75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,

az 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 1. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] (1)[2] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben szereplő helyrajzi számú földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészleteken, megvalósításra kerülő ipari telephely kialakításával, útépítési, vasútépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással és a területen megvalósuló egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, engedélyezéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. §[4] (1)[5] A beruházással érintett, 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/249, 0495/250, 0495/267 és 0503/42 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 3., 4. és 5. mellékletben felsorolt, az egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordináták által határolt területek, továbbá a Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0493/96 helyrajzi számú ingatlan esetében a beépítés szabályait és egyedi építési követelményeit a (2)-(12a) és (15) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)-(12a) és (15) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)-(12a) és (15) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/249 helyrajzi számú földrészleten a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, azzal a sajátos beépítési szabály és egyedi építési követelmény alkalmazásával, miszerint a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.

(3) A 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/250 helyrajzi számú földrészlet ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági terület, amelyen ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, továbbá egészségügyi, oktatási, irodaépületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter, azzal, hogy a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 50%-ig 40 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(4) A 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/267 helyrajzi számú földrészlet területe ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági terület, amelyen az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 15%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál - a (15) bekezdésben foglalt kivétellel - az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani, valamint az OTÉK 4. számú melléklete szerint biztosítandó parkolóhelyek a 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen is kialakíthatóak.

h)[6] az ivóvízellátás, a csapadékvíz-elvezetés és -kezelés, az elektromos áramellátás és gázellátás biztosítása a közüzemi közműhálózat kialakításáig és üzembe helyezéséig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható, a szennyvíz időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal is történhet.

(4a)[7] A 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0503/42 helyrajzi számú földrészlet területén az ivóvízellátás, a csapadékvíz-elvezetés és -kezelés, az elektromos áramellátás és gázellátás biztosítása a közüzemi közműhálózat kialakításáig és üzembe helyezéséig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható, a szennyvíz időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal is történhet.

(5) A 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területek ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági területek, amelyeken az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 700 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 25 méter, azzal, hogy az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(6) A 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területek ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági területek, amelyeken az ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, logisztikai épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 400 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 20 méter, azzal, hogy az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

h)[8] az ivóvízellátás, a csapadékvíz-elvezetés és -kezelés, az elektromos áramellátás és gázellátás biztosítása a közüzemi közműhálózat kialakításáig és üzembe helyezéséig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható, a szennyvíz időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal is történhet.

(7) A 3. melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területekre vonatkozóan, valamint a 2. mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/250 és 0495/267 helyrajzi számú földrészletekre vonatkozóan alkalmazandó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények szerint előírt zöldfelület legkisebb mértékének kialakítása és a hatályos településrendezési tervben meghatározott fásítási kötelezettség megvalósítása az építési telkek tervezett teljes beépítettségéhez viszonyítottan, azzal arányosan és ütemezetten is megvalósítható az építési beruházással érintett területeken telekalakítással kialakuló vagy már kialakított egyes építési telkeken belül.

(8) A 3. melléklet 3. és 4. pontjában, valamint a 4. melléklet 4. pontjában foglalt táblázatokban felsorolt EOV koordináták által határolt területeken közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, közműpótló műtárgyak, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el. Az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket.

(9) A 3. melléklet 5. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területeken a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs, kereskedelmi, vendéglátó és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el. Az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket.

(10) A 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 15 000 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a kialakítandó építési telket keresztező vagy érintő közmű miatt bejegyzendő építést és telekhasználatot befolyásoló védőterülettel érintett területen a közműszolgáltatókkal egyeztetett kiterjedésben a vonatkozó építésügyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően határozandó meg, azzal, hogy a kialakítandó építési telek védőterülettel nem érintett egyéb területén az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.

(11) A 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2,

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a kialakítandó építési telket keresztező vagy érintő közmű miatt bejegyzendő építést és telekhasználatot befolyásoló védőterülettel érintett területen a közműszolgáltatókkal egyeztetett kiterjedésben a vonatkozó építésügyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően határozandó meg, azzal, hogy a kialakítandó építési telek védőterülettel nem érintett egyéb területén az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.

(12) A 4. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területek közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló területnek minősülnek, amelyeken a közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el. Az építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket.

(12a)[9] Az 5. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek vízgazdálkodási területnek minősülnek, amelyeken vonalas közmű- és közlekedési létesítmények, árvízvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási műtárgyak, építmények, közhasználatú, szabadidő-eltöltést, pihenést, testedzést szolgáló építmények és természetvédelemmel kapcsolatos építmények helyezhetők el. A területeken épület nem helyezhető el, a területeket - közműudvarok által igénybe vett területek kivételével - közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet.

(13) A beruházással érintett, 3. és 4. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek esetében az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az EOV koordináták által lehatárolt területről készített kitűzési vázrajzot, melyről leolvasható az EOV koordináták által lehatárolt földrészlet területi nagysága és a földrészlet határára vonatkozóan a határvonalak hossza és elhelyezkedése. Az építésügyi hatóság az építési engedélyezési eljárás során a telek beépítési követelményeit az EOV koordináták által lehatárolt terület tekintetében érvényesíti, ellenőrzi.

(14) A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0493/96 helyrajzi számú ingatlanon munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület is elhelyezhető.

(15)[10] A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/250 és 0495/267 helyrajzi számú ingatlanokon az ott megvalósuló beruházások során létrejövő épületek (a továbbiakban: fő rendeltetés szerinti épületek) használatbavételéig, valamint az ezek kivitelezését kiszolgáló, Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0503/42 helyrajzi számú ingatlan területén a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges, munkavállalók által ideiglenesen használt, munkásszállásnak nem minősülő, de az OTÉK 104/A. §-ában foglaltaknak megfelelő, szállás jellegű épület (a továbbiakban: ideiglenes szállás jellegű épület) létesítése megengedett, azzal, hogy ahhoz nem kötelező személygépkocsi-várakozóhelyeket és kerékpártárolót biztosítani, azonban gondoskodni kell az ideiglenes szállás jellegű épülettel igénybe vett terület fizikai lehatárolásáról, továbbá

a) a fő rendeltetés szerinti épületek használatbavételére irányuló kérelem előterjesztésétől számított 90 napon belül az ingatlanokon létesített valamennyi ideiglenes szállás jellegű épületet el kell bontani, és

b) amennyiben az építtetők a fő rendeltetés szerinti épületek kapacitásbővítésére jogosító véglegessé vált építési engedélyeivel is rendelkeznek, úgy az ideiglenes szállás jellegű épület elbontására irányuló, a) pont szerinti határidőt a későbbi időpontban benyújtott használatbavételi engedély iránti kérelemtől kell számítani.

3/A. §[11] (1)[12] A beruházással érintett, 3. és 4. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek, valamint a Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/249, 0495/250, 0495/267 és 0505/127 helyrajzi számú ingatlanok esetében a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

(3) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.

3/B. §[13] A beruházás tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.

3/C. §[14] (1) A beruházással érintett, a 2. melléklet 1. pontjában felsorolt, Debrecen megyei jogú város belterületén fekvő, ingatlan-nyilvántartás szerinti 4562/41 helyrajzi számú ingatlan esetében a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A Debrecen megyei jogú város belterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 4562/41 helyrajzi számú ingatlanon kereskedelmi szálláshely (szálloda) rendeltetés meglévő épületben kialakítható.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[15] E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §[16] E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1. §-át, 3. §-át, 3/A. §-át, továbbá 1-3. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §[17] E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 3. § (1) bekezdését, 3/A. § (1) bekezdését, megállapított 3. § (4) bekezdés c) pontját, 3. § (5) és (6) bekezdését, valamint 4. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[18] E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 3. §-át, 3/A. § (1) bekezdését, 3. mellékletét, 4. mellékletét, megállapított 5. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. §[19] E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 323/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) módosított 3. § (7) és (8) bekezdését, valamint megállapított 3. § (11) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. §[20] E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 3/B. §-át a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. §[21]

13. §[22] E rendeletnek az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2023. (X. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) módosított 3/A. § (1) bekezdését és 2. mellékletét a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

14. §[23] (1) E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) módosított 1. § (1) bekezdését, 3. §-át, 3/A. §-át, 2., 3. és 4. mellékletét a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a Módr8.-cal hatályon kívül helyezett 5. mellékletét a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben nem kell alkalmazni.

15. §[24] E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) módosított 3. § (1) és (15) bekezdését, 2. és 3. mellékletét, valamint megállapított 3. § (4) bekezdés h) pontját, 3. § (4a) és (12a) bekezdését, továbbá 5. mellékletét a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

16. §[25] E rendeletnek a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2024. (II. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 3. § (6) bekezdés h) pontját, 3/C. §-át és módosított 2. melléklet 1. pontját a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez[26]

A beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. területrendezési hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. hírközlési hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. tűzvédelmi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. erdészeti hatósági eljárások,

22. földvédelmi hatósági eljárás,

23. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

24. hulladékgazdálkodási hatósági eljárások,

25. közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,

26. azok az 1-25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

27. az 1-26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez[27]

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással érintett földrészletek

1. Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4562/41, 14990/1, 14992, 14993/3, 14995, 15000, 15001/1, 15001/4 és külterület 0463/1, 0492/74, 0495/136, 0495/196, 0495/71, 0504, 0507/13, 0513/14, 0463/2, 0492/76, 0495/137, 0495/197, 0495/72, 0505/12, 0507/14, 0513/15, 0489/14, 0492/77, 0495/138, 0495/198, 0495/73, 0505/14, 0507/15, 0513/16, 0489/17, 0492/79, 0495/139, 0495/199, 0495/74, 0505/18, 0507/2, 0513/17, 0489/3, 0492/87, 0495/140, 0495/203, 0495/75, 0505/19, 0507/4, 0513/18, 0489/7, 0492/90, 0495/141, 0495/204, 0495/76, 0505/2, 0507/48, 0513/19, 0490/10, 0492/93, 0495/142, 0495/205, 0495/78, 0505/20, 0507/49, 0513/20, 0490/11, 0492/95, 0495/143, 0495/206, 0495/8, 0505/22, 0507/50, 0513/21, 0490/12, 0492/99, 0495/144, 0495/208, 0495/9, 0505/23, 0507/51, 0513/22, 0490/13, 0493/12, 0495/145, 0495/209, 0495/97, 0505/24, 0507/52, 0513/26, 0490/14, 0493/2, 0495/146, 0495/210, 0495/98, 0505/25, 0507/53, 0513/27, 0490/15, 0493/20, 0495/147, 0495/211, 0495/99, 0505/26, 0507/6, 0513/28, 0490/4, 0493/32, 0495/148, 0495/212, 0496, 0505/27, 0507/71, 0513/32, 0490/6, 0493/33, 0495/149, 0495/29, 0497, 0505/28, 0507/73, 0513/35, 0490/8, 0493/58, 0495/152, 0495/30, 0498/10, 0505/29, 0507/74, 0513/37, 0490/9, 0493/59, 0495/153, 0495/32, 0498/11, 0505/30, 0507/75, 0513/41, 0491, 0493/65, 0495/154, 0495/34, 0498/2, 0505/31, 0507/76, 0513/44, 0492/10, 0493/78, 0495/155, 0495/35, 0498/32, 0505/32, 0507/77, 14910, 0492/11, 0493/79, 0495/156, 0495/36, 0498/35, 0505/33, 0507/78, 0492/13, 0493/9, 0495/157, 0495/37, 0498/36, 0505/34, 0507/79, 0492/14, 0494/1, 0495/158, 0495/38, 0498/38, 0505/35, 0507/8, 0492/15, 0494/2, 0495/159, 0495/39, 0498/45, 0505/36, 0507/80, 0492/16, 0495/100, 0495/160, 0495/4, 0498/48, 0505/37, 0507/81, 0492/17, 0495/101, 0495/161, 0495/40, 0498/49, 0505/38, 0507/82, 0492/18, 0495/102, 0495/162, 0495/41, 0498/50, 0505/39, 0507/83, 0492/19, 0495/103, 0495/163, 0495/42, 0498/51, 0505/40, 0507/84, 0492/20, 0495/104, 0495/166, 0495/43, 0498/52, 0505/41, 0507/85, 0492/21, 0495/105, 0495/167, 0495/44, 0498/53, 0505/42, 0507/86, 0492/22, 0495/106, 0495/168, 0495/45, 0498/6, 0505/43, 0507/87, 0492/23, 0495/107, 0495/169, 0495/46, 0498/7, 0505/44, 0507/88, 0492/24, 0495/108, 0495/170, 0495/47, 0498/8, 0505/45, 0507/89, 0492/25, 0495/109, 0495/171, 0495/48, 0498/9, 0505/46, 0507/9, 0492/26, 0495/110, 0495/172, 0495/49, 0499, 0505/47, 0507/90, 0492/27, 0495/111, 0495/173, 0495/5, 0500/2, 0505/49, 0507/91, 0492/28, 0495/112, 0495/174, 0495/50, 0500/4, 0505/50, 0507/92, 0492/29, 0495/113, 0495/175, 0495/51, 0500/5, 0505/51, 0507/93, 0492/30, 0495/114, 0495/176, 0500/6, 0505/52, 0508, 0492/31, 0495/115, 0495/177, 0500/7, 0505/53, 0509/2, 0492/32, 0495/116, 0495/178, 0500/8, 0505/54, 0509/3, 0492/48, 0495/117, 0495/179, 0500/9, 0505/55, 0509/4, 0492/49, 0495/118, 0495/180, 0501, 0505/56, 0509/5, 0492/50, 0495/119, 0495/181, 0502/2, 0505/57, 0509/6, 0492/51, 0495/120, 0495/182, 0502/3, 0505/58, 0510, 0492/52, 0495/121, 0495/183, 0502/4, 0505/59, 0511/41, 0492/53, 0495/122, 0495/184, 0502/6, 0505/6, 0511/43, 0492/54, 0495/123, 0495/185, 0502/7, 0505/60, 0511/46, 0492/55, 0495/126, 0495/186, 0502/8, 0505/61, 0511/48, 0492/56, 0495/127, 0495/187, 0502/9, 0505/62, 0505/127, 0511/50, 0492/57, 0495/128, 0495/188, 0495/64, 0503/2, 0505/70, 0511/52, 0492/58, 0495/129, 0495/189, 0495/65, 0503/30, 0505/71, 0511/54, 0492/59, 0495/130, 0495/190, 0495/66, 0503/31, 0505/74, 0511/56, 0492/60, 0495/131, 0495/191, 0495/67, 0503/32, 0505/75, 0512/1, 0492/61, 0495/132, 0495/192, 0495/68, 0503/6, 0505/76, 0513/10, 0492/69, 0495/133, 0495/193, 0495/69, 0503/7, 0505/77, 0513/11, 0492/70, 0495/134, 0495/194, 0495/7, 0503/8, 0506, 0513/12, 0492/71, 0495/135, 0495/195, 0495/70, 0503/9, 0507/10, 0513/13, 0431/4, 0454/2, 0475/2, 0475/5, 0476/2, 0476/3, 0479/10, 0479/11, 0479/12, 0479/13, 0479/18, 0479/19, 0479/20, 0479/21, 0479/22, 0479/23, 0479/24, 0479/46, 0479/48, 0480, 0481/24, 0481/26, 0481/33, 0481/40, 0481/41, 0481/42, 0481/43, 0481/44, 0481/45, 0481/46, 0481/47, 0481/50, 0482, 0483/2, 0483/5, 0483/8, 0483/9, 0492/101, 0495/150, 0495/151, 0495/164, 0495/165, 0498/47, 0498/66, 0498/67, 0522/30, 0522/31, 0522/32, 0522/33, 0522/34, 0522/35, 0522/39, 0522/40, 0522/41, 0522/42, 0522/45, 0522/71, 0522/72, 0522/73, 0522/74, 0522/76, 0522/77, 0523, 0524/64, 0526/24, 0526/25, 0483/3, 0484/4, 0484/5, 0484/6, 0489/21, 0493/96, 0498/22, 0498/23, 0498/24, 0498/25, 0498/26, 0499/7, 0524/14, 0524/33, 0524/34, 0524/35, 0524/36, 0524/37, 0524/38, 0524/39, 0524/43, 0524/45, 0524/63, 0525, 0526/26, 0528/9, 0528/10, 0528/13, 0455/2, 0455/3, 0455/4, 0456/1, 0456/2, 0456/3, 0457, 0458, 0459/2, 0467 és 0493/64 helyrajzi számú földrészletek.[28]

2. Mikepércs község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 036, 037, 040/3, 042/3, 042/4, 042/105, 042/106, 042/107, 04/2, 029/5, 029/10, 029/11, 029/19, 029/20, 029/21, 029/22, 029/24, 029/25, 029/26, 029/31, 038/1, 038/3, 038/4, 042/2, 042/74, 042/88, 042/97, 042/108, 058/8 helyrajzi számú földrészletek.[29]

3. Sáránd község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 094/5, 099 helyrajzi számú földrészletek.

3. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez[30]

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak EOV-ban megadott koordinátáival

1.

AB
1.EOV XEOV Y
2.239031.593843355.536
3.239045.870843355.600
4.239084.550843358.640
5.239139.220843362.780
6.239146.440843363.320
7.239165.700843365.330
8.239190.180843366.030
9.239206.740843366.240
10.239238.310843366.940
11.239238.530843361.730
12.239250.500843362.060
13.239248.500843367.620
14.239270.040843368.060
15.239295.350843363.800
16.239336.020843366.350
17.239345.730843366.600
18.239395.750843367.130
19.239435.260843370.030
20.239453.750843371.320
21.239523.740843373.520
22.239567.350843373.230
23.239598.100843373.390
24.239614.080843361.940
25.239631.810843352.483
26.239649.540843342.433
27.239671.570843338.143
28.239681.980843340.703
29.239707.100843338.163
30.239722.530843336.600
31.239771.090843302.620
32.239784.660843288.009
33.239808.770843262.050
34.239824.410843239.860
35.239834.830843220.060
36.239840.170843209.910
37.239847.510843192.940
38.239866.580843135.320
39.239875.030843109.760
40.239881.190843090.890
41.239917.580842979.490
42.239971.580842810.740
43.239962.740842809.620
44.240017.675842634.208
45.240029.740842596.060
46.240043.934842554.403
47.240031.142842536.870
48.239779.693842531.065
49.239618.051842529.549
50.239504.376842526.482
51.239430.158842524.363
52.239325.351842520.137
53.239218.588842517.757
54.239103.192842513.235
55.239061.541842511.833
56.239031.593842511.194

2.

AB
1.EOV XEOV Y
2.239031.593842511.194
3.239031.593843355.536
4.239021.400843355.490
5.239021.005843360.030
6.238943.800843358.430
7.238920.870843356.620
8.238911.170843356.400
9.238843.610843351.900
10.238766.279843350.010
11.238761.900843347.830
12.238729.910843346.930
13.238663.310843344.650
14.238607.080843342.220
15.238607.640843344.860
16.238545.250843342.920
17.238545.540843340.420
18.238495.560843337.840
19.238472.853843337.565
20.238472.853842988.879
21.238397.320842912.780
22.238604.588842756.970
23.238604.588842495.885
24.238685.205842500.032
25.238994.161842510.396

3.

AB
1.EOV XEOV Y
2.238604.588842495.885
3.238604.588842756.970
4.238397.320842912.780
5.238378.144842893.460
6.238343.346842858.401
7.238318.753842833.624
8.238297.571842805.400
9.238256.504842750.679
10.238188.978842660.853
11.238165.164842628.971
12.238159.812842594.980
13.238282.756842527.033
14.238296.495842521.117
15.238307.833842516.238
16.238319.874842511.410
17.238334.371842506.454
18.238348.717842502.096
19.238364.551842498.355
20.238378.686842495.508
21.238394.519842493.191
22.238408.147842491.732
23.238430.448842490.968
24.238449.504842490.561
25.238464.940842490.684

4.[31]

AB
1.EOV XEOV Y
2.240080.160842464.440
3.240075.710842471.910
4.240070.540842483.130
5.240023.030842470.620
6.239985.501842413.625
7.239972.390842379.863
8.239976.591842345.850
9.240028.729842250.918
10.240021.313842269.004
11.240012.393842314.125
12.240008.864842331.982

5.[32]

AB
1.EOV XEOV Y
2.238472.852843337.565
3.238472.853842988.879
4.238397.320842912.780
5.238378.144842893.460
6.238343.346842858.401
7.238318.753842833.624
8.238297.571842805.400
9.238256.504842750.679
10.238188.978842660.853
11.238165.164842628.971
12.238159.812842594.980
13.238282.756842527.033
14.238296.495842521.117
15.238307.833842516.238
16.238319.874842511.410
17.238334.371842506.454
18.238348.717842502.096
19.238364.551842498.355
20.238378.686842495.508
21.238394.519842493.191
22.238408.147842491.732
23.238430.448842490.968
24.238449.504842490.561
25.238464.940842490.684
26.238604.588842495.885
27.238685.205842500.032
28.238994.161842510.396
29.239031.593842511.194
30.239061.541842511.833
31.239103.162842513.233
32.239218.588842517.757
33.239325.351842520.137
34.239430.158842524.363
35.239504.376842526.482
36.239618.051842529.549
37.239779.693842531.065
38.240031.142842536.870
39.240043.934842554.403
40.240056.920842516.290
41.240061.600842502.550
42.240070.540842483.130
43.240023.030842470.620
44.239985.501842413.625
45.239972.390842379.863
46.239976.591842345.850
47.240031.475842245.917
48.239996.391842245.434
49.239951.451842324.168
50.239905.860842349.346
51.239888.938842414.949
52.239850.511842463.075
53.239780.442842501.074
54.239619.430842497.050
55.239618.860842499.560
56.239505.100842496.490
57.239431.190842494.380
58.239326.290842490.150
59.239219.510842487.770
60.239104.170842483.250
61.239062.550842481.850
62.238995.110842480.410
63.238686.210842470.049
64.238686.460842466.360
65.238452.280842457.030
66.238448.455842456.896
67.238392.589842454.940
68.238392.589842463.225
69.238390.745842463.423
70.238373.549842465.941
71.238358.135842469.044
72.238340.901842473.117
73.238325.154842477.898
74.238309.432842483.275
75.238296.317842488.532
76.238284.633842493.561
77.238270.890842499.477
78.238091.822842581.279
79.238101.072842506.790
80.238108.196842454.687
81.238109.495842445.007
82.238120.563842376.341
83.238119.760842373.760
84.238108.500842380.330
85.238094.278842387.406
86.238097.250842399.685
87.238095.100842416.678
88.238094.908842427.439
89.238081.395842526.469
90.238075.623842575.299
91.238070.930842582.330
92.238065.020842585.350
93.238063.900842586.210
94.238070.450842599.360
95.238075.100842609.250
96.238087.280842635.200
97.238089.623842639.357
98.238107.500842651.950
99.238134.053842692.414
100.238177.344842750.445
101.238211.610842790.270
102.238252.319842835.428
103.238277.050842856.590
104.238293.785842882.075
105.238321.630842917.000
106.238339.133842943.704
107.238360.050842978.610
108.238372.696843003.762
109.238390.120843043.649
110.238413.087843093.839
111.238428.078843164.457
112.238428.015843201.320
113.238430.940843243.410
114.238431.759843292.961
115.238431.920843302.730
116.238427.790843337.020

4. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez[33]

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak EOV-ban megadott koordinátáival

1.

AB
1.EOV XEOV Y
2.238625.126844551.328
3.238625.126844808.825
4.238603.793844808.825
5.238578.153844759.555
6.238570.171844743.831
7.238545.683844692.764
8.238527.399844651.672
9.238522.365844636.697
10.238520.232844621.042
11.238520.090844551.328

2.

AB
1.EOV XEOV Y
2.238605.227844505.022
3.238605.227844551.328
4.238520.090844551.328
5.238520.055844534.359
6.238520.217844515.234
7.238521.804844503.429

3.

AB
1.EOV XEOV Y
2.238625.126844505.402
3.238625.126844551.328
4.238605.227844551.328
5.238605.227844505.022
6.238521.804844503.429
7.238522.390844499.065
8.238521.783844485.978
9.238504.893844460.179
10.238500.230844467.260
11.238476.410844436.020
12.238431.360844420.955
13.238431.020844385.440
14.238429.637844339.645
15.238447.152844323.106
16.238454.895844325.115
17.238462.463844327.707
18.238469.813844330.867
19.238476.902844334.575
20.238483.688844338.812
21.238490.132844343.552
22.238496.199844348.767
23.238507.057844360.503
24.238512.047844367.362
25.238514.417844371.048
26.238516.050844373.724
27.238557.588844441.808
28.238561.955844448.510
29.238566.712844454.943
30.238571.841844461.082
31.238577.325844466.907
32.238583.144844472.397
33.238589.278844477.532
34.238595.706844482.295
35.238602.404844486.669
36.238609.350844490.638
37.238616.518844494.190
38.238623.885844497.310
39.238631.423844499.988
40.238639.107844502.215
41.238646.909844503.984
42.238654.802844505.287
43.238662.759844506.120

4.

AB
1.EOV XEOV Y
2.238785.126844509.825
3.238785.126844808.825
4.238625.126844808.825
5.238625.126844505.402
6.238662.759844506.120
7.238668.908844506.439

5. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez[34]

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak EOV-ban megadott koordinátáival

1.

AB
1.EOV XEOV Y
2.236181.601841907.921
3.236193.491841914.578
4.236228.180841922.462
5.236241.112841925.097
6.236244.117841924.767
7.236247.121841924.563
8.236247.505841924.537
9.236252.810841925.266
10.236255.773841925.819
11.236258.719841926.394
12.236261.664841926.970
13.236264.608841927.547
14.236267.552841928.123
15.236270.497841928.699
16.236273.441841929.275
17.236275.439841929.666
18.236271.088841953.499
19.236270.082841956.664
20.236269.631841959.633
21.236269.138841962.596
22.236268.653841965.553
23.236268.206841968.516
24.236267.759841971.483
25.236267.311841974.449
26.236266.864841977.416
27.236266.418841980.382
28.236265.972841983.349
29.236265.527841986.309
30.236265.159841989.286
31.236264.732841992.260
32.236264.364841994.826
33.236264.325841995.110
34.236264.152841997.294
35.236264.195841999.479
36.236264.288842000.477
37.236264.453842001.630
38.236264.927842003.762
39.236265.611842005.842
40.236265.656842005.957
41.236266.684842008.577
42.236267.766842011.377
43.236268.839842014.180
44.236269.911842016.982
45.236270.983842019.784
46.236272.055842022.586
47.236273.128842025.388
48.236274.200842028.190
49.236275.272842030.992
50.236276.344842033.794
51.236277.417842036.596
52.236278.479842039.401
53.236279.567842042.194
54.236280.658842044.989
55.236281.738842047.789
56.236282.818842050.588
57.236283.898842053.387
58.236284.978842056.186
59.236286.059842058.984
60.236287.139842061.783
61.236288.219842064.582
62.236289.299842067.381
63.236290.379842070.180
64.236291.460842072.980
65.236292.520842075.791
66.236293.560842078.605
67.236294.614842081.407
68.236295.728842084.187
69.236296.843842086.972
70.236297.959842089.757
71.236299.075842092.542
72.236300.191842095.327
73.236301.306842098.112
74.236302.423842100.899
75.236303.512842103.693
76.236304.640842106.475
77.236305.718842109.281
78.236306.775842112.089
79.236307.851842114.888
80.236308.928842117.688
81.236310.004842120.488
82.236311.081842123.288
83.236312.157842126.089
84.236313.234842128.889
85.236314.310842131.689
86.236314.512842132.215
87.236315.392842134.572
88.236316.436842137.476
89.236317.531842140.358
90.236317.585842140.503
91.236318.606842143.261
92.236319.647842146.176
93.236320.566842148.843
94.236320.652842149.095
95.236321.615842151.939
96.236322.561842154.793
97.236323.453842157.663
98.236324.343842160.527
99.236325.233842163.392
100.236326.126842166.253
101.236327.046842169.106
102.236327.967842171.961
103.236328.889842174.817
104.236329.810842177.672
105.236330.731842180.527
106.236331.650842183.374
107.236332.664842186.200
108.236333.590842189.067
109.236334.460842191.941
110.236335.351842194.803
111.236336.252842197.664
112.236337.153842200.525
113.236338.054842203.387
114.236338.955842206.248
115.236339.857842209.110
116.236340.750842211.976
117.236341.630842214.847
118.236342.496842217.721
119.236343.358842220.595
120.236344.220842223.469
121.236345.082842226.342
122.236345.944842229.216
123.236346.806842232.090
124.236347.668842234.963
125.236348.531842237.837
126.236349.392842240.709
127.236350.278842243.572
128.236351.170842246.435
129.236352.073842249.294
130.236352.983842252.152
131.236353.892842255.011
132.236354.802842257.870
133.236355.711842260.729
134.236356.621842263.588
135.236357.531842266.449
136.236358.411842269.323
137.236359.255842272.209
138.236360.069842275.100
139.236360.881842277.990
140.236361.692842280.873
141.236362.568842283.727
142.236363.547842286.555
143.236364.529842289.391
144.236365.512842292.231
145.236366.451842295.085
146.236367.387842297.935
147.236368.324842300.789
148.236369.217842303.658
149.236370.103842306.525
150.236370.988842309.390
151.236371.884842312.250
152.236372.809842315.101
153.236372.972842315.604
154.236373.659842317.555
155.236374.621842319.874
156.236375.720842322.128
157.236376.951842324.312
158.236378.305842326.429
159.236378.944842327.357
160.236379.756842328.464
161.236381.332842330.416
162.236383.021842332.268
163.236384.817842334.016
164.236386.714842335.653
165.236388.164842336.749
166.236388.828842337.246
167.236391.228842339.049
168.236393.622842340.856
169.236396.023842342.652
170.236398.426842344.450
171.236400.828842346.247
172.236403.230842348.044
173.236405.632842349.841
174.236408.032842351.636
175.236410.453842353.398
176.236412.896842355.134
177.236415.343842356.869
178.236417.791842358.605
179.236420.239842360.340
180.236422.687842362.075
181.236425.134842363.810
182.236427.583842365.543
183.236430.037842367.269
184.236432.490842368.997
185.236434.943842370.726
186.236437.395842372.454
187.236439.851842374.174
188.236442.322842375.874
189.236444.795842377.575
190.236447.266842379.275
191.236449.745842380.960
192.236452.254842382.612
193.236454.741842384.304
194.236457.211842386.013
195.236459.678842387.722
196.236462.146842389.431
197.236464.608842391.149
198.236467.068842392.866
199.236469.534842394.577
200.236471.997842396.291
201.236473.198842397.126
202.236474.848842398.364
203.236477.283842400.451
204.236477.868842401.007
205.236480.586842403.929
206.236480.902842404.312
207.236482.614842406.308
208.236484.569842408.586
209.236486.529842410.872
210.236488.409842413.229
211.236490.221842415.629
212.236492.030842418.024
213.236493.838842420.419
214.236495.644842422.811
215.236497.482842425.170
216.236499.020842427.025
217.236504.026842423.146
218.236515.921842420.746
219.236523.318842420.545
220.236560.675842418.853
221.236602.359842418.752
222.236646.321842424.561
223.236669.412842430.963
224.236692.504842440.563
225.236701.000842445.762
226.236715.924842460.978
227.236729.519842486.680
228.236734.317842494.380
229.236738.216842498.181
230.236764.145842510.208
231.236793.137842522.086
232.236850.546842553.037
233.236868.228842550.599
234.236878.991842542.695
235.236905.755842521.414
236.236916.839842510.125
237.236938.148842491.728
238.236958.120842474.542
239.236971.936842462.841
240.236985.018842454.748
241.236994.605842451.052
242.237045.997842440.155
243.237137.333842395.701
244.237195.530842366.751
245.237214.286842356.371
246.237223.265842353.176
247.237241.698842352.480
248.237264.146842359.269
249.237300.960842373.941
250.237334.945842390.126
251.237354.300842401.304
252.237408.737842439.852
253.237445.152842468.698
254.237488.393842499.250
255.237531.340842530.470
256.237563.829842552.377
257.237574.219842560.677
258.237599.289842572.922
259.237620.607842573.909
260.237633.044842571.342
261.237648.879842564.326
262.237674.639842551.390
263.237694.407842543.091
264.237724.906842529.267
265.237745.929842518.899
266.237774.082842504.330
267.237810.235842488.063
268.237833.801842477.507
269.237910.968842440.306
270.237961.627842417.594
271.237979.539842417.362
272.237961.470842426.230
273.237894.670842459.010
274.237833.560842488.990
275.237810.230842500.440
276.237788.050842511.320
277.237787.250842511.710
278.237773.810842518.170
279.237759.790842524.910
280.237745.910842531.590
281.237644.310842580.460
282.237593.180842584.650
283.237571.000842569.720
284.237560.140842560.150
285.237540.280842546.950
286.237451.000842487.620
287.237422.390842468.610
288.237413.610842462.780
289.237395.220842450.560
290.237373.620842436.210
291.237335.480842410.860
292.237313.320842396.130
293.237301.620842392.080
294.237257.390842376.010
295.237239.370842369.470
296.237235.860842368.190
297.237228.760842371.570
298.237196.130842387.080
299.237169.670842399.660
300.237137.720842414.860
301.237106.010842429.930
302.237066.120842448.900
303.237053.770842454.770
304.236996.390842467.440
305.236988.200842469.250
306.236938.740842509.960
307.236880.790842557.670
308.236865.030842568.600
309.236793.720842536.670
310.236786.460842533.000
311.236764.620842524.570
312.236739.900842515.030
313.236716.640842485.340
314.236694.670842457.310
315.236620.270842431.870
316.236561.260842432.250
317.236520.300842432.520
318.236517.440842434.730
319.236457.970842480.820
320.236456.051842482.309
321.236471.857842447.487
322.236477.921842437.007
323.236463.564842416.336
324.236364.600842341.300
325.236344.950842302.070
326.236315.420842208.340
327.236297.020842149.940
328.236258.400842064.800
329.236194.970841924.990

2.

AB
1.EOV XEOV Y
2.236006.120841611.220
3.236016.948841638.584
4.236016.372841616.289
5.236010.798841599.181
6.236003.312841588.906
7.235945.798841522.885

3.

AB
1.EOV XEOV Y
2.238137.532844334.891
3.238094.381844328.038
4.238094.430844332.040
5.238096.960844335.200

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.12.01.

[2] Megállapította a 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.03.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 72. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Megállapította a 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.03.01.

[5] Megállapította az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.11.23.

[6] Beiktatta az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.11.23.

[7] Beiktatta az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.11.23.

[8] Beiktatta a 16/2024. (II. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.02.09.

[9] Beiktatta az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2023.11.23.

[10] Megállapította az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2023.11.23.

[11] Beiktatta a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.12.01.

[12] Módosította a 447/2023. (X. 3.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2023.10.04.

[13] Beiktatta a 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.02.23.

[14] Beiktatta a 16/2024. (II. 8.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.02.09.

[15] Beiktatta a 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.04.10.

[16] Beiktatta a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.12.01.

[17] Beiktatta a 16/2022. (I. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.21.

[18] Beiktatta a 48/2022. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2022.02.18.

[19] Beiktatta a 323/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.08.19.

[20] Beiktatta a 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.02.23.

[21] Hatályon kívül helyezte az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2023.11.23.

[22] Beiktatta a 447/2023. (X. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.10.04.

[23] Beiktatta az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.11.23.

[24] Beiktatta az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.11.23.

[25] Beiktatta a 16/2024. (II. 8.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.02.09.

[26] Megállapította a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2021.12.01.

[27] Megállapította a 660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2021.12.01.

[28] Módosította a 16/2024. (II. 8.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2024.02.09.

[29] Módosította a 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2023.03.01.

[30] Megállapította a 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.03.01.

[31] Megállapította az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.11.23.

[32] Megállapította az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.11.23.

[33] Megállapította a 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2023.03.01.

[34] Beiktatta az 517/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet). Hatályos 2023.11.23.

Tartalomjegyzék