2016. évi CLVIII. törvény

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha olyan végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per van folyamatban, amelyben a felperes a 369. § a) pontjában foglaltakra, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, a bíróság az ezen felperes által a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában külön per megindítására előterjesztett keresetlevelet az (1) bekezdés d) pontja alapján elutasítja."

2. § A Pp. 197. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni a tárolást végző szolgáltató igazolása alapján, ha a szolgáltató

a) a tárolásra átvételkor meggyőződött az elektronikus dokumentum hitelesítésének érvényességéről,

b) a tárolást a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti minősített archiválási szolgáltatás vagy elektronikus dokumentumtárolás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében végzi, és

c) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint igazolja az elektronikus okirat hitelességét."

3. § A Pp. 370/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a kereseti kérelem a végrehajtás megszüntetésére irányul, de korlátozásnak is helye lehet, a bíróság erre a feleket figyelmezteti és lehetőséget biztosít, hogy a felek ezzel összefüggésben az érdemi nyilatkozataikat megtegyék."

4. § A Pp. Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per alcíme a következő 370/B. §-sal egészül ki:

"370/B. § (1) Ha a felperes a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben a 369. § a) pontjában foglaltakra, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, ebben a perben a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában is keresetet kell előterjesztenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha a felperes - hiánypótlási felhívás ellenére - nem terjeszti elő a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában a keresetet, a kizárólag a 369. § a) pontjában foglaltakra alapított kereset esetén a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, vagy ha a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának már nincs helye, a pert meg kell szüntetni. Nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának vagy a per megszüntetésének, ha a felperes a 369. § a) pontja mellett a végrehajtás megszüntetését, illetve korlátozását más okra alapítottan is kéri; ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a 369. § a) pontjára alapított kereseti kérelmet nem tartja fenn.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában a keresetet mindazokkal szemben elő kell terjeszteni, akiknek egyébként perben kellene állnia a szerződés érvénytelensége tárgyában indított perben.

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben a perben a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el akkor is, ha a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában indított per más bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozna.

(5) Azt a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti pert, amelyben a felperes a 369. § a) pontjára, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, a bíróság felfüggeszti a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában folyamatban lévő per jogerős elbírálásáig, ha

a) az érvénytelenség iránti per korábban került megindításra, mint a 369. § a) pontjára alapított per, vagy

b) az érvénytelenség iránti pert a 369. § a) pontjára alapított per felperesétől eltérő személy indította.

(6) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 370/A. § (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható."

5. § A Pp. a következő 397/L. §-sal egészül ki:

"397/L. § (1) E törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2017. január 1-jén és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Ha a 2017. január 1-jén folyamatban lévő végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti perben a felperes 2017. január 1-jén vagy azt követően terjeszt elő a 369. § a) pontja szerinti kérelmet, e törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

(3) E törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel megállapított 370/A. § (2a) bekezdését azokban a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó, 2017. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztésére még nem került sor.

(4) Ha 2017. január 1-jén a 369. § a) pontja szerinti, érvénytelenségre alapított végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per, valamint a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában indított per is folyamatban van, a 369. § a) pontján alapuló perben eljáró bíróság az eljárást felfüggeszti a végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában folyamatban lévő per jogerős elbírálásáig."

6. § Hatályát veszti

a) a Pp. 197. § (7) bekezdése,

b) a Pp. 394/H. § (7) bekezdésében az "és az elektronikus úton kapcsolatot tartó" szövegrész,

c) a Pp. 394/H. § (11) bekezdése.

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

7. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 140. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végrehajtó az ingatlan becsértékét közli a felekkel és azokkal, akiknek az ingatlanra vonatkozóan az ingatlannyilvántartásba bejegyzett joguk van, valamint föld értékesítése esetében a Nemzeti Földalappal is."

8. § A Vht. 187. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 655/2014/EU rendelet alapján indított eljárásokban az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról szóló 2016/1823. bizottsági (EU) végrehajtási rendeletben meghatározott formanyomtatványokat kell alkalmazni."

9. § A Vht. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 306/W. §-sal egészül ki:

"306/W. § E törvénynek a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 140. § (2) bekezdését azokban a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a Módtv. hatálybalépését megelőzően a becsérték közlésére már sor került, de a végrehajtó még nem küldte meg a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti megkeresést az árverés lefolytatása érdekében a föld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek."

3. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

10. § A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az állam a jogi segítségnyújtás keretében a törvényben meghatározott polgári peres és - a végrehajtási eljárás kivételével - nemperes eljárásokban (a továbbiakban együtt: per) a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), a kérelmező és a kérelmezett fél részére a pártfogó ügyvédi képviseletet biztosítja és annak költségét a fél helyett megelőlegezi vagy viseli.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az állam a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján a szülő-gyermek kapcsolatból eredő tartási kötelezettségek végrehajtása iránti eljárásban is biztosítja a fél számára a pártfogó ügyvédi képviseletet és viseli a fél helyett annak költségét."

11. § A Jst. 58/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a rendkívüli perorvoslat eredményeként a bíróság a jogerős határozatot a költségek viselésére is kihatóan megváltoztatja, vagy a jogerős határozat hatályon kívül helyezését követően hozott jogerős határozatban a bíróság a költség viseléséről a hatályon kívül helyezett határozatban foglaltaktól eltérően rendelkezik, a jogi segítségnyújtó szolgálat a korábban hozott jogerős díj megállapító határozatát módosítja, a visszatérítésre kötelező határozatát visszavonja és új visszatérítésre kötelező határozatot hoz."

12. § A Jst. 63. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás iránti kérelmet a büntetőeljárásban - ha a büntetőeljárásról szóló törvény másként nem rendelkezik - legkésőbb a bíróság ügydöntő határozata meghozatalának céljából tartott tanácsüléséig lehet előterjeszteni a jogi segítségnyújtó szolgálathoz. A támogatás hatálya)

"a) a támogatás iránti kérelem előterjesztésétől a büntetőeljárás megszüntetéséig, a nyomozás részbeni mellőzéséig, a vádemelés részbeni mellőzéséig, a vádemelés elhalasztásáig vagy az eljárás jogerős befejezéséig,"

(tart.)

13. § A Jst. 63/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pártfogó ügyvéd a díjának megállapítása iránti kérelmét a büntetőeljárás megszüntetését, a nyomozás részbeni mellőzését, a vádemelés részbeni mellőzését, a vádemelés elhalasztását vagy az eljárás jogerős befejezését követő 6 hónapon belül terjesztheti elő, ezt követően pedig akkor, ha igazolja, hogy a pártfogó ügyvédi díj viseléséről szóló határozatot 6 hónapon belül vette kézhez. Ha a perben a fél képviseletét több pártfogó ügyvéd látta el, a korábban eljárt pártfogó ügyvéd a jogi segítségnyújtó szolgálat felhívására díjának megállapítására irányuló kérelmét a felhívás kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidővel terjesztheti elő."

14. § A Jst. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogi segítő e törvény alapján peren kívüli jogi szolgáltatást nyújt, illetve pártfogó ügyvédként jár el (e Fejezetben a továbbiakban együtt: jogi szolgáltatás). A jogi segítői tevékenység végzésére a jogi segítő a szolgáltatási szerződés jogi segítségnyújtó szolgálattal történő megkötésével válik jogosulttá."

15. § A Jst. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Pártfogó ügyvédi képviseletet polgári eljárásban a névjegyzékben szereplő ügyvéd és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - jogi segítő szervezet láthat el, amennyiben rendelkezik a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges technikai feltételekkel. A névjegyzékben szereplő jogi segítő szervezet büntetőeljárásban akkor láthatja el a sértett pártfogó ügyvédi képviseletét, ha megfelel a Be. 58. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek, egyéb személyek pártfogó ügyvédjeként büntetőeljárásban nem járhat el."

16. § A Jst. 71/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"71/A. § (1) A névjegyzékbe vétel iránti kérelmet írásban a jogi segítségnyújtó szolgálatnál lehet előterjeszteni.

(2) A 66. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő kérelmező részére a jogi segítségnyújtó szolgálat harminc napon belül aláírás céljából megküldi a szolgáltatási szerződés tervezetét. Ha a visszaküldött szerződés valamennyi szükséges adatot tartalmazza, a jogi segítségnyújtó szolgálat annak aláírását követő tizenöt napon belül felveszi a kérelmezőt a névjegyzékbe. A névjegyzékbe vételről az aláírt szerződés egyik példányának visszaküldésével és a névjegyzékbe vétel időpontjának megjelölésével értesíti a jogi segítségnyújtó szolgálat a jogi segítőt."

17. § A Jst. 89. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:)

"e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv."

18. § A Jst.

a) 60. § (7) bekezdésében az "a Ket. 138. §-a" szövegrész helyébe az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-a",

b) 66. § (5) bekezdésében a "számlaszámát" szövegrész helyébe a "számlaszámát, valamint adószámát",

c) 90. §-ában a "pontja" szövegrész helyébe a "pontja, valamint 11. § (2) bekezdése"

szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a Jst. 39. § (11) bekezdése.

4. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

20. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Illetékességi tv.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvény 21. §-ával megállapított 1. mellékletet a 2019. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni."

21. § Az Illetékességi tv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény módosítása

22. § Hatályát veszti a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 3. § (2) bekezdése.

23. § Nem lép hatályba Módtv.

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdése, és

c) 2. melléklete.

6. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

24. § Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 110. § (2) bekezdésében a "2016. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2017. június 30-ig" szöveg lép.

7. Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény módosítása

25. § Hatályát veszti a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési megalapozó tv.) 237. § (7) bekezdése.

26. § Nem lép hatályba a Költségvetési megalapozó tv. 143. §-a és a 6. melléklete.

8. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3-5. §, valamint a 6. § b) és c) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § és a 6. § a) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 8. § 2017. január 18-án lép hatályba.

(5) A 4. alcím és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

28. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 10. §-a a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 12. és 13. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi CLVIII. törvényhez

"1. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe

1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság
Budapest V. kerületBudapest VI. kerületBudapest VII. kerület
Budapest VIII. kerületBudapest IX. kerületBudapest X. kerület
Budapest XIII. kerületBudapest XIV. kerületBudapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerületMargitsziget
1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság
Budapest I. kerületBudapest XI. kerületBudapest XII. kerület
Budapest XXII. kerület
1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
Budapest II. kerületBudapest III. kerület
1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
Budapest IV. kerületBudapest XV. kerület
1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
Budapest XVIII. kerületBudapest XIX. kerület
1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
Budapest XX. kerületBudapest XXI. kerületBudapest XXIII. kerület
1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Főváros területe
2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)
2/1. Pécsi Járásbíróság
AbaligetAranyosgadányÁta
BakonyaBerkesdBirján
BogádBostaCserkút
EgerágEllendGörcsöny
GyódHosszúhetényHusztót
KeszüKisherendKovácsszénája
KozármislenyKökényKővágószőlős
KővágótöttösLothárdMagyarsarlós
NagykozárOrfűÓcsárd
PellérdPerekedPécs
PécsudvardPogányRegenye
RomonyaSzalántaSzemely
SzilágySzilvásSzőke
Szőkéd
2/2. Komlói Járásbíróság
AlsómocsoládApátvarasdÁg
BakócaBaranyajenőBaranyaszentgyörgy
BikalBodolyabérEgyházaskozár
ErdősmecskeErzsébetFazekasboda
FelsőegerszegGeresdlakGerényes
GödreHegyhátmarócHidas
KárászKátolyKékesd
KisbeszterceKishajmásKisvaszar
KomlóKöblényLiget
LovászhetényMagyaregregyMagyarhertelend
MagyarszékMartonfaMágocs
MánfaMázaMecseknádasd
MecsekpölöskeMekényesMeződ
MindszentgodisaNagyhajmásNagypall
ÓbányaÓfaluOroszló
PaléPécsváradSásd
SzalatnakSzágySzárász
SzászvárSzellőTarrós
TékesTormásTófű
VargaVásárosdombóVázsnok
VékényZengővárkony
2/3. Mohácsi Járásbíróság
BabarcBárBelvárdgyula
BezedekBorjádBóly
DunaszekcsőErdősmárokFeked
GörcsönydobokaHásságyHimesháza
HomorúdIvándárdaKisbudmér
KisnyárádKölkedLánycsók
LippóLiptódMajs
MarázaMáriakéméndMohács
MonyoródNagybudmérNagynyárád
OlaszPalotabozsokPócsa
SárokSátorhelySomberek
SzajkSzebénySzederkény
SzékelyszabarSzűrTöttös
UdvarVersendVéménd
2/4. Siklósi Járásbíróság
AdorjásAlsószentmártonBabarcszőlős
BaksaBaranyahidvégBeremend
BesenceBisseBogádmindszent
BogdásaCsarnótaCsányoszró
CúnDiósviszlóDrávacsehi
DrávacsepelyDrávafokDrávaiványi
DrávakeresztúrDrávapalkonyaDrávapiski
DrávaszabolcsDrávaszerdahelyDrávasztára
EgyházasharasztiFelsőszentmártonGaré
GilvánfaGordisaHarkány
HegyszentmártonHiricsIlocska
IpacsfaIvánbattyánKákics
KásádKemseKémes
KisasszonyfaKisdérKisharsány
KisjakabfalvaKiskassaKislippó
KisszentmártonKistapolcaKistótfalu
KovácshidaKórósLapáncsa
LúzsokMagyarbólyMagyarmecske
MagyartelekMarkócMarócsa
MattyMárfaMarok
NagycsányNagyharsányNagytótfalu
OkorágOldÓzdfalu
PalkonyaPáprádPeterd
PécsdevecserPiskóRádfalva
SámodSellyeSiklós
SiklósbodonySiklósnagyfaluSósvertike
SzaporcaSzavaTengeri
TésenfaTésenyTúrony
ÚjpetreVajszlóVejtí
VillányVillánykövesdVokány
Zaláta
2/5. Szigetvári Járásbíróság
AlmamellékAlmáskeresztúrBasal
BánfaBicsérdBoda
BoldogasszonyfaBotykapeterdBükkösd
BürüsCsebényCserdi
CsertőCsonkamindszentDencsháza
DinnyeberkiEndrőcGerde
GyöngyfaGyöngyösmellékHelesfa
HetvehelyHobolHorváthertelend
IbafaKacsótaKatádfa
KétújfaluKirályegyházaKisdobsza
KistamásiMagyarlukafaMerenye
MolványMozsgóNagydobsza
NagypeterdNagyvátyNemeske
NyugotszenterzsébetOkorvölgyPatapoklosi
PettendPécsbagotaRózsafa
SomogyapátiSomogyhatvanSomogyhárságy
SomogyviszlóSumonySzabadszentkirály
SzentdénesSzentegátSzentkatalin
SzentlászlóSzentlőrincSzigetvár
SzörénySzulimánTeklafalu
TótszentgyörgyVáradVásárosbéc
VelényZádorZók
2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Baranya megye
3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét)
3/1. Kecskeméti Járásbíróság
ÁgasegyházaBallószögFelsőlajos
FülöpházaFülöpjakabHelvécia
JakabszállásKecskemétKerekegyháza
KunbaracsKunszállásLadánybene
LajosmizseLakitelekNyárlőrinc
OrgoványSzentkirályTiszaalpár
TiszakécskeTiszaugVárosföld
3/2. Bajai Járásbíróság
BajaBácsalmásBácsbokod
BácsborsódBácsszentgyörgyBácsszőlős
BátmonostorCsataljaCsávoly
CsikériaDávodDunafalva
ÉrsekcsanádÉrsekhalmaFelsőszentiván
GaraHercegszántóKatymár
KunbajaMadarasMátételke
NagybaracskaNemesnádudvarSükösd
SzeremleTataházaVaskút
3/3. Kalocsai Járásbíróság
BátyaDrágszélDunapataj
DunaszentbenedekDunatetétlenDusnok
FajszFoktőGéderlak
HajósHartaHomokmégy
KalocsaMiskeOrdas
ÖregcsertőSoltSzakmár
ÚjsoltÚjtelekUszód
3/4. Kiskőrösi Járásbíróság
AkasztóBócsaCsászártöltés
CsengődFülöpszállásImrehegy
IzsákKaskantyúKecel
KiskőrösPáhiSoltszentimre
SoltvadkertTabdiTázlár
3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság
BugacBugacpusztaházaGátér
KiskunfélegyházaPálmonostoraPetőfiszállás
3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság
BalotaszállásBorotaCsólyospálos
HarkakötönyJánoshalmaJászszentlászló
KelebiaKéleshalomKiskunhalas
KiskunmajsaKisszállásKömpöc
KunfehértóMélykútMóricgát
PirtóRémSzank
TompaZsana
3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság
ApostagDunaegyházaDunavecse
KunadacsKunpeszérKunszentmiklós
SzabadszállásSzalkszentmártonTass
3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Bács-Kiskun megye
4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula)
4/1. Gyulai Járásbíróság
BiharugraElekGeszt
GyulaKétegyházaKörösnagyharsány
KötegyánLőkösházaMezőgyán
MéhkerékOkánySarkad
SarkadkeresztúrÚjszalontaZsadány
4/2. Battonyai Járásbíróság
AlmáskamarásBattonyaDombegyház
DombiratosKaszaperKevermes
KisdombegyházKunágotaMagyarbánhegyes
MagyardombegyházMedgyesbodzásMedgyesegyháza
Medgyesegyháza-BánkútMezőhegyesMezőkovácsháza
NagybánhegyesNagykamarásPusztaottlaka
PusztaszőlősVégegyháza
4/3. Békési Járásbíróság
BékésBélmegyerKamut
KöröstarcsaMezőberényMurony
Tarhos
4/4. Békéscsabai Járásbíróság
BékéscsabaCsabaszabadiCsorvás
DobozGerendásKétsoprony
SzabadkígyósTelekgerendásÚjkígyós
4/5. Orosházi Járásbíróság
BékéssámsonCsanádapácaGádoros
KardoskútNagyszénásOrosháza
PusztaföldvárTótkomlós
4/6. Szarvasi Járásbíróság
BékésszentandrásCsabacsüdCsárdaszállás
DévaványaEcsegfalvaGyomaendrőd
HunyaKardosKondoros
ÖrménykútSzarvas
4/7. Szeghalmi Járásbíróság
BucsaFüzesgyarmatKertészsziget
KörösladányKörösújfaluSzeghalom
Vésztő
4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Békés megye
5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)
5/1. Miskolci Járásbíróság
AlsózsolcaArnótBerzék
BőcsBükkaranyosBükkszentkereszt
ErnődFelsőzsolcaGesztely
HarsányHernádkakHernádnémeti
KisgyőrKistokajKondó
KörömMályiMiskolc
NyékládházaOngaÓnod
ParasznyaRadostyánRépáshuta
SajóbábonySajóecsegSajóhidvég
SajókápolnaSajókeresztúrSajólád
SajólászlófalvaSajópálfalaSajópetri
SajósenyeSajóvámosSóstófalva
SzirmabesenyőÚjcsanálosVarbó
5/2. Encsi Járásbíróság
AbaújalpárAbaújkérAbaújszántó
AbaújvárAlsógagyArka
BaktakékBaskóBeret
BoldogkőújfaluBoldogkőváraljaBüttös
EncsCsenyéteCsobád
DetekFancsalFáj
FelsődobszaFelsőgagyFony
ForróFulókércsGagyapáti
GaradnaGibártGolop
GöncGöncruszkaHejce
HernádbűdHernádcéceHernádpetri
HernádszentandrásHernádszurdokHernádvécse
HidasnémetiInáncsKány
KékedKeresztéteKorlát
KrasznokvajdaLitkaMéra
MogyoróskaNovajidrányPányok
PerePerecsePusztaradvány
RegécSimaSzalaszend
SzemereTállyaTelkibánya
TornyosnémetiVilmányVizsoly
Zsujta
5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság
AbodAlacskaAlsótelekes
BalajtBánhorvátiBecskeháza
BerenteBoldvaBorsodszirák
BódvalenkeBódvarákóBódvaszilas
DamakDebréteDédestapolcsány
EdelényÉgerszögFelsőtelekes
GalvácsHangácsHegymeg
HidvégardóIrotaIzsófalva
KazincbarcikaKomjátiKurityán
LakLádbesenyőMartonyi
MályinkaMeszesMúcsony
NagybarcaNyomárOrmosbánya
PerkupaRakacaRakacaszend
RudabányaRudolftelepSajógalgóc
SajóivánkaSajókazaSajószentpéter
SzakácsiSzalonnaSzendrő
SzendrőládSzinSzinpetri
SzögligetSzőlősardóSzuhakálló
SzuhogyTardonaTeresztenye
TomorTornabarakonyTornakápolna
TornanádaskaTornaszentandrásTornaszentjakab
VadnaVarbócViszló
Ziliz
5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság
BogácsBorsodgesztBorsodivánka
BükkábrányBükkzsércCserépfalu
CserépváraljaCsincseEgerlövő
KácsMezőkeresztesMezőkövesd
MezőnagymihályMezőnyárádNégyes
SálySzentistvánSzomolya
TardTibolddarócTiszabábolna
TiszavalkVatta
5/5. Ózdi Járásbíróság
AggtelekAlsószuhaArló
BánréveBorsodbótaBorsodnádasd
BorsodszentgyörgyBükkmogyorósdCsernely
CsokvaományDomaházaDövény
DubicsányFarkaslyukFelsőkelecsény
FelsőnyárádGömörszőlősHangony
HétImolaJákfalva
JárdánházaJósvafőKánó
KelemérKiráldKissikátor
LénárddarócNekézsenyÓzd
PutnokRagálySajómercse
SajónémetiSajópüspökiSajóvelezd
SátaSerényfalvaSzuhafő
TrizsUpponyZádorfalva
Zubogy
5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
AlsóbereckiAlsóregmecBodroghalom
BodrogolasziBózsvaCigánd
DámócErdőhorvátiFelsőberecki
FelsőregmecFilkeházaFüzér
FűzérkajataFüzérkomlósFüzérradvány
GyörgytarlóHáromhutaHercegkút
HollóházaKarcsaKaros
KenézlőKishutaKisrozvágy
KomlóskaKovácsvágásLácacséke
MakkoshotykaMikóházaNagyhuta
NagyrozvágyNyíriOlaszliszka
PácinPálházaPusztafalu
RévleányvárRicseSárazsadány
SárospatakSátoraljaújhelySemjén
TiszacsermelyTiszakarádTolcsva
VajdácskaVágáshutaVámosújfalu
VilyvitányVissZalkod
Zemplénagárd
5/7. Szerencsi Járásbíróság
AlsódobszaBekecsBodrogkeresztúr
BodrogkisfaludCsobajErdőbénye
LegyesbényeMádMegyaszó
MezőzomborMonokPrügy
RátkaSzegiSzegilong
SzerencsTaktabájTaktaharkány
TaktakenézTaktaszadaTarcal
TiszaladányTiszalúcTiszatardos
Tokaj
5/8. Szikszói Járásbíróság
AbaújlakAbaújszolnokAlsóvadász
AszalóFelsővadászGadna
GagybátorGagyvendégiHalmaj
HernádkércsHomrogdKázsmárk
KiskinizsKupaLéh
MonajNagykinizsNyésta
PamlényRásonysápberencsSelyeb
SzászfaSzentistvánbaksaSzikszó
5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság
ÁroktőGelejGirincs
HejőbábaHejőkeresztúrHejőkürt
HejőpapiHejőszalontaIgrici
KesznyétenKiscsécsMezőcsát
MuhiNagycsécsNemesbikk
OszlárSajóörösSajószöged
SzakáldTiszadorogmaTiszakeszi
TiszapalkonyaTiszatarjánTiszaújváros
5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)
6/1. Szegedi Járásbíróság
AlgyőÁsotthalomBaks
BalástyaBordányCsengele
DeszkDomaszékDóc
FerencszállásForráskútKistelek
KlárafalvaKübekházaMórahalom
ÓpusztaszerÖttömösPusztamérges
PusztaszerRöszkeRuzsa
SándorfalvaSzatymazSzeged
TiszaszigetÚjszentivánÜllés
ZákányszékZsombó
6/2. Csongrádi Járásbíróság
CsanytelekCsongrádFelgyő
Tömörkény
6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
HódmezővásárhelyMártélyMindszent
Székkutas
6/4. Makói Járásbíróság
AmbrózfalvaApátfalvaCsanádalberti
CsanádpalotaFöldeákKirályhegyes
KiszomborKövegyMagyarcsanád
MakóMarosleleNagyér
NagylakÓföldeákPitvaros
6/5. Szentesi Járásbíróság
ÁrpádhalomDerekegyházEperjes
FábiánsebestyénNagymágocsNagytőke
SzegvárSzentes
6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Csongrád megye
7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár)
7/1. Székesfehérvári Járásbíróság
AbaBakonycsernyeBakonykúti
BalinkaBaracskaBodajk
CsákberényCsókakőCsór
CsőszDégEnying
ErcsiFehérvárcsurgóFüle
GárdonyGyúróIgar
IszkaszentgyörgyIsztimérJenő
KajászóKálozKápolnásnyék
KincsesbányaKislángKőszárhegy
LajoskomáromLepsényMagyaralmás
MartonvásárMátyásdombMezőkomárom
MezőszentgyörgyMezőszilasMoha
MórNadapNagyveleg
NádasdladányPákozdPátka
PázmándPolgárdiPusztavám
RáckeresztúrSárkeresztesSárkeszi
SárosdSárszentmihálySeregélyes
SoponyaSőrédSukoró
SzabadbattyánSzabadegyházaSzabadhídvég
SzékesfehérvárTácTordas
ÚrhidaVálVelence
VerebZámolyZichyújfalu
7/2. Bicskei Járásbíróság
AlcsútdobozBicskeBodmér
CsabdiCsákvárEtyek
FelcsútGántLovasberény
MányÓbarokSzár
TabajdÚjbarokVértesacsa
Vértesboglár
7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság
AdonyBaracsBeloiannisz
BesnyőDaruszentmiklósDunaújváros
ElőszállásIváncsaKisapostag
KulcsMezőfalvaNagykarácsony
NagyvenyimPerkátaPusztaszabolcs
Rácalmás
7/4. Sárbogárdi Járásbíróság
AlapAlsószentivánCece
HantosNagylókSárbogárd
SáregresSárkeresztúrSárszentágota
Vajta
7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Fejér megye
8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr)
8/1. Győri Járásbíróság
AbdaAcsalagÁrpás
BakonygyirótBakonypéterdBakonyszentlászló
BarbacsBágyogszovátBezi
BodonhelyBogyoszlóBőny
BörcsBősárkányCakóháza
CsikvándCsornaDör
DunaszegDunaszentpálEgyed
EneseÉcsFarád
FehértóFelpécFenyőfő
GőnyűGyarmatGyömöre
GyőrGyőrasszonyfaGyőrladamér
GyőrságGyőrsövényházGyőrszemere
GyőrújbarátGyőrújfaluGyőrzámoly
IkrényJobaházaKajárpéc
KisbabotKisbajcsKoroncó
KónyKunszigetLázi
MaglócaMagyarkeresztúrMarkotabödöge
MezőőrsMérgesMórichida
MosonszentmiklósNagybajcsNagyszentjános
NyalkaNyúlÖttevény
PannonhalmaPáliPásztori
PázmándfaluPérPotyond
RavazdRábacsanakRábacsécsény
RábapatonaRábapordányRábasebes
RábaszentandrásRábaszentmihályRábaszentmiklós
RábatamásiRábcakapiRétalap
RomándSikátorSobor
SokorópátkaSopronnémetiSzany
SzerecsenySzilSzilsárkány
TarjánpusztaTápTápszentmiklós
TárnokrétiTényőTét
TöltéstavaVágVámosszabadi
VeszprémvarsányVénekZsebeháza
8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság
ÁsványráróBezenyeDarnózseli
DunakilitiDunaremeteDunasziget
FeketeerdőHalásziHegyeshalom
HédervárJánossomorjaKárolyháza
KimleKisbodakLevél
LébényLipótMáriakálnok
MecsérMosonmagyaróvárMosonszolnok
MosonudvarPüskiRajka
ÚjrónafőVárbalog
8/3. Soproni Járásbíróság
AgyagosszergényÁgfalvaBabót
BeledCirákCsapod
CsáfordjánosfaCsérDénesfa
EbergőcEdveEgyházasfalu
FertőbozFertődFertőendréd
FertőhomokFertőrákosFertőszentmiklós
FertőszéplakGyalókaGyóró
HarkaHegykőHidegség
HimodHövejIván
KapuvárKisfaludKópháza
LövőMihályiNagycenk
NagylózsNemeskérOsli
PeresztegPetőházaPinnye
PusztacsaládRábakecölRépceszemere
RépcevisRöjtökmuzsajSarród
SopronSopronhorpácsSopronkövesd
SzakonySzárföldÚjkér
UndVadosfaVásárosfalu
VeszkényVitnyédVölcsej
Zsira
8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Győr-Moson-Sopron megye
9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen)
9/1. Debreceni Járásbíróság
ÁlmosdBagamérBalmazújváros
BocskaikertDebrecenEgyek
FülöpHajdúbagosHajdúhadház
HajdúsámsonHortobágyHosszúpályi
KokadLétavértesMikepércs
MonostorpályiNyíracsádNyíradony
NyírábrányNyírmártonfalvaSáránd
TéglásTiszacsegeÚjléta
ÚjszentmargitaVámospércs
9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság
ÁrtándBakonszegBedő
BerekböszörményBerettyóújfaluBiharkeresztes
BojtCsökmőDarvas
DerecskeEsztárFurta
GáborjánHencidaKismarja
KornádiKonyárKörösszakál
KörösszegapátiMagyarhomorogMezőpeterd
MezősasNagykerekiPocsaj
SzentpéterszegTépeTold
ÚjirázVáncsodVekerd
Zsáka
9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság
FolyásGörbeházaHajdúböszörmény
HajdúdorogHajdúnánásPolgár
TiszagyulaházaÚjtikos
9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság
EbesHajdúszoboszlóHajdúszovát
NagyhegyesNádudvar
9/5. Püspökladányi Járásbíróság
BárándBihardancsházaBiharnagybajom
BihartordaFöldesKaba
NagyrábéPüspökladánySáp
SárrétudvariSzerepTetétlen
9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hajdú-Bihar megye
10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger)
10/1. Egri Járásbíróság
AndornaktályaBalatonBátor
BekölceBélapátfalvaBodony
BükkszenterzsébetBükkszentmártonBükkszék
DemjénEgerEgerbakta
EgerbocsEgercsehiEgerszalók
EgerszólátErdőkövesdFedémes
FeldebrőFelsőtárkányHevesaranyos
IstenmezejeIvádKerecsend
KisfüzesMaklárMátraballa
MátraderecskeMikófalvaMónosbél
NagytályaNagyvisnyóNoszvaj
NovajOstorosParád
ParádsasvárPétervásáraRecsk
SirokSzajlaSzarvaskő
SzentdomonkosSzilvásváradSzúcs
TarnaleleszTarnaszentmáriaTerpes
VáraszóVerpelét
10/2. Füzesabonyi Járásbíróság
AldebrőBesenyőtelekDormánd
EgerfarmosFüzesabonyKál
KápolnaKompoltMezőszemere
MezőtárkányNagyútPoroszló
SarudSzihalomTófalu
Újlőrincfalva
10/3. Gyöngyösi Járásbíróság
AbasárAdácsAtkár
DetkDomoszlóGyöngyös
GyöngyöshalászGyöngyösorosziGyöngyöspata
GyöngyössolymosGyöngyöstarjánHalmajugra
KarácsondKisnánaLudas
MarkazMátraszentimreNagyfüged
NagyrédePálosvörösmartSzücsi
VámosgyörkVécsVisonta
Visznek
10/4. Hatvani Járásbíróság
ApcBoldogCsány
EcsédHatvanHeréd
HortKerekharasztLőrinci
NagykökényesPetőfibányaRózsaszentmárton
Zagyvaszántó
10/5. Hevesi Járásbíróság
ÁtányBoconádErdőtelek
ErkHevesHevesvezekény
KisköreKömlőPély
TarnabodTarnaméraTarnaörs
TarnaszentmiklósTarnazsadányTenk
TiszanánaZaránk
10/6. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Heves megye
11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok)
11/1. Szolnoki Járásbíróság
BesenyszögCsataszögFegyvernek
HunyadfalvaKengyelKőtelek
KuncsorbaMartfűNagykörű
ÖrményesRákóczifalvaRákócziújfalu
SzajolSzászberekSzolnok
TiszabőTiszagyendaTiszajenő
TiszapüspökiTiszaroffTiszasüly
TiszatenyőTiszavárkonyTószeg
TörökszentmiklósÚjszászVezseny
Zagyvarékas
11/2. Jászberényi Járásbíróság
AlattyánJánoshidaJászalsószentgyörgy
JászapátiJászágóJászárokszállás
JászberényJászboldogházaJászdózsa
JászfelsőszentgyörgyJászfényszaruJászivány
JászjákóhalmaJászkisérJászladány
JászszentandrásJásztelekPusztamonostor
11/3. Karcagi Járásbíróság
BerekfürdőKarcagKenderes
KisújszállásKunhegyesKunmadaras
11/4. Kunszentmártoni Járásbíróság
CibakházaCserkeszőlőCsépa
KunszentmártonNagyrévÖcsöd
SzelevényTiszaföldvárTiszainoka
TiszakürtTiszasas
11/5. Mezőtúri Járásbíróság
KétpóMesterszállásMezőhék
MezőtúrTúrkeve
11/6. Tiszafüredi Járásbíróság
AbádszalókNagyivánTiszabura
TiszaderzsTiszafüredTiszaigar
TiszaörsTiszaszentimreTiszaszőlős
Tomajmonostora
11/7. Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Jász-Nagykun-Szolnok megye
12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya)
12/1. Tatabányai Járásbíróság
BokodDadGyermely
HéregKecskédKömlőd
KörnyeOroszlánySzákszend
SzárligetSzomorTarján
TatabányaVárgesztesVértessomló
Vértesszőlős
12/2. Esztergomi Járásbíróság
AnnavölgyBajnaBajót
CsolnokDágDorog
DömösEpölEsztergom
KesztölcLábatlanLeányvár
MáriahalomMogyorósbányaNagysáp
NyergesújfaluPiliscsévPilismarót
SárisápSüttőTát
TokodTokodaltáróÚny
12/3. Komáromi Járásbíróság
AkaAlmásfüzitőÁcs
ÁcsteszérÁszárBakonybánk
BakonysárkányBakonyszombathelyBana
BábolnaBársonyosCsatka
CsászárCsémCsép
EteKeréktelekiKisbér
KisigmándKomáromMocsa
NagyigmándRédeSúr
TárkányVérteskethely
12/4. Tatai Járásbíróság
BajDunaalmásDunaszentmiklós
KocsNaszályNeszmély
SzomódTardosTata
Vértestolna
12/5. Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Komárom-Esztergom megye
13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat)
13/1. Balassagyarmati Járásbíróság
AlsópetényBalassagyarmatBánk
BecskeBercelBerkenye
BorsosberényCserháthalápCserhátsurány
CsesztveCsitárDebercsény
DejtárDiósjenőDrégelypalánk
EndrefalvaÉrsekvadkertFelsőpetény
GalgagutaHerencsényHollókő
HontHorpácsHugyag
IlinyIpolyszögIpolyvece
KeszegKétbodonyKisecset
LegéndLudányhalásziMagyargéc
MagyarnándorMohoraNagylóc
NagyorosziNézsaNógrád
NógrádkövesdNógrádmarcalNógrádmegyer
NógrádsápNógrádsipekNógrádszakál
NőtincsŐrhalomŐsagárd
PatakPatvarcPiliny
PusztaberkiRétságRimóc
RomhánySzalmatercsSzanda
SzátokSzendehelySzente
SzécsénkeSzécsénySzécsényfelfalu
SzügyTereskeTerény
TolmácsVarsány
13/2. Pásztói Járásbíróság
AlsótoldBérBokor
BujákCserhátszentivánCsécse
EcsegEgyházasdengelegErdőkürt
ErdőtarcsaFelsőtoldGaráb
HéhalomJobbágyiKálló
KisbágyonKozárdKutasó
MátraszőlősPalotásPásztó
SzarvasgedeSzirákSzurdokpüspök
TarVanyarc
13/3. Salgótarjáni Járásbíróság
BárnaBátonyterenyeCered
DorogházaEgyházasgergeEtes
IpolytarnócKarancsaljaKarancsberény
KarancskesziKarancslapujtőKarancsság
KazárKisbárkányKishartyán
LitkeLucfalvaMárkháza
MátramindszentMátranovákMátraszele
MátraterenyeMátraverebélyMihálygerge
NagybárkányNagykeresztúrNemti
RákóczibányaSágújfaluSalgótarján
SámsonházaSomoskőújfaluSóshartyán
SzilaspogonySzuhaVizslás
Zabar
13/4. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Nógrád megye
14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
14/1. Budakörnyéki Járásbíróság (székhelye: Budapest)
PilisborosjenőPiliscsabaPilisjászfalu
PilisszántóPilisszentivánPilisvörösvár
SolymárTinnyeÜröm
14/2. Ceglédi Járásbíróság
AbonyAlbertirsaCegléd
CeglédbercelCsemőDánszentmiklós
JászkarajenőKőröstetétlenMikebuda
TápiószőlősTörtelÚjszilvás
14/3. Dabasi Járásbíróság
AlsónémediBugyiDabas
FelsőpakonyGyálHernád
InárcsKakucsÓcsa
ÖrkényPusztavacsTatárszentgyörg
TáborfalvaÚjhartyánÚjlengyel
14/4. Dunakeszi Járásbíróság
CsomádDunakesziFót
Göd
14/5. Gödöllői Járásbíróság
AszódBagCsömör
DányDomonyErdőkertes
GalgahévízGalgamácsaGödöllő
HévízgyörkIkladIsaszeg
KartalKerepesKistarcsa
MogyoródNagytarcsaPécel
SzadaTuraValkó
VácegresVácszentlászlóVeresegyháza
VersegZsámbok
14/6. Monori Járásbíróság
BényeCsévharasztEcser
GombaGyömrőKáva
MaglódMendeMonor
MonorierdőNyáregyházaPéteri
PilisSülysápÚri
ÜllőVasadVecsés
14/7. Nagykátai Járásbíróság
FarmosKókaNagykáta
PándSzentlőrinckátaSzentmártonkáta
TápióbicskeTápiógyörgyeTápióság
TápiószecsőTápiószeleTápiószentmárton
Tóalmás
14/8. Nagykőrösi Járásbíróság
KocsérNagykőrösNyársapát
14/9. Ráckevei Járásbíróság
ApajÁporkaDömsöd
KiskunlacházaLórévMakád
RáckeveSzigetbecseSzigetcsép
SzigetszentmártonSzigetújfalu
14/10. Szentendrei Járásbíróság
BudakalászCsobánkaDunabogdány
KisorosziLeányfaluPilisszentkereszt
PilisszentlászlóPomázPócsmegyer
SzentendreSzigetmonostorTahitótfalu
Visegrád
14/11. Váci Járásbíróság
AcsaBernecebarátiCsörög
CsővárGalgagyörkIpolydamásd
IpolytölgyesKemenceKismaros
KisnémediKosdKóspallag
LetkésMárianosztraNagybörzsöny
NagymarosŐrbottyánPenc
PerőcsényPüspökhatvanPüspökszilágy
RádSzobSzokolya
SződSződligetTésa
VácVácdukaVáchartyán
VáckisújfaluVácrátótVámosmikola
VerőceZebegény
14/12. Budaörsi Járásbíróság
BiatorbágyBudajenőBudakeszi
BudaörsHerceghalomNagykovácsi
PátyPerbálRemeteszőlős
TelkiTökZsámbék
14/13. Érdi Járásbíróság
DiósdÉrdPusztazámor
SóskútSzázhalombattaTárnok
Törökbálint
14/14. Szigetszentmiklósi Járásbíróság
DélegyházaDunaharasztiDunavarsány
HalásztelekMajosházaSzigethalom
SzigetszentmiklósTaksonyTököl
14/15. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Pest megye
15. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kaposvár)
15/1. Kaposvári Járásbíróság
AlsóbogátBatéBárdudvarnok
BodrogBőszénfaBüssü
CserénfaCsornaCsombárd
CsökölyEcsenyEdde
FelsőmocsoládFonóGadács
GálosfaGigeGölle
HajmásHedrehelyHencse
HetesIgalJákó
JutaKadarkútKaposfő
KaposgyarmatKaposhomokKaposkeresztúr
KaposmérőKaposszerdahelyKaposújlak
KaposvárKazsokKercseliget
KisasszondKisgyalánKiskorpád
KőkútMagyaratádMagyaregres
MernyeMezőcsokonyaMike
MosdósNagybajomNagyberki
OrciOsztopánPatalom
PatcaPálmajorPolány
RáksiRinyakovácsiSántos
SimonfaSomodorSomogyaszaló
SomogyfajszSomogygesztiSomogyjád
SomogysárdSomogyszilSzabadi
SzennaSzentbalázsSzentgáloskér
SzilvásszentmártonTaszárÚjvárfalva
VárdaVisnyeZimány
ZselickisfaludZselickislakZselicszentpál
15/2. Barcsi Járásbíróság
BabócsaBarcsBélavár
BolhóCsokonyavisontaDarány
DrávagárdonyDrávatamásiHeresznye
HomokszentgyörgyIstvándiKastélyosdombó
KálmáncsaKomlósdLad
LakócsaPatosfaPéterhida
PotonyRinyaújlakRinyaújnép
SomogyaracsSzentborbásSzulok
TótújfaluVízvár
15/3. Fonyódi Járásbíróság
BalatonboglárBalatonfenyvesBalatonlelle
BuzsákFonyódGamás
GyugyHácsKarád
KisberényLátrányLengyeltóti
OrdacsehiÖreglakPamuk
SomogybabodSomogytúrSomogyvámos
SomogyvárSzőlősgyörökVisz
15/4. Marcali Járásbíróság
BalatonberényBalatonkeresztúrBalatonmáriafürdő
BalatonszentgyörgyBalatonújlakBöhönye
CsákányCsömendFőnyed
GadányHolládHosszúvíz
KelevizKéthelyLibickozma
MarcaliMesztegnyőNagyszakácsi
NemesdédNemeskisfaludNemesvid
NiklaPusztakovácsiSávoly
SomogysámsonSomogysimonyiSomogyszentpál
SomogyzsitfaSzegerdőSzenyér
SzőkedencsTapsonyTáska
TikosVarázslóVése
Vörs
15/5. Nagyatádi Járásbíróság
BakházaBelegBerzence
BolhásCsurgóCsurgónagymarton
GörgetegGyékényesHáromfa
IharosIharosberényInke
KaszóKisbajomKutas
LábodNagyatádNagykorpád
ŐrtilosÖtvöskónyiPogányszentpéter
PorrogPorrogszentkirályPorrogszentpál
RinyabesenyőRinyaszentkirálySegesd
SomogybükkösdSomogycsicsóSomogyszob
SomogyudvarhelySzabásSzenta
TaranyZákányZsákányfalu
15/6. Siófoki Járásbíróság
AndocsÁdándBalatonendréd
BalatonföldvárBalatonőszödBalatonszabadi
BalatonszárszóBalatonszemesBalatonvilágos
BábonymegyerBálványosBedegkér
BonnyaFiadKapoly
KányaKáraKereki
KisbárapátiKőröshegyKötcse
LullaMiklósiNagyberény
NagycsepelyNágocsNyim
PusztaszemesSágvárSérsekszőlős
SiófokSiójutSom
SomogyacsaSomogydöröcskeSomogyegres
SomogymeggyesSzántódSzorosad
SzóládTabTeleki
TengődTorvajTörökkoppány
ZalaZamárdiZics
15/7. Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Somogy megye
16. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Nyíregyháza)
16/1. Nyíregyházi Járásbíróság
ApagyBaktalórántházaBalkány
BalsaBerkeszBesenyőd
BeszterecBiriBököny
BujDemecserÉrpatak
GávavencsellőGégényGeszteréd
IbrányKállósemjénKálmánháza
KemecseKékKótaj
LaskodLevelekMagy
NagycserkeszNagyhalászNagykálló
NapkorNyírbogdányNyíregyháza
NyíribronyNyírjákóNyírkércs
NyírpazonyNyírtelekNyírtét
NyírturaÓfehértóPaszab
PetneházaRakamazRamocsaháza
RohodSényőSzabolcs
SzakolySzékelySzorgalmatos
TimárTiszabercelTiszadada
TiszadobTiszaeszlárTiszalök
TiszanagyfaluTiszarádTiszatelek
TiszavasváriÚjfehértóVasmegyer
16/2. Fehérgyarmati Járásbíróság
BotpaládCégénydányádCsaholc
CsászlóCsegöldDarnó
FehérgyarmatFülesdGacsály
GarbolcGyügyeHermánszeg
JánkmajtisKérsemjénKisar
KishódosKisnaményKispalád
KisszekeresKölcseKömörő
MagosligetMándMéhtelek
MilotaNagyarNagyhódos
NagyszekeresNábrádNemesborzova
OlcsvaapátiPanyolaPenyige
RozsálySonkádSzamossályi
SzamosújlakSzatmárcsekeTiszabecs
TiszacsécseTiszakóródTisztaberek
TivadarTunyogmatolcsTúristvándi
TúrricseUszkaVámosoroszi
ZajtaZsarolyán
16/3. Kisvárdai Járásbíróság
AjakAnarcsBenk
DombrádDögeEperjeske
FényeslitkeGyőröcskeGyulaháza
JékeKékcseKisvárda
KomoróLövőpetriMándok
MezőladányNyírkarászNyírlövő
NyírtassPapPátroha
RétközberencsSzabolcsbákaSzabolcsveresmart
TiszabezdédTiszakanyárTiszamogyorós
TiszaszentmártonTornyospálcaTuzsér
ÚjdombrádÚjkenézZáhony
Zsurk
16/4. Mátészalkai Járásbíróság
CsengerCsengersimaCsengerújfalu
FábiánházaFülpösdarócGéberjén
GyőrtelekHodászJármi
KántorjánosiKocsordKomlódtótfalu
MátészalkaMérkNagydobos
NagyecsedNyírcsaholyNyírkáta
NyírmeggyesNyírparasznyaÓpályi
ÖköritófülpösŐrPapos
PátyodPorcsalmaRápolt
SzamosangyalosSzamosbecsSzamoskér
SzamosszegSzamostatárfalvaTiborszállás
TyukodUraVaja
Vállaj
16/5. Nyírbátori Járásbíróság
BátorligetEncsencsKisléta
MáriapócsNyírbátorNyírbéltek
NyírbogátNyírcsászáriNyírderzs
NyírgelseNyírgyulajNyírlugos
NyírmihálydiNyírpilisNyírvasvári
ÖmbölyPenészlekPiricse
PócspetriTerem
16/6. Vásárosnaményi Járásbíróság
AranyosapátiBarabásBeregdaróc
BeregsurányCsarodaGelénes
GemzseGulácsGyüre
HetefejércseIlkJánd
KisvarsányLónyaMárokpapi
MátyusNagyvarsányNyírmada
OlcsvaPusztadobosTarpa
TákosTiszaadonyTiszakerecseny
TiszaszalkaTiszavidVámosatya
Vásárosnamény
16/7. Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
17. SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szekszárd)
17/1. Szekszárdi Járásbíróság
AlsónánaAlsónyékBáta
BátaszékBogyiszlóDecs
FaddFácánkertHarc
KistormásKölesdMedina
ŐcsényPörbölySárpilis
SióagárdSzálkaSzedres
SzekszárdTolnaVárdomb
17/2. Bonyhádi Járásbíróság
AparhantBátaapátiBonyhád
BonyhádvarasdCikóFelsőnána
GrábócGyöreIzmény
KakasdKétyKisdorog
KismányokKisvejkeLengyel
MórágyMőcsényMucsfa
MurgaNagymányokNagyvejke
TevelVáraljaZávod
Zomba
17/3. Dombóvári Járásbíróság
AttalaCsibrákCsikóstőttős
DalmandDombóvárDöbrököz
GyulajJágónakKapospula
KaposszekcsőKocsolaKurd
LápafőNakSzakcs
Várong
17/4. Paksi Járásbíróság
BikácsBölcskeDunaföldvár
DunaszentgyörgyGerjenGyörköny
KajdacsMadocsaNagydorog
NémetkérPaksPálfa
PusztahencseSárszentlőrincTengelic
17/5. Tamási Járásbíróság
BelecskaDiósberényDúzs
ÉrtényFelsőnyékFürged
GyönkHőgyészIregszemcse
KalaznóKeszőhidegkútKisszékely
KoppányszántóMagyarkesziMiszla
MucsiNagykónyiNagyszékely
NagyszokolyOzoraPari
PincehelyRegölySimontornya
SzakadátSzakálySzárazd
TamásiTolnanémediUdvari
ÚjiregVarsád
17/6. Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Tolna megye
18. SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szombathely)
18/1. Szombathelyi Járásbíróság
AcsádAlsóújlakAndrásfa
BalogunyomBérbaltavárBozzai
BucsuCsehiCsehimindszent
CsempeszkopácsCsipkerekDozmat
EgervölgyFelsőcsatárGencsapáti
GersekarátGyanógeregyeGyőrvár
HegyhátszentpéterHorvátlövőJák
KámKisunyomMeszlen
MikosszéplakNagytilajNarda
NáraiNemesbődNemeskolta
OlaszfaOszkóPácsony
PerenyePetőmihályfaPornóapáti
PüspökmolnáriRábahidvégRábatöttös
RumSalköveskútSárfimizdó
SorkifaludSorkikápolna
SorokpolánySöpteSzemenye
SzentpéterfaSzombathelyTanakajd
TáplánszentkeresztTelekesTorony
VasasszonyfaVaskeresztesVassurány
VasszécsenyVasszilvágyVasvár
VátVépZsennye
18/2. Körmendi Járásbíróság
AlsószölnökApátistvánfalvaBajánsenye
CsákánydoroszlóCsörötnekDaraboshegy
DöbörhegyDöröskeEgyházashollós
EgyházasrádócFelsőjánosfaFelsőmarác
FelsőszölnökGasztonyHalastó
HalogyHarasztifaluHegyháthodász
HegyhátsálHegyhátszentjakabHegyhátszentmárton
IspánkIváncKatafa
KemestaródfaKercaszomorKerkáskápolna
KétvölgyKisrákosKondorfa
KörmendMagyarlakMagyarnádalja
MagyarszecsődMagyarszombatfaMolnaszecsőd
NádasdNagykölkedNagymizdó
NagyrákosNemesmedvesNemesrempehollós
OrfaluŐrimagyarósdŐriszentpéter
PankaszPinkamindszentRábagyarmat
RádóckölkedRátótRönök
SzaknyérSzakonyfaluSzalafő
SzarvaskendSzattaSzentgotthárd
SzőceVasaljaVasszentmihály
VelemérViszák
18/3. Kőszegi Járásbíróság
BozsokBükCák
CsepregGyöngyösfaluHorvátzsidány
IklanberényKiszsidányKőszeg
KőszegdoroszlóKőszegpatyKőszegszerdahely
LukácsházaLócsNemescsó
ÓlmodPeresznyePusztacsó
TormásligetTömördVelem
18/4. Sárvári Járásbíróság
BejcgyertyánosBobaBorgáta
BögötBögöte
CelldömölkChernelházadamonyaCsánig
CsényeCsöngeDuka
EgyházashetyeGérceGór
HegyfaluHosszúperesztegIkervár
JákfaJánosházaKarakó
KáldKelédKemeneskápolna
KemenesmagasiKemenesmihályfaKemenespálfa
KemenessömjénKemenesszentmártonKenéz
KenyeriKissomlyóKöcsk
MeggyeskovácsiMegyehidMersevát
MesterházaMesteriNagygeresd
NagysimonyiNemeskeresztúrNemeskocs
NemesládonyNickNyőgér
OstffyasszonyfaÖlbőPápoc
PecölPorpácPósfa
RábapatyRépcelakRépceszentgyörgy
SajtoskálSárvárSimaság
SitkeSótonySzeleste
SzergényTokorcsTompaládony
UraiújfaluVasegerszegVashosszúfalu
VámoscsaládVásárosmiskeVönöck
Zsédeny
18/5. Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Vas megye
19. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém)
19/1. Veszprémi Járásbíróság
AlsóörsAszófőBalatonakali
BalatonakarattyaBalatonalmádiBalatoncsicsó
BalatonfőkajárBalatonfüredBalatonfűzfő
BalatonkeneseBalatonszepezdBalatonszőlős
BalatonudvariBarnagBánd
BerhidaCsajágCsopak
DörgicseEplényFelsőörs
HajmáskérHárskútHerend
HidegkútJásdKirályszentistván
KüngösLitérLovas
MárkóMencshelyMonoszló
NagyvázsonyNemesvámosÓbudavár
ÖrvényesŐsiÖskü
PaloznakPapkesziPécsely
PétfürdőPulaSóly
SzentantalfaSzentgálSzentjakabfa
SzentkirályszabadjaTagyonTés
TihanyTótvázsonyVárpalota
VászolyVeszprémVeszprémfajsz
VilonyaVöröstóZánka
19/2. Ajkai Járásbíróság
AdorjánházaAjkaApácatorna
BorszörcsökCsehbányaCsögle
DabronyDevecserDoba
EgeraljaFarkasgyepűHalimba
IszkázKamondKarakószörcsök
KertaKisberzsenyKiscsősz
KislődKispiritKisszőlős
KolontárMagyarpolányNagyalásony
NagypiritNoszlopNyirád
OrosziÖcsPusztamiske
SomlójenőSomlószőlősSomlóvásárhely
SomlóvecseSzőcTüskevár
ÚrkútVároslődVid
19/3. Pápai Járásbíróság
AdásztevelBakonyjákóBakonykoppány
BakonypölöskeBakonyságBakonyszentiván
BakonyszücsBakonytamásiBéb
BékásCsótDáka
DöbrönteEgyházaskeszőGanna
GecseGicHomokbödöge
KemeneshőgyészKemenesszentpéterKup
KülsővatLovászpatonaMagyargencs
MalomsokMarcalgergelyiMarcaltő
MezőlakMihályházaNagyacsád
NagydémNagygyimótNagytevel
NemesgörzsönyNemesszalókNémetbánya
NórápNyárádPápa
PápadereskePápakovácsiPápasalamon
PápateszérTakácsiUgod
VanyolaVaszarVárkesző
Vinár
19/4. Tapolcai Járásbíróság
ÁbrahámhegyBadacsonytomajBadacsonytördemic
BalatonedericsBalatonhenyeBalatonrendes
BazsiBodorfaCsabrendek
DabroncGógánfaGyepükaján
GyulakesziHegyesdHegymagas
HetyefőHosztótKapolcs
KáptalanfaKáptalantótiKékkút
KisapátiKővágóörsKöveskál
LesencefaluLesenceistvándLesencetomaj
MegyerMindszentkállaMonostorapáti
NemesgulácsNemeshanyNemesvita
RaposkaRévfülöpRigács
SalföldSáskaSümeg
SümegprágaSzentbékkállaSzentimrefalva
SzigligetTaliándörögdTapolca
UkkUzsaVeszprémgalsa
VigántpetendZalaerdődZalagyömörő
ZalahalápZalameggyesZalaszegvár
19/5. Zirci Járásbíróság
BakonybélBakonynánaBakonyoszlop
BakonyszentkirályBorzavárCsesznek
CsetényDudarLókút
NagyesztergárOlaszfaluPénzesgyőr
PorvaSzápárZirc
19/6. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Veszprém megye
20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Zalaegerszeg)
20/1. Zalaegerszegi Járásbíróság
AlibánfaAlmásházaAlsónemesapáti
BabosdöbréteBagodBak
BaktüttösBecsvölgyeBezeréd
BocföldeBoncodföldeBöde
BucsuszentlászlóCsatárCsertalakos
CsonkahegyhátCsödeDobronhegy
EgervárGellénházaGombosszeg
GősfaGutorföldeGyűrűs
HagyárosböröndHottóIborfia
KávásKemendollárKeménfa
KisbucsaKiskutasKispáli
KustánszegLakhegyLickóvadamos
MilejszegMisefaNagykapornak
NagykutasNagylengyelNagypáli
NemesapátiNemeshetésNemesrádó
NemessándorházaNemesszentandrásNémetfalu
OrbányosfaOrmándlakOzmánbűk
PacsaPadárPálfíszeg
PethőhenyePetrikeresztúrPókaszepetk
PölöskePusztaedericsPusztaszentlászló
SalomvárSárhidaSöjtör
SzentkozmadombjaSzentpéterföldeSzentpéterúr
TeskándTilajTófej
VasboldogasszonyVaspörVöckönd
ZalaboldogfaZalacsébZalaegerszeg
ZalaháshágyZalaigriceZalaistvánd
ZalalövőZalaszentgyörgyZalaszentiván
ZalaszentlőrincZalaszentmihályZalatárnok
20/2. Keszthelyi Járásbíróság
AlsópáhokBalatongyörökBatyk
BókaházaCserszegtomajDióskál
DöbröceDötkEgeraracsa
EsztergályhorvátiFelsőpáhokGétye
GyenesdiásHévízKallósd
KarmacsKehidakustányKeszthely
KisgörbőKisvásárhelyLigetfalva
MihályfaNagygörbőNemesbük
ÓhidPakodRezi
SármellékSényeSümegcsehi
SzalapaSzentgyörgyvárTekenye
TürjeVállusVárvölgy
VindornyafokVindornyalakVindornyaszőlős
VonyarcvashegyZalaapátiZalabér
ZalacsányZalaköveskútZalaszántó
ZalaszentgrótZalaszentlászlóZalaszentmárton
ZalavárZalavég
20/3. Lenti Járásbíróság
AlsószenterzsébetBagladBarlahida
BelsősárdBödeházaCsesztreg
CsőmödérDobriFelsőszenterzsébet
GáborjánházaGosztolaHernyék
IklódbördőceKálócfaKányavár
KerkabarabásKerkafalvaKerkakutas
KerkateskándKisszigetKozmadombja
KülsősárdLendvadedesLendvajakabfa
LentiLovászi.Magyarföld
MárokföldMikekarácsonyfaNemesnép
NovaOrtaházaPáka
PórszombatPördeföldePusztaapáti
RamocsaResznekRédics
SzentgyörgyvölgySzécsiszigetSzijártóháza
SzilvágyTormaföldeTornyiszentmiklós
ZalabaksaZalaszombatfaZebecke
20/4. Nagykanizsai Járásbíróság
AlsórajkBalatonmagyaródBánokszentgyörgy
BázakerettyeBecsehelyBelezna
BocskaBorsfaBörzönce
BucsutaCsapiCsörnyeföld
EszteregnyeFelsőrajkFityeház
FüzvölgyGalambokGarabonc
GelseGelseszigetHahót
HomokkomáromHosszúvölgyKacorlak
KerecsenyKerkaszentkirályKilimán
KiscsehiKisrécseKistolmács
LasztonyaLetenyeLispeszentadorján
LiszóMagyarszentmiklósMagyarszerdahely
MarócMiháldMolnári
MurakeresztúrMurarátkaMuraszemenye
NagybakónakNagykanizsaNagyrada
NagyrécseNemespátróOltárc
OrosztonyPatPetrivente
PölöskefőPötrétePusztamagyaród
RigyácSandSemjénháza
SormásSurdSzentliszló
SzentmargitfalvaSzepetnekTótszentmárton
TótszerdahelyÚjudvarValkonya
VárföldeZajkZalakaros
ZalakomárZalamerenyeZalasárszeg
ZalaszabarZalaszentbalázsZalaszentjakab
Zalaújlak
20/5. Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Zala megye

"

Tartalomjegyzék