Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet

a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

Az állami kezesség feltételei

1. §

(1) Az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben, valamint e rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén készfizető kezességet vállal a központi költségvetés terhére a lakáscélú ingatlan építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig (a továbbiakban: garantált hitelrész). Az állami kezességvállalás mértéke a garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség 100%-a.

(2) Az állami kezességvállalással biztosított hitelt házastársak, élettársak, valamint gyermeket nevelő egyedülálló személyek vehetik igénybe, ha:

a)[1] a hitelkérelem benyújtásakor a házastársak vagy az élettársak egyike sem töltötte be a 35. életévét, illetve a gyermeket nevelő egyedülálló személy nem töltötte be a 35. életévét,

b) megfelelnek a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2)-(4) bekezdésében, valamint 12. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott feltételeknek,

c) a házastársak vagy az élettársak legalább egyike, illetve a gyermeket nevelő egyedülálló személy az R. 1. §-a (4) bekezdésének 7. pontjában meghatározott támogatott személy,

d)[2] a kölcsönszerződésben hozzájárulnak ahhoz, hogy a kezességvállalás feltételeinek ellenőrzése érdekében, a kezességvállalással érintett állomány meghatározása céljából, továbbá a kezesség beváltása esetén a mellékletben meghatározott személyes adataikat és a hitelre vonatkozó adatokat a hitelintézet továbbítsa a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár részére, ahol az adatokat az kezességvállalással nyújtott kölcsön teljes visszafizetéséig kezelik.

(3) Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a házastársak vagy az élettársak a kölcsön adósai legyenek és a hitelcél szerinti ingatlanban közös tulajdonjogot szerezzenek, illetve a gyermeket nevelő egyedülálló személy a kölcsön adósa legyen és a hitelcél szerinti ingatlanban tulajdonjogot szerezzen. A hitelcél szerinti ingatlanban kizárólag a házastársak, vagy az élettársak, vagy a gyermeket nevelő egyedülálló személy, valamint gyermekeik szerezhetnek tulajdonjogot.

(4) A gyermek fogalmánál az R. szerinti meghatározást kell figyelembe venni.

(5) A hitelcél szerinti ingatlan vételára, új lakás építése vagy vásárlása esetén pedig a telekár nélkül számított általános forgalmi adót tartalmazó építési költsége vagy vételára (a továbbiakban együtt: az ingatlan vételára) nem haladhatja meg:

a) Budapesten és megyei jogú városokban használt lakás esetén a 12 millió forintot, új lakás esetén a 15 millió forintot,

b) más településeken használt lakás esetén a 8 millió forintot, új lakás esetén a 12 millió forintot.

(6)[3] A kölcsön felvételénél a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adós(ok) mellett adóstárs az adós(ok) a Polgári Törvénykönyv szerint meghatározott közeli hozzátartozója lehet.

(7) Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy vagy elvált és nincs élettársa.

(8) Az egyedülálló személy, illetve az élettársi kapcsolatban élők e családi állapotuk fennállásáról írásban nyilatkoznak a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek.

(9) Az állami kezességvállalás (2)-(8) bekezdésben meghatározott igénybevételi feltételeinek meglétét a folyósító hitelintézet - a hiteligénylő által benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok alapján - köteles ellenőrizni. Az R.-ben foglalt feltételekre történő hivatkozások esetén az ellenőrzésnél az R.-ben meghatározottak szerint kell eljárni.

2. §

(1) Az állami készfizető kezességvállalás további feltétele, hogy

a)[4] a nyújtott kölcsön teljes összege nem haladhatja meg a hitelcél szerinti ingatlan vételárának, új lakás vásárlása vagy építése esetén pedig a telekárral együtt számított általános forgalmi adót tartalmazó vételárának vagy építési költségének 70%-át,

b)[5] a nyújtott kölcsön fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti ingatlan hitelbiztosítéki értékét a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletnek megfelelően készített és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott hitelbiztosítéki értékmegállapítási szabályzat alapján határozták meg,

c) az adós(ok), illetve adóstársak hitelképessége jövedelmi helyzetüket is figyelembe véve a kölcsön teljes összegére vonatkozóan - a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint - fennáll,

d)[6]

e)[7] a kölcsönt forintban nyújtják és a törlesztése is csak forintban történhet, árfolyamkockázatot a kölcsönt igénybe vevő nem visel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel teljesül abban az esetben is, ha a hitelintézet egy jelzálog-hitelintézet útján - a jelzálog-hitelintézet jóváhagyott értékmegállapítási szabályzata alapján - határozza meg az ingatlan hitelbiztosítéki értékét.

(3) Lakásépítéshez és új lakás vásárlásához nyújtott kölcsön esetén a garantált hitelrész összegének meghatározásánál figyelembe vehető a hitelcél szerinti, fedezetül szolgáló ingatlan várható hitelbiztosítéki értéke.

(4) A hitelintézet a kölcsönszerződésben rögzíti a garantált hitelrész összegét és annak arányát a teljes kölcsönösszegen belül.

(5) A garantált hitelrész összegét a fedezetül szolgáló, hitelcél szerinti ingatlan hitelbírálatkor megállapított hitelbiztosítéki értéke alapján kell meghatározni. Az ingatlan hitelbiztosítéki értékének futamidő alatt történő változása nem érinti a garantált hitelrész összegét.

3. §

(1)[8] Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a kölcsön teljes hiteldíjmutatójának mértéke kisebb, mint a kölcsönt nyújtó hitelintézet által állami kezességvállalás nélkül, forintban, kamattámogatás szempontjából azonos feltételekkel nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíjmutatója. Amennyiben a kölcsön támogatott és nem támogatott kölcsönrészekből áll, az egyes kölcsönrészekre vonatkozó teljes hiteldíjmutatónak kisebbnek kell lennie, mint a hitelintézet által az adott kölcsönrésszel azonos feltételekkel, de állami kezességvállalás nélkül nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíjmutatója.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott teljes hiteldíj mutató a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet alapján számított, a hitelintézet nyilvános tájékoztatójában meghatározott teljes hiteldíj mutatót jelenti.

4. §[9]

5. §

(1) Az állami kezességvállalás időtartama a garantált hitelrész első folyósítási napjától a felvett kölcsön és járulékai visszafizetéséig, illetve az állami kezesség beváltásáig áll fenn.

(2) A kölcsön törlesztése során a 2. § (4) bekezdése szerinti arány megtartása mellett csökken a garantált hitelrész összege.

(3)[10] A hitelintézet a negyedévet követő hónap 20. napjáig elektronikus úton tájékoztatja a Magyar Államkincstárt a garantált hitelrészek negyedév végén fennálló állományáról, valamint e kölcsönök számáról. A hitelintézet az első adatszolgáltatási kötelezettség előtt értesítést küld a Magyar Államkincstárnak, ahol adatszolgáltatóként a nyilvántartásba felvételre kerül és azonosítót kap. A Magyar Államkincstár a jelentkező hitelintézeteknek az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül megküldi az adatszolgáltatás részletes eljárási szabályait tartalmazó, honlapján közzétett információk elérhetőségéről szóló tájékoztatást.

A kezességvállalási díj

6. §[11]

(1) A hitelfelvevő az állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat köteles fizetni, amit kérésére a hitelintézet meghitelez. A garantált hitelrész folyósított hányadára számított kezességvállalási díj összegét a hitelintézet - a garantált hitelrész folyósítási napját követő hónap 5. napjáig - átutalja a központi költségvetés részére a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01034004 Különleges bevételek számlára.

(2) Amennyiben a hitelfelvevő nem kéri a kezességvállalási díj meghitelezését, egy összegben megfizetheti a díj összegét a hitelintézet részére. A hitelintézet e hitelek esetében is az (1) bekezdésben meghatározott időpontban utalja át a kezességvállalási díj összegét a központi költségvetés részére.

(3) A díj mértéke a garantált hitelrész - kezességvállalási díj nélkül számított - összegének 2%-a.

(4)[12]

(5) A kezességvállalási díj hitelintézet által történő meghitelezése esetén a díj összege növeli az állami kezességvállalással biztosított garantált hitelrész összegét, illetve mértékét.

A kezesség érvényesítése

7. §

(1) Az adós nem teljesítése esetén a hitelintézet a hitel felmondását megelőzően belső szabályai szerint felszólítja az adóst a tartozás rendezésére.

(2)[13] Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, vagy a véglejáratkor a kölcsönt az adós még nem fizette teljesen vissza, a hitelintézet a hitelszerződés lejáratát, illetve - amennyiben az korábbi - annak felmondását követő 180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait az állami adóhatóságnál. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A hitelintézet az állami kezesség beváltását az adóhatóságnál kezdeményezheti a melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával a 10032000-01907027 NAV Állami kezesség beváltás folyósítási számla ellenében.

(3) Deviza alapú hitelek esetében az állami kezességvállalással érintett követelés forint ellenértékét a devizában meghatározott követelésnek a kezességvállalás érvényesítésének napján érvényes, a hitelintézet által alkalmazott deviza-eladási árfolyam alapján kell meghatározni.

(4)[14] Az állami kezesség beváltásánál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. A beváltás iránti kérelmet elutasítja, ha a hitelintézet eljárása a kölcsönnyújtásnál nem felelt meg e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(5)[15] A beváltott kezesség - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 44. §-ának (4) bekezdésére - a hitelfelvevő állammal szembeni kötelezettségévé válik.

(6)[16] Az érvényesített kezességekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Magyar Államkincstárt félévente tájékoztatja.

Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2005. február 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott hitelkérelmekre kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelethez[17]

[18]
Igénylőlap az állami kezesség beváltásához
hitelintézet megnevezése
I. Az adós(ok) adatai
1.Családi és utóneve, születési családi és utóneve: ......................................................................................................................................................................................................................
2.Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................................................
3.Lakhelye/székhelye: ...........................................................................................................................................................................................
4.Adóazonosító jele: ..............................................................................................................................................................................................
5.Bankszámlaszáma: ............................................................................................................................................................................................
Az állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés alapján
II. A kölcsön
1.A kezesség jogszabályi alapja: .........................................................................................................................................................................
2.A szerződés száma: .............................................................................................................................................................................................
3.A szerződés kelte:.................................................................................................................................................................................................
4.A garantált hitelrész összege: ............................................................................................................................................................................
5.A kezességvállalási díj összege: ........................................................................................................................................................................
6.A kezességvállalási díj megfizetésének módja (hitelintézet meghitelezte, vagy a hitelfelvevő egy összegben megfizette):
.................................................................................................................................................................................................................................
7.A kölcsön teljes összege: ....................................................................................................................................................................................
8.A hitelcél szerinti ingatlan vételára: .................................................................................................................................................................
9.Új lakás építése vagy vásárlása esetén a telekárral együtt számított, általános forgalmi adót tartalmazó építési költség vagy vételár:....................................................................................................................................................................................................................
10.A hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értéke: .........................................................................................................................
11.A hitelcél szerinti lakásingatlan címe, helyrajzi száma: ........................................................................................................................
12.A kölcsön lejárata: ........................................................................................................................................................................................
13.A kölcsön lejártakor/felmondásakor vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre felszámított kamat és kezelési költség összege az egyes elemeket külön feltüntetve: ............................................................................................
14.Az igénylőlap benyújtásakor fennálló vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre felszámított kamat és kezelési költség összege az egyes elemeket külön feltüntetve: ............................................................................................
15.A kölcsön lejártakor/felmondáskor érvényes, a kölcsönszerződésben foglalt kamat napi összege: ............................................
III. Az állami kezességbeváltás adatai
1.Az állami kezességbeváltás jogosultja:......................................................................................................................................................
2.A kezességbeváltás jogosultjának pénzforgalmi bankszámla száma: ...............................................................................................
3.Az átutalandó kezesség összege (a tőke, a kölcsön lejártakor/felmondáskor érvényes kamat és kezelési költség, továbbá azok együttes összege, a napi kamat mértéke és kezdő időpontja): ...................................................................................................
4.A kezességbeváltás indoka: .........................................................................................................................................................................
IV. Mellékletek
1.Kölcsönszerződés és annak mellékletét képező dokumentumok másolata
2.Kölcsönszerződés-módosítások és annak mellékletét képező dokumentumok másolata
3.A biztosítékokról szóló szerződések és mellékletek másolata
4.A biztosítékok módosításának indokai
5.A biztosítékokból történt megtérülés tényét és összegét igazoló dokumentum, megtérülés hiányában a bank nemleges nyilatkozata
6.Óvadéki szerződés esetén az óvadéki szerződés, annak hiányában a hitelintézet nemleges nyilatkozata
7.A kölcsönszerződés felmondását igazoló irat és/vagy a kölcsönszerződésben meghatározott utolsó törlesztőrészlet, illetőleg egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint az azok kézbesítését igazoló irat
8.A szerződés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történő felszólítás
9.A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
10.A hitelképesség- és fedezetvizsgálat dokumentumai
11.Az 1. § (2)-(8) bekezdésében meghatározott feltételeket igazoló okiratok, dokumentumok másolata
Kelt: ................................................, ..... év ..... hó ..... nap
P. H.
…………………………………..
igénylő"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 235/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.11.02.

[2] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 396. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Megállapította a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[5] Módosította a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 40. § - a. Hatályos 2013.10.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2009.07.01.

[7] Beiktatta a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[8] Megállapította a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2009.07.01.

[10] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (63) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[11] Megállapította a 22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 11. § d) pontja. Hatálytalan 2009.07.01.

[13] Módosította a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[15] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 397. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[16] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[17] Megállapította a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 396-397. §-a, és a 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

Tartalomjegyzék