Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 49. alpontjában,

a 2., a 7-16., a 18. és 19. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. és 4. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-g) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 17. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában,

a 20. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 22. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában,

a 23. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet (a továbbiakban: MT rendelet) 27. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A közút nem közlekedési célú igénybevételének feltételeiről szóló hozzájárulásában - a közút állagának védelme, illetve a közúti közlekedés biztonsága érdekében - a közút kezelője előírhatja)

"c) - a községi önkormányzat, az egyház és a Polgári Törvénykönyv szerinti alapítvány, egyesület, valamint a közhasznú szervezet, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezet által szervezett rendezvény kivételével - az igénybevevő óvadékfizetési kötelezettségét a közút területének és közvetlen környezetének takarításával kapcsolatos költségek arányos fedezetéül, ha a használat jellege és mértéke alapján ez indokolt."

(2) Az MT rendelet

a) 27. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "védelme, illetve" szövegrész helyébe a "védelme, környezetének tisztasága, illetve" szöveg,

b) 27. § (3) bekezdés b) pontjában a "végezheti el," szövegrész helyébe a "végezheti el, továbbá" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az MT rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontjában a "továbbá azt, hogy" szövegrész.

2. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (5) bekezdésében, (7) bekezdés nyitó szövegrészében, (7) bekezdés a) és b) pontjában, 3. §-ában, 4. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) és (6) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében, 4. § (4) és (7) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg

lép.

3. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg lép.

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 20. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 21. § (2) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "országos hulladékgazdálkodási hatóságot" szöveg

lép.

5. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2/A. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § d) pontjában, 11. alcím címében, 21. § (1) bekezdésében, 1. melléklet A) Cím 2.4. CsK kód 6-7. karaktere megnevezésű táblázat B:7, B:8 mezőjében, 8. melléklet címében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 18. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási, indokolt esetben a környezetvédelmi" szöveg,

c) 21. § (2) bekezdés b) pontjában a "környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási hatóság" szöveg,

d) 21. § (4) bekezdésében az "a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti országos környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe az "országos hulladékgazdálkodási hatóság" szöveg,

e) 23. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg

lép.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 40. § (8) bekezdésében, 47. § (3) bekezdés f) pontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 48. § (3) bekezdés c) pontjában a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási és a környezetvédelmi" szöveg

lép.

7. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(A gyűjtési, szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:)

"q) a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott - adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül."

(2) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

"8/A. A várható környezeti hatások vizsgálatának nyilvánossága

15/B. § A hulladékgazdálkodási hatóság - annak véglegessé válására tekintet nélkül - nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot és a szakkérdés vizsgálata során kapott állásfoglalást, amelyet olyan eljárásban hozott, amelyben a szakkérdést vizsgáló környezetvédelmi hatóság a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta."

(3) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 7. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében, a) és b) pontjában, (2) és (3) bekezdésében, 12. §-ában, 14. § (2)-(4) és (6) bekezdésében, 15. § (1)-(3) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 5. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

c) 15/A. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási hatóság" szöveg

lép.

8. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (7) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 8. § (2)-(4) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 12. § (1) és (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg

lép.

9. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 10. § (2)-(4) bekezdésében, 11. § (1) és (4) bekezdésében, 12. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 13. § (3), (7) és (8) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában, (5) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (1) és (3) bekezdésében, 25. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 26. § (1) és (2) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg

lép.

10. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. § A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében, 3/A. § (6) bekezdés záró szövegrészében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg lép.

11. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a) 4. § (6) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóságot" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási hatóságot" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében, 11. § (3) és (4) bekezdésében, 14. § (2)-(5) bekezdésében, 16. § (1), (4) és (6) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (2) és (3) bekezdésében, 18/A. § (1) és (2) bekezdésében, 18/B. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 28. és 29. §-ában, 31. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében, 15. § (1) és (5) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

d) 29/A. §-ában a "környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási hatóság" szöveg

lép.

12. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 10. § (3) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 17. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, 19. § (3) és (8) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 23. § (8) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 17. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "környezetvédelmi hatóság az üzemeltetési szabályzatot - a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló KvVM rendelet szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények működési szabályzat jóváhagyására vonatkozó - igazgatási" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási hatóság az üzemeltetési szabályzatot a hulladékgazdálkodási létesítmények működési szabályzat jóváhagyására vonatkozó igazgatási" szöveg,

c) 23. § (4) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében, 28. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg

lép.

13. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 14. § (1)-(3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés záró szövegrészében, (2) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg lép.

14. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 7. § (1) és (4) bekezdésében, 8. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 16. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 17. és 18. §-ában, 19. § (2) bekezdésében, 20. § (1)-(3) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg

lép.

15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő c)-e) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

"c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont vagyonelemek átruházásra és az azokkal kapcsolatos - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/G. § (1) bekezdésében meghatározott - szerződéses jogviszonyokra (a továbbiakban együtt: szerződéses jogviszony),

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződésekre és kötelezettségvállalásokra,

e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és közszolgáltatói alvállalkozók Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek (a továbbiakban: OHKT) való megfelelősége megállapítására"

(terjed ki.)

(2) A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet alkalmazásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő kötelezettségvállalásnak minősül az a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásához kötött kötelezettségvállalás, amely a közszolgáltató számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, valamint a fizetési kötelezettséggel együtt járó, jóváhagyáshoz kötött szerződésmódosítás."

(3) A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 3/A-3/C. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) előzetes jóváhagyása a közszolgáltatás ellátásába bevont vagyonelemekre irányuló olyan szerződéses jogviszony érvényességi feltétele, amelynek célja vagy eredménye az, hogy a vagyonelemmel rendelkezni jogosult vagy a rendelkezési jogosultságot érintően már fennálló jogviszony alanyának személye megváltozik.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott szerződéses jogviszonyt jóváhagyja, ha az

a) hozzájárul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási színvonalának fenntartásához vagy technológiai fejlesztéséhez, innovációjához,

b) nem okozza a közszolgáltatás ellátásának és ezzel összefüggésben a koncessziós jogosultság gyakorlásával összefüggő költségek indokolatlan és egyoldalú növekedését.

(3) A szerződéses jogviszony alanyai az (1) bekezdés szerinti szerződéses jogviszony - a miniszter jóváhagyására tekintettel függő hatállyal történő - létrehozását követő 15 napon belül együttesen kérelmezik a miniszter jóváhagyását az alábbi dokumentumok hiteles elektronikus formában történő benyújtásával:

a) a szerződéses jogviszony érintett feleinek, tárgyának és tartalmának bemutatása,

b) a szerződéses jogviszony okának, jogalapjának és céljának megjelölése,

c) a szerződéses jogviszony hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos összefüggéseinek - különösen annak szükségessége - és a szerződéses jogviszonytól várt előny bemutatása,

d) a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentum és

e) a módosítandó szerződéses jogviszonyról szóló eredeti dokumentum.

(4) Ha a miniszter megállapítja, hogy a jóváhagyás - (2) bekezdésben meghatározott - feltételei fennállnak, jóváhagyó határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a szerződéses jogviszonyt tartalmazó dokumentumot záradékkal látja el. Ha a jóváhagyás feltételei nem állnak fenn, a miniszter a jóváhagyást határozatban megtagadja.

(5) A miniszter jóváhagyása a jogszabályban a szerződéses jogviszonyra előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a szerződéses jogviszony létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.

(6) A Ht. 92/G. § (2) bekezdése alá tartozó szerződéses jogviszony esetében a felek a miniszter részére a (3) bekezdés b), d) és e) pontjában foglalt dokumentumokat a szerződéses jogviszony hatálybalépése előtt legalább 15 nappal előzetesen megküldik tájékoztatás céljából.

(7) A szerződéses jogviszony miniszteri jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.

(8) A miniszter a véglegessé vált, záradékkal ellátott szerződéses jogviszonyról szóló dokumentumról hiteles elektronikus formában tájékoztatást ad az állam által létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére.

3/B. § (1) A Hivatal a jóváhagyásához kötött, a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében meghatározott szerződések és kötelezettségvállalások esetében megvizsgálja, hogy

a) a szerződés vagy kötelezettségvállalás a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében előírt határidőn túlterjeszkedik-e, vagy sem,

b) a szerződés vagy kötelezettségvállalás biztosítja-e a Ht. 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott alapelv érvényesülését,

c) a szerződés vagy a kötelezettségvállalás nem eredményezi-e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályoknak és közszolgáltatási szerződéseknek megfelelő tartalmú ellátásához szükséges pénzügyi fedezet elvonását.

(2) A közszolgáltató a jóváhagyásra irányuló kérelmét a szerződés - a Hivatal jóváhagyására tekintettel függő hatállyal történő - létrejöttétől, illetve a kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozat - a Hivatal jóváhagyására tekintettel függő hatállyal történő - megtételétől számított 15 napon belül köteles előterjeszteni, a Hivatal által biztosított, jognyilatkozatok megtételére szolgáló interaktív alkalmazás vagy formanyomtatvány útján.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell

a) a kérelemmel érintett szerződés vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatot,

b) az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló igazolást,

c) a kérelemmel érintett szerződés létrejöttének, a jognyilatkozat megtételének időpontjában rendelkezésre álló és a kérelem benyújtását megelőző üzleti évre vonatkozó lezárt főkönyvi kivonatot, továbbá a szerződésből vagy jognyilatkozatból eredő fizetési kötelezettség elszámolásához tartozó analitikát,

d) a kérelemmel érintett szerződés, kötelezettségvállalás tárgyában a kérelem benyújtását megelőző üzleti évben hatályos szerződést vagy kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot,

e) a kérelemmel érintett szerződésben vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatban vállalt fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásának igazolását, továbbá

f) ha a kérelemmel érintett szerződés vagy kötelezettségvállalás nem kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére irányul, annak bemutatását, hogy a szerződés vagy kötelezettségvállalás milyen mértékben érinti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

(4) A szerződések és kötelezettségvállalások jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a jóváhagyás feltételei fennállnak, jóváhagyó határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a szerződést vagy a kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatot záradékkal látja el. Ha a jóváhagyás feltételei nem állnak fenn, a Hivatal a jóváhagyást határozatban megtagadja.

(6) A Hivatal jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.

(7) Nem kell jóváhagyás iránti kérelmet benyújtani a Ht. 92/H. § (7) bekezdésében meghatározott, a rendes üzletmenet keretein belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás napi funkcionális működőképességének biztosításához szükséges szerződések és kötelezettségvállalások tekintetében, így különösen

a) a közszolgáltató számára fizetési kötelezettséget nem keletkeztető szerződések és kötelezettségvállalások,

b) munkaviszonnyal és egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos szerződések,

c) megbízási típusú szerződések,

d) hitel- és számlaszerződések,

e) biztosítási szerződések,

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás napi működőképességének biztosításához feltétlenül szükséges, a közszolgáltató számára ötmillió forintot meg nem haladó mértékű fizetési kötelezettséget keletkeztető adásvételi és vállalkozási típusú szerződések,

g) a közszolgáltató számára ötmillió forintot meg nem haladó mértékű fizetési kötelezettséget keletkeztető kötelezettségvállalások

esetében.

(8) A Hivatal jóváhagyásához kötött szerződés vagy kötelezettségvállalás a Hivatal jóváhagyása nélkül semmis.

(9) A Hivatal a véglegessé vált záradékkal ellátott szerződésről vagy kötelezettségvállalásról hiteles elektronikus formában tájékoztatást ad a Koordináló szerv részére.

3/C. § (1) A Hivatal megvizsgálja, hogy a közszolgáltató és - kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére vagy előkezelésére, kezelésére irányuló tevékenységet végző - közszolgáltatói alvállalkozó működése és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e az OHKT előírásainak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmas-e az OHKT-ban foglalt célok elérésére, a jogszabályi követelmények teljesítésére.

(2) A közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményről szóló határozat (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény) kiállítása iránti kérelmet a Hivatal által biztosított jognyilatkozatok megtételére szolgáló interaktív alkalmazás vagy formanyomtatvány útján terjeszti elő.

(3) A kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell

a) a kérelem benyújtását megelőző naptári évben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő tevékenységre vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti interaktív alkalmazásban vagy formanyomtatványban meghatározott adatokat,

b) az OHKT-ban rögzített feltételeknek való megfelelés alátámasztására szolgáló alábbi dokumentumokat:

ba) a Kommunikációs Tervet,

bb) a Hulladékgazdálkodási Tervet és

bc) - a (4) és (11) bekezdésben foglalt esetben - a gyűjtési vagy hulladékkezelési fejlesztési tervet, továbbá

c) az igazgatási szolgáltatási díj átutalásának igazolását.

(4) A (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott tervet a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó - az OHKT-t meghatározó miniszteri rendeletben foglalt esetben - a megfelelőségi vélemény kiadására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, egyébként a Hivatal (11) bekezdés szerinti felhívásában foglaltak szerint nyújtja be. A (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott terv célérték elérését biztosító intézkedéseinek megfelelőségét a Hivatal a megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló eljárásban bírálja el.

(5) A Hivatal a kérelem beérkezését követő 8 napon belül intézkedik a Koordináló szerv véleményének beszerzése iránt a megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelem egyidejű megküldésével.

(6) A Koordináló szerv a megfelelőségi kérelmet a jogszabály szerint feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szakkérdések - különösen a haszonanyag értékesítésének és a hasznosításra nem kerülő hulladék ártalmatlanításának koordinációja - vonatkozásában megvizsgálja, és a Hivatal megkeresésének kézhezvételétől számított 15 napon belül indokolással ellátott véleményt küld a Hivatal részére.

(7) Ha a Koordináló szerv véleménye a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem érkezik meg a Hivatalhoz, a Hivatal a Koordináló szerv véleményének hiányában is dönthet a megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelem tárgyában.

(8) A Hivatal a megfelelőségi vélemény kiállítása során a Koordináló szerv véleményétől eltérhet.

(9) Ha a Hivatal az eljárása során megállapítja, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel az OHKT-ban foglaltaknak, megfelelőségi véleményt állít ki.

(10) Ha a Hivatal az eljárása során megállapítja, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége nem felel meg az OHKT-ban foglaltaknak - és a (11) bekezdés alkalmazásától sem várható a megfelelőségi vélemény kiállítása -, a megfelelőségi vélemény kiadását megtagadja.

(11) Ha a Hivatal az eljárás során azt állapítja meg, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége bizonyos feltételek teljesítése esetén megfelel az OHKT-nak, a megfelelőségi véleményt kiállítja, egyúttal kötelezi a kérelmezőt a megfelelőséghez szükséges, a Hivatal által meghatározott feltételek teljesítésére.

(12) A (11) bekezdés szerinti kötelezés esetén a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó a Hivatal által meghatározott feltételek teljesítését a Hivatal határozatában meghatározott időpontig igazolja, ellenkező esetben a Hivatal a megfelelőségi véleményt visszavonja.

(13) A megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos.

(14) A megfelelőségi vélemény kiállításával egyidejűleg a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó adatait a Hivatal az általa vezetett és a honlapján közzétett nyilvántartásban rögzíti, a megfelelőségi vélemény megszűnése, visszavonása esetén a nyilvántartásból az adatokat törli.

(15) A Hivatal ellenőrzi, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e a megfelelőségi véleményben foglaltaknak. A Hivatal az ellenőrzési tevékenysége során helyszíni ellenőrzést tarthat.

(16) Ha a Hivatal az ellenőrzése vagy a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a közszolgáltató vagy közszolgáltatói alvállalkozó működése vagy tevékenysége - a Hivatal felhívása ellenére - sem felel meg a megfelelőségi véleményben foglaltaknak, akkor a megfelelőségi véleményt visszavonja.

(17) A megfelelőségi vélemény visszavonásáról az ellátásért felelőst és a Koordináló szervet - annak véglegessé válása napján - a Hivatal értesíti."

(4) A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13/A. § E rendeletnek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr.) 15. §-ával megállapított

a) 1. § (1) bekezdés c) pontját és 3/A. §-át a Mód. Kr. hatálybalépését követően létrehozott szerződéses jogviszonyokra,

b) 1. § (1) bekezdés d) pontját, (4) bekezdését és 3/B. §-át a 2021. március 27-ét követően létrehozott szerződésekre és kötelezettségvállalási nyilatkozatokra,

c) 1. § (1) bekezdés e) pontját és 3/C. §-át a Mód. Kr. hatálybalépését követően elfogadott OHKT-nak való megfelelőségi véleményezési eljárással összefüggésben és a Ht. 92/F. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidőkre tekintettel

kell alkalmazni."

(5) A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)" szövegrész helyébe a "Ht." szöveg lép.

16. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

16. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a) 7. § (6) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 18. § (3), (4) és (6) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés d) pontjában a "környezetvédelmi" szövegrészek helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg,

c) 18. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási hatóság" szöveg

lép.

17. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)

"a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatot, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő köteles a kizáró ok hiányát a hulladékgazdálkodási hatóság honlapján közzétett adatokból is ellenőrizni;"

(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)

"a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatot, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő köteles a kizáró ok hiányát a hulladékgazdálkodási hatóság honlapján közzétett adatokból is ellenőrizni;"

18. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet] 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjában az "árképzéssel és energetikával" szövegrész helyébe az "árképzéssel, energetikával és a megfelelőségi véleményezéssel" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a és 3. § (1) bekezdésében az "a Kormány részére történő felterjesztés céljából" szövegrész.

19. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet] 6. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) A Koordináló szerv a közszolgáltató által a (14) bekezdésben meghatározott rendszerelem üzemeltetése, használata tényének a tudomására jutását követő 5 napon belül értesíti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal intézkedik a közszolgáltató megfelelőségi véleménynek visszavonása iránt."

(2) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Koordináló szerv felhívja ennek teljesítésére. Ha a közszolgáltató a felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül nem vagy nem megfelelően teljesíti az abban foglaltakat, a Koordináló szerv a Ht. 32/A. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint jár el."

(3) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés c) pontjában az "a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a) 6. alcíme és

b) 29. §-a.

20. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt

a) 1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek című táblázat D:47 mezőjében a "Környezetvédelmi és természetvédelmi" szövegrész helyébe a "Hulladékgazdálkodási" szöveg,

b) 4. Építésügyi ügyek című táblázat D:8 mezőjében a "Környezetvédelmi és természetvédelmi" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási" szöveg,

c) 7. Hírközlési ügyek című táblázat D:4 mezőjében a "Környezetvédelmi és természetvédelmi" szövegrész helyébe a "Hulladékgazdálkodási" szöveg,

d) 8. Kereskedelmi ügyek című táblázat D:8 mezőjében a "Területi környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "Hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 10. Közlekedési ügyek című táblázat D:130 mezőjében a "környezetvédelmi és természetvédelmi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási" szöveg,

f) 19. Egyéb ügyek című táblázat D:40 mezőjében a "Környezetvédelmi és természetvédelmi" szövegrész helyébe a "Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási" szöveg

lép.

21. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 116. §-a a következő 7. ponttal egészül ki:

[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"7. körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért"

(felelős tagja.)

(2) A Statútum rendelet 116. §-a a következő 13a. és 13b. ponttal egészül ki:

[Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"13a. hulladékgazdálkodás felügyeletéért,

13b. a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért"

(felelős tagja.)

(3) A Statútum rendelet 127. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"127. § (1) A miniszter a hulladékgazdálkodásért és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége keretében előkészíti

a) a hulladékgazdálkodásra és körforgásos gazdaságra vonatkozó jogszabályokat,

b) a termékdíj, visszaváltási rendszer, betétdíj és kiterjesztett gyártói felelősség szabályozására vonatkozó jogszabályokat, és felel a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében valamennyi feladat ellátásáért, a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztéséért, továbbá a szemléletformálásért,

c) a díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat, és gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséről,

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységre, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a hulladékgazdálkodási felügyeleti tevékenysége keretében

a) felel a hulladék mennyiségének csökkentésével, az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a hulladékgazdálkodási tevékenységek ellenőrzéséért,

b) meghatározza a hulladékfelügyeleti szervek intézményrendszerét, fejlesztési irányát, és összehangolja azok munkáját,

c) felügyeli a hulladékképződés körülményeit, eljárásait, technológiáját, felel a hulladékgazdálkodás minőségellenőrzéséért, és elősegíti a társadalom környezettudatos életmódját, kialakítja az állami hulladékgazdálkodási termékértéklánc-felügyeleti laboratóriumi hálózatot,

d) a hulladékgazdálkodási feladatai keretében gondoskodik a kiterjesztett gyártói felelősség érvényre jutásáról, hulladékképződés szempontjából ellenőrzi a termékek előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint vizsgálatát,

e) gondoskodik a hulladékminőséggel kapcsolatos társadalmi tudásmenedzsment, képzés fejlesztéséről,

f) kidolgozza a hulladékgazdálkodási ipar stratégiai dokumentumait, segíti a újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott magyar termékek piacra jutását, ellenőrzéseket rendel el a feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a nemkívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók bizalmának növekedését, valamint

g) felügyeli a hulladékgazdálkodási hatóságot.

(3) A miniszter a körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért való felelőssége keretében

a) a hulladékgazdálkodási hatóságon keresztül felügyeli a termékértéklánc szereplőinek tevékenységét;

b) támogatja az olyan új technológiákat, amelyek segítik a hulladékhierarchia érvényre jutását.

(4) A miniszter a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó fenntartható fejlődési kormányzati feladatok összehangolásáért való felelőssége keretében

a) előkészíti a kormányzati fenntartható fejlődési stratégiát;

b) összehangolja a fenntartható fejlődési célok érvényesülését szolgáló kormányzati stratégiák végrehajtását;

c) képviseli a Kormányt a nemzetközi fenntartható fejlődési szervezetekben."

22. A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet] 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság 200 000 forint összegű környezetvédelmi bírságot szab ki

a) a 2. § (1) bekezdése szerinti értesítés megküldésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása,

b) a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés kiegészítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása

vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

(2) A hulladékgazdálkodási hatóság 200 000 forint összegű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki

a) a 4. § (1) bekezdése szerinti jelentés,

b) az 5. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás

megküldésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén.

(3) A hulladékgazdálkodási hatóság 200 000 forint összegű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki

a) a 4. § (2) bekezdése szerinti jelentés,

b) az 5. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás

kiegészítésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott szankción túl a területi hulladékgazdálkodási hatóság 200 000 forint összegű hulladékgazdálkodási bírságot szab ki

a) hozzáadott higanyt tartalmazó új termék engedély nélkül való gyártása,

b) hozzáadott higanyt tartalmazó új termék engedély nélkül való forgalomba hozatala,

c) a 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott új gyártási folyamat engedély nélkül való alkalmazása

esetén.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti bírság ismételten kiszabható."

(2) A 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében a "területi környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg lép.

23. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási" szöveg lép.

24. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 17. alcím 2021. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelethez

1. A 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 2.3.10. és 2.3.11. alponttal egészül ki:

[Az OHKT tartalmi elemei:

közszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek meghatározása (közszolgáltatási területre vetítetten):]

"2.3.10. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, gyűjtésével kapcsolatos feltételek;

2.3.11. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos feltételek."

2. A 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 2.4. alponttal egészül ki:

(Az OHKT tartalmi elemei:)

"2.4. közszolgáltatói alvállalkozó működésének és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek meghatározása (közszolgáltatási területre vetítetten):

2.4.1. általános feltételek;

2.4.2. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, gyűjtésével kapcsolatos feltételek;

2.4.3. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos feltételek."

Tartalomjegyzék