481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az állami kezességbeváltással, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,

a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 4. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 81. § (2) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a "10032000-01907003" szövegrész helyébe a "1003200001907027" szöveg lép.

2. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 8/D. § (5) bekezdésében a "NAV állami kezességbeváltási folyósítási számlára" szövegrész helyébe a "NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számlára" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "10032000-01907003" szövegrész helyébe a "10032000-01907027" szöveg,

c) 2. számú melléklet 7.2. pontjában a "10032000-01907003" szövegrész helyébe a "10032000-01907027" szöveg

lép.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 32.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § Azt a kormánytisztviselőt, illetve pénzügyőrt, aki 2016. december 31-én a NAV állományába tartozik, és a 2016. december 31-én hatályos szabályok alapján munkaköre ellátására képesítettnek minősül, a 2017. január 1-jén betöltött munkaköre vonatkozásában képesítettnek kell tekinteni."

5. § Az R2. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az R2.

a) 1. § (1) és (1a) bekezdésében a "feladatkörre" szövegrész helyébe a "munkaterületre, illetve ennek hiányában a munkakörcsoportra" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a "jogi és igazgatási" szövegrész helyébe a "jogi" szöveg

lép.

5. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjfizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében a "10032000-01907003" szövegrész helyébe a "10032000-01907027" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében a "10032000-01907003" szövegrész helyébe a "10032000-01907027" szöveg

lép.

6. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A Központi Irányítás ellátja:)

"f) a Magyarország által a kettős adóztatás elkerülése tárgyában más állammal kötött kétoldalú nemzetközi szerződéseken alapuló, a transzferárak kiigazításával kapcsolatos kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatásával összefüggő, továbbá a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény alapján a kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatásával, illetve a választottbírósági eljárással kapcsolatos" (feladatokat.)

9. § Az R3. II. Fejezete a következő 7/A-7/C. alcímmel egészül ki:

"7/A. Szokásos piaci ár megállapítása

10/A. § A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelmek ügyében kizárólag a Központi Irányítás jár el.

7/B. Információ-technológiai tevékenység

10/B. § (1) A Központi Irányítás információ-technológiai feladatokat ellátó munkatársai ellenőrzési eljárás keretében az Art. szerinti általános megbízólevéllel adatmentést, adatelemzést, adatfeldolgozást végezhetnek.

(2) A Központi Irányítás által ellátott (1) bekezdés szerinti tevékenység vonatkozásában az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést követő esetleges hatósági eljárást az adózó adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság folytatja le.

7/C. Általános adójogi tájékoztatási tevékenység

10/C. § Az általános adójogi tájékoztatásra irányuló, ügyfélazonosítást nem igénylő tájékoztatási tevékenység keretében a benyújtott kérelmek vonatkozásában a Központi Irányítás jár el."

10. § Az R3. 35. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Vámellenőrzés - ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést is - lefolytatására - a 62. §-ben meghatározott kivétellel - az a megyei igazgatóság vagy a Repülőtéri Igazgatóság az illetékes, amelynél az ellenőrzéssel érintett árunyilatkozatot vagy az értesítést benyújtották.

(3) Ha az áruátengedést követő ellenőrzés - a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel - által érintett árunyilatkozatokat vagy értesítéseket több területi vámszervnél nyújtották be az áruátengedést követő ellenőrzés lefolytatására

a) a magánszemély lakóhelye, tartózkodási helye, utolsó ismert belföldi lakóhelye;

b) az egyéni vállalkozó, egyéni cég székhelye, telephelye, tevékenysége gyakorlásának helye vagy a vámügyi tevékenységgel kapcsolatos főkönyvei vezetésének helye;

c) a jogi személy, illetve egyéb szervezet székhelye, telephelye, tevékenysége gyakorlásának helye vagy a vámügyi tevékenységgel kapcsolatos főkönyvei vezetésének helye

szerinti területi vámszerv jogosult."

11. § (1) Az R3. 35. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i, 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 173. cikk (3) bekezdéshez kapcsolódó áruátengedést követő ellenőrzés esetén a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(3b) A felettes szerv célszerűségi, szakmai szempontok alapján - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, valamint a (3) bekezdésben foglalt esetekben - az illetékes területi szervet az áruátengedést követő ellenőrzés lefolytatására kijelölheti.

(3c) Ha az illetékesség a (2) és (3) bekezdés alapján nem állapítható meg, a vámellenőrzést az a területi szerv folytatja le, amelynél az ellenőrzés lefolytatható."

(2) Az R3. 35. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében és 2. § (2) bekezdésében meghatározott vámhatósági feladatokat országos illetékességgel az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság látja el."

12. § Az R3. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a vámösszegek megállapítása az áruátengedést követő ellenőrzés vagy felülellenőrzés eredménye, a vámtartozás összegének megállapítása, azok beszedése, könyvelése iránt az áruátengedést követő ellenőrzés esetén az áruátengedést követő ellenőrzést lefolytató szerv, felülellenőrzés esetén a felülellenőrzést lefolytató szerv intézkedik."

13. § Az R3. 54. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Rega. tv.-ben meghatározott adóztatási feladatok végrehajtására elsőfokú adóhatósági jogkörben a következő szervek járnak el)

"a) a megyei (fővárosi) igazgatóságok, illetve azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található a KAVIG,"

14. § Az R3. IV. Fejezete a következő 21/A. alcímmel egészül ki:

"21/A. A mögöttes felelősség érvényesítésével kapcsolatos különös illetékességi szabályok

56/A. § (1) Az Art. 35. § (2) bekezdés b)-i) pontja, valamint (7) bekezdése alapján, kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személlyel szembeni határozatot, valamint az Art. 153. §-a, 153/A. §-a, 156. § (4) bekezdése, 156/F. § (1) bekezdése, 156/G. § (8) bekezdése, valamint a 161. § (5) bekezdése szerinti határozatot - figyelemmel a 81/A. §-ban foglaltakra - az a megyei igazgatóság hozza meg, amely az eredeti adós-adózó adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, kivéve a törvényi kezesség esetét.

(2) A 81/A. §-ban foglaltakra is figyelemmel az Art. 35. § (2) bekezdés a), j) és k) pontja szerinti határozatot a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy, az Art. 35. § (5) bekezdése szerinti határozatot a fióktelep, az Art. 35. § (6) bekezdése szerinti határozatot a kártya tulajdonosa, az Art. 156/A. § (11) bekezdése szerinti határozatot az árverés nyertese, az Art. 156/A. § (12) bekezdése szerinti határozatot a fizetést elmulasztó elektronikus árverező, az Áfa törvény 150. §-a szerinti határozatot a kezes adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság hozza meg."

15. § Az R3. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"58. § Ha a 7. § f) pontja és a 10/A. § szerinti eljárásokban szükséges, az Art. 118. §-a vagy 119. §-a szerinti ellenőrzést, illetve az Art. 132/C. § (2) bekezdésében foglalt valódiságvizsgálatot a KAVIG folytatja le, vagy indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az adózó tekintetében az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóságot. Az ellenőrzést követő hatósági eljárást az ellenőrzést végző szerv folytatja le."

16. § (1) Az R3. 61. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

"c) a halasztott vámfizetés engedélyezése, kivéve, ha a halasztott vámfizetési engedélyt - legalább részben - a Vámkódex 166. cikk (2) bekezdése vagy a 182. cikk (1) bekezdése szerinti engedélyhez tervezik használni;"

(2) Az R3. 61. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

"f) a kötelezettségvállalás engedélyezése,"

17. § Az R3. 63. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kizárólag a KAVIG jár el az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében az illetékügyek kivételével, ide nem értve a soron kívüli adómegállapítás során kiszabott, valamint az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik]

"h) a NAV vezetőjének, szakmai helyetteseinek valamint alkalmazottainak adóügyében;"

18. § Az R3. 24. alcíme a következő 81/A. §-sal egészül ki:

"81/A. § Az 56/A. § szerinti határozatot a KAVIG hozza meg, ha - a törvényi kezesség esetének kivételével - az eredeti adós-adózó adóügyeiben vagy az 56/A. § (2) bekezdésében meghatározottak vonatkozásában a KAVIG rendelkezik hatáskörrel."

19. § Az R3. 98. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 15. §, a 35. §, a 36-42. §, a 61-62. § és a 67. § az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 159. cikkének végrehajtását szolgálja."

20. § Az R3.

a) 7. § e) pontjában a "meghatározott" szövegrész helyébe a "meghatározott, valamint" szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében az "Art. szerinti általános" szövegrész helyébe az "adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art) szerinti általános" szöveg,

c) 35. § (6) bekezdés f) pontjában az "az Európai Parlament és a Tanács az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelete (a továbbiakban: Vámkódex)" szövegrész helyébe a "Vámkódex" szöveg,

d) 35. § (10) bekezdésében a "jóváhagyást" szövegrész helyébe a "hozzájárulást" szöveg,

e) 63. § (1) bekezdésében a "tekintetében az illetékügyek kivételével" szövegrész helyébe a "tekintetében a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével" szöveg,

f) 97. §-ában a "2016. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2017. december 31-ig" szöveg,

g) 98. § (3) és (4) bekezdésében a "rendeletnek való megfelelést szolgálja" szövegrész helyébe a "rendelet végrehajtását szolgálja" szöveg,

h) a 98. § (4) bekezdésében a "35. § (9) bekezdése" szövegrész helyébe a "35. § (13) bekezdése" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R3.

a) 7. § c) pontja,

b) 7. § d) pontjában a "valamint" szövegrész,

c) 54. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "70. §-ban foglalt adózók kivételével," szövegrész, és a

d) 70. §-a.

7. Az Európai Unió jogának való megfelelés

22. § A 12-14. § és a 18. § az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 159. cikkének végrehajtását szolgálja.

8. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § és az 1. melléklet 2017. január 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 6. melléklet I. táblázata a következő 39. ponttal egészül ki:

"(ABCDE)
39.A kijelölt vámszabad
területen épületek,
építmények
építése, az épületek
szerkezetének jelentős
megváltoztatása vagy
azok más célra történő
felhasználása esetén.
A vámszabad terület
kialakításához,
a vámszabad
területen folytatott
tevékenységgel
összefüggésben
a vámfelügyelet
gyakorlásához,
a vámellenőrzés
elvégzéséhez szükséges,
jogszabályban
meghatározott
feltételek
meghatározása
kérdésében.
a) építési,
b) összevont,
c) az engedély
hatályának
meghosszabbítási,
d) használatbavételi,
e) fennmaradási
engedélyezési eljárás
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal megyei adó-
és vámigazgatósága,
Repülőtéri Igazgatósága
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Fellebbviteli
Igazgatósága
"

2. Az R1. 6. melléklet II. táblázata a következő 10. ponttal egészül ki:

"(ABCDE)
10.A kijelölt vámszabad
területen épületek,
építmények
építése, az épületek
szerkezetének jelentős
megváltoztatása vagy
azok más célra történő
felhasználása esetén.
A vámszabad terület
kialakításához,
a vámszabad
területen folytatott
tevékenységgel
összefüggésben
a vámfelügyelet
gyakorlásához,
a vámellenőrzés
elvégzéséhez szükséges,
jogszabályban
meghatározott
feltételek
meghatározása
kérdésében.
a) építési,
b) összevont,
c) az engedély
hatályának
meghosszabbítási,
d) használatbavételi,
e) fennmaradási
engedélyezési eljárás
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal megyei adó-
és vámigazgatósága,
Repülőtéri Igazgatósága
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Fellebbviteli
Igazgatósága
"

2. melléklet a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesítési előírások

1. Adóügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, ingatlannyilvántartási szervező, nemzetbiztonsági szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség;

középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy közszolgálati ügyintéző, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés.

2. Bűnügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági, biztonság- és védelempolitikai szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség

pénzügyi információs munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés.

3. Ellenőrzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzseri, matematikusi, alkalmazott matematikusi szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői vagy mechatronikai technikusi vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

belső ellenőrzési feladatok munkaterületen: a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott végzettségek;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, közszolgálati ügyintéző szakképesítés.

4. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, nemzetközi kapcsolatok szakértői, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, emberi erőforrások, andragógiai (művelődésszervező), levéltáros szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/ vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, könyvelés és adózás szakterületen szerzett vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés,

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) vagy segédlevéltárosi vagy ügykezelői szakképesítés.

5. Tervezési, elemzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés.

6. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség;

Analitikai feladatok munkaterületen: középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint mérnökasszisztensi, vagy vegyipari szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés

7. Végrehajtási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy közszolgálati ügyintéző, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés.

8. Beruházási, ellátási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, anyagmérnöki, faipari mérnöki, építőmérnöki, könnyűipari mérnöki, logisztikai mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, energetikai mérnöki, műszaki menedzseri, logisztikai menedzseri szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó-és vámtanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű, vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés;

Közbeszerzési feladatok munkaterületen: a fent meghatározottakon túl közbeszerzési referensi szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari, elektronikai, bőrdíszműves végzettség; ruhaipari technikusi végzettség;

középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés.

9. Biztonsági munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, rendészeti, nemzetbiztonsági, honvédelmi és katonai, informatikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai, villamosmérnöki, építőmérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói, biztonságszervezői szakképesítés, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés.

10. Humánigazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai (személyügyi szervező vagy munkavállalási tanácsadó szakirány) szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés

11. Pénzügyi, számviteli munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint társadalombiztosítási vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés.

12. Egyéb munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

Kommunikációs feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, kommunikáció és médiatudományi szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, rajz- és vizuális kommunikáció szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés;

Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi kapcsolatok szakértő, nemzetközi igazgatási szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett szakfordító és tolmács szakképzettség;

Különös hatáskörbe tartozó feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés;

Tanácsadói feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatásszervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

Szabálytalansági koordinációs munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, nemzetközi igazgatási, igazgatásszervezői szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség, középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy protokoll ügyintézői szakképesítés, utazásügyintézői részszakképesítés.

13. Informatikai munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

14. Egészségügyi munkakörcsoport a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett egészségtudományi szakképzettség, pszichológiai, általános orvosi, fogorvosi, valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügyi szakterületen szerzett szakképesítés, vagy pszichológiai szakterületen szerzett emelt szintű akkreditált szakképesítés

15. Kulturális, üdültetési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, andragógiai, informatikus könyvtárosi, kommunikáció és médiatudományi, turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, rekreáció-szervezési és egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai, zeneművészeti szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, zeneművészeti végzettség, középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi vagy élelmezésvezetői, vagy élelmezési menedzseri vagy vendéglátó és idegenforgalmi menedzseri, vagy szállodai portás-recepciósi vagy segédkönyvtárosi, vagy segédlevéltárosi és ügykezelői, vagy sportszervezői vagy kiadványszerkesztői vagy műtárgyvédelmi munkatársi vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés.

16. Képzési, oktatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai, pedagógiai, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, pedagógus, modern filológia képzési ágban szerzett szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú közgazdasági végzettség, középfokú végezettség, valamint munkaügyi vagy oktatásszervezői vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés.

17. Szakmai értékelő, elemző munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vám szaktanácsadói vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:

középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés"

Tartalomjegyzék