60/2016. (XII. 29.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. és 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró a honvédelmi miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a), d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 22. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a legfőbb ügyész véleményének a kikérésével -,

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosítása

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Anytv.) szerinti arcképelemző tevékenységet végző szervnek az Anytv. 11. § (4) bekezdésében és 12. § (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai kapcsoló számot kell megadnia."

2. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

2. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: Mfr.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

"b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szolgálatának, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendészeti feladatai keretében végzett közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), valamint a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak szállítására kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített, továbbá a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ rendészeti feladatokat ellátó járműveire,"

3. § (1) Az Mfr. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély)

"c) a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal," (által üzemben tartott gépjárművekre adható.)

(2) Az Mfr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély adható a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát külön jogszabály alapján végző közlekedésbiztonsági szerv által használt gépjárművekre."

4. § Hatályát veszti az Mfr. 4. § (1) bekezdés j) pontja.

3. A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

5. § A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. számú melléklet 1.2.1., 3.1.1., valamint 4.3. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

4. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

6. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet] 64. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételek meglétét bizonyítja, úti okmányába az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a határátkelőhelyen kívül, utólag is köteles bejegyezni a határátlépés tényét, helyét és időpontját, valamint köteles ezzel egyidejűleg a harmadik országbeli állampolgár részére kiállítani a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Schengeni határ-ellenőrzési kódex) VIII. melléklete szerinti formanyomtatványt."

7. § A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a következő 105. §-sal egészül ki:

"105. § E rendelet a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 12. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

8. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: Szr.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó szabálysértési hatóság, valamint a bíróság, továbbá a rendbírságot kiszabó előkészítő eljárást lefolytató szerv a határozatához mellékeli a meghatározott fizetési számlára történő készpénz-átutalási megbízást (a továbbiakban: csekkszelvény). A csekkszelvény tartalmazza

a) szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság esetén

aa) a határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát,

ab) a pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó hatóság megnevezését,

ac) a pénzbírság, a szabálysértési költség és a rendbírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és

ad) a pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság összegét;

b) bíróság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság esetén

ba) az aa) és ad) pontban meghatározott adatokat,

bb) a pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó bíróság megnevezését és

bc) a megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot;

c) az előkészítő eljárást lefolytató szerv által kiszabott rendbírság esetén az a) pont aa) alpontjában meghatározott, valamint az a) pont ab)-ad) alpontjában a rendbírsággal összefüggésben meghatározott adatokat."

(2) Az Szr. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az általános szabálysértési hatóság a bíróság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság végrehajtására folytatott eljárás során a felhíváshoz kitöltött csekkszelvényt mellékel. A csekkszelvény tartalmazza

a) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,

b) a bírósági határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát,

c) a pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és

d) a pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság összegét."

(3) Az Szr. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A bíróság és az általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában az (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bc) alpontjában, valamint az (1a) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésében meghatározott szerv által vezetett célelszámolási számla adatai alapján kell megadni."

9. § Az Szr. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § Ha a 20. § (3) bekezdés c) pontja szerinti közlekedési előéleti pontszám az átadott helyszíni bírság nyomtatványon nem szerepel, arról a kiszabó szerv az elkövetőt utólag tájékoztatja."

10. § Az Szr. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § (1) Az általános szabálysértési hatóság a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés c)-i) pontjában meghatározottak által kiszabott helyszíni bírság végrehajtására folytatott eljárás során a felhívásához kitöltött csekkszelvényt mellékel. A csekkszelvény tartalmazza

a) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,

b) a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány sorszámát,

c) a helyszíni bírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és

d) a helyszíni bírság összegét.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésében meghatározott szerv által vezetett célelszámolási számla adatai alapján kell megadni."

11. § Az Szr. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A lefoglalást végrehajtó szerv elismervényt ad a lefoglalt dologról, ha a lefoglalás birtokban hagyás mellett történt. Az elismervényen fel kell tüntetni a lefoglalt dolog őrzési helyét is."

12. § Hatályát veszti az Szr. 11/A. § (3) bekezdése.

6. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

13. § A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: Szer.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szabálysértési elzárást - kivéve a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 139. § (1a) bekezdés első fordulata és (1c) bekezdése szerinti rendőrségi fogdán történő végrehajtást - a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetésvégrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendeletben meghatározott büntetésvégrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. intézet) kell végrehajtani."

14. § (1) A Szer. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közérdekű munka átváltoztatása esetét kivéve a felhíváshoz kitöltött készpénz-átutalási megbízást (a továbbiakban: csekkszelvény) kell mellékelni. A csekkszelvény tartalmazza

a) a pénzbírságot kiszabó határozat vagy a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát vagy sorszámát,

b) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,

c) a megfizetésre szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és

d) a pénzbírság, helyszíni bírság összegét."

(2) A Szer. 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésben meghatározott szerv által vezetett célelszámolási számla adatai alapján kell megadni."

15. § (1) A Szer. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elővezetési határozatot a szabálysértési hatóság állítja ki, és annak négy példányát az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőri szervnek küldi meg, kivéve, ha az ügyész az elővezetési határozatot hatályon kívüli helyezi. Az elővezetési határozathoz kitöltött csekkszelvényt kell mellékelni, amely tartalmazza

a) a pénzbírságot kiszabó határozat vagy helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát vagy sorszámát,

b) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,

c) a megfizetésre szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és

d) a pénzbírság, helyszíni bírság összegét."

(2) A Szer. 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésben meghatározott szerv által vezetett célelszámolási számla adatai alapján kell megadni."

7. A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

16. § A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: Ver.) 2. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védelmi ellenőrzést végző személynek (a továbbiakban: védelmi ellenőr) jelentkező a védelmi ellenőri felkészítést, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: közös légiközlekedési EU rendelet) Melléklet 11.1.5. pontjára figyelemmel, a légiközlekedésről szóló törvényben meghatározott védelmi háttérellenőrzést követően kezdheti meg."

17. § A Ver. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A védelmi ellenőrök alap- és éves ismeretmegújító képzésére a védelmi ellenőrt foglalkoztatónak tervet kell készítenie. A tervnek alkalmasnak kell lennie a közös légiközlekedési EU rendelet Melléklet 11.2. pontjában megjelölt kompetenciák kifejlesztésére, és tartalmaznia kell az ehhez szükséges tematikát óravázlatokkal és az óraszámok megjelölésével. Az éves ismeretmegújító képzés tervét - az RRI egyetértését követően - a tárgyévet megelőző év november 1-jéig jóváhagyásra meg kell küldeni a légiközlekedési hatóságnak. Az alapképzés tervét a tanfolyam megkezdését megelőzően 10 munkanappal kell az RRI egyetértését követően jóváhagyásra megküldeni a légiközlekedési hatóságnak. Az alapképzés és az éves ismeretmegújító képzés terve tartalmazza a védelmi ellenőrt foglalkoztatónál használt védelmi berendezések kezelésének kiegészítő képzését és a védelmi ellenőr munkahelyi képzését."

18. § A Ver. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"b) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet" (végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

19. § A Ver. 1. melléklet I. pontjában a "Bizottság 185/2010/EU rendelete" szövegrész helyébe a "közös légiközlekedési EU rendelet" szöveg lép.

8. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

20. § Hatályát veszti a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) rész 2. pontja.

9. Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

21. § Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Arr.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben, valamint a minősített adat védelméről szóló törvényben foglalt követelmények érvényre juttatása - így különösen a jogosulatlan hozzáférés és az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának megakadályozása - érdekében intézkedni köteles."

22. § Az Arr.

a) 1. § 2. pontjában, 1. § 3. pontjában, 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 4. § a) és b) pontjában, 5. § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 11. § (2) és (4) bekezdésében az "a központi szerv" szövegrész helyébe az "az arcképelemző tevékenységet végző szerv",

b) 1. § 2. pontjában, 2. § (2) bekezdés záró szövegrészében az "a központi szervnek" szövegrész helyébe az "az arcképelemző tevékenységet végző szervnek",

c) 2. § (1) bekezdésében az "a központi szervtől" szövegrész helyébe az "az arcképelemző tevékenységet végző szervtől",

d) 4. § nyitó szövegrészében, 7. § (1) és (3) bekezdésében, 4. alcím címében, 8. § (1) és (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (2) és (10) bekezdésében az "A központi szerv" szövegrész helyébe az "Az arcképelemző tevékenységet végző szerv",

e) 8. § (3) bekezdésében az "a központi szervhez" szövegrész helyébe az "az arcképelemző tevékenységet végző szervhez",

f) 8. § (5) bekezdésében és 11. § (6) bekezdésében az "a központi szerv" szövegrészek helyébe az "az arcképelemző tevékenységet végző szerv"

szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 8-15. §, a 20-22. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

24. § Ez a rendelet

a) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet és

b) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék