15/2016. (V. 11.) BM rendelet

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a)-i) és l) és m) pontjában,

az 1-4. §, valamint az 5-17. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában, valamint (8) bekezdés b) pontjában, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 7., 9., 21., 22., 25., 26., 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A szabad szállóférőhelyek hasznosításáról - a férőhellyel rendelkező szerv hozzájárulásával - az üzemeltető dönt. Kivételesen, egyedi esetekben a szabad szállóférőhelyek hasznosíthatók a szolgálati jogviszonyban álló személy Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója számára, az üzemeltető döntése alapján, legfeljebb 30 napra, a használati díj előzetes megfizetésével."

2. § Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szállóférőhely használója a használati díjat havonta - hozzájárulása alapján - a használat hónapjára vonatkozó illetményéből történő munkáltatói levonással fizeti meg. Ha a használati jogviszonyt létrehozó megállapodás megkötésére vagy a használati jogviszony megszűnésére nem a hónap első, illetve utolsó napján kerül sor, a szálló használója a töredék hónapban az időarányos használati díjat köteles megfizetni."

3. § Az R1. 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A hozzájárulás egy évig folyósítható. Az egy éves időtartam lejártát követően a támogatás iránti kérelem - a feltételek fennállásának igazolásával - ismételten benyújtható."

4. § Az R1. "Bérleti, albérleti hozzájárulás" alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) Önálló lakásnak kell tekinteni a kérelmező vagy a házastársa (élettársa) és a velük együtt élő kiskorú gyermek tulajdonának tárgyát képező és birtokában lévő lakást, amennyiben a tulajdoni hányaduk - együttesen is - meghaladja az 50%-ot, továbbá az általuk bérlőként, bérlőtársként használt bérlakást, ha a lakás állami vagy önkormányzati tulajdonban van.

(2) Nem lehet önálló lakásnak tekinteni

a) az öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelt lakást, amennyiben a haszonélvező a lakásban igazoltan bent lakik;

b) a kérelmező tulajdonában álló lakást, amennyiben annak használatát a kérelmező házassági, illetve élettársi kapcsolat igazolt megszűnése miatt a házastársa, illetve élettársa vagy gyermeke részére átengedte, a lakáshasználat tárgyában hozott bírósági határozat jogerőre emelkedéséig vagy a lakáshasználatot rendező megállapodás hatálybalépéséig. A házasság megszűnését a házasságot felbontó jogerős bírósági határozattal, az élettársi kapcsolat megszűnését közjegyző által kiállított okirattal kell igazolni."

2. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

5. § (1) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 1. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában átvállalás:)

"c) korábbi, nem belügyi munkáltató által lakáscélra nyújtott munkáltatói kölcsönnek az új, e rendelet hatálya alá tartozó munkáltató általi teljesítése."

(2) Az R2. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. lakáskorszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, továbbá belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, lakásüzemeltetés céljára szolgáló alternatív energia (nap-, szél-, víz-, geotermikus-, bioenergia) hasznosítási rendszer kiépítése,"

6. § Az R2. 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Belügyminisztérium lakásügyi szervei:)

"b) helyi lakásügyi szerv:

ba) a Belügyminisztérium Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály: a Belügyminisztérium hivatali szervezetében a saját dolgozói állomány vonatkozásában,

bb) a Készenléti Rendőrség: a saját, valamint külön megállapodás alapján az Országos Rendőr-főkapitányság állománya vonatkozásában, továbbá a rendészeti szakközépiskolák, Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a BM Nemzetközi Oktatási Központ, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet dolgozói állománya vonatkozásában,

bc) a Budapesti Rendőr-főkapitányság: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bd) a megyei rendőr-főkapitányságok: a saját dolgozói állományuk vonatkozásában,

be) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bf) az Alkotmányvédelmi Hivatal: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bg) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága: a saját, továbbá a büntetés-végrehajtási intézetek és büntetés-végrehajtási intézmények dolgozói állománya vonatkozásában,

bh) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF): a saját, a területi és a területi jogállású, valamint a helyi szervei dolgozói állománya vonatkozásában, továbbá jogutódként a megszűnt Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság e §-ban nem szabályozott ellátási körébe tartozók vonatkozásában,

bi) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal: a saját dolgozói állománya, a regionális igazgatóságok, továbbá a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ dolgozói állománya vonatkozásában,

bj) az Országos Vízügyi Főigazgatóság: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bk) a vízügyi igazgatóságok a saját dolgozói állományuk vonatkozásában,

bl) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bm) a Terrorelhárítási Központ: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bn) a belügyi szervekhez, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karhoz kirendelt és vezényelt dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója szerinti, a ba)-bm) alpontokban felsorolt szervek."

7. § (1) Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Annak a dolgozónak a lakásépítése, lakásvásárlása támogatható, akinek magának, házastársának vagy élettársának, valamint kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának - a (4) bekezdésben foglaltakon kívül - lakástulajdona, lakásra vonatkozó állandó használati joga, haszonélvezeti joga nincs, állami, önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszonya nem áll fenn, vagy a tulajdonában lévő lakást az újabb lakás szerzése érdekében elidegeníti, az állami, önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó lakásbérleti, lakáshasználati jogviszonyát megszünteti."

(2) Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Támogatást vehet igénybe az a dolgozó is,

a) aki házastársával vagy élettársával, kiskorú gyermekével, együttköltöző családtagjával együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy

b) akinek a saját, illetve házastársa vagy élettársa, kiskorú gyermeke, együttköltöző családtagja tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy

c) akinek, illetve házastársának vagy élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának a lakás öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező haszonélvezeti jogával él."

8. § Az R2. 7. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Nem lehet munkáltatói kölcsönt nyújtani)

"f) lakásvásárlás esetén, ha az eladó az igénylőnek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa, kivéve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetet."

9. § Az R2. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkáltatói kölcsön mértéke legfeljebb)

"b) olyan dolgozó esetében, akinek magának, házastársának, élettársának, vele közös háztartásban élő gyermekének, együttköltöző családtagjának külön-külön vagy együttesen lakástulajdona, résztulajdona, állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő lakásbérleti, bérlőtársi jogviszonya, állandó használati joga, haszonélvezeti joga korábban nem volt, a tiszta vételár vagy tiszta építési költség 80%-a, de az 5 500 000 Ft-ot nem haladhatja meg,"

10. § (1) Az R2. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkáltatói kölcsönben részesült dolgozót belügyi szervnél (ideértve a korábban más minisztérium irányítása alatt lévő belügyi szervet és a jogelőd szervet is) folyamatosan eltöltött szolgálati jogviszonya alapján a kölcsön összegéből - amennyiben az a hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltak szerint adómentes bevételnek minősül - a következő kedvezmény illeti meg:

a) 5 év után 25 000 Ft,

b) 10 év után további 50 000 Ft,

c) 15 év után további 75 000 Ft,

d) 20 év után további 100 000 Ft,

e) 25 év után további 150 000 Ft.

Az így nyújtott kedvezmény teljes összege a 400 000 Ft-ot nem haladhatja meg."

(2) Az R2. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Abban az esetben, ha a munkáltatói kölcsön úgy kerül teljes összegben visszafizetésre, hogy a hitelcél megvalósulása nem kerül igazolásra a 11. §-ban felsoroltak szerint, a már jóváírt kedvezmény, valamint az átvállalt kezelési költség egy összegben esedékessé válik."

11. § Az R2. 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vissza kell vonni a munkáltatói kölcsönt attól a dolgozótól,)

"a) aki a megállapodást a munkáltatóval a kölcsön nyújtásának jóváhagyását követő 3 hónapon belül, illetve aki a kölcsönszerződést a pénzintézettel a munkáltatói kölcsön összegének pénzintézethez történő átutalásától számított 3 hónapon belül nem kötötte meg,"

12. § Az R2. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatási megállapodás felmondása esetén a tartozást meg kell terhelni a korábban már jóváírt kedvezmény, valamint a pénzintézet által felszámított és a korábbi jogszabályok alapján a munkáltató által átvállalt kezelési költség összegével. Az így megállapított tartozás a felmondással egy összegben esedékessé válik."

13. § Az R2. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő (1) és (2) bekezdés lép:

"(1) Ha a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozó szolgálati jogviszonya a munkáltatói kölcsön teljes kiegyenlítése előtt megszűnik, a kölcsöntartozását a helyi lakásügyi szerv hozzájárulásával, az újmunkáltató - a dolgozó szolgálati jogviszonyának megszűnését követő első nappal - írásbeli nyilatkozatban változatlan feltételekkel átvállalhatja.

(2) A munkáltatói kölcsönben részesített dolgozónak, valamint annak a volt dolgozónak a halála esetén, akinek a szolgálati jogviszonya megszűnésére a 17. § (3) bekezdése szerint került sor, az örököse vagy a túlélő házastársa vagy élettársa - írásbeli kérelemre - a kölcsöntartozást változatlan feltételek mellett fizetheti vissza, feltéve, hogy a kölcsönnel érintett ingatlan vonatkozásában tulajdonjogot szereznek."

14. § Az R2. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § A helyi lakásügyi szerv a munkáltatói kölcsön biztosítására bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyéről csak abban az esetben mondhat le a jogosult pénzintézet javára, ha a pénzintézet a hitelt a munkáltatói kölcsönnel érintett lakás vásárlása, építése, - a fedezet vizsgálata mellett - bővítése, korszerűsítése, meglévő pénzintézeti hitel kiváltása, vagy vagyonközösség megszüntetéséhez kapcsolódóan tulajdoni hányad megváltása céljára nyújtja, és ezzel a jelzáloggal terhelt ingatlan teljes tulajdoni hányada a dolgozó tulajdonába kerül."

3. A lakások és helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

15. § A lakások és helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában a Belügyminisztérium lakásügyi szervei:)

"b) helyi lakásügyi szerv:

ba) a Belügyminisztérium Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály: a Belügyminisztérium hivatali szervezetében a saját dolgozói állomány vonatkozásában,

bb) a Készenléti Rendőrség: a saját, valamint külön megállapodás alapján az Országos Rendőr-főkapitányság állománya vonatkozásában, továbbá a rendészeti szakközépiskolák, Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a BM Nemzetközi Oktatási Központ, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet dolgozói állománya vonatkozásában,

bc) a Budapesti Rendőr-főkapitányság: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bd) a megyei rendőr-főkapitányságok: a saját dolgozói állományuk vonatkozásában,

be) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bf) az Alkotmányvédelmi Hivatal: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bg) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága: a saját, továbbá a büntetés-végrehajtási intézetek és büntetés-végrehajtási intézmények dolgozói állománya vonatkozásában,

bh) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF): a saját, a területi és a területi jogállású, valamint a helyi szervei dolgozói állománya vonatkozásában, továbbá jogutódként a megszűnt Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság e §-ban nem szabályozott ellátási körébe tartozók vonatkozásában,

bi) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal: a saját dolgozói állománya, a regionális igazgatóságok, továbbá a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ dolgozói állománya vonatkozásában,

bj) az Országos Vízügyi Főigazgatóság: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bk) a vízügyi igazgatóságok a saját dolgozói állományuk vonatkozásában,

bl) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: a saját dolgozói állománya vonatkozásában, bm) a Terrorelhárítási Központ: a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

bn) a belügyi szervekhez, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karhoz kirendelt és vezényelt dolgozók vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója szerinti, a ba)-bm) alpontokban felsorolt szervek."

16. § (1) Az R3. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Belügyi rendelkezésű lakás - írásbeli kérelmére - bérbe adható annak, aki)

"c) az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjában szereplő belügyi szerv vagyonkezelésében lévő lakás esetében hozzájárul a lakásbérleti díj (lakáshasználati díj) és a külön szolgáltatások díjának foglalkoztatási jogviszony alapján járó juttatásból történő levonásához."

(2) Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A már fennálló bérleti jogviszony változatlan feltételekkel fenntartható, ha a foglalkoztatási jogviszonyban álló az Országgyűlési Őrség állományába kerül át."

(3) Az R3. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A belügyminiszter az (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (4) bekezdés a)-g) pontjában foglaltaktól eltérést engedélyezhet, ha azt kivételes foglalkoztatási érdek, vagy rendkívüli egyéni körülmények indokolják."

17. § (1) Az R3. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérleti szerződés az e rendeletben foglalt kivételekkel)

"b) meghatározott időtartamra, de legfeljebb 10 évre köthető."

(2) Az R3. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A belügyi rendelkezésű lakásra a bérlővel a bérleti szerződést az illetékes bérbeadói jogokat gyakorló szerv köti meg."

18. § Az R3. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A bérlő vállalja, hogy a lakásban életvitelszerűen lakik, valamint a beköltözést követő 3 munkanapon belül intézkedik lakóhelyként vagy tartózkodási helyként történő nyilvántartásba vételéről."

19. § Az R3. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó részére az illetékes helyi lakásügyi szerv írásbeli megállapodás alapján, a másik lakás helyett, az elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó által lakott lakás üres és beköltözhető, a helyileg kialakult forgalmi értékének legfeljebb 50%-ában megállapított mértékű pénzbeli térítést fizethet."

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § E rendeletet a hatálybalépését követően indított belügyi rendelkezésű lakásigénylési ügyekre kell alkalmazni.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék