341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet

az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II. 2. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Érintettség esetén vesz részt:]

"f) a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően:

fa) a földvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,

fb) több járási hivatal illetékességi területét érintő esetben a földvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal,

fc) Pest megyében a több járási hivatal illetékességi területét érintő esetben a földvédelmi feladatkörében eljáró Budakeszi Járási Hivatal,

fd) a fővárosban a több fővárosi kerületi hivatal illetékességi területét érintő esetben a földvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala;"

2. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fönyr.) 14. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés a) pontja alapján a járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha]

"g) a bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló földhasználati szerződés szerinti földhasználó személye a bíróság jogerős döntésével változott meg."

(2) A Fönyr. 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (2) bekezdés g) pontjában foglalt esetben a bejegyzett földhasználónak a nyilvántartásból való törlését a bíróság döntése szerinti földhasználó bejegyzésével egyidejűleg kell elvégezni. A bejelentési adatlaphoz mellékelni kell azt a jogerős bírósági ítéletet, amely a földhasználó személyében bekövetkezett változást igazolja."

3. § A Fönyr.

a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) előírása" szövegrész helyébe a "2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) előírása",

b) 14. § (2) bekezdés f) pontjában az "átvezetésre." szövegrész helyébe az "átvezetésre, vagy"

szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Fönyr. 14. § (2) bekezdés e) pontjában a "vagy" szövegrész.

3. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 14/A. §-a.

4. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Előkr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet (a továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, kivéve, ha az adás-vételi szerződés szerinti vevő az állam, mint első helyen álló elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza."

(2) Az Előkr. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése során a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat alatt a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó, a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot kell érteni."

7. § Az Előkr. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Amennyiben több települési önkormányzat hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre az adás-vételi szerződés, a kifüggesztésnek azonos napon kell megtörténnie."

8. § Az Előkr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A jegyző az adás-vételi szerződést a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját.

(1a) Ha a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

(1b) Ha a Földforgalmi tv. 21. § (4) bekezdése alapján a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek az elfogadó jognyilatkozaton rögzítenie kell annak tényét, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, és az azon szereplő aláírást saját kezű aláírásának ismerte el."

9. § Az Előkr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére a 2-4. §-ban foglaltakat a 7. §-ban és a 9-11. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy az eladó alatt a haszonbérbeadót, a vevő alatt a haszonbérlőt, az adás-vételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést, a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdése alatt pedig a Földforgalmi tv. 49. § (1) bekezdését kell érteni.

(2) Amennyiben a haszonbérleti szerződéshez térképi kimutatás is tartozik, azt a közzétételi kérelemhez a haszonbérleti szerződésekkel együtt csatolni kell."

10. § Az Előkr. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

(2) A jegyző a haszonbérleti szerződést a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott 15 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a levétel napját.

(2a) Amennyiben a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le."

11. § (1) Az Előkr. 13. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató a következő adatokat tartalmazza: a szerződésben szereplő]

"da) földrészlet (földrészletek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág, területnagyság, tulajdoni hányad,"

(2) Az Előkr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tájékoztatónak a kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (2) bekezdésben foglalt adatokat - a földügyért felelős miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető elektronikus űrlapon, jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével - az (1) bekezdésben meghatározott napon megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek (a továbbiakban: működtető szervezet). Az elektronikus tájékoztató mellékleteként a hirdetményi úton közölt szerződés nem küldhető meg, illetve az a tájékoztatóval együtt nem tehető közzé."

12. § Az Előkr. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 2. § (1) és (1a) bekezdését, 3. § (4) és (4a) bekezdését, 5. § (1), (1a) és (1b) bekezdését, 6. § (1) és (2) bekezdését, 11. § (1), (2) és (2a) bekezdését a MódR. hatálybalépésének napján vagy azt követően közzétett vagy közölt adásvételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni."

13. § Az Előkr.

a) 3. § (4) bekezdésének második mondatában az "a kifüggesztés időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3)" szövegrész helyébe az "a kifüggesztés időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 21. § (3)",

b) 1. melléklet I. pont 3. alpontjában az "adás-vételi szerződések példányszáma." szövegrész helyébe az "adás-vételi szerződések példányszáma, pótlapok száma.",

c) 2. melléklet I. pont 4. alpont a) pontjában a "szerződések példányszámának megjelölése," szövegrész helyébe a "szerződések példányszámának, pótlapok oldalszámának megjelölése,",

d) 2. melléklet I. pont 4. alpont b) pontjának nyitó szövegrészében a "földet érintőn" szövegrész helyébe a "földet érintően",

e) 2. melléklet I. pont 4. alpont b) pontja bb) alpontjában a "kitöltött közlemény" szövegrész helyébe a "kitöltött közzétételi közlemény",

f) 3. melléklet címében a "kerülő közlemény" szövegrész helyébe a "kerülő közzétételi közlemény"

szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az Előkr.

a) 8. §-a,

b) 11. § (4) bekezdése.

5. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. § A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 5. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okiratként nem fogadható el a végzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány hiányában kiállított igazolás."

16. § (1) Az Fr. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell]

"a) az adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben értékesítésből nettó árbevétele származott és a szervezet vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az éves értékesítése - az eladott mező- és erdőgazdasági áruk beszerzési értékével és a közvetített mező- és erdőgazdasági szolgáltatások értékével csökkentett - nettó árbevételének több mint a fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott,"

(2) Az Fr. 6. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

"(3a) Az állam vagy önkormányzat 100%-os tulajdonában álló - törvény alapján kizárólagos állami feladat vagy az önkormányzat kötelező feladatának ellátására létrehozott - szervezet esetében a (3) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozat helyett a tulajdonosi joggyakorló arra vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni, hogy az adott szervezet az állam, illetve az önkormányzat 100%-os tulajdonában áll, ezért a Földforgalmi tv. 5. § 19. pont a) pont ac) alpontja szerinti feltételt nem kell vizsgálni. A (3) bekezdés c) pontja szerinti okirattal vagy a (3) bekezdés d) pontja szerinti igazolással a szervezet valamely vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének kell rendelkeznie.

(3b) A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. §-a szerinti átalakulással létrejött szervezet esetében a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak meglétét a jogelőd és jogutód szervezet vonatkozásában is vizsgálni kell."

17. § Az Fr. 3. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése feltételeinek fennállását a járási hivatal helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti."

18. § Az Fr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező változást - a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével - a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a járási hivatalnak, a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon. A bejelentés adattartalmát az 5. melléklet határozza meg."

19. § (1) Az Fr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A földművesnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem adattartalmát a 6. melléklet határozza meg. A földművesnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét nem kell megindokolnia."

(2) Az Fr. 14. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A járási hivatal hivatalból törli a földművest a nyilvántartásból, ha utóbb megállapításra kerül, hogy]

"b) a földművesnek a tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga, vagy használati joga a nyilvántartásban szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, vagy a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a földműves az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent be."

(3) Az Fr. 14. § (5) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

[A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben]

"bc) a ba) és bb) pontban foglalt eset kivételével a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzése valamely feltétele megszűnésének megállapítását"

[követő 30 napon

belül kell törölni a földművest a nyilvántartásból.]

20. § (1) Az Fr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem adattartalmát a 6. melléklet határozza meg. A mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét nem kell megindokolnia."

(2) Az Fr. 15. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A járási hivatal hivatalból törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból, ha utóbb megállapításra kerül, hogy]

"ab) a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga, vagy használati joga az adatlapon szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, vagy a mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően szűnt meg, feltéve, hogy a mezőgazdasági termelőszervezet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a 14. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem jelent be."

21. § Az Fr.

a) az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel

b) a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel

egészül ki.

22. § Az Fr.

a) 12. § (6) bekezdésében a "földműves, mezőgazdasági termelőszövetkezet, illetve" szövegrész helyébe a "földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve",

b) 14. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "az ingatlan-nyilvántartásba" szövegrész helyébe az "az ingatlan-nyilvántartásból"

szöveg lép.

6. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

23. § A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) a következő 36/A. §-sal egészül ki:

"36/A. § Telekalakítási eljárás során a birtokösszevonási cél a telekcsoport újraosztás esetén valósul meg, amennyiben az eljárást megelőzően a tulajdonos tulajdonát képező és egymástól távol elhelyezkedő földrészletek

a) egy helyrajzi számon,

b) közvetlenül egymás mellé, vagy

c) út, árok, csatorna közbeékelődésével egymás mellé

kerülnek kialakításra."

24. § A Statútum rendelet 40. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak"

25. § A Statútum rendelet

a) 36. § (5) bekezdés e) pont ed) alpontjában a "telek-határrendezés" szövegrész helyébe a "telekhatárrendezés",

b) 4. melléklet B) táblázat A:2 mezőjében a "birtok összevonási" szövegrész helyébe a "birtokösszevonási", a "változás előtti területnél." szövegrész helyébe a "változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából kialakítandó utakat."

szöveg lép.

7. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKTM rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E rendelet alkalmazásában kérelmezőnek kell tekinteni:

a) az Fkbt. 12/F. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérelmet benyújtó tulajdonostársat,

b) az Fkbt. 9/E. § (5) bekezdése szerinti tulajdonostársat,

c) ha az e rendelet hatálybalépésének időpontjáig, vagy azt követően az a) és b) pont szerinti kérelmező tulajdoni hányada más személy részére került átruházásra vagy más személyre átszállt, a megosztási eljárásban az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonost (a továbbiakban: jogutód), amennyiben az (5) bekezdés szerinti jogutódként a kérelmét fenntartja, vagy nem nyilatkozik."

(2) Az OKTM rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a jogutód az ingatlan-nyilvántartásból nem állapítható meg, akkor az eljárás folytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak."

27. § Az OKTM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás (a továbbiakban: megosztási eljárás) olyan egyesített eljárás, amely a következő sorrendben magába foglalja]

"b) - szükség esetén - a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárást,"

28. § Az OKTM rendelet 4. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A megosztási eljárásban a járási hivatal feladata:]

"f) mezőgazdászi helyszínelés, ha szükséges a művelési ág változásának átvezetése a g) pontban meghatározott határidőig,

g) a megosztási eljárással összefüggő feladatok ellátásához szükséges, elektronikus úton teljesítendő adatszolgáltatás a 6. § (4) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 8. napig, mely adatszolgáltatás kiterjed a megosztással érintett földrészlet tekintetében

ga) a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: földmérő) és jogi szolgáltató részére különösen a kérelmek, az Fkbt. 9/E. § (4) bekezdése szerinti határozatok, az ingatlan-nyilvántartási adatok, a földmérési munkarészek és a mezőgazdászi helyszínelésről készült jegyzőkönyv másolatának, valamint

gb) a jogi szolgáltató részére a ga) alpontban foglaltakon túl a földhasználati nyilvántartásból a földhasználati lap részleges szemle-másolatának, valamint a használati megosztásról szóló megállapodás másolatának szolgáltatására,"

29. § Az OKTM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a mezőgazdászi helyszínelés során az adott földrészlet művelési ága tekintetében eltérés tapasztalható és az érintett terület valószínűsíthetően az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény (a továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozik, akkor a járási hivatal belföldi jogsegély keretében megkeresi az erdészeti hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, hogy az érintett terület az Evt. szerinti mely területnek felel meg.

(2) Ha az adott földrészleten belül az összefüggő erdő terület a 400 m2 területnagyságot eléri, akkor azt önálló földrészletté kell alakítani. E földrészletek az önálló földrészletté alakítást megelőzővel egyező arányban továbbra is a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában maradnak, kivéve, ha a tulajdonosok ettől eltérő tulajdoni arányok kialakítására teljes körű egyezséget kötnek."

30. § (1) Az OKTM rendelet 15. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[Az egyezségi meghívóban ismertetni kell:]

"j) a (7) bekezdésben foglaltakat."

(2) Az OKTM rendelet 15. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Egy kérelmező esetén a jogi szolgáltatónak ki kell kérnie a kérelmező tulajdonos nyilatkozatát arról is, hogy szándékozik-e teljes körű egyezséget kötni. A teljes körű egyezség kialakításának szándéka a teljes körű egyezség kialakítására vonatkozó határidő alatt bármikor visszavonható. A nyilatkozat tartalmáról, vagy az esetleges visszavonásról a jogi szolgáltató elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt és a földmérőt.

(10a) Egy kérelmező esetén teljes körű egyezség hiányában az eljárás a 22-23. §-ban foglaltak szerint folytatódik."

(3) Az OKTM rendelet 15. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) A késedelmesen benyújtott (1) bekezdés, illetve a 16. § (1) bekezdése szerinti egyezséget tartalmazó okirat esetében, valamint a (12) bekezdésben meghatározott befogadó nyilatkozat hiányában a megosztási eljárás az Fkbt. 12/H. § szerinti sorsolással és a 2. § (1) bekezdés f)-g) pontjában meghatározott eljárásokkal folytatódik és fejeződik be."

31. § (1) Az OKTM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Teljes körű egyezség jön létre, ha a kérelmezők egyezséget kötnek a kérelmet elő nem terjesztő tulajdonostársakkal is, valamint ha az összes tulajdonostárs benyújtotta kérelmét és egyezséget kötnek. A teljes körű egyezségre - a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az egyezségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

(2) Az OKTM rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Teljes körű egyezség esetén a járási hivatal nem hoz a 11. § (1) bekezdés szerinti határozatot."

32. § Az OKTM rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a sorsolás során az Fkbt. 9/C. § (6) bekezdésében meghatározott területi minimumot (a továbbiakban: területi minimum) nem éri el a kérelmező tulajdoni hányadának megfelelő terület nagysága és az (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodást sem köt, akkor a kérelmező tulajdoni hányadát a többi területi minimumot el nem érő kérelmezővel együtt új önálló - területi minimumot meghaladó - osztatlan közös tulajdonban álló földrészletként, az utolsó kiosztásra került földrészletet követően kell kialakítani.

(6) Ha az (5) bekezdés szerint kialakítandó új önálló földrészlet nem haladja meg a területi minimumot, akkor ezen tulajdoni hányadokat a visszamaradó földrészlethez kell rendelni."

33. § Az OKTM rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A földmérő a bemutatást követő 15 napon belül az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges bemutatási jegyzőkönyvet és a földmérési dokumentációt átadja a jogi szolgáltatónak, amelyet a jogi szolgáltató a kérelemmel és okirattal együtt benyújt a járási hivatalhoz. Amennyiben a kiosztási sorrend sorsolással került megállapításra, úgy a földmérő a bemutatási jegyzőkönyvet és a földmérési dokumentációt a járási hivatalnak nyújtja be."

34. § Az OKTM rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A változásvezetési eljárás - a tulajdoni lap széljegyzésével - a 22. § (5) bekezdése szerinti záradékolást követő munkanapon, a záradékolt változási vázrajz, valamint a

a) 15. § (1) bekezdés és 16. § (1) bekezdés szerinti esetben az okiratok és az ingatlan-nyilvántartási kérelem,

b) 15. § (18) bekezdés szerinti esetben az ott meghatározott okirat és ingatlan-nyilvántartási kérelem,

c) 17. § (1) bekezdés szerinti esetben sorsolási jegyzőkönyv - illetve annak mellékletei -

alapján indul meg."

35. § Az OKTM rendelet a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § A 4. § (1) bekezdésének g) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a járási hivatal az Fkbt. 9/C. § (1) bekezdése szerinti sorsolási jegyzőkönyv másolatát is biztosítja a földmérő és a jogi szolgáltató részére."

36. § Az OKTM rendelet

a) 1. § (5) bekezdésében a "már" szövegrész helyébe az "a 6. § (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételének időpontjában",

b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "mezőgazdászi helyszínelést" szövegrész helyébe a "földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal való összehasonlítása céljából végzett helyszíni szemle lefolytatását (a továbbiakban: mezőgazdászi helyszínelés)",

c) 4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "előírásainak" szövegrész helyébe az "előírásainak az út kialakítására vonatkozó",

d) 11. § (5) bekezdésében a "hatályos." szövegrész helyébe a "hatályos, kivéve teljes körű egyezség esetét, amikor a 15. § (12) bekezdés szerinti befogadó nyilatkozat kiállításával egyidejűleg hatályát veszíti, az erre való utalást a határozatnak tartalmaznia kell.",

e) 11. § (7) bekezdés b) pontjában a "15. § (2)" szövegrész helyébe a "15. § (12)",

f) 15. § (5) bekezdés h) pontjában az "eljárásokat (megosztás, kitűzés, bemutatás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés), és" szövegrész helyébe az "eljárásokat (megosztás, kitűzés, bemutatás, ingatlan-nyilvántartási átvezetés),",

g) 15. § (5) bekezdés i) pontjában a "foglaltakat." szövegrész helyébe a "foglaltakat, és",

h) 15. § (12) bekezdésében az "egyezségről, egy kérelmező esetén a (18) bekezdés szerinti okiratról befogadó nyilatkozatot állít ki," szövegrész helyébe az "egyezségről befogadó nyilatkozatot állít ki,",

i) 15. § (15) bekezdésében az "alapján, a (16) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kerül lefolytatásra." szövegrész helyébe az "alapján kerül lefolytatásra.",

j) 21. § (4a) bekezdés nyitó szövegrészében a "használatát" szövegrész helyébe a "használatát - a sorsoláson megjelent kérelmezők kérelmére -",

k) 1. melléklet címében a "kapcsolatos járási hivatal által elvégzett feladatok költségvonzata" szövegrész helyébe a "kapcsolatos, az Fkbt. 12/F. § (3) bekezdése alapján a járási hivatalt megillető költségtérítés",

l) 1. melléklet A) és B) táblázatának 3. sorában a "Keretméréshez szükséges adatszolgáltatás a földmérők részére" szövegrész helyébe az "Adatszolgáltatás földmérők és jogi szolgáltatók részére"

szöveg lép.

37. § Hatályát veszti az OKTM rendelet 15. § (16) bekezdése.

8. Záró rendelkezés

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

Az adatváltozás nyilvántartásba történő átvezetésére irányuló bejelentés tartalma

I. Az adatváltozás átvezetésére irányuló bejelentés benyújtására szolgáló nyomtatványon a bejelentő (földműves, vagy mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet képviseletében eljáró személy) által megadandó tartalmi elemek:

1. A bejelentő adatai változás előtt/változás után:

1.1. A földműves

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

1.2. A mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszáma,

d) székhelye (telephelye).

1.3. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

1.4. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlan, vagy tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog), valamint a jogosultság megszerzésének kezdő időpontjának (év, hó, nap) megjelölése.

2. Nyilatkozat arról, hogy

a) a bejelentésben a bejelentő által feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

b) a cégnek minősülő szervezet esetében az aláírási címpéldányt, illetve az aláírási mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

II. A bejelentés benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. A járási hivatal bélyegzője.

2. A bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Mellékelt okiratok száma.

5. Annak megállapítása, hogy a változás nyilvántartásba vétele megtörtént.

6. Az ügyintéző aláírása."

2. melléklet a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem tartalma

I. A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező (földműves/a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése esetén a kérelmező, vagy mezőgazdasági termelőszervezet/ újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet képviseletében eljáró személy) által megadandó tartalmi elemek:

1. A földműves [a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése esetén a kérelmező]

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

2. A mezőgazdasági termelőszervezet/újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszáma,

d) a székhelye (telephelye).

3. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakóhelye.

II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a járási hivatal által feltüntetendő tartalmi elemek:

1. A járási hivatal bélyegzője.

2. A törlés iránti kérelem érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Mellékelt okiratok száma.

5. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásból való törlés megtörtént.

6. Az ügyintéző aláírása."

Tartalomjegyzék