63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szirmabesenyő 0124/16 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházási programmal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

(3)[2]

(4)[3]

(5)[4] A Kormány az 1. melléklet 13. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(6)[5]

2. § A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §[6]

4. §[7]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is - a megkezdett eljárási cselekmények kivételével - alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:[8]

1. általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,

3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[9]

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. hírközlési hatósági eljárások,

8. földvédelmi hatósági eljárások,

9. telekalakítási hatósági eljárások,

10. földmérési hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások,

12. talajvédelmi hatósági eljárások,

13. tűzvédelmi hatósági eljárások,

14. közegészségügyi hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 206. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 185. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 11. pontja. Hatálytalan 2022.12.16.

[8] A melléklet címét módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 206. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 98. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék