átlag alatti teljesítmény
50-41%
elfogadhatatlan teljesítmény
40-0% %
100-
99
98-
97
96-
95
94-
93
92-
91
90-
87
86-
83
82-
79
78-
75
74-
71
70-
67
66-
63
62-
59
58-
55
54-
51
50-
49
48-
47
46-
45
44-
43
42-
41
40-
33
32-
25
24-
17
16-
9
8-0
Kelt,................év...........hó.......nap
……………………………………
értékelt személy
……………………………………
értékelő vezető"

"

5. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

"6. melléklet az 56/2012. (XI. 22.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása:

A szolgálati jelvény anyagát tekintve műgyanta felülettel ellátott fémlemez, amely bordó alapszínű, kör alakú. Az átmérője 55 mm, a vastagsága 1,5 mm.

A jelvény alakját + 5 mm szélesen felgombolható bőr alátét keretezi.

A kör alakú jelvény mezőben - amelyet a nemzeti színek szegélyeznek - az Országház sziluettje, az "Országgyűlési Őrség" felirat, valamint a négy számjegyű egyedi azonosító olvasható és látható arany és bordó színnel megjelenítve.".

Tartalomjegyzék