24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet

a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 14. pont 14.1. és 14.3. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)[1] E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a vasúti járművek és a vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései karbantartását, javítását, felújítását, korszerűsítését, továbbá időszakos és rendkívüli vizsgálatát Magyarországon végző műhelyekre, valamint a műhelyeket működtető szervezetekre és személyekre terjed ki.

(2)[2] E rendelet hatálya nem terjed ki az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a járművek karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszerére vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról, valamint a 445/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/779 bizottsági rendeletben [a továbbiakban: (EU) 2019/779 bizottsági rendelet] meghatározott

a) karbantartásért felelős szervezetre,

b) vasúti járművek karbantartására, javítására és az azt végző műhelyekre, valamint

c) a b) pont szerinti műhelyeket működtető szervezetekre és személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. engedélyes: a vasúti jármű karbantartási, javítási, felújítási és korszerűsítési tevékenységet a 3. § (1) bekezdés szerinti engedély alapján végző szervezet vagy személy;

2. időszakos vizsgálati igazolás: a vasúti jármű időszakos járművizsgálatán való megfelelés esetén a karbantartó szervezet vagy műhely által kiadott igazolás;

3. járműtípus: jogszabályban meghatározott típusengedélynek megfelelő járműtípus;

4.[3] járműkarbantartás: megelőző és javító karbantartásból álló, adott járművön végzett munkák összessége, amely a műszaki állapot és a paraméterek megőrzésére irányul, célja, hogy a jármű a következő karbantartási ciklusig biztonságosan közlekedjen;

5. járműfelújítás: a tevékenység eredményeként a jármű a gyártásakor vagy az utolsó engedélyezett átalakításakor érvényes műszaki követelményeknek - az eredeti állapotával/teljesítőképességével azonos - megfelelő műszaki állapotba kerül, amelynek során a jármű típusmeghatározó adatai, tűzvédelmi, közlekedésbiztonsági, munka- és környezetvédelmi jellemzői nem változnak;

6.[4] járműjavítás: telepített vagy mobil műhelyben végzett tevékenység, amelynek célja a meghibásodott, megrongálódott, elhasználódott jármű, részegység, alkatrész kialakításának, működőképességének, műszaki paramétereinek helyreállítása annak érdekében, hogy a jármű, a jármű részegység és az alkatrész biztonságos üzemeltetésre újra alkalmas legyen a következő karbantartási ciklusig;

7. javítási dokumentáció: az 1. mellékletben meghatározott dokumentumok összessége, amely igazolja, hogy a javítást, karbantartást végző személy, szervezet megfelelő szakértelemmel, vasúti alkalmazásra megfelelő alkatrészek, anyagok felhasználásával végezte tevékenységét;

8. közlekedésbiztonsági szempontból meghatározó jelentőségű szerkezeti egységek, alkatrészek: olyan szerkezeti elemek, rendszer elemek (így különösen az alváz, jármű felépítmény, futómű, vonó-, ütközőkészülék, fékberendezés, vonatbefolyásoló berendezés), amelyek meghibásodása, helytelen működése a vasúti közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyezteti, vagy a jármű siklásához, a jármű megfékezhetetlenségéhez vagy a vasúti járművek elszabadulásához vezethetnek;

9. műhely: az engedélyes azon szervezeti egysége, telephelye, ahol a vasúti járművek és a vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései karbantartását, javítását, felújítását és korszerűsítését, valamint időszakos és rendkívüli vizsgálatát végzik;

10. üzembehelyezési engedély: a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott engedély;

11. tanúsítvány: a hatóság vagy valamely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által kiállított dokumentum, amely egy deklarált követelményrendszer szerinti előírásoknak való megfelelést igazol.

12.[5] zárt láncú informatikai hálózat: olyan informatikai hálózat, amelynek berendezései képesek a műszaki engedéllyel rendelkező szervezetnél a külső beavatkozások blokkolására, és a rendszeren, az adatállományon végrehajtott módosítások naplózottak.

(2)[6] E rendelet alkalmazása során a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben, továbbá az (EU) 2019/779 bizottsági rendeletben meghatározott fogalmakat is alkalmazni kell.

3. Vasúti járművek karbantartásának, javításának engedélyezése

3. § (1) Vasúti jármű karbantartását, javítását csak a karbantartási, javítási, felújítási és korszerűsítési tevékenységre vonatkozó műszaki hatósági engedéllyel (a továbbiakban: műszaki engedély) rendelkező szervezet vagy személy végezheti.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtása esetén.

(3) A műszaki engedély kiadásakor a közlekedési hatóság a kérelmező karbantartási, javítási, felújítási, korszerűsítési tevékenység ellátására vonatkozó általános megfelelőségét vizsgálja.

(4) A műszaki engedély határozatlan időtartamra szól.

4. § (1) A műszaki engedély iránti kérelemben a kérelmező meghatározza, hogy mely járműtípus vagy járműtípusok karbantartását, javítását, felújítását, korszerűsítését kívánja végezni.

(2) A műszaki engedély iránti kérelemhez egyszerű másolatban csatolni kell:

a) EGT-államban honos vállalkozás kérelmező esetén a kérelmező cégkivonatának egyszerű másolatát, vagy egyszerű másolatban igazolást arról, hogy a vállalkozást az EGT-állam vállalkozási nyilvántartásába bejegyezték,

b) a kérelmező és alvállalkozó alkalmasságát igazoló, a 10. §-ban foglaltakat igazoló iratokat,

c)[7] a 11. §-ban meghatározott felelősségbiztosítás vagy garanciaszerződés igazolására:

ca) a biztosítási kötvényt és a biztosítási díjjal rendezett időszakról szóló - ideértve a díjhalasztást is -, a biztosító által kiállított díjigazolást és a biztosítási szerződés általános és - amennyiben van - különös szerződési feltételeit és a kártérítési limit vizsgálata érdekében az adott biztosítási időszakban történt kárkifizetésről szóló biztosítói nyilatkozatot, vagy

cb) a garanciaszerződés másolatát,

d) a műszaki vezető és a részterületi felelős vezetők végzettségét igazoló dokumentumokat, valamint a gyakorlati időt igazoló munkáltatói nyilatkozatot,

e) az engedélyes 13. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti, engedélyköteles vagy tanúsításra kötelezett tevékenységet végző alvállalkozók bevonására vonatkozó nyilatkozatát, az alvállalkozóval kötött megállapodást, valamint az alvállalkozó adott tevékenységre vonatkozó engedélyét vagy tanúsítványát, és

f) a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

(2a)[8] A (2) bekezdés c) pontja szerinti biztosítási kötvény akkor megfelelő, ha tartalmazza:

a) a biztosítási szerződés azonosítóját (kötvényszámát),

b) a biztosító nevét, székhelyét,

c) a szerződő és a biztosított nevét és székhelyét,

d) a kockázatviselés kezdetét,

e) a szerződés tartalmát,

f) a szerződés területi hatályát,

g) az önrész formáját és mértékét,

h) azt, hogy a biztosító a vállalt önrész mértékétől függetlenül a biztosítási összeg erejéig a teljes kárt megtéríti a károsult részére,

i) a mentesüléseket, kizárásokat és záradékokat,

j) a szerződés keltét,

k) a biztosított tevékenység megnevezését,

l) a rendelkezést arról, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a biztosító a hatóságot haladéktalanul írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja, valamint

m) a rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a biztosítási kötvény e rendelet előírásainak mindenben megfelel.

(2b)[9] A (2) bekezdés c) pontja szerinti garanciaszerződés akkor megfelelő, ha tartalmazza:

a) a szerződés azonosítóját,

b) a szerződő felek nevét és székhelyét,

c) a garancia-időszak időtartalmát,

d) a szerződés területi hatályát,

e) a garancia érvényesítéséhez szükséges okiratok megnevezését (a károkozó vagy a kár megtérítésére egyéb okból kötelezett engedélyes teljes bizonyító erejű okiratba foglalt elismerő nyilatkozata vagy a kár mértékét és a felróhatóságot meghatározó jogerős bírósági határozat),

f) azt, hogy az e) pontban előírt valamely okirat bemutatása ellenében a garantőr a garanciaösszeg erejéig a teljes kárt megtéríti a károsult részére,

g) a mentesüléseket, kizárásokat és záradékokat,

h) a szerződés keltét,

i) a kárfedezeti garanciával támogatott tevékenység megnevezését,

j) a rendelkezést arról, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a garantőr a hatóságot haladéktalanul írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja, valamint

k) a rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a garanciaszerződés e rendelet előírásainak mindenben megfelel.

(2c)[10] Az újonnan műszaki engedélyt kérő kérelmező a kérelem benyújtásakor elegendő, ha a pénzintézet által kiállított szándéknyilatkozatot nyújtja be. A hatóság a kérelem elbírálását követően az engedélyt csak a 11. §-ban előírt felelősségbiztosítás vagy garanciaszerződés megkötése után és a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott dokumentumok benyújtását és annak ellenőrzését követően adja meg.

(3) A nem EGT-államban honos vállalkozás esetén a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat magyar nyelven, vagy az eredeti dokumentumot és annak hiteles fordítását kell csatolni a kérelemhez.

(4)[11]

(5)[12]

5. § (1) Műszaki engedély kiadható:

a)[13] a vasúti járművek teljeskörű karbantartására, javítására vagy felújítására és korszerűsítésére,

b) a vasúti járművek korlátozott szintű karbantartására, javítására, felújítására, korszerűsítésére, amelynek keretében a kérelmező felkészültsége szerint, a karbantartási tevékenység műszaki, technológia tartalma korlátozható,

c) járműfődarab, szerkezeti egység vagy közlekedésbiztonsági berendezés karbantartására, javítására, felújítására, korszerűsítésére a 2. mellékletben meghatározott fődarab, szerkezeti egység vagy közlekedésbiztonsági berendezés meghatározásával,

d) kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon közlekedő vasúti járművek javítására, karbantartására, felújítására, korszerűsítésére,

e) keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton, kisvasúton, múzeumvasúton közlekedő vasúti járművek karbantartására, javítására, felújítására, korszerűsítésére, vagy

f) nem helyhez kötött (mobil) karbantartási, javítási tevékenységre.

g)[14] kizárólag helyi, városi vagy elővárosi vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járművek javítására, karbantartására, felújítására, korszerűsítésére.

(1a)[15] Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően a 2017. december 31-ig típusengedéllyel rendelkező vasúti járművek esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyes alvállalkozójának nem kell engedéllyel rendelkeznie a 2. melléklet 3-10., 12. és 14-16. pontjában meghatározott fődarab, szerkezeti egység vagy közlekedésbiztonsági berendezés tekintetében, ha őt az engedélyes megfelelőnek minősítette.

(2)[16] A műszaki engedély az (1) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott tevékenységek vonatkozásában egy vagy több járműtípusra, egy vagy több műhelyre is kiadható.

(3)[17]

(4)[18] A műszaki engedéllyel rendelkező engedélyesekről és a karbantartást vagy javítást végző műhelyeikről a közlekedési hatóság által vezetett nyilvántartást a következőket tartalmazza:

a) az engedélyes nevét és székhelyét vagy lakcímét,

b) a műhely vagy műhelyek címét,

c) azon járműtípusok, alkatrészek, berendezések felsorolását, amelyek karbantartása, javítása a műhelyben végezhető,

d) az engedély számát, és

e) a tevékenység szüneteltetésének időtartamát vagy a tevékenység felfüggesztésének időpontját vagy a műszaki engedély visszavonásának időpontját.

(5)[19]

(6) A közlekedési hatóság a műszaki engedély visszavonásával egyidejűleg az engedélyest és a műhelyeit a nyilvántartásból törli.

6. § (1) Ha

a) az engedélyes neve, székhelyének címe,

b) a műhely címe,

c)[20] felelősségbiztosító vagy a garantőr személye, vagy

d) a műszaki vezető vagy a részterületi felelős vezetők személye

megváltozik, az engedélyes a változásról annak bekövetkezése után 15 napon belül tájékoztatja a közlekedési hatóságot.

(2) Ha az engedélyes a műhely tevékenységét az 5. § (1) bekezdésben vagy az 5. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak vonatkozásában megváltoztatni szándékozik, akkor az engedélyes a változást megelőzően kérelmet nyújt be a hatósághoz a műszaki engedély módosítása iránt.

(3) Ha az engedélyes a tevékenységét szüneteltetni kívánja, azt bejelenti a közlekedési hatóságnak az időtartam megjelölésével. A tevékenységet legfeljebb 6 hónapra lehet szüneteltetni. Az engedélyes a műhely tevékenységének újrakezdését 15 nappal az újraindítást megelőzően bejelenti a közlekedési hatóságnak.

(4) Az engedélyes legalább 15 nappal korábban bejelenti a közlekedési hatóságnak, ha a műhely működésével felhagy.

7. §[21]

8. §[22]

9. §[23]

4. Karbantartó, javító, felújító és korszerűsítő tevékenység végzésének feltételei

10. § (1)[24] Az engedélyes - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - tevékenységét

a) az ISO 9001 követelményeknek történő megfelelést igazoló tanúsítvány,

b) azoknál a műhelyeknél, ahol a jármű vagy jármű részegység szilárdsági tulajdonságát befolyásoló hegesztés történik - hegesztő üzem tanúsítvány (MSZ EN 15085-2) tanúsítvány,

c) az ISO/TS 22163 szabvány szerint vasúti alkalmazások, minőségirányítási rendszerek, vasúti szervezetek minőségirányítási rendszerére vonatkozó követelmények működését igazoló tanúsítvány,

d) környezettudatos működést tanúsító ISO 14001 szerinti tanúsítvány vagy azzal egyenértékű környezettudatos működést igazoló dokumentum és

e) műszaki engedély

birtokában végezheti.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel akkor is teljesül, ha a 13. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti alvállalkozó rendelkezik az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanúsítvánnyal.

11. § (1)[25] Az engedélyesnek a tevékenységével kapcsolatos vagy abból eredő károk megtérítésére

a) önjáró és vontató járművek karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése esetében 1000 millió Ft,

b) személyszállító járművek karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése esetében 1000 millió Ft,

c) teherszállító járművek karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése esetében 1000 millió Ft,

d) városi vasúti járművek karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése esetében 500 millió Ft,

e) egyéb járművek karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése esetében 300 millió Ft,

f) vasúti járművek nem helyhez kötött karbantartási, javítási tevékenysége esetében 100 millió Ft

összegű garanciaszerződéssel vagy biztosítási eseményenként (káresemény) és biztosítási időszakra (év) vonatkozóan ilyen összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

(1a)[26] Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön és együttesen is alkalmazhatóak.

(1b)[27] Az (1) bekezdésben felsorolt biztosítási összegek a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti kárveszélyenként értendőek, azaz külön-külön kell a kártérítési felső határokat meghatározni kombinált limit alkalmazása esetén is, ahol a kombinált káreseményenkénti és évenkénti limitnek meg kell egyeznie legalább az e rendeletben előírt tevékenységtől függő limittel.

(2) A vonatbefolyásoló berendezés vasúti járműre történő felszerelését végző, valamint azt karbantartó, javító és ellenőrző műhelyt működtető engedélyes a tevékenységét az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felelősségbiztosítás birtokában végezheti.

(3) Ha egy engedélyes az (1) bekezdés a)-f) pontja alá tartozó többféle jármű karbantartását végzi, a legmagasabb összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

(4) Ha a vasúti járművek nem helyhez kötött karbantartási, javítási tevékenysége vasúti társaság vagy műhely keretein belül folyik, akkor az engedélyesnek a meglévő felelősségbiztosítását az (1) bekezdés f) pont alatt meghatározott tevékenységre is ki kell terjesztenie.

(5)[28] A felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező biztosítóval kerül megkötésre, és

b) a felelősségbiztosítási szerződés kiterjed

ba) a szerződésen kívül okozott személysérüléses és dologi károkra és a személysérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítésére,

bb) a karbantartási, javítási, felújítási, vagy korszerűsítési tevékenység közben vagy hibás teljesítés miatt bekövetkezett dologi károkozásra, ahol a szolgáltatás tárgyában okozott kár nem kerül kizárásra, és a dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetésére,

bc) környezetszennyezéssel okozott dologi, személysérüléses és ezekkel összefüggő sérelemdíj megfizetésére, amelyekre a biztosított a magyar jog szerint köteles felelősséget vállalni és az okozott kárt megtéríteni,

bd) a biztosítási fedezet azon biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségeire, amelyek a biztosított vagy alvállalkozója által a szolgáltatás teljesítése érdekében jogosan igénybe vett bármely közreműködő személy tevékenységéből erednek.

(6)[29] A garanciaszerződés akkor megfelelő, ha

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel vagy biztosítóval, mint garantőrrel kerül megkötésre, és

b) a garancia kiterjed

ba) a szerződésen kívül okozott személysérüléses és dologi károkra és a személysérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítésére,

bb) a karbantartási, javítási, felújítási, vagy korszerűsítési tevékenység közben vagy hibás teljesítés miatt bekövetkezett dologi károkozásra, ahol a szolgáltatás tárgyában okozott kár nem kerül kizárásra, és a dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetésére,

bc) környezetszennyezéssel okozott dologi, személysérüléses és ezekkel összefüggő sérelemdíj megfizetésére, amelyekre az engedélyes a magyar jog szerint köteles felelősséget vállalni és az okozott kárt megtéríteni,

bd) azon kártérítési kötelezettségekre, amelyek az engedélyes vagy alvállalkozója által a szolgáltatás teljesítése érdekében jogosan igénybe vett bármely közreműködő személy tevékenységéből erednek.

(7)[30] Az engedélyes megfelel e § előírásainak, ha

a) a 2. § (1) bekezdés 2., 4., 5. és 6. pontjában felsorolt tevékenységek valamelyikét kizárólag saját tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő járműveken végzi, vagy kizárólag e járműveken végzi a vonatbefolyásoló berendezések járműfedélzeti egységeinek járművön történő karbantartását, javítását, felújítását vagy korszerűsítését,

b) rendelkezik a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben előírt kárfedezeti képességgel és

c) a kárfedezeti biztosítása vagy garanciaszerződése karbantartási, javítási, korszerűsítési és felújítási okból történő kockázatkizárást nem tartalmaz, és nincs kizárás környezetszennyezéssel okozott károkra.

(8)[31] Az engedélyesnek nem kell e § szerint felelősségbiztosítással vagy garanciaszerződéssel rendelkeznie, ha

a) 100%-ban tulajdona egy anyavállalatnak,

b) a 2. § (1) bekezdés 2., 4., 5. és 6. pontjaiban felsorolt tevékenységek valamelyikét, valamint e járműveken a vonatbefolyásoló berendezések járműfedélzeti egységeinek járművön történő karbantartását, javítását, felújítását, korszerűsítését kizárólag az anyavállalatnak végzi, és

c) az anyavállalat rendelkezik az e §-nak megfelelő felelősségbiztosítással vagy garanciaszerződéssel.

(9)[32] A garanciaszerződés és a felelősségbiztosítás biztosítási összegének pénzneme magyar forint vagy a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett deviza lehet. A devizában meghatározott összeget a fedezeti összeghatár megállapításakor a tárgyévet megelőző évben a Magyar Nemzeti Bank által közzétett utolsó devizaárfolyam szerinti értéken kell figyelembe venni.

(10)[33] Az engedélyes alvállalkozójának nem kell az e § szerinti felelősségbiztosítással vagy garanciaszerződéssel rendelkeznie, ha az engedélyes rendelkezik az alvállalkozó tevékenységére is kiterjedő felelősségbiztosítási vagy garancia kockázat kiterjesztéssel.

(11)[34] Ha az engedélyes a biztosítási szerződését vagy a garanciaszerződését módosítja, vagy új biztosítási szerződést vagy garanciaszerződését köt, vagy áttér egyik vagyoni biztosítékformáról a másikra, köteles a módosítás vagy az új szerződés hatálybalépését megelőzően legkésőbb 15 nappal a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti felelősségbiztosítás vagy garanciaszerződés dokumentációit a közlekedési hatóság részére benyújtani. A biztosítási szerződés módosítása és ezzel együtt az új kötvény benyújtása vagy a garanciaszerződés módosítása adatmódosításnak minősül.

(12)[35] Ha az engedélyes a biztosítási szerződését módosítja vagy új biztosítási szerződést köt, köteles a módosítás vagy az új szerződés hatálybalépését megelőzően legkésőbb 15 nappal a felelősségbiztosítási kötvényt vagy a biztosító igazolását a közlekedési hatóság részére benyújtani. A biztosítási szerződés módosítása és ezzel együtt az új kötvény benyújtása adatmódosításnak minősül.

12. § (1)[36] A műhely vagy műhelyek műszaki szakterület vezetőjévé olyan személy nevezhető ki, aki szakirányú felsőfokú, okleveles, BSc vagy MSc végzettséggel vagy okleveles vagy BSc végzettségű mérnök-informatikus vagy üzemmérnök-informatikus végzettséggel és legalább 3 éves, a vasúti járműkarbantartás vagy javítás területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. Egy engedélyesnél a műszaki vezető legfeljebb négy műhely műszaki vezetőjévé nevezhető ki és egyidejűleg a (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott részterületek közül egynek a felelőse lehet.

(2)[37] A vasúti járművek közlekedésbiztonsági szempontból meghatározó jelentőségű alkatrészei és részegységei javítását részterületi felelős irányítja.

(3) A műhely részterületet irányító alkalmazottá olyan személy nevezhető ki, aki rendelkezik az alábbiakban meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlattal:

a) kerék és csapágyszerelő műszaki felelős esetében szakirányú felsőfokú végzettséggel és a területen szerzett 3 év szakmai gyakorlattal;

b) fékfelelős esetében szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy szakirányú középfokú végzettséggel és a területen szerzett 3 év szakmai gyakorlattal;

c)[38] vonatbefolyásoló berendezés felelős esetében szakirányú felsőfokú végzettséggel és

ca) azon vasúti járművek vonatbefolyásoló berendezésének javításához, amelyek nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton közlekednek, egyesített éberségi és vonatbefolyásoló hitelesítői vizsgával,

cb) azon vasúti járművek vonatbefolyásoló berendezésének javításához, amelyek nem közlekednek nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton, a területen szerzett 3 éves szakmai gyakorlattal;

d) hegesztési felelős esetében szakirányú felsőfokú végzettséggel és megfelel a MSZ-EN 15085-2 szabványban előírt feltételeknek;

e) technológiai felelős esetében gyártástechnológusi végzettséggel, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott részterületi felelős legfeljebb három részterület felelőse lehet ugyanabban a műhelyben, ha a feltételeknek megfelel. Részterületi felelős más műhelyben nem nevezhető ki egyidejűleg a (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott részterületi felelősnek.

(5) Szakirányú felsőfokú végzettségnek és szakképzettségnek minősül az (1) bekezdés és a (3) bekezdés a), c) és d) pontjai esetén:

a) főiskolai vagy BSc gépészmérnök,

b) egyetemi szintű okleveles vagy MSc gépészmérnök,

c) főiskolai vagy BSc közlekedésmérnök,

d) egyetemi szintű okleveles vagy MSc közlekedésmérnök,

e) főiskolai vagy BSc járműmérnök,

f) egyetemi szintű okleveles vagy MSc járműmérnök,

g) főiskolai vagy BSc mechatronikai mérnök,

h) egyetemi szintű okleveles vagy MSc mechatronikai mérnök,

i) egyetemi szintű okleveles hegesztőmérnök,

j) főiskolai vagy BSc villamosmérnök, vagy

k) okleveles vagy MSc villamosmérnök

l)[39] egyetemi szintű okleveles kohómérnök

végzettség és szakképzettség.

(6)[40] A (3) bekezdés b) pontja esetén szakirányú középfokú végzettségnek minősül:

a) a vasúti villamos járműszerelő,

b) a vasúti járműszerelő,

c) a vasútijármű-technikusi vagy

d) a közúti járműszerelő

képesítés.

13. § (1) Az engedélyesnek igazolnia kell, hogy a műhely rendelkezik a tevékenységek ellátásához szükséges létesítményekkel, berendezésekkel, eszközökkel, személyi állománnyal és az adott tevékenység ellátásához szükséges karbantartási előírásokkal.

(2)[41] A vasúti jármű, alkatrészek, berendezések karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése, továbbá időszakos és rendkívüli vizsgálata csak olyan műhelyben végezhető, amely

a) rendelkezik a járműtípus vagy járműsorozat karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése során elvégzendő feladatok, vizsgálatok végrehajtásához szükséges - a 3. mellékletben felsorolt ajánlott berendezések közül az adott vasúti jármű konstrukciós jellemzőinek megfelelő - eszközökkel és teljesíti a 4. mellékletben meghatározottakat közül azokat a feltételeket, amelyek az adott vasúti jármű konstrukciós jellemzőinek megfelel, továbbá

b) megfelel a jogszabályokban meghatározott munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi előírásoknak.

(2a)[42] Annak érdekében, hogy a feltételrendszer igazítható legyen az adott vasúti jármű konstrukciós jellemzőihez, a (2) bekezdés a) pontja esetében a 3. és 4. mellékletekben szereplő adatok megadásával és a közlekedési hatóság részére történő benyújtással - az alkalmazott technológia figyelembevételével - az engedélyes nyilatkozik a jármű egyedi feltételrendszeréről.

(3) A műhelyben jogszabályban vagy szabványban meghatározott, illetve a közlekedési hatóság által azzal egyenértékűnek elfogadott jellemzőkkel rendelkező, munkabiztonsági, telepítési, valamint műszaki szempontból kifogástalan, rendszeresen karbantartott gép, berendezés, vizsgáló és mérőeszköz használható. A mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának (pontosság ellenőrzésének) dokumentumait a helyszínen kell tárolni.

(4) A közlekedésbiztonsági szempontból meghatározó jelentőségű szerkezeti egységek, alkatrészek nyomonkövethetőségét az engedélyesnek biztosítania kell az (5) bekezdésben meghatározott alvállalkozó igénybevétele esetén is.

(5) Az engedélyes - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a műhely egy vagy több javítási vagy karbantartási feladatát vagy azok részeit olyan alvállalkozónak kiadhatja, amely ilyen tevékenység ellátására vonatkozó engedéllyel vagy tanúsítvánnyal rendelkezik, attól függően, hogy a tevékenység végzése engedélyköteles-e, vagy az alvállalkozónak az adott tevékenység végzésére tanúsítvánnyal kell-e rendelkeznie.

14. § A műhelynek olyan szervezeti felépítéssel kell rendelkeznie, amely

a) lehetővé teszi, hogy a műhely vezetése nyomon követhesse a műhelyben zajló folyamatokat;

b) lehetővé teszi a pontos, naprakész, járműszintű adatok segítségével, hogy azonosíthatók legyenek az esetlegesen felmerülő problémák, és azonnali beavatkozással javítható legyen a műhely működése;

c) elősegíti az eredményes ügyfélkapcsolati munkát.

15. § (1) A műhely által vezetett vagy kiállított, a vasúti jármű és szerkezeti egységei karbantartási vagy javítási dokumentációjából egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a tevékenység tárgyát képező járműnek, az elvégzett feladatnak, és a tevékenységet elvégző személynek, továbbá a tevékenység átvételét végző szervezetnek, személynek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

a) a dokumentumot kiállító szervezet megnevezését,

b) a jármű és fődarab szerkezeti egység egyértelmű azonosító adatát,

c) a vizsgált, mért műszaki jellemző azonosítását,

d) a nevesített műszaki jellemző előírt és mért értékeit,

e) a mért adatok alapján a tárgyi szerkezeti egység minősítését,

f) a dokumentum kiállításának időpontját,

g) a dokumentumot kiállító személy nevét, beosztását és aláírását, valamint

h) az alkalmazott technológia azonosítóját.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott javítási dokumentációt a karbantartás, javítás, felújítás, korszerűsítés során a járműbe beépített, a 2. mellékletben felsorolt járműfődarabok vagy szerkezeti egységek gyártó által meghatározott karbantartási ciklusidejét követő 3 évig kell megőrizni.

16. §[43]

5. Vasúti járművek időszakos és rendkívüli vizsgálatának engedélyezése

17. § (1)[44] Vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző műhely engedélyezése iránti kérelmet csak az nyújthat be, aki rendelkezik az 5. § (1) bekezdés a), d), e) és g) pontjában meghatározott műszaki engedéllyel.

(2) Az időszakos vizsgálatra feljogosító engedély iránti kérelemhez - eredetiben vagy hiteles másolatban - a 4. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl csatolni kell a kérelmező

a)[45] nyilatkozatát arról, hogy a műhely az időszakos járművizsgálat során az adatok rögzítésére és elektronikus továbbítására alkalmas zárt láncú (internetkapcsolattal rendelkező) informatikai hálózattal rendelkezik,

b)[46] nyilatkozatát a műszaki vizsgálat zárt vizsgálati technológiájára vonatkozóan, mellékelve a műhely legalább 1:500 léptékű torzított helyszínrajzát, amelyen a műszaki vizsgálat helyéül szolgáló vágány, műhely rész jól beazonosítható,

c)[47] nyilatkozatát arról, hogy a 3. mellékletben megadott szemrevételezéses eljárással vizsgált berendezések állapotának dokumentálásra, elektronikus rögzítésre alkalmas, a felvétel készítésének időpontját a fényképpel kitörölhetetlenül összerendelő, fénykép készítésére alkalmas eszközzel rendelkezik,

d)[48] nyilatkozatát arról, hogy az időszakos vizsgálat során a műhely rendelkezésére bocsátott papíralapú és elektronikus dokumentumok a következő vizsga sikeres lebonyolításáig biztonságos tárolására alkalmas módon kerülnek elhelyezésre,

e) nyilatkozatát az elektronikus adattároló berendezés rendelkezésre állásáról és tárolókapacitásáról,

f) időszakos járművizsgálat lefolytatásáról, folyamatáról, módszeréről szóló belső szabályzatát, és

g) vizsgálat során keletkező adatok kezeléséről, nyilvántartásáról, selejtezéséről szóló belső szabályzatát.

(3) A rendkívüli járművizsgálat elvégzésére minden olyan műhely jogosult, amely rendelkezik az adott járműtípusra és az időszakos vizsgálatára feljogosító engedéllyel.

(4)[49]

(5)[50] Az időszakos és rendkívüli vizsgálati tevékenység szünetelésére a 6. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6)[51]

6. A vasúti jármű időszakos és rendkívüli vizsgálata

18. § (1) Vasúti jármű időszakos és rendkívüli vizsgálata során a 15. §-ban meghatározottakon túl a vizsgálatot végző műhely az alábbiakat rögzíti:

a)[52] a szemrevételezéses vizsgálatok esetén a 3. mellékletben az engedélyes által a 13. § (2a) bekezdése szerint megjelölt berendezéseknek a vizsgálat során tapasztalt rendellenes, valamint a rendellenesség megszüntetését követő állapotáról készült fényképeket, és

b) a vasúti jármű megbontás nélküli vizsgálatainak sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyveket.

(2)[53] A sikeres időszakos vagy rendkívüli vizsgálatot a vizsgálatot végző műhely igazolja.

(3)[54] A vasúti jármű időszakos és rendkívüli vizsgálatát az a szakirányú felsőfokú, de legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezheti, aki felsőfokú végzettség esetén legalább 3 év, középfokú végzettség esetén legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint felsőfokú kiegészítő képzést követően hatósági vizsgát tett, és a hatóság a sikeres hatósági vizsga alapján vasúti jármű vizsgabiztosnak kinevezte.

(4)[55] A hatósági vasúti jármű vizsgabiztosnak kétévente szakirányú továbbképzést követően sikeres hatósági vizsgát kell tennie.

(5)[56] Szakirányú felsőfokú végzettségnek a 12. § (5) bekezdésében meghatározott felsőfokú végzettség fogadható el.

(6)[57] A (3) bekezdésben előírt szakirányú középfokú végzettségnek minősül:

a) a vasúti villamos járműszerelő,

b) a vasúti járműszerelő,

c) a vasútijármű-technikusi,

d) az elektronikai műszerész vagy technikus,

e) a villanyszerelő,

f) a közúti járműszerelő és

g) a közúti járművillamossági szerelő

képesítés.

7. Nem országos jelentőségű vasútvonalakon közlekedő vasúti járműveket karbantartó és javító műhelyekre vonatkozó szabályok

19. § (1) Az ezen alcímben meghatározott, nem országos jelentőségű vasútvonalakon közlekedő vasúti járművek karbantartását, javítását, felújítását és korszerűsítését végző műhelyekre vonatkozóan e rendelet rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Nem alkalmazható a kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton vagy iparvágányon közlekedő vasúti járműveket javító és időszakos vizsgálatát végző műhelyek esetében

a) a 4. § (2) bekezdés c) és d) pontja,

b) a 10. § (1) bekezdés a)-d) pontja és a 11. §,

c) a 12. § (2)-(6) bekezdése,

d) a 14. § b)-c) pontja,

e) a 15. § (2) bekezdés d)-e) pontja,

f) a 17. § (2) bekezdés b)-e) pontja,

g) a 18. § (1) bekezdés a) pontja.

(3) A 4. § (1) bekezdés szerinti kérelemhez a 4. § (2) bekezdés e) pontjától eltérően csak a műszaki vezető végzettségét igazoló dokumentumokat és a gyakorlati időt igazoló munkáltatói nyilatkozatot kell a kérelemhez csatolni.

(4) A 12. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műszaki vezetőnek legalább a 12. § (6) bekezdésében meghatározott szakirányú középfokú végzettséggel és legalább 5 éves, a vasúti járműkarbantartás és javítás területén szerzett szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

(5) Az e §-ban szabályozott tevékenység során a 13. § (2) bekezdés a) pontját és (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(6)[58] A 17. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően a műhelynek az adatok rögzítéséhez és továbbításához zárt láncú informatikai hálózattal nem kell rendelkeznie.

(7) A 17. § (2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a 13. § (1) bekezdésben meghatározott létesítmények, berendezések, eszközök meglétét igazoló nyilatkozatot is.

19/A. §[59] Az 5. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott műszaki engedéllyel rendelkező szervezetek esetén a 10. § (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni.

20. § (1) A keskeny nyomtávú (kisvasúti) vasúti pályahálózaton és múzeumvasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járműveket javító és időszakos vizsgálatát végző műhelyekre nem kell alkalmazni:

a) a 4. § (2) bekezdés c) és d) pontját,

b) a 10. § (1) bekezdés a)-d) pontját és a 11. §-t,

c) a 12. § (2)-(6) bekezdését,

d) a 14. § b)-c) pontját,

e) a 15. § (2) bekezdés d)-e) pontját,

f) a 17. § (2) bekezdés b)-e) pontját,

g) a 18. § (1) bekezdés a) pontját.

(2) A 4. § (1) bekezdés szerinti kérelemhez a 4. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaktól eltérően csak a műszaki vezető végzettségét igazoló dokumentumokat és a gyakorlati időt igazoló munkáltatói nyilatkozatot kell a kérelemhez csatolni.

(3) A 12. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műszaki vezetőnek legalább a 12. § (6) bekezdésében meghatározott szakirányú középfokú végzettséggel és legalább 5 éves, a vasúti járműkarbantartás és javítás területén szerzett szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

(4) Az e §-ban szabályozott tevékenység során a 13. § (2) bekezdés a) pontját és (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(5)[60] A 17. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a műhelynek az adatok rögzítéséhez és továbbításához zárt láncú informatikai hálózattal nem kell rendelkeznie.

(6) A 17. § (2) bekezdése szerinti kérelemhez csatolni kell a 13. § (1) bekezdésében meghatározott létesítmények, berendezések, eszközök meglétét igazoló nyilatkozatot is.

8. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

22. §[61] (1)[62] Az engedélyesnek e rendelet rendelkezéseinek - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - legkésőbb 2018. június 30-ig kell megfelelnie.

(2) Az engedélyesnek - az (1) bekezdéstől eltérően - a 10. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott feltételnek legkésőbb 2020. december 31-éig kell megfelelnie.

22/A. §[63] Az engedélyes

a) a 2017. december 31-ig megkötött alvállalkozói szerződések esetén a szerződések megszűnéséig, de legfeljebb 2024. december 31-ig,

b) a 2017. december 31-ig megindított közbeszerzési és versenyeztetési eljárások esetén az eljárások eredményeként megkötött alvállalkozói szerződések lejártáig, de legfeljebb 2024. december 31-ig

mentesül a 13. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettség alól.

22/B. §[64] (1) Az a műhelyrészterületi vezető, aki nem rendelkezik a 12. § (3) bekezdésében előírt végzettséggel, 2024. december 31-ig folytathatja tevékenységét, amennyiben rendelkezik szakirányú középfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, valamint 2019. január 1-jéig a részterületi vezetői munkakör ellátására felsőfokú kiegészítő képzést követően hatósági vizsgát tett. Az adott műhelyben foglalkoztatott műszaki vezetőnek és a részterületi vezetők több mint felének 2020. december 31-ig rendelkeznie kell a 12. § (3) bekezdésében előírt végzettséggel.

(2) Az (1) bekezdésben előírt szakirányú középfokú végzettségnek minősül:

a) a vasúti villamos járműszerelő,

b) a vasúti járműszerelő,

c) a vasútijármű-technikusi,

d) az elektronikai műszerész, vagy technikus,

e) a villanyszerelő,

f) a közúti járműszerelő és

g) a közúti járművillamossági szerelő

képesítés.

(3) A 18. § (3)-(6) bekezdésében foglaltakat 2019. július 1-jétől kell alkalmazni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott időpontig a vasúti jármű vizsgabiztost a vasúti járművek időszakos vizsgálatára vonatkozó műszaki engedéllyel rendelkező műhely vezetője írásban jelöli ki a kidolgozott belső szabályozással összhangban.

23. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

24. §[65] (1) A 2. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott zárt láncú informatikai hálózatot a kérelmezőnek a nemzeti járműnyilvántartáshoz interfész-kapcsolaton történő csatlakozásra a vasúti közlekedési hatóságnak az interfész specifikáció közzétételének napját követő hat hónapon belül alkalmassá kell tennie, amely hat hónapon belül le kell folytatni a rendszer egy hónapos sikeres tesztüzemét.

(2) A vasúti közlekedési hatóság az (1) bekezdés szerinti interfész specifikációban meghatározza a zárt láncú informatikai hálózatok esetében a rendszerhez történő hozzáférési jogosultságok szabályait.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelethez

Javítási dokumentáció

1. Jármű adatlap (mozdonykönyv):

A jármű és a beépített főegységek egyértelmű azonosításához szükséges adatösszesítő dokumentum.

2. Mérlegelési jegyzőkönyv:

A jármű mérlegelési adatait és a vonatkozó műszaki előírásnak való megfelelés igazolását tartalmazó műszaki dokumentum.

3. Kimérő lap:

Valamely szerkezeti egység működési szempontból lényeges méreteinek ellenőrző adatlapja.

4. Vizsgálati jegyzőkönyv:

Valamely szerkezeti egység előírásnak megfelelő elkészítését meghatározott vizsgálati eljárás alkalmazásával igazoló dokumentum.

5. Minősítő jegyzőkönyv/műbizonylat:

Valamely szerkezeti egység, alkatrész vonatkozó gyártási/javítási előírásoknak való megfelelését igazoló műszaki dokumentum.

6. Diagramok (gyártási/javítási):

Valamely szerkezeti egység összeszerelése, vizsgálata során a technológiai berendezéssel közvetlen (online) kapcsolatban levő regisztráló berendezés által előállított műszaki dokumentum.

7. Próba jegyzőkönyv:

A jármű vagy valamely részegysége vonatkozó műszaki előírásban meghatározott próbaterhelésének - beleértve a futópróbát is - való megfelelését igazoló műszaki dokumentum.

2. melléklet a 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelethez

Járműfődarabok, illetve szerkezeti egységek

1. kerék, kerékpár

2. fékberendezés

3. lengéscsillapító

4. hajtóművek

5. villamos erőátvitel, -segédüzem

6. hőcserélők, hűtők

7. irányváltók

8. ajtók, ablakok, lépcsők

9. utastájékoztató berendezés

10. fűtés, légjavító, légkondicionáló

11. járművezérlések

12. szállítótartály

13. ütköző- és vonókészülék

14. nyomkarima kenő

15. hőntartó berendezés

16. jármű szekrény

17. futó- és hordmű

18. éberségi és vonatbefolyásoló berendezés

19. sebességmérő és regisztráló berendezés

3. melléklet a 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelethez

Az egyes járműtípusok vizsgálatához ajánlott eszközigény[66]

ABCD
Ellenőrzés, vizsgálat tárgyaEllenőrzés, vizsgálati feladatEllenőrzés vizsgálat eszközeVasúti járműtípus
1. Dokumentáció vizsgálatMinden jármű
1.1. Jármű adatlap
(beleértve a jármű Nemzeti
járműnyilvántartásban
nyilvántartott adatainak
ellenőrzését is!)
Számítógépes adatlekérés,
egyeztetés.
Számítógép központi
adatbázis lekérdező program,
internetes kapcsolat.
Minden jármű
1.2. KörnyezetvizsgálatSzámítógépes adatlekérés,
egyeztetés.
Számítógép központi
adatbázis lekérdező program,
internetes kapcsolat.
Minden jármű
1.3. Alváz, forgóváz kimérő
lap
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.4. Forgóváz terheléspróba
mérőlap
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.5. Kerékpár- és
tengelyjavítási jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.5.1. Ultrahang jegyzőkönyvDokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.5.2. Sajtolási diagramDokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.5.3. Kerékmérő lapDokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.5.4. Kerékellenállás
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.6. Lengéscsillapító diagramDokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
1.7. Sebességmérő javítási
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
1.8. Mérlegszelep javítási
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésIN42
1.9. Centrifugálszabályozó
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésIN42
1.10. Fékezőszelep jav.
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
1.11. Kormányszelep javítási
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.12. Ütközőpróba
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.13. Légtartály nyomáspróba
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.14. Mérlegelési jegyzőkönyvDokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.15. Rudazatállító
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden jármű
1.16. Raksúlyváltó
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésINL22, INL42
1.17. Záporpróba
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésMinden zárt jármű
1.18. Feszültségpróba
ellenőrzése
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
1.19. Tartálytest vizsgálati
jegyzőkönyv
DokumentumellenőrzésSzemrevételezés, egyeztetésINL2X, INL4X
1.20. Nyilatkozat az új
alkatrészekről
DokumentumellenőrzésSzemrevételezésMinden jármű
2. AlvázAz alváz és alkatrészeinek
tisztítása, vizsgálata
a kopott és elöregedett
elemek cseréje, a javíthatók
javítása, szabályozása,
a súrlódó elemek cseréje,
a festékbevonat ellenőrzése.
Szemrevételezés*Minden jármű
2.1. Hegesztési varratokA hegesztési varratok épsége,
a javított varratok szakszerű
javítása.
Szemrevételezés.
A teherhordó elemek új
varratainak roncsolásmentes
vizsgálatának dokumentumai.
Minden jármű
2.2. Pályaszám, alvázszámLáthatóság, olvashatóság.Szemrevételezés*,
összehasonlítás
Minden jármű
2.3. Vezetési hézagMérésTolómérőMinden jármű
2.4. Felütési hézagMérésTolómérőMinden jármű
2.5. HordrugókA rugók és alátétek
sérülésmentessége,
a gumielemek elöregedése
a magasságkiegyenlítő
alátétek korróziómentessége.
Szemrevételezés*Minden jármű
2.6. FelfüggesztésA felfüggesztés elemeinek
szakszerű szerelése, kopása
a csavarkötés biztosítások
megléte, korróziós
károsodások.
Szemrevételezés*, tolómérőMinden jármű
2.7. LengéscsillapítóA bekötés szakszerűsége,
a felületek épsége,
szilentblokkok elöregedése.
Szemrevételezés*AVV,ASV, BVV, BSV,BVD,BVDX,
BSDX, INL2141
2.8. ÜtközőmagasságMérésMérés, mérőszalag, szintezett
vágány.
Minden jármű
2.9. Berni négyszögMérésMérés, mérőszalagMinden oldalütközős jármű
2.10. KardánokA szerelés szakszerűsége,
a "játék" ellenőrzése.
Szemrevételezés, (feszítővas)AVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
2.11. Alváz szerelvényekAz alvázra szerelt
szerelvények megléte,
rögzítettsége, korróziós
károsodása, mozgathatósága.
Szemrevételezés*Minden jármű
2.12. Villamos szerelésA villamos vezetékek
rögzítettsége, a bekötések
szakszerűsége, a villamos
dobozok szigeteltsége
(víz, por ellen) a földelések
megléte.
SzemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
2.13. CsövezésA csővezetékek rögzítettsége,
a csőkötések tömörsége,
esetleges vízzsákok keresése.
Szemrevételezés, tömörségi
próba, sűrített levegő
(a jármű kiszerelt és üzemi
hőmérsékletű kell, hogy
legyen).
Minden jármű
2.14. Ütköző-, csavarkapocsÜtközők elfordulás-
mentessége, rögzítő csavarok
minősége, biztosítása.
Az ütközők felfekvése,
a vontatási középsíktól való
eltérés. Ütköző- és vonóhorog
egymáshoz viszonyított
helyzete.
A vonóhorog, csavarkapocs,
csavarorsó, csapszeg kopását,
a tartóhorgok megléte.
A vonókészülék beállítása
(alátétezés, hézagok).
Szemrevételezés. Vonalzó,
tolómérő.
Minden oldalütközős jármű
2.15. Központi ütköző
vonókészülék
Működés helyessége,
kopások mértéke, a beépítés
helyességet, hívószám
beütés.
Szemrevételezés, próbaMinden kp-i ütközős jármű
2.16. Biztonsági szerelvényekAz alvázra szerelt biztonsági
kengyelek megléte, épsége.
Szemrevételezés*Minden jármű
2.17. PályakotróA pályakotró megléte, helyes
magassága.
Szemrevételezés, mérőszalagAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
2.18. Vonatbefolyásoló
vevőtekercs/antenna/jeladó
A jeladók felszerelésének és
bekötésének, helyzetének
ellenőrzése.
Szemrevételezés, mérőszalagAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
3. ForgóvázA forgóváz és alkatrészei
tisztításának, a kopott
és elöregedett elemek
cseréjének, a javíthatók
javításának, szabályozásának,
a súrlódó elemek kopásának,
cseréjének és a festékbevonat
ellenőrzése.
SzemrevételezésMinden forgóvázas jármű
3.1. Hegesztési varratokA hegesztési varratok
épségének, a javított varratok
szakszerű javításának
ellenőrzése.
Szemrevételezés.
A teherhordó elemek új
varratainak roncsolásmentes
vizsgálatának dokumentumai.
Minden forgóvázas jármű
3.2. Vezetési hézagokA hegesztési varratok
épségének, a javított varratok
szakszerű javításának
ellenőrzése.
Szemrevételezés.
A teherhordó elemek új
varratainak roncsolásmentes
vizsgálatának dokumentumai.
Minden forgóvázas jármű
3.3. Felütési hézagokMérésMérés, tolómérőMinden forgóvázas jármű
3.4. HordrugókMérésMérés, tolómérőMinden forgóvázas jármű
3.5. LengéscsillapítókA bekötés szakszerűségének,
a felületek épségének,
szilentblokkok
elöregedésének ellenőrzése.
Szemrevételezés*AVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
3.6. KardánokA szerelés szakszerűsége,
a "játékok" ellenőrzése.
Szemrevételezés, (feszítővas)AVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
3.7. SzerelvényekAz alvázra szerelt - 2.11.
alatt nem vizsgált - egyéb
szerelvények megléte,
rögzítettsége, korróziós
károsodása, mozgathatósága.
SzemrevételezésMinden forgóvázas jármű
3.8. Biztonsági szerelvényekAz alvázra szerelt egyéb
- 2.16. alatt nem vizsgált -
biztonsági kengyelek
megléte, épsége.
Szemrevételezés*Minden forgóvázas jármű
4. KerékpárEllenőrizni, hogy a kerekek
megfelelnek-e az érvényes
rajzdokumentációnak.
A beépített kerekek
átmérőinek ellenőrzése.
Szemrevételezés,
összehasonlítás, mérés,
kerékátmérő mikrométer.
Minden jármű
4.1. Kerékprofil, futófelület,
keréktávolság
Kerék élesedése,
esztergályozás minősége,
kerék szélessége, futófelület
vastagsága. A féktárcsák
felületének, kerékprofil,
keréktávolság ellenőrzése.
Szemrevételezés, mérés,
tolómérő, kerékkapta.
Minden jármű
4.2. AbroncsjelLáthatóság, olvashatóság.Szemrevételezés*Minden abroncsos jármű
4.3. Tengelyjel szalagLáthatóság, olvashatóság.Szemrevételezés,
adategyeztetés
Minden jármű
4.4. Biztosító gyűrűA behengerlés minősége.SzemrevételezésMinden abroncsos jármű
4.5. HomokolóA helyes felszerelés,
működés, a kiszórt homok
mennyiségének ellenőrzése.
Működtetés, szemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
4.6. Nyomkarima kenőA helyes felszerelés, működés.Szemrevételezés, próbaAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
5. FékMinden jármű
5.1. Általános szerelvény
vizsgálat
A forgóvázra vagy alvázra
hegesztett fékkonzolok
és támok hegesztési
varratai és deformációja.
A fékrudazat, annak
felfüggesztése és biztonsági
hevederei, emeltyűk,
a fékrudazat összekötő
elemei (csapszegkötések),
rudazatállítók, kiiktató-,
átállítóváltók és oldószelepek,
biztonsági szelepek
ellenőrzése.
Szemrevételezés.
Működésvizsgálat
Minden jármű
5.2. FéklöketMérésMérés, mérőszalagMinden jármű
5.3. FővezetéknyomásMérésMérés, kalibrált mérőóraMinden jármű
5.4. Főlégtartály nyomásMérésMérés, kalibrált mérőóraMinden jármű
5.5. Festékzárak, ólomzárakSértetlenségSzemrevételezés*Minden jármű
5.6. Főlégtartály adattáblaLáthatóság, olvashatóságSzemrevételezés*, ellenőrzésMinden jármű
5.7. Segédlégtartály adattáblaLáthatóság, olvashatóságSzemrevételezés*, ellenőrzésMinden jármű
5.8. Légsűrítő működés,
feltöltési idő
MűködésSzemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
5.9. Mágneses sínfékA felszerelése (beállítás
felfüggesztés), működése,
tömörsége, légvezetékek
rögzítettsége, épsége,
védőharmonikák épsége.
Elektromos csatlakozások,
kapcsolódobozok,
védőcsövek ellenőrzése.
Szemrevételezés, mérés,
tolómérő, kalibrált
nyomásmérő.
Minden mágneses sínfékkel
felszerelt jármű
5.10. FékpróbaMűködésMérés, próbakészülékMinden jármű
5.11. VészfékMűködésMűködtetésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
5.12. KézifékMűködésMűködtetésINL21/41, INL22/42, INL2X/4X,
NL2Y/4Y
6. VezetőállásAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.1. FékezőszelepekMűködési próbákA fékpróbákkal együtt
végzendő
AVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.2. Menetadatrögzítő
sebességmérő
Szerelése + adatrögzítő
kiolvasása, sebességmérő
működésének ellenőrzése,
kerékátmérő beállítás
ellenőrzése a 4. pont szerint
megmért kerékátmérő
alapján.
Szemrevételezés,
számítógépes kiértékelés,
kiértékelő szoftver megléte.
AVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.3. Tűzjelző, füstjelzőBekapcsolás, jelzés
ellenőrzése.
Füstkeltő anyagAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.4. KürtMűködésAkusztikus próbaAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.5. Vonatbefolyásoló és
éberségi berendezés
Beépítés + funkcionális
vizsgálat, beleértve a kiiktatás
esetét is.
Szemrevételezés + vizsgáló
berendezés.
AVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.6. Visszapillantó tükrökFelszerelés, működésSzemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.7. Villamos szerelvények
működési vizsgálat
MűködésSzemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.8. AblaktörlőkMűködés, állapotMűködtetésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.9. Beépített szerelvényekMinden előírt berendezés
megléte, működése
(kapcsolók, belső fények,
árnyékoló, vezetőállás
fűtés, páralefuvató,
mozdonyvezetői szék,
árnyékoló, sátorjelző stb.).
Szemrevételezés, működtetés.AVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.10. ZajvizsgálatMérésMűszeres vizsgálatAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
6.11. Irányváltó kapcsolóHelyes működés, biztos
reteszelés.
Kapcsolási próbaAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,BVDX,
BSDX
7. SzekrényvizsgálatA járműszekrény
vizsgálatához tartozik
a rászerelt alkatrészek,
részegységek ellenőrzése is.
Minden jármű
7.1. FeliratokA feliratok megléte és
helyessége.
Szemrevételezés*,
összehasonlítás.
Minden jármű
7.2. AblakokAz üvegek épsége,
párásodása, átláthatósága.
Ablakok tömítő
felületei, gumiágyak,
ablakkiegyensúlyozó
szerkezetek, ablakütközők,
ablakzárak, ablakfogantyúk,
ablak feletti vízvetők megléte.
Szemrevételezés. Működési
próba.
AVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
7.3. AjtókIde tartoznak: bejárati és
átjáróajtók, poggyász-,
étkező- és bisztrókocsi
rakodóajtajai, teherkocsik
rakodó ajtói. Nem itt kerülnek
vizsgálatra a tárolószekrény,
rakodószekrény és
szerelőszekrény ajtói.
Tömörségvizsgálat,
záráspróba, ajtók feletti
vízvetők megléte,
lemezfelületek sérülései,
hibái, tömítőgumik,
ajtócsuklók, kilincsek, zárak
hibái. Padlópótlék és mozgató
görgők és pályáik, toló- és
görfüggönyök ellenőrzése.
Szemrevételezés. Többszöri
kinyitással és becsukással
történő működtetés.
Minden jármű
7.4. Lépcsők, hágcsókSérülés, deformáció, kopás,
felerősítés ellenőrzése.
A mozgatható lépcsők
működése.
Szemrevételezés. Működtetés.Minden jármű
7.5. KapaszkodókFelerősítés, deformáció,
biztonság, felületkezelés
ellenőrzése.
SzemrevételezésMinden jármű
7.6. Lámpák, fényszórókSérülés, felerősítés
ellenőrzése.
Működési próbaAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
7.7. SzerelvényekLámpatámok és számtábla
felerősítése, felhegesztett
kengyelek hegesztése,
korrózió védelme, iránytáblák
védőajtói, azok üvegezése,
rögzítőelemek, szoknyák
ellenőrzése.
SzemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
7.8. TetőKorróziós károsodás, nagyobb
deformáció, tetőszellőzők
behorpadása, rögzítése.
SzemrevételezésMinden zárt jármű
7.9. Kerekesszék-emelő
berendezés
Működés, fény-, hangjelzés,
vészleállítás, tömítettség
ellenőrzése.
MűködtetésASV1
8. SzállítótartályIN2X/4X
8.1. Tartálytest vizsgálatFelirati táblák, tartályvizsgálat
időpontjának, tartálytest
szigetelése épségének
ellenőrzése.
Szemrevételezés*IN2X/4X
8.2. TartályszerelvényekDómfedél-zár, lefejtő váltók,
központi szelep, biztonsági
szelep ellenőrzése.
Működési, zárási próbákIN2X/4X
9. UtastérA kocsik térhatároló falainak,
burkolatainak (válaszfal,
folyosófal, oldalfal, hosszfali
burkolatok) tisztaságának,
sérülései javításának, él- és
takarólécek tisztaságának,
épségének ellenőrzése.
Festett felületek állapota.
Gumielemek, üvegfalak
rögzítésének vizsgálata.
SzemrevételezésASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
9.1. ÜlésekÜlések vázszerkezete,
kartámlák, mozgó
alkatrészek, burkoló elemek,
műbőr és bútorszövet,
fejtámlák, arctámok, rugók,
ülések tisztasága.
SzemrevételezésASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
9.2. FekhelyekFekhelyek vázszerkezetét,
szövetét mozgató
és függesztő
mechanizmusainak,
zárszerkezeteinek, fekhelyek
mozgatásának vizsgálata.
Biztonsági hevederek
ellenőrzése.
SzemrevételezésIN41
9.3. CsomagtartókRögzítés, élek, üvegek
és pálcák ellenőrzése.
Ruhaakasztók megléte.
SzemrevételezésASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
9.4. Beltéri ajtókAjtó tömítéseinek,
a csuklópántok, zárak,
fogantyúk, ajtók és ajtótokok
él kiképzésének ellenőrzése.
Az ajtólapok épségének,
üvegezésének ellenőrzése.
Szemrevételezés. Működési
próba.
ASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
9.5. VilágításVilágítótestek tisztasága,
a burák épsége, fényterelők
ellenőrzése, továbbá az egyes
áramkörök vezetékei,
csatlakozási pontjai, biztosítói,
kismegszakítói, olvasólámpái
vizsgálata. A különböző
hívó- és jelzőberendezések
működése.
Világítási és
jelzőberendezések
működésének ellenőrzése.
Azoknál a kocsiknál, amelyek
a világítás távvezérlésére
alkalmasak, távvezérlési
próba tartása.
ASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
9.6. FűtésKonvekciós villamos fűtés:
a kályhák burkolata és
beépítésük tisztasága,
a burkolatok és hőterelők
épsége. Kályhák bekötése
és védőföldelésének
megléte. A hőérzékelők
működőképessége.
Légfűtés: A tokozások
külseje, nagyfeszültségű és
egyenáramú csatlakozások
és e kábelek védőcsövei.
Légcsatornák és léghevítők
hőszigetelésének épsége.
Szűrőbetétek tisztasága.
Fűtőtestek, szellőzőmotorok,
mágneskapcsolók,
hőérzékelők, forgómágnesek,
kézicsappantyúk működése.
Fűtési és fűtésszabályozási
próba. Szigetelésmérés és
átütési feszültségpróba.
ASV1, BSV1, SD1, INL21/41
9.7. Légjavító, klímaA berendezések szekrényei,
légcsatornái és azok
alkatrészei tisztaságának,
a szállított levegő
mennyiségének ellenőrzése.
Működési próba (a szállított
levegő mennyiséget
a szállítómotorok
áramfelvételével lehet
ellenőrizni). Azoknál
a berendezéseknél, melyek
rendelkeznek számítógépes
szervizcsatlakozóval
a működés ellenőrzéséhez
szükséges információkat
számítógépen meg kell
jeleníteni. Szigetelésmérés és
átütési feszültségmérés.
ASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
9.8. PadlózatA padlóburkolatok hibáinak,
sérüléseinek ellenőrzése.
Padlószőnyeg tisztaságának,
továbbá a PVC padlók
hegesztései, lábtörlők
bemélyedései állapotának,
tisztaságának ellenőrzése.
SzemrevételezésASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
9.9. Utastájékoztatás (hang és
vizuális)
A külső burkolatok
ellenőrzése sérülések,
rongálások szempontjából.
A hangszórók,
hangerőszabályzók, display-k
ellenőrzése
Az utastájékoztató
berendezések üzemi próbája.
A kötelező vétel (kézibeszélő
bemondás), a műsoradás és
vonattelefon lepróbálása.
ASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
9.10. Belső szerelvényekAz ajtók, az ablakok vízellátási
szerelvények és elektromos
alkatrészek fedlapjai, belső
piktogramok, számtáblák,
feliratok ellenőrzése.
Asztalok rögzítése, falra
szerelt ruhaakasztók, tükrök,
képek, hulladékdobozok,
hamutartók, helyfoglalást
jelző táblák, hálókocsik
toalettszekrényének és
mosdószekrényeinek,
létráinak, létrarögzítő támok,
síléctartók, kerékpártartók
ellenőrzése.
SzemrevételezésASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
10. WCMosdókagyló, WC-csésze,
azok vízellátása,
szennyvízelvezetése, valamint
a WC-kben, mosdókban
lévő speciális felszerelési
tárgyak (ülőke, papírtartó,
szappanadagoló, fogantyú,
tükör, asztal) ellenőrzése.
A vízöblítés, tartály és
csőkötések, elzárószelepek
zárása. Vízkészletjelző
működése. Szennyvíztartály
felfüggesztése, csatlakozásai,
szintérzékelője. A műszerek
működése, a vákuumrendszer
tömörsége. A WC
foglaltságjelző működése.
Szemrevételezés. Működési
próba
ASV1, BSV1, BSD1, INL21/41
11. Energiaellátás és trakcióA járművek vontatási
energiaellátó és erőátviteli
berendezéseinek üzemszerű
működése és az esetleges
balesetveszélyes és
környezetkárosító hibák
kiszűrése.
SzemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX
11.1. MotorOlaj-, gázolaj-, vízrendszerek
tömörsége és rögzítettsége,
a fordulatszámok "stabilitása"
és az üzemi hőmérsékletek
és a kipufogógáz
koromtartalmának
ellenőrzése.
SzemrevételezésBVV, BSV, BVD, BSD, BVDX,
BSDX
11.2. FőgenerátorCsatlakozókábelek bekötése,
ezek helyes rögzítése és
a kefeszikrázás.
SzemrevételezésBVV, BSV
11.3. FőtranszformátorTranszformátor-szigetelés
állapota és az olajszintje.
SzemrevételezésAVV, ASV
11.4. TC motorokKábelek bekötésének,
rögzítésének, a légcsatorna
tisztaságának ellenőrzése.
SzemrevételezésAVV, BVV, ASV, BSV
11.5. Hidraulikus hajtóművekRögzítettsége, tömítettsége,
szilentblokkok állapota,
földelőkábelek megléte.
SzemrevételezésBVD, BSD, BVDX, BSDX
11.6. Mechanikus hajtóművekRögzítettsége, szilentblokkok
állapota, tömítettsége.
SzemrevételezésBVD, BSD, BVDX, BSDX
11.7. Tengelyhajtóművek,
irányváltók
Rögzítettsége, szilentblokkok
állapota, tömítettsége,
kardánok szerelése.
SzemrevételezésBVD, BSD, BVDX, BSDX
11.8. FőkapcsolókRögzítettség, tömörség.SzemrevételezésBVD, BSD, BVDX, BSDX
11.9. Segédüzemi
berendezések
Helyes szerelés, tömítettség
(olaj, víz, levegő).
SzemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD, BSD,
BVDX, BSDX
11.10. HűtőkTömítettség, rögzítésSzemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD, BSD,
BVDX, BSDX
12. ÁramszedőA felszerelés beépítése és
műszaki állapota. Szigetelők
állapota. Léghenger
tömörsége, széncsúszók
állapota.
Működési próbaAVV, ASV
13. HőntartóA beépítés, tömítések és
működés ellenőrzése.
Szintjelző működése.
Működési próbaBVV, BSV, BVD, BSD
14. Távkapcsoló kábelpróbaA távvezérlési csatolás lengő,
álló és vakfeje mechanikus
részeinek, lengőkábel
bevonatának, lengőkábel
hosszának, az átmenő
vezetékek folytonosságának
és a bekötések helyességének
ellenőrzése.
SzemrevételezésAVV, ASV, BVV, BSV, BVD,
BVDX, BSDX, INL2141
15. SzinkronpróbaMűködésSzinkronpróba-készülékkel
történő ellenőrzése.
AVV, ASV, BVV, BSV, BVD, BSD
16. TisztításA külső és belső felületek,
a berendezési tárgyak
és a javítás során
megbontott valamennyi
alkatrész, készülék és
részegység tisztaságának,
a graffitik, rajzok, feliratok
eltávolításának ellenőrzése.
SzemrevételezésMinden jármű
17. A diagnosztikai rendszer
kiolvasása
Számítógép, kiolvasó szoftverMinden elektronikus
diagnosztikai rendszerrel
felszerelt jármű

* Időszakos vizsgálatnál fényképen rögzítendő.

Jelmagyarázat:

Önjáró/vontató járművek felosztása (kategóriái):

Villamos hajtás (V)Nem villamos hajtás (D)
AB
Külső energiaforrásHelyi energiaforrás*
AVVASVBVVBSVBVDBSD
csak vontató
(V)
szállító is
(S)
csak vontató
(V)
szállító is
(S)
csak vontató
(V)
szállító is
(S)
1SzemélyszállításAVVASV1BVVBSV1BVDBSD1
2TeherszállításASV2****
XSpeciális célú********BVDXBSDX

* - dízel, gáz-motor, akkumulátor stb.

** - csak elvileg létező kategóriák a hazai vasutaknál

Magyarázat:AVV- villanymozdonyok (pl. V46 vagy 1047)
ASV1- villamos motorkocsi, motorvonat (pl. Talent)
ASV2- "teher-villamos" (pl. Volkswagen)
BVV- dízel-villamos, vagy akkumulátoros mozdony (pl. M61)
BSV1- dízel-villamos, illetve akkumulátoros motorkocsi, -vonat,
BVD- dízel-mechanikus/-hidraulikus mozdony (pl. M41)
BVDX- pl. kétéltű járműmozgatók, önjáró PFT munkagépek
BSD1- dízel mechanikus/-hidraulikus motorkocsi, motorvonat (pl. Desiro)
BSDX- pl. TVG platós, vagy személyszállító járművek

Nem önjáró/vontatott járművek felosztása (kategóriái):

Nemzetközi forgalmúBelföldi forgalmúHelyi érdekű/keskeny
INL
2 teng>4 teng2 teng>4 teng2 teng>4 teng
1SzemélyszállításI21I41N21N41L21L41
2TeherszállításI22I42N22N42L22L42
XKülönleges*I2XI4XN2XN4XL2XL4X
YSpeciáliscélú**--N2YN4YL2YL4Y

* - hűtőkocsi, tartálykocsi stb.

** - PFT, egyéb üzemi kocsik stb.

A követelményrendszerben

- minden járművel kapcsolatos követelmény: INL

- kéttengelyes (nem forgóvázas) járművek: INL/2

- négytengelyes (forgóvázas) járművek: INL/4

- különleges kocsik követelményei: ...X

4. melléklet a 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelethez[67]

Vasúti járművek, fő- és részegységek karbantartását végző műhelyek műszaki engedélyezéséhez ajánlott feltételek

ABCDE
1.Tevékenység tárgyaTechnológiai berendezés
igény
Mérő-, vizsgálóeszköz
igény
Dokumentálási
követelmények
Hatálya kiterjed
2.Teljes jármű- A jármű külső, belső
tisztítására,
szükségszerinti
fertőtlenítésére alkalmas
mosóberendezés.
- Szerelőcsarnok a fő és
részegységek ki és
beszerelésére.
- Felsőpályás daru a
főegységek emeléséhez
szükséges teherbírással
és mérettel.
- Központi vezérlésű
járműemelő egység a
forgóvázak/kerékpárok ki-
és bekötésére.
- Közép és oldalaknás
szerelővágányok az alváz
alatti ki és bekötési
munkákhoz.
Vendégforgóvázak/
kerékpárok a járműalváz/
szekrény, illetve
szállítókocsik, tárolóládák
a fő és részegységek
szállítására.
Jármű mozgatás eszköze.
Szintezett vágány.
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
- Jármű adatlap
(mozdony-könyv)
- Mérlegelési
jegyzőkönyv
Minden
járműtípusra
3.Jármű alváz,
szekrényváz és
tartozékai
- Tisztítás, festékbevonat
eltávolítás: zártterű
tisztítókamra.
- Vázszerkezet javítás:
vágó és ívhegesztő
berendezés.
- Burkolatjavítás: gáz-, ív-
vagy ellenálláshegesztő
berendezés;
Ultrahang
lemezvastagság mérő,
penetrációs
repedésvizsgáló,
alvázkimérő
berendezés, mechanikai
vagy egyenértékes
hosszmérő eszközök
Alváz, szekrényváz
kimérő lap
Minden
járműtípusra,
sorozatfüggően
lemezdaraboló és hajlító
gépek.
- Felület előkészítés: zárt
rendszerű szemcsefúvó
berendezés.
- Felületi bevonat
készítés: zárt térben
telepített festékszóró
berendezés.
4.Forgóvázkeret és
tartozékai
- Kerékpár kikötés: aknás
szerelővágány.
- Forgóvázkeret,
kerékpár, alkatrész
zártterű
mosóberendezés.
- Forgóvázkeret javítás:
vágó- és ívhegesztő-
berendezés,
forgóvázkeret kimérő
berendezés.
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Forgóvázkeret kimérő
lap
Minden
forgóvázas
járműtípusra
sorozatfüggően.
5.Kerék, kerékpár- Abroncsos kerekekhez:
abroncsvágó.
- Kerékváz le- és
felsajtoló gép,
diagramíróval.
- Tengely- és kerékváz-
szabályozáshoz és
eszterga.
- Tengelycsap görgőző
- Abroncseszterga
- Abroncsmelegítő
berendezés
- Biztosítógyűrű hengerlő
berendezés
- Kerékpáreszterga
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
- Ultrahang-vizsgálati
jegyzőkönyv
- Sajtolási diagram
- Kerékpár és
tengelyjavítási
jegyzőkönyv.
- Kerék(pár) mérőlap
- Kerékellenállás
jegyzőkönyv
Minden
járműtípusra
6.Kerékpár csapágyazás- Speciális
csapágytisztító, mosó
berendezés
- Csapágymelegítő
berendezés
- Csapágyszerelő
készülék
- Siklócsapágy fúrógép,
fúrókészülék
- A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
Minden
járműtípusra,
sorozatfüggően
7.Hordrugó vizsgálatRugóterhelő berendezésA technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
MérőlapMinden
járműtípusra
8.Hidrodinamikus és
mechanikus
hajtóművek
- Önálló műhelyben
kialakított szét-,
összeszerelő
munkaterület.
- Csapágyszerelő
készülékek.
- Hegesztő berendezés.
- Fúró-, maró-, köszörű -
és esztergagépek
- Zsírzó készülék
- Nyomatékmérő kulcsok
- Bejárató berendezések
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Vizsgálati jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV1 ;
BVV; BSV1
BVD; BSD1 ;
BVDX; BSDX,
sorozatfüggően
9.Kardántengelyek- Sajtológép csapágy,
-csukló szereléshez
- Zsírozó készülék
- Dinamikus
kiegyensúlyozó
berendezés
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV1;
BVV; BSV1
BVD; BSD1 ;
BVDX; BSDX;
INL,
sorozatfüggően
10.Mechanikus fék és
hordmű alkatrészek az
alvázon és a
forgóvázon
- Fúró-, marógépek
- Ívhegesztő berendezés
feltöltő hegesztéshez
- Sajtológép
egyengetéshez,
perselyezéshez
Mechanikai vagy azzal
egyenértékes
hosszmérő eszközök
MűbizonylatMinden
járműtípusra
11.LengéscsillapítókSzét-, összeszerelő
készülékek
Vizsgáló, ellenőrző
próbapad
Csillapítási diagramAVV, ASV1;
BVV; BSV1 BVD;
BSD1 ; BVDX;
BSDX; INL,
sorozatfüggően
12.Vonó- és ütközőerő
átadás szerkezeti
elemei
- Oldalütköző szerelő
készülék
- Kovácsológép
süllyesztékekkel
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Terhelési próba
jegyzőkönyv
Minden
járműtípusra,
sorozatfüggően
13.Dízelmotor- Önálló műhelyben
kialakított szét-,
- Repedésvizsgáló
berendezések a
forgattyúsrendszer és az
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
BVV; BSV1;
BVD; BVDX
BSD1 ; BSDX,
összeszerelő
munkaterület
- Szét-, összeszerelő
készülékek
- Zárt terű alkatrészmosó
berendezés
- Hegesztő berendezés
feltöltéshez
- Fúró-, maró-, gyalu-,
véső-, köszörű- és
esztergagépek
- Nyomatékkulcsok
- Turbófeltöltő forgórész
kiegyensúlyozó
berendezés
égéstéri elemek
vizsgálatára
- Csapágyvizsgáló
berendezés
- Kimérő készülékek a
forgattyú-ház, forgattyús
tengely, hajtórudak
méretre ellenőrzésére
- Befecskendező
szivattyú próba
berendezés
- Porlasztóvizsgáló
készülék
- Víznyomás
próbakészülék a víztér
tömörségellenőrzésére
- Nyomásmérő
műszerek
- Mechanikai vagy
azokkal egyenértékes
hosszmérő eszközök
- Dízelmotor
próbaterem/
vízellenállás vagy
számítógépi
tesztprogram a
beszabályozásra
sorozatfüggően
14.Hőcserélők,
csővezetékek,
csővezetéki
szerelvények
- Zárt terű mosó-,
tisztítóberendezés
- Tűzi ónozó műhely
- Lamella egyengető
készülék
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
MűbizonylatBVV; BSV1 ;
BVD; BVDX;
BSD1 ; BSDX,
sorozatfüggően
15.Mechanikus
segédüzemi gépek,
ventilátorok
- Szét-, összeszerelő
készülékek
- Hegesztő berendezés
- Csapágyszerelő
készülék
- Bejárató berendezés
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV; BVV;
BSV; BSD; BVD;
INL/1,
sorozatfüggően
16.Légsűrítő- Önálló műhely a szét-,
összeszereléshez
- Szerelőkészülékek és
célszerszámok
- Zárt rendszerű tisztító-,
mosóberendezés
- Mechanikai vagy
egyenértékes
hosszmérő eszközök
- Nyomásmérő
műszerek
Vizsgálati jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV; BVV;
BSV; BSD; BVD;
INL/1,
sorozatfüggően
- Hegesztő berendezés
- Fúró-, maró-, köszörű-
és esztergagépek
- Nyomatékmérő kulcsok
- Próbaberendezés
17.Légfék szerelvények- Önálló műhely a szét-,
összeszereléshez
- Szerelőkészülékek és
célszerszámok
- Zárt rendszerű tisztító-,
mosóberendezés
- Hegesztő berendezés
- Fúró-, maró-, köszörű-
és esztergagépek
- Nyomatékmérő kulcsok
- Sűrített levegős hálózat
a vizsgálatokhoz
- Önálló próbaterem
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Fékezőszelep minősítő
jegyzőkönyv
Kormányszelep
minősítő jegyzőkönyv
Mérlegszelep minősítő
jegyzőkönyv
Centrifugálszabályzó
minősítő jegyzőkönyv
Minden
járműtípusra,
sorozatfüggően
18.Mágneses sínfékSzerelőkészülék és
célszerszámok
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
ASV1; BSV1 ; I/
sorozatfüggően
19.Főtranszformátor és
tartozékai
Olajkezelő centrifugaA technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV
20.Villamos forgógépek- Önálló szét-,
összeszerelő műhely
- Szét-, összeszerelő
készülékek
- Csapágyszerelő
készülékek
- Zárt rendszerű
alkatrészmosó, -szárító
- Tekercselő készülékek
- Tekercsimpregnáló
berendezés
- Esztergagép
kommutátor javításhoz
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Vizsgálati jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV; BVV;
BSV; BSD; BVD;
INL/1,
sorozatfüggően
- Forgórész dinamikus
kiegyensúlyozó
berendezés
- Zsírzó készülék
- Bejárató próbaterem
21.Villamos készülékek- Önálló szerelő, javító
munkaterület
- Működésellenőrző
készülékek
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV; BVV;
BSV; BSD; BVD;
INL/1,
sorozatfüggően
22.Áramszedő- Önálló szerelő, javító
munkaterület
- Esztergagép
- Működésellenőrző
készülék
- Mechanikai vagy
egyenértékes
hosszmérő eszközök
- Sarunyomás mérő-,
regisztráló készülék
Vizsgálati diagramAVV; ASV
23.Ajtó, ablak, lépcső,
kapaszkodók
- Önálló szerelő, javító
munkaterület
- Ajtó le-, felszerelő
emelő készülék
- Kovácsüzemi eszközök
meleg hajlításhoz,
egyengetéshez
- Célszerszámok
ablakszereléshez
- Zárt rendszerű
alkatrészfestő kamra
- Záporpróba berendezés
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
- Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
- Záporpróba
jegyzőkönyv
(ablak)
Minden típusra,
sorozatfüggően
24.Ülések- Önálló lakatos és
kárpitos műhely
- Célszerszámok és
készülékek
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV; BVV;
BSV; BVD; BSD;
INL/1,
sorozatfüggően
25.WC berendezés- Csatorna és
vízcsatlakozású jármű
álláshely
- WC tartály leszívó
berendezés
- Szennyvízkezelő
berendezés
- Célszerszámok
- Általános villamos
mérőműszerek
- Számítógép,
szervizprogrammal
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
ASV1 ; BSV1 ;
BSD1 ; INL/1, Y,
sorozatfüggően
26.Utastájékoztató
berendezések
- Önálló elektronikai
műszerész műhely
A technológiában
megkövetelt mérések
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
ASV1 ; BSV1 ;
BSD1 ; INL/1,
- Elektronikai javítás
célszerszámai
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
sorozatfüggően
27.Világítási, fűtési
rendszer
- Önálló készülék és
armatúrajavító mű hely
- Sűrített levegős
tisztítóberendezés
- Szerelési
célszerszámok
- Állapotvizsgáló és
működési próbahely
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV; BVV;
BSV; BVD; BSD;
INL/1, X, Y,
sorozatfüggően
28.Fedélzeti
közlekedésbiztonsági
berendezések,
szerelvények,
műszerek
- Önálló műszer és
elektronikai javító műhely
- Célszerszámok és
készülékek
- Sűrített levegős hálózat
a működési próbákhoz
- Gyártó cégek
előírásának megfelelő
vizsgáló, beállító
berendezések, eszközök
- Mechanikai vagy
egyenértékes
hosszmérő eszközök
- Hiteles (etalon)
nyomásmérő(k)
- Hiteles (kalibrált)
villamos mérő-műszerek
- Számítógép a
szükséges szerviz
programokkal
Minősítő jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV; BVV;
BSV; BVD; BSD;
INL/1, X, Y,
sorozatfüggően
29.Szállítótartályok és
szerelvényeik
- Tartálytisztító
berendezés
- Hegesztő berendezés
tartálytest hegesztéshez
- Hegesztési varrat
hőkezelő berendezés
- Tömörségi
próbaberendezés
- Ultrahang-
lemezvastagság mérő
- Penetrációs,
ultrahang vagy röntgen
repedésvizsgáló
berendezés
- Nyomáspróba
berendezés
Tartálytest vizsgálati
jegyzőkönyv.
INL/X
30.Nyomástartó edények- Tartálymosó, -tisztító
berendezés
- Vágó-, hegesztő
berendezés
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Nyomáspróba
jegyzőkönyv.
Minden
járműtípus
31.Nyomkarimakenő
berendezés
- Zárt terű mosó-,
tisztítóberendezés
- Ütemadó
próbaberendezés
- Fúvóka próbakészülék
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Minősítő jegyzőkönyv.AVV; ASV; BVV;
BSV; BVD; BSD,
sorozatfüggően
32.Egyesített éberségi és
vonatbefolyásoló
berendezés
Gyártó cég által
jóváhagyott technológia
A technológiában
megkövetelt mérések
vizsgálatok
elvégzéséhez
szükséges pontosságú,
hitelesített eszköz*
Vizsgálati jegyzőkönyv
(műbizonylat)
AVV; ASV; BVV;
BSV; BVD; BSD,
sorozatfüggően

* A 4. mellékletben a "technológiában megkövetelt mérések vizsgálatok elvégzéséhez szükséges pontosságú, hitelesített eszköz" alatt a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvénynek megfelelő hiteles, vagy használati etalonnal ellenőrzött (kalibrált) mérőeszközt kell érteni.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[2] Megállapította a 44/2020. (XI. 19.) ITM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.11.24.

[3] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[4] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[5] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[6] Megállapította a 44/2020. (XI. 19.) ITM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.11.24.

[7] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[8] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[9] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[10] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[11] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 94. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 94. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[13] Módosította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[14] Beiktatta a 59/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.12.30.

[15] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[16] Módosította a 59/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2016.12.30.

[17] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 94. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[18] Megállapította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 92. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 94. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[20] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[21] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 22. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[22] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 22. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[23] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 22. § a) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[24] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[25] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[26] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[27] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[28] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[29] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[30] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[31] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[32] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[33] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[34] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[35] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[36] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[37] Módosította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 22. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[38] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[39] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[40] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[41] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[42] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[43] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 94. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[44] Megállapította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 93. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[45] Módosította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[46] Módosította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 21. § d) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[47] Módosította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 21. § e) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[48] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[49] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 94. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[50] Megállapította a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 21. §-a. Hatályos 2021.03.06.

[51] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 22. § b) pontja. Hatálytalan 2021.03.06.

[52] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[53] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[54] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[55] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[56] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[57] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.30.

[58] Módosította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[59] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 16. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[60] Módosította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[61] Megállapította az 59/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.12.30.

[62] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 17. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[63] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 18. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[64] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 18. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[65] Beiktatta az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 19. §-a. Hatályos 2017.12.30.

[66] A címet módosította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 21. § f) pontja. Hatályos 2017.12.30.

[67] Megállapította az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 20. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2017.12.30.

Tartalomjegyzék