285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában,

a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló vízgazdálkodási célú projektekkel (a továbbiakban: beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához, valamint

b) a beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához

szükségesek.

2. § (1)[1]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági állásfoglalásának kiadása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tíz nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - huszonegy nap.

(4)[2]

3. § A beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[3] E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sorát a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

7. §[4] E rendeletnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 708/2021. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelethez

A beruházások és az általuk érintett települések

[5]
ABCD
1.Beruházás azonosító
száma
Beruházás címeBeruházás tartalmaBeruházással érintett
települések
2.
3.KEHOP-1.4.0-15-
2015-00008
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak
terhelésének csökkentése
a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság
működési területén
A beruházás keretében
1. a Zagyva mentén Zagyvarékas térségében, és a Tisza
mentén Tiszakécske térségében töltésfejlesztés,
2. védvonalat keresztező műtárgyak előírás szerinti
átépítése, rekonstrukciója,
3. új műtárgyak építése,
4. a töltéskoronán útburkolat építése,
5. partbiztosítás,
6. fenntartó géplánc beszerzése,
7. érintett gátőrházak és védelmi központok felújítása,
8. új milléri védelmi központ építése,
9. árvízvédelmi gyakorlópálya létesítése,
10. vízhozam-méréshez szükséges eszközök beszerzése
valósul meg.
Szolnok, Szászberek,
Tiszakécske, Zagyvarékas
4.KEHOP-1.4.0-15-
2015-00010
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak
terhelésének csökkentése
a Közép-Tiszán az Észak-
magyarországi Vízügyi
Igazgatóság területén
A beruházás keretében
1. a Csincse bal part 0+000-2+716 töltéskilométer között,
a Rima bal part 3+125-4+150 töltéskilométer között, és
a Rima jobb part 3+200-7+955 töltéskilométer között
töltésfejlesztés,
2. a Rima jobb parti töltés 3+211 és 7+432
töltéskilométer-szelvényeiben lévő csappantyús
átereszek átépítése,
3. négyesi gátőrház, műszaki pihenő és raktár átépítése
valósul meg.
Négyes, Borsodivánka
5.KEHOP-1.4.0-15-
2015-00009
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő
kiépítése a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság működési
területén
A beruházás keretében
1. a Hatvan, Zagyvaszántó és Lőrinci településeket védő
töltésszakaszokat érintően töltésfejlesztés,
2. keresztező műtárgyak szükség szerinti átépítése,
3. apci vízhozam mérő műtárgy kialakítása (Zagyva folyó
119,200 folyókilométer),
4. őrtelepek rekonstrukciója
valósul meg.
Zagyvaszántó, Lőrinci, Hatvan
6.KEHOP-1.4.0-15-
2015-00007
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak
terhelésének csökkentése
az Alsó-Tiszán
A beruházás keretében
1. a Dongéri-főcsatornán árvízkapu építése,
2. a Tisza bal part 52+047- 7+489 töltéskilométer között,
és a Hármas-Körös bal part 0+000-4+342 töltéskilométer
között töltésfejlesztés,
3. a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán árvízkapu építése
valósul meg.
Baks, Szentes, Apátfalva,
Mindszent, Szegvár
7.KEHOP-1.4.0-15-
2016-00012
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak
terhelésének csökkentése
a Körösökön
A beruházás keretében
1. töltésfejlesztés a 61+220 - 66+000 tkm között,
útburkolat a 60+700-66+000 tkm szelvények között,
2. soczózugi gátőrtelep bekötőútjának felújítása
a töltéselőtéren a 67+452-68+302 töltéskilométer-
szelvények között,
3. zsófiamajori gátőrház bekötőútjának felújítása
2500 méteren,
4. peresi gátőrtelep felújítása,
5. soczózugi és csergettyűi géptelephez ivóvízvezeték
kiépítése a közmű hálózatról,
6. töltéstartozékok (szelvénykövek, V.O. kövek, sorompók,
jelzőtáblák) cseréje
valósul meg.
Gyomaendrőd, Mezőtúr
8.KEHOP-1.4.0-15-
2016-00011
VTT Felső-Tisza árvízvédelmi
rendszerének kiépítése, Tisza-Túr
tározó
A beruházás keretében
1. a Tisza-Túr tározó kialakítása a 491. számú főút
északnyugati oldalán,
2. az árapasztó tározó töltéseinek létrehozása korona
burkolattal, töltéstartozékokkal,
3. tározó beeresztő műtárgy kialakítása,
4. tározó vízleeresztő műtárgy kialakítása,
5. az árapasztó tározóhoz kapcsolódó belvízi
létesítmények kialakítása,
6. meglévő állami és társulati kezelésű csatornák
rekonstrukciója,
7. Tisza-Túr-közi vízgazdálkodási fejlesztések
végrehajtása,
8. hírközlés, vízrajzi monitoring fejlesztés,
9. magasépítményi rekonstrukció,
10. eszközbeszerzés
valósul meg.
Milota, Tiszacsécse, Tiszabecs,
Tiszakóród, Sonkád
9.KEHOP-1.4.0-15-
2016-00013
VTT Közép-tiszai tározó
kiépítése, Inérháti tározó
A beruházás keretében
1. Inérháti tározó kialakítása,
2. a töltéskoronán a teljes hosszban 3 méter szélességű,
aszfaltozott üzemi út,
3. a hullámzásnak erősen kitett rézsűfelületek védelmére
hullámvédő erdősáv kialakítása,
4. a tározó víztelenítésének döntő része az építendő
nagykapacitású szegmenstáblás műtárgyon át,
5. a meglévő és jelenleg is használatban lévő csatornák
zavartalan működésének biztosításához a szükséges
helyszíneken zsilipes műtárgy létesítése,
6. az Inérháti-főcsatorna többletvizeinek kivezetése
érdekében a szivattyútelep átépítése a tározótér
déli oldalán, a Sajó bal parti töltésénél (0+500
töltéskilométer),
7. a Takta bal parti töltésében beeresztő műtárgy
létesítése,
8. a szivattyútelep rekonstrukciója az elöregedett
szivattyúegységek miatt,
9. a tartós üzemeléshez a gépek cseréje és a kapcsolódó
felújítások elvégzése, gépház felújítása, mozgógereb
beépítése, az Inérháti-főcsatorna szivattyútelepre és
gravitációs zsiliphez vezető szakaszának rekonstrukciója
(burkolat átépítése) és a meglevő gravitációs zsilip
helyett új, az árvízi biztonsági követelményeknek
megfelelő zsilip építése,
10. a tározó területén és annak mentén található
őrtelepek (kesznyéteni, inérháti, tiszadobi és tiszalúci)
bevédése, átépítése, szükség szerinti kiváltása
valósul meg.
Kesznyéten, Tiszadob,
Tiszalúc, Tiszaújváros
10.KEHOP-1.3.0-15-
2016-00015
Velencei-tavi partfal komplex,
fenntartható rehabilitációja
A beruházás keretében
1. partvédőmű építése,
2. vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók
rendezése,
3. mederkotrás és zagytér építése,
4. partvédőmű rekonstrukció,
5. ívóhelyek, halbölcsők kialakítása
valósul meg.
Agárd, Gárdony, Pákozd,
Sukoró, Velence
11.KEHOP-1.3.0-15-
2016-00011
Belvízi szivattyútelepek
fejlesztése és rekonstrukciója
A beruházás keretében
1. szivattyútelepek gépészeti és építészeti
rekonstrukciója,
2. uszadék-eltávolítási problémák megoldására,
a megvalósulási helyszín környéki mezőgazdasági
területekről a belvizek levezetésének javítására,
a levezető csatorna-meder vízszállító képességének
javítására új, automata működésű gerebek beépítése
valósul meg.
Békés, Esztergályhorváti,
Balatonboglár, Árpás,
Baja, Soltszentimre, Prügy,
Felsőberecki, Győrtelek,
Nagyecsed, Olcsva, Makád,
Biharnagybajom, Ecsegfalva,
Egyek, Folyás, Hajdúnánás,
Püspökladány, Szeghalom,
Szerep, Tiszacsege, Tiszadob,
Tiszaeszlár, Tiszagyulaháza,
Újtikos
[6]
12.KEHOP-1.3.0-15-
2016-00010
Belvízcsatornák fejlesztése és
rekonstrukciója
A beruházás keretében
1. a vízpótlás és vízelvezető rendszer elemeinek
fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló
útvonalak létesítésével - a vízpolitika terén a közösségi
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000.
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (a továbbiakban: Víz Keretirányelv) előírásainak
megfelelően a jó állapot, illetve a jó ökológiai állapot
létrehozása, a degradált állapot megszüntetése,
2. a vízrendszerek természetes folyásirányának
visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű
vízpótlás biztosítása,
3. a vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével,
rekonstrukciójával és a tározási feltételek
megteremtésével a belvízi kockázat csökkentése,
4. az öntözés-fejlesztési célkitűzések jó vízminőségű
vízpótlása a rehabilitációval a vízterekben,
5. a Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervében
megfogalmazott felszín alatti vízkészletek védelme
a folyók vízkészletére alapozott felszíni vízkészletek
igénybevételével
valósul meg.
Zalavár, Esztergályhorváti,
Sávoly, Főnyed,
Balatonszentgyörgy,
Keszthely, Árpás,
Bágyogszovát, Bodonhely,
Börcs, Enese, Ikrény, Kóny,
Rábacsécsény, Rábapatona,
Karcag, Kunmadaras,
Kunhegyes, Abádszalók,
Tiszaderzs, Tiszaszentimre,
Tiszaszőlős, Tiszaörs, Tiszaigar,
Tiszabura, Tiszafüred,
Tomajmonostora, Hejőpapi,
Hejőbába, Nemesbikk,
Hejőkürt, Kemecse, Nyírtura,
Nyírpazony, Nyíregyháza,
Nagykálló, Biri, Balkány,
Szakoly, Nyírmihálydi,
Nyírgelse, Hódmezővásárhely,
Algyő, Bihartorda, Debrecen,
Derecske, Ecsegfalva,
Folyás, Hajdúsámson,
Hajdúszoboszló, Hajdúszovát,
Hortobágy, Kaba, Mikepércs,
Nádudvar, Nagyhegyes,
Polgár, Püspökladány, Sáránd,
Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen,
Tiszacsege, Tiszadob,
Tiszagyulaháza, Újtikos
13.KEHOP-1.3.0-15-
2015-00007
Balaton levezető
rendszerének
korszerűsítése
A beruházás keretében
1. a Balaton és a parti zóna védelméről,
valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás
szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.)
Korm. rendelet értelmében 5 évente
elvégzendő nádminősítés befejezése,
2. 3 db nagyműtárgy létesítése,
3. a Sió-csatorna magassági hiányos
árvízvédelmi töltésrendszerének rendezése
22 630 folyóméter hosszon,
4. a Sió-csatorna árvízvédelmi töltésének
áthelyezése 11 270 folyóméter hosszon,
5. a Sió-csatorna mentén lévő, kimerült
magasságú magas partok rendezése
23 600 folyóméter hosszon,
6. 13 db kardinális hajózási jel, valamint
3 db különálló veszélyes helyet kijelölő hajózási
jel telepítése,
7. vizes élőhely megvalósítása
valósul meg.
Siófok, Balatonkiliti, Ádánd,
Harc, Kölesd, Mezőkomárom,
Ozora, Pálfa, Pincehely,
Sárszentlőrinc, Siójut,
Simontornya, Sióagárd,
Szabadhídvég, Szekszárd,
Tolnanémedi
14.KEHOP-1.5.0-15-
2016-0007
Záportározók építése a Baranya
csatorna vízgyűjtőjén
A beruházás keretében komplex hasznosítású
tározó épül a Baranya csatorna baloldali völgyében
hossztöltéses kialakítással, amelynek célja az árvízi
biztonság növelése, a víztartalékolás és öntözővíz
biztosítása.
Magyarhertelend,
Magyarszék
15.KEHOP-1.5.0-15-
2015-00003
Záportározó építési program -
Vas és Zala megye
A beruházás átfogó célja a dombvidéki vízgazdálkodás
feltételeinek javítása a helyi igényeknek és
adottságoknak megfelelően. Ennek keretében
elsődleges cél a dombvidéki területeken a csapadékvíz
helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, lefolyás
lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának
egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek
együttes megteremtésével.
A beruházás célja továbbá a völgyfenéki települések
árvízi biztonságának növelése, a víz okozta károk
megelőzése, illetve csökkentése záportározókkal
a tapasztalt helyi vízkár események figyelembevételével.
Kőszegdoroszló, Ják,
Rábagyarmat, Rönök,
Szakonyfalu, Zalatárnok,
Murarátka
16.KEHOP-1.5.0-15-
2015-00001
Séd-Nádor-Gaja vízrendszer
rehabilitációja I. ütem
A beruházás keretében a Fehérvárcsurgói-tározó
kapacitás bővítése: völgyzárógát átépítése, kereszttöltés
építése, oldaltöltés átépítése, fenékszigetelés
bővítése, fenékleürítő műtárgy átépítése, vízlebocsátó
műtárgy átépítése, vészárapasztó átépítése, tározótér
rendezése, erdei út megemelése, partvédelem
kialakítása, Gaja ősmeder kiépítése, Gaja VII. bukó
átépítése, gátőrház felújítása és korszerűsítése, a tározó
kapacitásbővítéséhez kapcsolódó monitoring és
üzemirányítási rendszer kialakítása valósul meg.
Fehérvárcsurgó,
Kincsesbánya, Bakonynána
17.KEHOP-1.3.0-15-
2015-00008
Jászsági vízgazdálkodási
rendszer rekonstrukciója I. ütem
A beruházás keretében
1. töltésfejlesztés,
2. töltésállékonyság helyreállítása és növelése, szivárgási
veszteségek csökkentése,
3. burkolatépítés a töltéskoronán,
4. töltéstartozékok pótlása,
5. csatornakotrás,
6. mederprofil stabilizálás,
7. övcsatornák rekonstrukciója,
8. műtárgyfejlesztés, műtárgy rekonstrukció,
9. eszközbeszerzés,
10. segédberendezések beszerzése, kiépítése,
11. üzemirányítási rendszer létrehozása, monitoring
kutak létesítése
valósul meg.
Kisköre, Pély, Tiszasüly
18.KEHOP-1.5.0-15-
2016-00006
Váli-völgy vízrendezési feladataiA beruházás keretében
1. mederrendezés,
2. fenntartó utak kialakítása,
3. műtárgy rekonstrukció, műtárgyépítés,
4. mederben lévő műtárgyak rekonstrukciója,
5. oldalműtárgyak rekonstrukciója,
6. új műtárgyak építése,
7. hidak rekonstrukciója, új híd építése,
8. tározók építése,
9. vizes élőhely rendszer kialakítása,
10. erózió elleni védelem,
11. növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása,
12. monitoring rendszer fejlesztése
valósul meg.
Baracska, Besnyő, Kajászó,
Ercsi, Alcsútdoboz, Felcsút,
Óbarok, Vál, Tabajd, Csabdi,
Mány, Gyúró, Martonvásár
19.KEHOP-1.4.0-15-
2015-00003
VTT Hullámtér rendezése
az Alsó-Tiszán
A beruházás keretében a Tiszán új partbiztosítások
építése és meglévő partbiztosítások megerősítése,
valamint a Maros folyón a ferencszállási kanyarulat
rendezése a kanyarulat átvágásával, kisvízi mederrézsű
biztosításának helyreállítása, középvízi mederrézsű
biztosításának kiépítése, vízoldali töltésrézsű biztosítása
valósul meg.
Ferencszállás, Maroslele,
Klárafalva, Algyő, Baks, Makó,
Hódmezővásárhely, Szentes
20.KEHOP-1.3.0-15-
2016-00013
Felső-dunai mellékág-
rendszerek árvízvédelme és
vízpótlása I. ütem.
A beruházás célja a Felső-Duna (1850-1809
folyókilométer) árvízlevezető képességének javítása,
a korábban csak ideiglenes jelleggel megépített
szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek
hosszú időtávra is megfelelő átalakítása, fejlesztése,
amelynek során biztosítani kell a Duna folyam főmeder
és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának
a javítását is.
Rajka, Dunakiliti, Dunasziget,
Kisbodak, Dunaremete, Lipót,
Ásványráró
21.KEHOP-1.4.0-15-
2016-00014
VTT Hullámtér rendezése
a Közép-Tiszán
A beruházás keretében
1. árvédelmi töltések áthelyezése Tiszapüspökinél és
Martfűnél, a Vezsenyi-kanyar rendezésének részeként,
2. a vezsenyi és tiszajenői nyárigátak rendezése,
3. a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd környezetében
művelési ágváltással járó beavatkozások a hullámtéren,
valamint árapasztó vápák kialakítása
valósul meg.
Martfű, Szolnok, Tiszajenő,
Tiszaug, Tiszaföldvár, Vezseny,
Besenyszög
22.KEHOP-1.4.0-15-
2016-00018
Rába-völgy projekt, a térség
árvízvédelmének kiépítése
A projekt célja a Rába-völgyi komplex vízgazdálkodási
fejlesztések egy összehangolt, elfogadott fejlesztési
koncepciójának a kidolgozása, amely illeszkedik a Víz
Keretirányelvhez, az árvízi kockázatok felméréséről
értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i
2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez
és a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz.
Az árvízi kockázat mérséklése érdekében a tervezett
beavatkozások biztosítják a meglévő árvízvédelmi
szakaszok egyenszilárdságának megteremtését
a jogszabályi előírások mértékéig, a védművek előírás
szerinti kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, és a medrek
vízlevezető képességének javítását az ökológiai
szempontokat figyelembe véve. Az árvízvédelmi
beavatkozások tartalmaznak árvízvédelmi
támfalmagasítást, töltésfejlesztést (magasítást és
megerősítést), töltés-áthelyezést, és a hullámtér
áteresztőképességének javítását.
Sárvár, Körmend,
Szentgotthárd,
Vasszentmihály,
Csákánydoroszló, Csörötnek,
Rábagyarmat, Ikervár, Vasvár,
Sótony, Molnaszecsőd,
Ostffyasszonyfa,
Csönge, Kenyeri, Pápoc,
Kemenesszentpéter,
Marcaltő, Győr
23.KEHOP-1.4.0-15-
2016-00015
Esztergom árvízvédelmének
fejlesztése I. ütem
A beruházás a Duna jobb parti 01.14 Tát-Esztergomi
árvízvédelmi öblözetben található 01.01 Tát-Esztergomi
árvízvédelmi szakasz Esztergom Város árvízvédelmét
ellátó védműrendszerének (Esztergomi gátőrjárás)
újragondolását és a meghatározott irányok mentén
történő fejlesztését tűzi ki célul. A tervezett fejlesztés
során a védvonal a jogszabályban meghatározott
biztonsági szintek elérésével valósul meg az árvízi
kockázatkezelési, nagyvízi mederkezelési, ökológiai és
a Víz Keretirányelv céljaival összehangolt módon.
Esztergom
24.KEHOP-1.5.0-15-
2016-00008
Szombathely és a környező
települések árvízi védelmét
szolgáló dozmati víztározó
megépítése
A beruházás elsődleges célja a dombvidéki területeken
a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés,
lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások
vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási
lehetőségek együttes megteremtésével. További
cél a völgyfenéki települések árvízi biztonságának
növelése, víz okozta károk megelőzése, csökkentése
a Szombathely és a környező települések árvízi védelmét
szolgáló dozmati víztározó építésével és az Arany patak
0+000-13+050 kilométerszelvények közötti szakaszának
mederrendezésével.
Szombathely, Sé, Torony,
Dozmat, Bucsu, Sorkikápolna,
Sorkifalud, Zsennye
[7]
25.
26.
27.KEHOP-1.4.1.Duna-menti árvízvédelmi beruházások VisegrádonA beruházás keretében:
1. Visegrád városközponti területén
mobilfalas védműszakasz kiépítése,
2. Apátkúti-patak medrében támfalas, illetve mobilfalas védmű kiépítése,
3. a meglévő árvízvédelmi töltés földművének fejlesztése
(a 11. számú főút Esztergom felőli szakaszának 200 m-es hosszúságú bevédésével),
4. a 11. sz. főút Apátkúti-patakon átvezető hídjának felújítása,
5. mobilgát elemek tárolására szolgáló tárolóépület megépítése, valósul meg
Visegrád

2. melléklet a 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági engedélyezési, egyszerű bejelentési és tudomásulvételi eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[8]

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. az 1-18. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 277. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 277. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Beiktatta a 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.11.19.

[4] Beiktatta a 708/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.12.16.

[5] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2020.09.11.

[6] Módosította a 708/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.12.16.

[7] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 15. § b)-c) pontja. Hatályos 2020.09.11.

[8] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 116. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék