28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1-5. melléklet tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím és a 8-11. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím, valamint a 12. és 13. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 47/2004. ESZCSM rendelet) 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A (4) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel a törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt ügyeleti tevékenységbe csak abban az esetben vonható be, ha a törzsképzési időszakra előírt sürgősségi gyakorlatot teljesítette."

(2) A 47/2004. ESZCSM rendelet 12/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Tutora javaslata alapján a törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt szakképzésének szakirányán belül ügyeleti tevékenységbe abban az esetben vonható be, ha a törzsképzési időszakra előírt gyakorlatból három hónapot teljesített."

2. Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosítása

2. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: 4/2008. EüM rendelet) 3. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)

"m) az irányelv 5.1.1-5.1.4. pontja a Bizottság 2016/790 felhatalmazáson alapuló határozata (2016. január 13.) szerint."

3. § (1) A 4/2008. EüM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 4/2008. EüM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 4/2008. EüM rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 4/2008. EüM rendelet 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 4/2008. EüM rendelet 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

4. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: 16/2010. EüM rendelet) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakképzés vonatkozásában a szakképzési grémiumok felsorolását, az egyes szakképzési grémiumokhoz tartozó alap szakképesítéseket, valamint az egyes szakképzési grémiumok legkisebb létszámát a 4. melléklet tartalmazza. A ráépített szakképzések esetében önálló szakképzési grémium létrehozásáról, vagy az adott szakképesítéshez tartozó feladatoknak valamely alapszakképesítéshez történő rendeléséről az egyetemek a helyi képzési adottságoknak megfelelően jogosultak dönteni."

(2) A 16/2010. EüM rendelet 9. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az országos szakképzési grémiumok működtetésével kapcsolatos feladatokat az ENKK kijelölése alapján rotációs rendszerben az egyetemek látják el.

(10) Az országos szakképzési grémiumok működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására - az országos szakképzési grémium kijelölt tagjainak javaslata alapján - az ENKK 5 évre bízza meg a kiválasztott egyetemet. Az ötéves megbízás elteltét követő 15 napon belül az országos szakképzési grémium kijelölt tagjai ismételten javaslatot tesznek az ENKK részére azzal, hogy az az egyetem, amelynek megbízatása megszűnik, a megszűnést követően közvetlenül nem jelölhető ki újra."

5. § A 16/2010. EüM rendelet 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelettel megállapított 4. melléklet szerinti szakképzési grémiumokat az egyetemek 2016. október 30-ig hozzák létre, és tagjaikról - legkésőbb a létrehozást követő 30 napon belül - tájékoztatják a minisztert és az ENKK-t."

6. § A 16/2010. EüM rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § A 16/2010. EüM rendelet 19. § (2) bekezdésében a "bizottság elnöke" szövegrész helyébe a "bizottság elnöke és az ENKK elnöke" szöveg lép.

4. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

8. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: 12/2011. NEFMI rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Összeférhetetlen a szakmai kollégiumi elnöki és alelnöki tisztséggel, ha a tag kormánytisztviselő, állami tisztviselő vagy egészségügyi szakmai köztestület elnöke."

5. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

9. § Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: 63/2011. NEFMI rendelet) 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

6. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

10. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 22/2012. EMMI rendelet) 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A 12. melléklet tartalmazza azon, a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet, valamint a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján megszerzett képesítéseket, amelyek valamely, e rendelet szerinti szakképesítésnek megfeleltethetők."

11. § A 22/2012. EMMI rendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A belgyógyászati angiológia ráépített szakképesítés esetében 2017. december 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére

a) a szakképzés tartalmával megegyező kompetenciabővítő továbbképzést elvégzett személy, vagy

b) az adott szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy.

A szakvizsgára jelentkezéskor az egyetem a képzési program teljesítésének igazolása helyett azt tanúsítja, hogy az érintett személy által korábban teljesített kompetenciabővítő továbbképzés tartalmában és a megszerzett ismeretanyag tekintetében megfeleltethető a belgyógyászati angiológia szakképzés során elsajátítható tevékenységeknek, vagy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik."

12. § (1) A 22/2012. EMMI rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) A 22/2012. EMMI rendelet 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(3) A 22/2012. EMMI rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(4) A 22/2012. EMMI rendelet 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

13. § A 22/2012. EMMI rendelet 12. § (12) bekezdésében a "külföldön töltött" szövegrész helyébe a "szakképzés megkezdése előtt teljesített" szöveg lép.

7. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

14. § (1) A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 23/2012. EMMI rendelet) 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(2) A 23/2012. EMMI rendelet 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

8. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása

15. § Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

"b) az egészségügyi szolgáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati viszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, valamint szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, egészségügyi tevékenységet végző természetes személyre,"

9. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú melléklet "A) Az orvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"

(1) 2012-ig

(2) 2013-tól

(3) 2017. október 1-jéig az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást ("stazHpodyplomowy")."

2. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú melléklet "B) A szakorvosi oklevelek általános megnevezései, kibocsátó szervei Magyarországon valamint az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"

(1) 2013. januártól."

3. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú melléklet "C) Az egyes szakorvosi szakképesítések megnevezései Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

4. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú melléklet "D) A háziorvosi oklevelek megnevezései Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

5. A 4/2008. EüM. rendelet 1. számú melléklet "E) A háziorvosi szakképesítés megnevezései Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 4/2008. EüM. rendelet 2. számú melléklet "A) Az általános ápolói oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2. A 4/2008. EüM. rendelet 2. számú melléklet "B) Az ápolói szakképesítés megnevezései Magyarországon és az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

3. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 4/2008. EüM. rendelet 3. számú melléklet "A) A fogorvosi oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2. A 4/2008. EüM. rendelet 3. számú melléklet "B) Az egyes szakfogorvosi oklevelek megnevezései, valamint kibocsátó szervei Magyarországon és az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

3. A 4/2008. EüM. rendelet 3. számú melléklet "C) A fogorvosi szakképzettség megnevezése Magyarországon és az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

4. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 4/2008. EüM. rendelet 4. számú melléklet "A) A szülésznői oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2. A 4/2008. EüM. rendelet 4. számú melléklet "B) A szülésznői szakképesítés megnevezése Magyarországon és az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

5. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

A 4/2008. EüM. rendelet 5. számú melléklet "A) A gyógyszerész oklevelek megnevezései, kibocsátó szervei, valamint a képesítést kísérő igazolások Magyarországon és az egyes tagállamokban" pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

6. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

"4. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez

A támogatott szakképzés szakképzési grémiumai

AB
1.GrémiumMinimum létszám
- elnökön felül -
egyetemenként
2.Aneszteziológia és intenzív terápia2
3.Arc-, állcsont- és szájsebészet2
4.Belgyógyászat2
5.Bőrgyógyászat2
6.Csecsemő- és gyermekgyógyászat2
7.Érsebészet2
8.Rehabilitációs medicina2
9.Foglalkozás-orvostan2
10.Fül-orr-gégegyógyászat2
11.Gasztroenterológia2
12.Geriátria2
13.Gyermek- és ifjúságpszichiátria2
14.Gyermeksebészet2
15.Háziorvostan2
16.Hematológia2
17.Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostanországos
18.Idegsebészet2
19.Igazságügyi orvostan2
20.Infektológia2
21.Kardiológia2
22.Klinikai genetika2
23.Klinikai onkológia2
24.Megelőző orvostan és népegészségtan2
25.Mellkassebészet2
26.Nefrológia2
27.Neurológia2
28.Nukleáris medicina2
29.Ortopédia és traumatológia2
30.Orvosi laboratóriumi diagnosztika2
31.Orvosi mikrobiológia2
32.Oxyológia és sürgősségi orvostan2
33.Patológia2
34.Plasztikai és égés-sebészetországos
35.Pszichiátria2
36.Radiológia2
37.Repülőorvostanországos
38.Reumatológia2
39.Sebészet2
40.Sugárterápia2
41.Szemészet2
42.Szívsebészet2
43.Szülészet-nőgyógyászat2
44.Transzfuziológia2
45.Tüdőgyógyászat2
46.Urológia2
47.Szakfogorvos2
48.Szakgyógyszerész2
49.Szakpszichológus2

"

7. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 63/2011. NEFMI rendelet 1. melléklet 4. pont 4.35. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT)

"4.35. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika) (BSc)"

2. A 63/2011. NEFMI rendelet 1. melléklet 4. pontja a követlező 4.54. ponttal egészül ki:

(LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT)

"4.54. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosi kutatólaboratóriumi analitika) (BSc)"

3. A 63/2011. NEFMI rendelet 1. melléklet 5. pont 5.27. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT)

"5.27. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (képalkotó diagnosztika)

(BSc)"

4. A 63/2011. NEFMI rendelet 1. melléklet 6. pont 6.20. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA SZAKMACSOPORT)

"6.20. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (optometria) (BSc)"

5. A 63/2011. NEFMI rendelet 1. melléklet 10. pont 10.19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT)

"10.19. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (képalkotó diagnosztikai analitika) (BSc)"

6. Hatályát veszti a 63/2011. NEFMI rendelet 1. melléklet

a) 4. pont 4.36 alpontja,

b) 5. pont 5.28 alpontja,

c) 6. pont 6.20. alpontja,

d) 10. pont 10.20 alpontja.

8. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 22/2012. EMMI rendelet 1. melléklet 1. Szakorvosi alap szakképesítések pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABCD
Szakképzés megnevezéseKépzési időTörzsképzési
idő
Szakgyakorlati
idő)
"8.7. Rehabilitációs medicina60 hó24 hó36 hó"

2. Hatályát veszti a 22/2012. EMMI rendelet 1. melléklet 2. Szakorvosi ráépített szakképesítések pontjában foglalt táblázat 40. sora.

9. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

A 22/2012. EMMI rendelet 2. melléklet 7. pontjában a "Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás" szövegrész helyébe a "Rehabilitációs orvoslás" szöveg lép.

10. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

A 22/2012. EMMI rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

(AB
1.Ráépített szakorvosi szakképesítés
megnevezése
Azon szakorvosi alap szakképesítések
megnevezése, amelyek együttes megléte
esetén az A oszlop szerinti ráépített
szakképesítésnek megfeleltethető)
"14.Gyermek radiológiaCsecsemő- és gyermekgyógyászat,
radiológia"

11. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

1. A 22/2012. EMMI rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.A szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés
megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az
orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek
továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM
rendelet szerint megszerezhető képesítés
E rendelet szerint megszerezhető
szakképesítés)
"8.RehabilitációRehabilitációs medicina"

2. A 22/2012. EMMI rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat a következő 9-12. sorral egészül ki:

(AB
1.A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész
és klinikai szakpszichológus szakképesítés
megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM
rendelet szerint megszerezhető képesítés
E rendelet szerint megszerezhető
szakképesítés)
"9.Mozgásszervi rehabilitációRehabilitációs medicina
10.Orvosi rehabilitáció (rehabilitációs
szakterület megnevezésével)
Rehabilitációs medicina
11.E rendelet szerint megszerezett orvosi
rehabilitáció (mozgásszervi) képesítés
Rehabilitációs medicina
12.E rendelet szerint megszerezett Fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás képesítés
Rehabilitációs medicina"

12. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 18-21. sorral egészül ki:

(ABC
1.Licenc megnevezéseLicenc típusaKépzési idő)
"18.Reumatológiai ultrahangbeavatkozási12 hónap
19.Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang
diagnosztika
specializációs12 hónap
20.Felnőtt transtorakális echokardiográfiaspecializációs12 hónap
21.Felnőtt transoesophagealis echokardiográfiaspecializációs12 hónap"

13. melléklet a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelethez

A 23/2012. EMMI rendelet 2. melléklete a következő 17-20. ponttal egészül ki:

"17. REUMATOLÓGIAI ULTRAHANG

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel: reumatológia szakképesítés.

2. A licenc típusa: beavatkozási.

3. A képzés időtartama: 12 hónap.

4. A képzési program

4.1. alapképzés: 3 hónap reumatológiai UH licenc képzésre akkreditált helyen,

4.2. szakmaspecifikus képzés: 9 hónap (3 hét elmélet, 8 hónap és egy hét gyakorlat) minősített reumatológiai UH licenc helyen (minimum két reumatológiai ultrahang elméleti és gyakorlati oktatásban jártas oktató és reumatológiai UH vizsgálatra alkalmas minimum két UH készülék)

5. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

5.1. Az ultrahang és a mozgásszervi ultrahang diagnosztika története

5.2. Az ultrahang diagnosztika fizikai alapjai, ultrahanggal kapcsolatos technikai, technológiai ismeretek

5.3. Biztonságosság, az ALARA (As Low AS Reasonable) elv ismertetése

5.4. Az ultrahang készülék és a vizsgálófej használata, a B-mód, a Doppler kép optimalizálásának lehetőségei

5.5. A mozgásszerveket alkotó szövetek ultrahang képe

5.6. Az ultrahangvizsgálat során előforduló műtermékek ismerete

5.7. Standard mozgásszervi ultrahangvizsgálat végzésének menete, a kapott kép értékelése

5.8. Váll, könyök, csukló, kézkisízületek, csípő, térd, boka, lábkisízületek, ritkán vizsgált ízületek (temporomandibularis, sternocostalis, sternoclavicularis etc.) standard ultrahangvizsgálata

5.9. Ultrahangvizsgálat során az ízületben ábrázolható, illetve felismerhető patológiás elváltozások: synovitis, ízületi folyadékgyülem, synoviális hypertrophia, bursitis, ízületi szalag elváltozások, szabad ízületi testek, degeneratív ízületi és meniscus elváltozások, hyalin-és rostos porc defektusok, posztoperatív ízületi elváltozások, ortopédiai fém, kerámia, műanyagok felismerése, csonteróziók, ízületi kristály depozitumok

5.10. Ultrahangvizsgálat során az ízület körüli szövetekben ábrázolható, illetve felismerhető patológiás elváltozások: periarticularis cystosus képletek, ganglionok, tenosynovitis, paratenonitis, ínszakadások, tendinopathia, tendinosis, ín szubluxációk, posztoperatív, lágyrész elváltozások, izomelváltozások (myositis, sérülések) alagút szindrómák, enthesitis, enthesopathia, lágyrész kalcifikáció, osszifikáció, idegen testek, ízület körüli kristálydepozitumok, lágyrésszel és csonttal összefüggő tumorok

5.11. Ízületi és lágyrész ultrahang-vezérelt aspiráció, injekciózási technika

5.12. Ultrahang pontrendszerek ismertetése: synovitis, enthesitis, tenosynovitis, rheumatoid erózió. Méret meghatározás ínszakadás, izomsérülés esetén

5.13. Ultrahang alkalmazása a reumatológiában: indikációk és korlátok

5.14. Újabb ultrahang technikai ismeretek ismerete: 4D, panoráma ultrahang, szonoelastographia és kontrasztanyagos mozgásszervi ultrahang

5.15. Képek értékelése, dokumentálása, leletezés, további képalkotó vizsgálatok indikációja, radiológiai konzílium szükségessége

6. A vizsgára bocsátás feltételei: összesen 300 UH vizsgálat igazolt teljesítése.

7. A megszerzett licenc birtokában végezhető tevékenységek köre: reumatológiai ultrahang végzése és lelet kiadása

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. Képzés személyi feltétele: Ultrahangos tapasztalattal és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező reumatológus, mint tutor, aki 5 évente részt vesz akkreditált reumatológiai ultrahangos kurzuson, vagy ezek szervezésében, vagy azokon előadásokat tart.

8.2. Tárgyi feltételek:

8.2.1. alkalmas ultrahang készülék (ennek típusa szerepeljen a leleten)

8.2.2. archiválási lehetőség.

18. SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel: szülészet nőgyógyászat szakképesítés

2. Licenc típusa: specializációs

3. A képzés időtartama: 12 hónap

4. Képzési program

4.1. Az egyetemek Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáin szervezett 5 napos SzülészetiNőgyógyászati Ultrahang-Diagnosztikai Tanfolyam

4.2. A Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság által akkreditált laboratóriumokban 1 hónapos továbbképzés, valamint

4.3. Licencszel rendelkező szülész nőgyógyász szakorvos által vezetett, II-III progresszivitású szintű Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályok Ultrahang Laboratóriumban 11 hónapos képzés

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma

5.1. Az ultrahangvizsgálatok elméleti alapjai, 2D, 3D, Color Doppler technika

5.2. A női kismedence (húgyhólyag, uterus, endometrium, ováriumok, stb.) szonoanatómiája

5.3. Koraterhességi ultrahangvizsgálat (intra-, extrauterin-, heg-, cervicalis terhesség, petezsák, szikhólyag, embryo, elválasztó burok, koraterhességi pathológiás állapotok)

5.4. Terhesség alatti szűrővizsgálatok, genetikai tanácsadás

5.5. Első trimeszteri ultrahangvizsgálat, lepény-, köldökzsinór-, magzatvíz-, magzat, méhszáj szonoanatómiája

5.6. Magzati paraméterek mérése, terhességi kor megállapítása

5.7. Második - harmadik trimeszteri ultrahangvizsgálat

5.8. Magzati szív ultrahangvizsgálata

5.9. Szülészeti- nőgyógyászati keringésvizsgálat

5.10. Magzati fejlődési rendellenességek, pathológiás terhességek felismerése

5.11. Ultrahang-vezérelt invazív intrauterin beavatkozások ismerete

5.12. Nőgyógyászati megbetegedések ultrahangvizsgálata

5.13. Nőgyógyászati onkológiai megbetegedések ultrahangvizsgálata

5.14. Protokollok, beleegyező nyilatkozat, leletezés jogi megítélés

6. A vizsgára bocsátás feltételei

6.1. a 4.1., 4.2., 4.3. pontban leírt továbbképzések teljesítése

6.2. licencvizsgával rendelkező tutor felügyelete alatt önállóan végzett és dokumentált 500 szülészeti és 200 nőgyógyászati ultrahangvizsgálat

6.3. részvétel a Magyar Szülészeti- Nőgyógyászati Ultrahang Társaság kongresszusain, vagy hazai- nemzetközi ultrahang témájú továbbképzéseken

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenység

7.1. szülészeti- nőgyógyászati- és nőgyógyászati onkológiai szűrő- és diagnosztikus ultrahangvizsgálatok végzése,

7.2. szonográfusok szakmai felügyelete

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. A képzés személyi feltétele: a képzésben résztvevő oktató szülészetinőgyógyászati ultrahang- diagnosztikai licencszel és legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szülész- nőgyógyász szakorvos lehet.

8.2. A képzés tárgyi feltétele: egyetemi klinikák, a MSZNUT által akkreditált vagy II-III progresszivitási szintű Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályok Ultrahang Laboratóriumai.

19. FELNŐTT TRANSTORAKÁLIS ECHOKARDIOGRÁFIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel:

1.1. kardiológiai szakképesítés,

1.2. csecsemő és gyermekkardiológiai szakképesítés, vagy

1.3. aneszteziológia és intenzív terápia szakképesítés.

2. Licens típusa: specializációs

3. A képzés időtartama: 12 hónap

4. Képzési program: A képzésre jelentkező echockardiográfiás laboratóriumban licenc vizsgával rendelkező tutor felügyelete mellett elvégez legalább 800 vizsgálatot, azokról részletes leletet ír, véleményt nyilvánít a betegségről és a további teendőkről.

5. A képzés és a vizsga szakmai tartalma:

5.1. A vizsgára be kell küldeni 180 olyan vizsgálati leletet az elvégzett 800-ból, melynek során 2-dimenziós, M-mód, pulzatilis és folyamatos hullámú valamint színes - Doppler vizsgálatok történnek, ezeket kiegészítve a Doppler Tissue Imaging, a Strain Imaging, illetve 3-dimenziós vizsgálatokkal. A leletezés kiterjed a strukturális, funkcionális (billentyű funkciók, szívüregi systoles és diastoles funkciók) értékelésére, és a kapott adatokból számítható hemodinamikai paraméterek közlésére is. A leletnek tartalmaznia kell egy leíró részt pontos adatokkal, választ a vizsgálat kérésekor feltett kérdésre, a kapott nem várt eredményeket és egy véleményt is, javaslatokat a további teendőkkel kapcsolatban.

5.2. A vizsgán a gyakorlatban meg kell vizsgálni egy beteget, részletes leletet írni, amelynek van egy leíró része, amely tartalmazza a szükséges számításokat, a véleményt és instrukciókat a további teendőkről.

5.3. Az ultrahang technika fizikai alapjaival, a gép beállításaival, valamint a különböző kórképek vizsgálatával kapcsolatos 30 kérdésből álló teszt kitöltése.

5.4. 15 kérdésből álló videó-teszt, ahol a látott képpel vagy clippel kapcsolatos kérdésekre kell válaszokat adni.

6. A vizsgára bocsátás további feltételei: részvétel legalább 2 credit-pontos echokardiográfiás kurzuson.

7. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre:

7.1. Szívbillentyűhibák vizsgálata, a stenosis, vagy regurgitáció súlyosságának megítélése: area számítások, gradiensek, regurgitációk quantifikálása, sz.e. műtéti indikáció felállítása

7.2. A bal kamra systoles és diastoles funkció vizsgálata

7.3. Ischaemiás szívbetegség vizsgálata - falmozgászavarok elemzése

7.4. A szívinfarctus mechanikai szövődményeinek vizsgálata

7.5. A szívizom betegségek, köztük a ritka kardiomiopátiák vizsgálata

7.6. DCM esetén asnyncronia mérések, a szívelégtelenségben használatos, a súlyossági fokot megadó és a prognosztikus paraméterek meghatározása

7.7. A jobb szívfél vizsgálata

7.8. A bal pitvar és a jobb pitvar vizsgálata-annak morfológiai és funkcionális paramétereinek elemzése.

7.9. A nagy artériák és a nagy vénák morfológiai és funkcionális vizsgálata

7.10. Congenitalis szivhibák vizsgálata, súlyosságuk megítélése

7.11. Emboliaforrás keresés a szívben (tumorok, thrombusok, vegetációk)

7.12. Az infectiv endocarditis és szövődményeinek vizsgálata

7.13. A Szöveti Doppler és a Strain technikák ismerete és lehetőség szerint alkalmazása

7.14. A szívburok és betegségeinek vizsgálata. A szivtumorok és más intracardialis terimék vizsgálata.

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. A képzés személyi feltételei: Echokardiográfiás licencszel és 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező kardiológus, mint tutor, aki 5 évente részt vesz legalább 3 creditpontos Echocardiográfiás kurzuson, vagy ezek szervezésében, vagy azokon előadásokat tart.

8.2. A képzés tárgyi feltételei:

8.2.1. echokardiográfiás készülék (ennek típusa szerepeljen a leleten) 2-7 Mhz közti transducerrel

8.2.2. lehetőség EKG regisztrálásra

c) archiválási lehetőség

d) előny a strain és 3D-lehetőséget is tartalmazó softver.

20. FELNŐTT TRANSOESOPHAGEALIS ECHOKARDIOGRÁFIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. aneszteziológia és intenzív terápia szakképesítés,

1.2. kardiológiai szakképesítés esetén, felnőtt transtorakális echocardiográfia licenc vizsga megléte, vagy

1.3. csecsemő és gyermekkardiológus szakképesítés esetén, felnőtt transtorakális echocardiográfia licenc vizsga megléte

2. Licenc típusa: beavatkozási

3. A képzés időtartama: minimum 6 hónap.

4. A képzési program: olyan echockardiográfiás laboratóriumban vagy műtőben megszerzett gyakorlat, ahol a jelölt egy TEE licenc vizsgával rendelkező tutor felügyelete mellett elvégez legalább 150 vizsgálatot, azokról részletes leletet ír, véleményt nyilvánít a betegségről, és a további, illetve a műtőben az aktuális teendőkről.

5. A képzés és a vizsga szakmai tartalma:

5.1. A képzés alatt a jelöltnek gyakorlatot kell szereznie a vizsgálat lefolytatásáról, ismernie kell annak indikációit, kontraindikációit, a vizsgálat lefolytatásának menetét, be kell tudni állítani a nemzetközi standardnak megfelelő metszeteket, értékelnie kell a talált eltéréseket, majd véleményt kell mondania és javasolnia kell a vizsgálat eredményéből adódó egyéb vizsgálatokat illetve terápiás megoldásokat.

5.2. A leletnek tartalmaznia kell egy leíró részt pontos adatokkal, választ a vizsgálat kérésekor feltett kérdésre, az esetleg talált (nem várt) eredményeket, és egy véleményt, javaslatokat a további teendőkkel kapcsolatban.

5.3. A vizsgán értékelni kell a beküldött leleteket (50 részletes lelet elküldése a vizsgáztató központba legalább két héttel a vizsga előtt az elvégzett 150 vizsgálatból).

5.4. A vizsgán meg kell vizsgálni egy beteget, a vizsgáztató kérésére különböző metszeteket be kell tudni állítani, quantifikálni kell az eltéréseket, stb. Ezt követően erről részleletes leletet írni, és a szükséges teendőkkel kapcsolatban is javaslatot tenni.

5.5. 30 kérdésből álló teszt kitöltése.

5.6. Video teszt, amely egy-egy képet vagy videót mutat különböző betegségekről, és ezzel kapcsolatos kérdéseket kell megválaszolni.

6. A vizsgára bocsátás további feltételei: részvétel legalább 2 credit-pontos echokardiográfiás kurzuson.

7. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre:

7.1. Szívbillentyűhibák vizsgálata, a stenosis, vagy regurgitáció súlyosságának megítélése: area számítások, gradiensek, regurgitációk quantifikálása

7.2. A bal kamra systoles és diastoles funkció vizsgálata

7.3. Ischaemiás szívbetegség vizsgálata - falmozgászavarok

7.4. A szívinfarctus mechanikai szövődményeinek vizsgálata

7.5. A szívizom betegségek, köztük a ritka kardiomiopátiák vizsgálata

7.6. DCM esetén asnyncronia mérések, a szívelégtelenségben használatos, a súlyossági fokot megadó és a prognosztikus paraméterek meghatározása

7.7. A jobb szívfél vizsgálata

7.8. A bal pitvar és a jobb pitvar vizsgálata-annak morfoligiai és funkcionális paramétereinek elemzése.

7.9. A nagy artériák és a nagy vénák morfológiai és funkcionális vizsgálata

7.10. Congenitalis szivhibák vizsgálata, súlyosságuk megítélése

7.11. Emboliaforrás keresés a szívben (tumorok, thrombusok, vegetációk)

7.12. Az infectiv endocarditis és szövődményeinek vizsgálata

7.13. A Szöveti Doppler és a Strain technikák ismerete és alkalmazása

7.14. A szívburok és betegségeinek vizsgálata

7.15. A szívtumorok és más intracardialis terimék vizsgálata

7.16. A szívműtőben preoperativan a dg- megerősítése, pontosítása, segítség a szívsebésznek a műtéti típus kiválasztásában, postoperativan az eredmény értékelése

7.17. Nem szívműtétek alatti intraoperativ TEE során a bal kamra funkció követése, az adódódó problémák időben történő észlelése, korrekciós javaslat (hasi műtétek, mellkasi műtétek kapcsán szívbeteg műtétek során)

7.18. Intervenciók kapcsán (fülcse-zárás, ASD-zárás, TAVI, stb.) az intervenció vezérlésében való részvétel, ezzel az intervenció segítése (hol van az intervenciós katéter, transseptalis szúrás vezérlése, az eredmények lemérése, stb.)

7.19. A TEE licenc birtokában intraoperativ TEE vizsgálatok, illetve intervenciók során a echos-vezetés (guiding) is végezhető.

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. A képzés személyi feltételei: TTE és TEE licencszel és minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező kardiológus, mint tutor, aki 5 évente részt vesz legalább 2 creditpontos Echocardiográfiás kurzuson, vagy ezek szervezésében, vagy azokon előadásokat tart.

8.2. A képzés tárgyi feltételei: echokardiográfiás készülék (ennek típusa szerepeljen a leleten), multiplan transoesophagealis transducer (előny a három-dimenziós)."

Tartalomjegyzék