67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról

A Kormány a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet tárgyi hatálya a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) hatálya alá tartozó támogatásokra kiírt pályázati eljárásokra és nem pályázati úton, de egyedi döntéssel odaítélt támogatásokra (a továbbiakban együtt: pályázati eljárás) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya

a) a pályázati eljárásban pályázóként, igénylőként (a továbbiakban együtt: pályázó) résztvevő, államháztartáson kívüli természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre (kivéve a társasházat),

b) a pályázatot befogadó szervre,

c) a pályázati eljárás során a döntés-előkészítésben közreműködőre,

d) a pályázati eljárásban döntéshozóra,

e) a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok közzétételének helyéül szolgáló honlap üzemeltetőjére

terjed ki.

(3)[1] E rendelet alkalmazásában kiemelt adatszolgáltató

a) az államháztartás központi alrendszerében a fejezetet irányító szerv vezetője által meghatalmazott személy,

b) az önkormányzat és szervei esetén a jegyző, illetve körjegyző.

2. §

(1)[2] A pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok közzétételének helyéül szolgáló honlapot az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter működteti.

(2)[3] A honlap létrehozását és üzemeltetését a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

(3)[4] A pályázatot befogadó szerv nevében az adatszolgáltatás teljesítésére jogosult személy adatairól az adatszolgáltatás megkezdését megelőzően a kiemelt adatszolgáltató - ha a pályázatot befogadó szerv tekintetében nincs kiemelt adatszolgáltató, akkor a honlap működtetője - tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét.

(4)[5] A pályázatot befogadó szerv és a kiemelt adatszolgáltató a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon előírt módon és a honlapról letölthető nyomtatványokon tesz eleget adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének.

(5)[6] A pályázatot befogadó szerv a Knyt.-ben meghatározott adatszolgáltatási feladatait az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter útján látja el.

(6)[7] A pályázati elszámolás közzététele keretében a pályázatot befogadó szerv közli a honlap üzemeltetőjével:

a) a szerződött összeget,

b) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 93. § (2) bekezdése szerinti

ba) lezárás időpontját,

bb) lezárás összegét.

3. §

(1) A pályázatot befogadó szerv a Knyt. által előírt közzététel előtt a közzétételre megküldendő adatokat a pályázatok nyomon követését biztosító informatikai rendszerében rögzíti.

(2) A honlap üzemeltetője a Knyt. szerinti előírásoknak megfelelően a pályázatot befogadó szerv által a közzétételre szolgáló honlapon elérhetővé tett elektronikus űrlapon megküldött adatokat a beérkezés után egy munkanapon belül közzéteszi, illetve a törlési kérelemnek egy munkanapon belül eleget tesz.

(3) A pályázatokról és a támogatásokról döntő szerv a Knyt. szerinti tájékoztatási kötelezettségének a pályázatot befogadó szerven keresztül tesz eleget.

(4) A közzététel időpontjáról és a törlés tényéről a honlap üzemeltetője a pályázatot befogadó szervet - amennyiben az ezt elektronikus elérhetősége megjelölésével kéri - legkésőbb a közzétételt, illetve törlést követő munkanapon elektronikus úton értesíti. A közzététel időpontjáról és a törlés tényéről a befogadó szerv haladéktalanul értesíti a közzétételt kérőt.

(5) A Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglaltak honlapon történő közzétételét a pályázó a pályázatot befogadó szervnél kezdeményezi.

(6) A honlapot üzemeltető szerv felelős a Knyt. szabályainak megfelelő közzétételéért. A honlapon közzétett adatok tartalmáért, valódiságáért az felel, aki a közzétételt kérte.

4. §

A Knyt. 1. § (2) bekezdés b)-d) pontjai szerinti ellátások és támogatások - a Knyt. 1. § (4) bekezdésének megfelelően a nem egyedi döntés alapján nyújtott támogatásokon túlmenően - a következők:

a)[8] a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 22. §-a alapján megállapított gyermekgondozást segítő ellátás;

b)[9] a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatás;

c)[10]

d)[11]

e)[12]

f) az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés;

g)[13]

h) az Szt. 55. §-a szerinti adósságkezelési szolgáltatás;

i)[14]

j) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjához a Gyvt. 148. § (7) bekezdése alapján megállapított kedvezmény;

k)[15] a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti szerzési és átalakítási támogatás iránti igény kielégítése;

l) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott esélyegyenlőségi ösztöndíjak;

m)[16] a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve annak felhatalmazása alapján jogszabályban, vagy a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott a hallgatók számára nyújtott támogatás (ösztöndíj, szolgáltatás, mentesség).

5. §

(1) Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba.

(2)[17] Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

(3)[18]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 62/2009. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2009.04.02.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 423. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[4] Megállapította a 62/2009. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.04.02.

[5] Beiktatta a 62/2009. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.04.02.

[6] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 423. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[7] Beiktatta a 62/2009. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.04.02.

[8] Módosította a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[9] Megállapította a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2016.06.09.

[10] Hatályon kívül helyezte a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatálytalan 2016.06.09.

[11] Hatályon kívül helyezte a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatálytalan 2016.06.09.

[12] Hatályon kívül helyezte a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatálytalan 2016.06.09.

[13] Hatályon kívül helyezte a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatálytalan 2016.06.09.

[14] Hatályon kívül helyezte a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatálytalan 2016.06.09.

[15] Módosította a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2011.07.02.

[16] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 104. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[17] Beiktatta a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 3. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.