Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2004. évi CXXII. törvény

a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról[1]

Az Országgyűlés a közszférában töltött életpálya elismerésének és méltó lezárásának lehetővé tétele, valamint a feladat-alapú közigazgatás megteremtéséhez való rugalmas alkalmazkodás biztosítása érdekében, továbbá a közszférán kívül a munka világából történő fokozatos távozás lehetőségének biztosítására a következő törvényt alkotja.[2]

1. §[3]

(1) E törvény hatálya kiterjed:

a)[4] a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó kormánytisztviselőkre, köztisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre, közszolgálati ügykezelőkre, valamint munkáltatójukra,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] hatálya alá tartozó közalkalmazottakra, valamint munkáltatójukra, illetőleg

c)[5] a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó, a Kttv.-ben meghatározott közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalóra és munkáltatójára,

d)[6] a 4/A., az 5. és a 6/A. § kivételével az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 2007. szeptember 24-én hatályos mellékletében felsorolt, azon 100%-os állami tulajdonú munkáltatókra és azok munkavállalóira, amelyekre a prémiumévek programot a munkáltató főtevékenysége szerint feladatkörrel rendelkező miniszter rendeletével kiterjeszti.

e)[7] az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) hatálya alá tartozó állami tisztviselőkre, állami ügykezelőkre, valamint munkáltatójukra.

(2)[8] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 2. § 4. c) pontjában, a 4/A. §-ban, illetve a 6/A. §-ban foglaltak hatálya kiterjed valamennyi, költségvetési fenntartási körbe nem tartozó munkavállalóra és munkáltatójukra.

(3)[9] E törvény közszférában indított prémiumévek programra, illetve különleges foglalkoztatási állományra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell

a)[10] arra a 2006. június 30-án közigazgatási vagy helyettes államtitkári kinevezéssel rendelkező személyre (a továbbiakban: állami vezető) is, akinek államtitkári állami vezetői szolgálati jogviszonya, közigazgatási államtitkári vagy helyettes államtitkári jogviszonya felmentéssel történő megszűnésére kerülne sor, és megfelel a 3. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt feltételeknek,

b)[11] az autonóm államigazgatási szerv vezetőjére, helyettesére, testületi formában működő autonóm államigazgatási szerv esetében a testület tagjára, az önálló szabályozó szerv vezetőjére és helyetteseire, ha jogviszonya a határozott idejű kinevezése lejártára tekintettel szűnik meg, feltéve, hogy megfelel a 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételeknek.

(4)[12] E törvény közszférában indított prémiumévek programra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az (1) bekezdés d) pontjában szereplő munkáltatókra és munkavállalókra, valamint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személyre és a vonatkozásában a 3. § (7) bekezdése alapján munkáltatónak minősülő szervre.

2. §

E törvény alkalmazásában:

1.[13] foglalkoztatásra irányuló jogviszony: az állami vezetői szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszony, valamint a munkaviszony;

2.[14] programban részt vevő: az az 1. §-ban meghatározott állami vezető, kormánytisztviselő, állami tisztviselő, köztisztviselő, kormányzati ügykezelő, állami ügykezelő, közszolgálati ügykezelő, közalkalmazott vagy munkavállaló, aki megfelel a 3. § (1) bekezdésében előírt feltételeknek, továbbá az 1. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy;

3.[15] közszférában jogviszonyban töltött idő:

a)[16] állami vezető, valamint kormánytisztviselő és köztisztviselő esetében a Kttv. 8. § (5)-(7) bekezdése alapján kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyként elismert idő,

b) közalkalmazott esetében a Kjt. 87/A. §-a alapján közalkalmazotti jogviszonyként elismert idő,

c)[17] az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló esetén a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony vagy közszolgálati jogviszony tartama,

d) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkáltató munkavállalója esetén a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony tartama,

e) az 1. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy esetében a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony időtartama,

f)[18] az állami tisztviselő és az állami ügykezelő esetében az Áttv. 4. § a) pontjában állami szolgálati jogviszonyként elismert idő.

4.[19] korábbi illetmény: a programban résztvevőnek a prémiumévek programba történő belépését közvetlenül megelőző tizenkét egész havi - a munkáltatóval fennállt ennél rövidebb időtartamú jogviszony esetén a jogviszony teljes időtartama alatti összes egész havi - illetményének, munkabérének havi átlaga az alábbiak szerint:

a)[20] kormánytisztviselők és köztisztviselők esetében - megállapítása esetén - a Kttv. 235. §-a szerinti személyi illetmény, illetve Kttv. 131. § (2) bekezdése, 139. § alapján az alapilletmény, az illetménykiegészítés és a rendszeres illetménypótlékok,

b)[21] közalkalmazottak esetében a Kjt. 66. és 66/A. §-a alapján a kinevezésben foglalt illetmény, valamint a rendszeres illetménypótlékok,

c) munkavállalók esetén a személyi alapbér és a rendszeres bérpótlékok,

d)[22] állami vezetők esetén a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ában, továbbá a Kttv. 219. §-ában és 224. §-ában meghatározott alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői illetménypótlék,

e)[23] az 1. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy esetében az őt külön jogszabály alapján megillető díj

f)[24] állami tisztviselő esetében az Áttv. 19. §-a alapján megállapított illetmény

együttes összege. A rendszeres illetménypótlékot az Mt. 147. §-ában és a 151. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával kell megállapítani;

5. nonprofit szervezet:

a)[25] az egyesület,

b) az alapítvány,

c) a közalapítvány,

d) a közhasznú társaság,

e) a köztestület,

f) az országos sportági szakszövetség;

6. kinevezés: a munkaszerződés is;

7.[26] felmentés: a felmondás is.

A prémiumévek program a közszférában[27]

3. §

(1) A prémiumévek programban való részvétel feltétele, hogy

a)[28] a programban részt vevő legfeljebb 5 éven belül előrehozott öregségi nyugdíjra vagy az öregségi nyugdíjra való jogosultság életkori és szolgálati idővel kapcsolatos feltételeit megszerzi, feltéve, hogy előrehozott öregségi nyugdíjra nem jogosult, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban nem részesül,

b) a programban részt vevő rendelkezik legalább huszonöt év közszférában jogviszonyban töltött idővel,

c)[29] a programban részt vevő további foglalkoztatására

ca)[30] a Kttv. 63. § (1) bekezdésében, a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okból, vagy az Mt. 66. § (2) bekezdése szerint a munkáltató működésével összefüggő okból nincs lehetőség, vagy

cb) a Kttv. 63. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmentés miatt nincs lehetőség, és

d)[31] a határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező programban részt vevő hozzájárul határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának határozott idejű jogviszonnyá történő módosításához, és elfogadja foglalkoztatásra irányuló jogviszonya tekintetében a prémiumévek programban történő részvétellel összefüggésben e törvényben meghatározott, a Kttv.-ben, a Kjt.-ben, illetve az Mt.-ben foglaltaktól eltérő szabályokat.

(2)[32] A prémiumévek programban való részvételhez történő hozzájárulással egyidejűleg a közalkalmazott magasabb vezető, illetve vezető beosztása, az állami vezető e megbízatása megszűnik. Vezetői munkakört betöltőkre a 4. § (2) bekezdését kell alkalmazni. A prémiumévek programba való belépéskor meg kell állapítani a programban részt vevő ezen időpontig ki nem adott szabadságát.

(3) A munkáltató

a) köteles az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén írásban felajánlani a programban való részvétel (1) bekezdés a)-b) pontjában szereplő feltételeivel rendelkező érintett számára a prémiumévek programban való részvétel lehetőségét, egyúttal tájékoztatni őt a program szabályairól,

b) a programban részt vevő a felajánlás kézhezvételétől számított 14 napon belül írásban megadott hozzájárulása esetén gondoskodik a kinevezés közös megegyezéssel történő módosításáról.

(4) A programban részt vevő személyét érintő elháríthatatlan akadály esetén a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt az akadályoztatás megszűnésétől kell számítani.

(5)[33] E törvény 1. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott személyek vonatkozásában

a) a (2) bekezdés első és második mondata nem alkalmazható,

b) a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató a programban való részvétel 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételeivel rendelkező érintett számára a programban való részvétel lehetőségét legalább a jogviszony, illetve a megbízatás megszűnése előtt 30 nappal köteles írásban felajánlani, és - az érintett írásban megadott hozzájárulása esetén - a programban való részvétellel összefüggésben a 4. §-ban foglalt kötelezettségei teljesítéséről köteles gondoskodni. Ha az érintett a hozzájárulását megadja, a jogviszonya, illetve megbízatása megszűnését követő naptól a prémiumévek programból eredő jogok és kötelezettségek szempontjából úgy kell őt tekinteni, mintha közszolgálati jogviszonyban állna.

(6)[34] Amennyiben e törvény 1. §-a (3) bekezdésében meghatározott személy a programban való részvételt választja, a jogviszonya megszűnésére tekintettel a külön törvényben meghatározott díjazásra nem jogosult.

(7)[35] E törvény 1. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy vonatkozásában a prémiumévek program időtartama alatt munkáltatón a testület hivatalát, irodáját kell érteni.

3/A. §[36]

(1) E törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeken túlmenően a közalkalmazott részére csak akkor kell felajánlani a prémiumévek programban való részvételt, ha

a) a Kjt. 30/A. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás közlésétől számított két munkanapon belül nem nyilatkozik írásban a munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételéről, vagy nem igényli a Kjt. 30/A. § szerinti munkakör-felajánlási kötelezettséget,

b) a Kjt. 30/A. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt munkáltatónál az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör nincs, vagy ha a közalkalmazott az ilyen munkakörbe történő áthelyezéséhez, illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá, illetve

c) nem kerül sor a kinevezésének módosítására a Kjt. 30/B. §-a szerint.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén a munkáltató köteles a 3. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint eljárni.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott időre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntethető meg felmentéssel a 3. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő okból. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túl a jogviszony megszűnik továbbá

a)[37] a programban részt vevő öregségi nyugdíjra való jogosultsága életkori, valamint szolgálati időre vonatkozó feltételeinek megszerzésével, vagy

b)[38] új munkaviszony, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati viszony létesítésével, kivéve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatti, a megszűnést megelőzően legfeljebb 30 nappal végrehajtott áthelyezés esetét,

c)[39] a programban részt vevő a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésben foglalt jogosultsága feltételeinek megszerzésével.

(2) A programban részt vevő munkakörrel nem rendelkezik, azonban a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerint fennálló jogviszony időtartama alatt a munkáltatója által igényelt, hetente - munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret átlagában - legfeljebb 12 óra időtartamú, iskolai végzettségének és képzettségének megfelelő munkát köteles a munkáltató erre irányuló, a munkaidő-beosztás közlésére vonatkozó szabályok szerint megadott utasítása esetén elvégezni. A programban részt vevő számára a munkavégzés elrendelése aránytalan sérelmet nem okozhat, számára rendkívüli munkavégzés - baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében szükséges rendkívüli munkavégzés kivételével - nem rendelhető el.

(3)[40] A munkáltató a munkavégzésre nem adhat utasítást naptári évenként legfeljebb két olyan időtartamra vonatkozóan, melyek együttes mértéke a programban részt vevőnek a prémiumévek programba történő belépését közvetlenül megelőző évi rendes szabadságának felel meg. Ha a prémiumévek programban történő részvétel év közben kezdődik, vagy szűnik meg, a programban részt vevő részére ezen idő arányos része jár. A programba való belépés évében, illetve szükség esetén a következő naptári évre áthúzódóan ezt az időtartamot meg kell növelni a 3. § (2) bekezdése szerint megállapított, ki nem adott szabadság napjaival. A munkáltató legkésőbb a programba történő belépését követő tizenöt napon belül, illetőleg minden év január 15-ig felhívja a programban részt vevő figyelmét erre a jogosultságra. A programban részt vevő az igénybevételt megelőzően legalább tizenöt nappal jelzi a munkáltatónak ezen időszakok kezdő időpontját és időtartamát.

(4)[41] A programban részt vevő havonta a korábbi illetménye hetven százalékának megfelelő mértékű juttatásban részesül.

(5)[42] A programban részt vevő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára a Kttv., a Kjt., az Áttv. és az Mt. rendelkezéseit - a díjazásra és egyéb juttatásokra, valamint az illetmény- és előmeneteli rendszerre vonatkozó szabályok kivételével - megfelelően alkalmazni kell. A programban részt vevőt - a közszolgálati, kormányzati szolgálati és az állami szolgálati jogviszonyban állót kivéve - a számára foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján járó természetbeni étkezés vagy étkezési hozzájárulás, továbbá - ha a munkáltató a foglalkoztatottak részére egyébként ilyen juttatást biztosít - ruházati költségtérítés harminc százaléka illeti meg. A jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében a programban való részvétellel összefüggésben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban töltött idő jogszerző időnek számít, a jubileumi jutalom összegét a (4) bekezdésben meghatározott juttatás alapulvételével kell megállapítani. A programban részt vevőt - a közszolgálati, kormányzati szolgálati és az állami szolgálati jogviszonyban állót kivéve - utazási költségeinek megtérítése címén a havonta munkában töltött munkanapokkal arányos juttatás illeti meg. A programban részt vevő közszolgálati és kormányzati szolgálati jogviszonyban állót a Kttv.-ben meghatározott cafetéria-juttatás harminc százaléka illeti meg. Ahol a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok távolléti díj, illetmény vagy azokon alapuló juttatás fizetését írják elő, a programban részt vevőt a (4) bekezdésben meghatározott juttatás illeti meg, amelynek kifizetésére az illetmény kifizetésének szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(6)[43] Ha a programban résztvevő részére távolléti díjat kell fizetni, munkabéren a (4) bekezdésben meghatározott juttatást is érteni kell.

(7) A rendes szabadságra és a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a)[44] a szabadságot a (3) bekezdés szerinti, a programban részt vevő által meghatározott időtartam igénybevételével kiadottnak kell tekinteni;

b)[45] betegszabadságra a programban részt vevő akkor jogosult, ha a (2)-(3) bekezdés alapján munkavégzési kötelezettsége áll fenn.

(8)[46] Amennyiben a programban részt vevő legkésőbb a program 24. hónapjára járó juttatásának kifizetését megelőzően a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyt létesít - ide nem értve a Kttv. és az Áttv. hatálya alá tartozó szervvel, illetve a legalább 50%-os állami, önkormányzati részesedéssel működő nonprofit szervezettel létesített munkaviszonyt -, a 24. hónapig hátralévő időre járó juttatást, de legfeljebb a prémiumévek programba történő belépés időpontjában őt megillető felmentési időből a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára járó díjazás és végkielégítés együttes összegét a részére legkésőbb a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

(9)[47] Az 1. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy esetén a (8) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy amennyiben a programban részt vevő legkésőbb a program 24. hónapjára járó juttatás kifizetését megelőzően a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyt létesít - ide nem értve a Kttv. hatálya alá tartozó szervvel, illetőleg a legalább 50%-os állami, önkormányzati részesedéssel működő nonprofit szervezettel létesített munkaviszonyt -, részére a 24. hónapig hátralévő juttatást, de legfeljebb a prémiumévek programba belépés időpontjában őt külön jogszabály szerint a megbízatása megszűnésére tekintettel megillető juttatást, ellátást a prémiumévek programban való részvétel megszűnésének időpontjában ki kell fizetni.

(10) Amennyiben a programban részt vevő munkáltatója munkajogi jogállása megváltozik, az új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatásra irányadó szabályokat a programban részt vevőre is alkalmazni kell. Ha e rendelkezések alapján az új munkáltató és a prémiumévek programban részt vevő között foglalkoztatási jogviszony létesül, a prémiumévek program az új munkáltatónál a jogviszony megszűnésének időpontja, valamint a havi juttatás összege tekintetében változatlan feltételekkel folytatódik.

4/A. §[48][49]

A prémiumévek programban 2010. január 1-jét megelőző időponttól részt vevő, és a rájuk irányadó előrehozott öregségi nyugdíj összegének 2010. január 1-jétől hatályos változása miatt a kinevezésük módosítása szerinti jogviszony megszűnési időpontjánál későbbi időpontban teljes összegű nyugdíjjogosultságot szerző, programban részt vevő személyeknek a programban való részvétele meghosszabbodik teljes összegű nyugdíjjogosultságuk megszerzésének időpontjáig.

A különleges foglalkoztatási állomány

5. §

(1) Amennyiben a közigazgatási szervnél alkalmazott köztisztviselő, ügykezelő (a továbbiakban együtt: köztisztviselő)

a)[50] rendelkezik a Kttv. 8. § (5)-(7) bekezdése alapján legalább 10 év közszolgálati jogviszonyként elismert idővel,

b)[51] további foglalkoztatására a Kttv. 63. § (1) bekezdésében és 229. § (1) bekezdésében meghatározott okból nincs lehetőség,

c) a prémiumévek programban való részvétel 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feltételeinek nem felel meg, és

d) hozzájárul határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyának határozott idejű jogviszonnyá történő módosításához, és elfogadja jogviszonya tekintetében a különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggésben e törvényben meghatározott, általánostól eltérő szabályokat, valamint

e) vállalja, hogy a különleges foglalkoztatási állomány időtartama alatt - külön jogszabályban meghatározottak szerint - elhelyezkedését segítő munkaerő-piaci szolgáltatásokat vesz igénybe,

őt hozzájárulásával különleges foglalkoztatási állományba kell helyezni.

(2) A különleges foglalkoztatási állomány megszűnik a 4. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, de legkésőbb a foglalkoztatási állományba helyezéstől számított egy év elteltével. A különleges foglalkoztatási állomány megszűnésével a közszolgálati jogviszony is megszűnik.

(3) Amennyiben a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő a foglalkoztatási állomány időtartama alatt a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyt létesít - ide nem értve a Kttv. hatálya alá tartozó szervvel, illetőleg a legalább 50%-os állami, önkormányzati részesedéssel működő nonprofit szervezettel létesített munkaviszonyt -, a hátralévő időre járó juttatást, de legfeljebb a különleges foglalkoztatási állományba helyezés időpontjában őt megillető felmentési időből a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára járó díjazás és végkielégítés együttes összegét a részére legkésőbb a közszolgálati jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

(4)[52] Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a különleges foglalkoztatási állományra megfelelően alkalmazni kell e törvény 3. § (2)-(3) bekezdését, 4. § (2)-(7), valamint (9)-(11) bekezdését, továbbá 6. §-át.

Finanszírozás

6. § (1) A 4. § (4)-(5), továbbá (8) és (9) bekezdése, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti juttatás - kivéve a ruházati költségtérítést - és munkáltatói közterhei összegét a munkáltató számára a központi költségvetés a (2) bekezdés alapján megtéríti, annak forrása:[53]

a) 2005. évre a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény által a X. Miniszterelnökség fejezetben szereplő Különféle személyi kifizetések jogcímcsoport, valamint a helyi önkormányzatokra vonatkozó célelőirányzat;

b)[54] a 2006-2015. évekre vonatkozóan az éves költségvetési törvényben meghatározott forrás.

(2)[55] Költségvetési megtérítés iránt az a munkáltató nyújthat be igényt, amely vállalja, hogy a prémiumévek programban való részvétellel, illetőleg a különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggő kinevezés-módosítást megelőző hónapi meglévő költségvetési engedélyezett létszámkeretét a kinevezés-módosítás időpontjától számított tizennyolc hónapig nem emeli fel. Nem számít a vállalás megszegésének, ha a létszám emelésére jogszabályban előírt feladat teljesítése miatt kerül sor.

(3)[56] Ha a munkáltató saját forrása terhére vállalja, hogy a prémiumévek program költségeihez legalább 15 százalékban hozzájárul, a (2) bekezdésben említett határidő 12 hónap.

6/A. §[57] (1)[58] A 4/A. §-ban szabályozott prémiumévek programhoz, illetve a munka világából való fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó nyugdíjjárulék-, nyugdíjbiztosítási járulék-, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke a programban részt vevőnek a munkaszerződés módosítását közvetlenül megelőzően érvényes havi bruttó munkabére utáni, valamint a 4/A. § (1) bekezdés db) pontjában meghatározott munkabére után számított nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj különbözete, de személyenként legfeljebb az igényléskor érvényes, teljes munkaidőre járó kötelező legkisebb munkabér kétszerese után számított nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj fele, megtérítésének forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze.

(2)[59] Ha a munkáltató neki felróható okból nem felel meg a prémiumévek programhoz, illetve a munka világából való fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó nyugdíjjárulék-, nyugdíjbiztosítási járulék-, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés külön jogszabályban meghatározott feltételeinek, az ok bekövetkezésétől számított időre megállapított járulék-, illetve tagdíj-kiegészítést a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének köteles megtéríteni.

(3) A prémiumévek programhoz, illetve a munka világából való fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó nyugdíjjárulék-, nyugdíjbiztosítási járulék-, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés megállapítása érdekében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 41. §-a (5) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott adatok kezelhetők.

Záró rendelkezések

7. §

(1) E törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)[60] E törvény alapján a 3. és 4. §-ban szabályozott prémiumévek programba történő belépésre, illetve a különleges foglalkoztatási állományba helyezésre 2005. január 1-je és 2010. december 31-e között kerülhet sor. Ettől eltérően, a 4/A. §-ban szabályozott prémiumévek programba 2008. december 31-ig lehet belépni.

(3) Az e törvény hatálybalépésének napján felmentési idejét töltő, az e törvény 1. §-ában meghatározott, a 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában szereplő feltételeknek ezen időpontban megfelelő köztisztviselő, ügykezelő, közalkalmazott, illetve munkavállaló - feltéve, hogy felmentésére a 3. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt okból került sor - számára a munkáltató a felmentési idő lejártáig, de legkésőbb e törvény hatálybalépésétől számított 14 napon belül köteles felajánlani a prémiumévek programban történő részvételt, illetve a különleges foglalkoztatási állomány igénybevételét. Amennyiben az érintett az ajánlattételtől számított 14 napon belül, de legkésőbb a felmentési idő lejártáig a programban történő részvétel elfogadása, illetőleg a foglalkoztatási állomány mellett dönt, a munkáltató a felmentést visszavonja, és gondoskodik e törvény szabályainak alkalmazásával a kinevezés módosításáról. Ebben az esetben az érintett a felmentésre tekintettel részére kifizetett végkielégítés, valamint - a munkavégzés alóli mentesítés esetén - a programban való részvétel, illetőleg a különleges foglalkoztatási állományba helyezés elfogadásától a felmentési idő lejártáig járó átlagkereset összegét 8 napon belül a munkáltató számára köteles megfizetni.

(4)[61] Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 6. § (2) bekezdésében szereplő költségvetési megtérítéssel kapcsolatos eljárási szabályokat.

(5)[62] Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, hogy rendeletben állapítsa meg a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerő-piaci szolgáltatások és azok igénybevétele részletes szabályait.

(6)[63] Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért felelős miniszterrel egyetértésben, hogy rendeletben állapítsa meg a 4/A. §-ban szabályozott prémiumévek programhoz, illetve a munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó nyugdíjjárulék-, nyugdíjbiztosítási járulék-, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés feltételeit, a támogatás nyújtásával és felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat.

(7)[64] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott programban részt vevők vonatkozásában - a közoktatási törvény rendelkezéseire is tekintettel - megállapítsa a 4. § (2) bekezdésében szereplő munka elrendelése és a munkaidőből a kötelező órára fordítható időtartam részletes szabályait.

(8)[65] Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletükkel a prémiumévek programot kiterjesszék az 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkáltatókra és azok munkavállalóira.

8. §[66]

A programban 2012. január 1-jén részt vevő személy munkavégzésre irányuló jogviszonya - a kinevezés-, illetve munkaszerződés-módosításban foglaltaktól eltérően - akkor is az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésének időpontjában szűnik meg, ha ez későbbi, mint a programba történő belépés miatt szükségessé vált kinevezés-, illetve munkaszerződés-módosításban szereplő, a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnésére meghatározott időpont. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony ezen időpont előtt valamely, e törvényben szabályozott egyéb okból megszűnjön.

9. §[67]

10. §[68]

11. §[69]

12. §[70]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2005. évi LXXII. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.10.01.

[3] Szerkezetét módosította a 2005. évi LXXII. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.10.01.

[4] Megállapította a 2012. évi V. törvény 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[5] Módosította a 2012. évi LXXXVI. törvény 56. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[6] Beiktatta a 2007. évi CLXXIX. törvény 33. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[7] Beiktatta a 2016. évi LXIV. törvény 55. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[8] Beiktatta a 2005. évi LXXII. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.10.01.

[9] Megállapította a 2007. évi CLXXIX. törvény 33. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[10] Megállapította a 2010. évi LVIII. törvény 69. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.06.

[11] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 262. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[12] Beiktatta a 2007. évi CLXXIX. törvény 33. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[13] Megállapította a 2016. évi LXIV. törvény 56. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[14] Megállapította a 2016. évi LXIV. törvény 56. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[15] Megállapította a 2007. évi CLXXIX. törvény 34. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[16] Megállapította a 2012. évi V. törvény 26. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[17] Megállapította a 2012. évi V. törvény 26. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[18] Beiktatta a 2016. évi LXIV. törvény 56. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[19] Megállapította a 2007. évi CLXXIX. törvény 34. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[20] Megállapította a 2012. évi V. törvény 26. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[21] Módosította a 2008. évi CX. törvény 12. § (16) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[22] Megállapította a 2012. évi V. törvény 26. § (7) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[23] Módosította a 2012. évi LXXXVI. törvény 56. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[24] Beiktatta a 2016. évi LXIV. törvény 56. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[25] Módosította a 2011. évi CLXXV. törvény 155. § - a. Hatályos 2011.12.22.

[26] Módosította a 2012. évi LXXXVI. törvény 56. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[27] A cím szövegét megállapította a 2005. évi LXXII. törvény 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.10.01.

[28] Módosította a 2008. évi CX. törvény 12. § (16) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[29] Megállapította a 2012. évi V. törvény 26. § (8) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[30] Módosította a 2012. évi LXXXVI. törvény 56. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.07.01.

[31] Módosította a 2012. évi V. törvény 57. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.03.01.

[32] Megállapította a 2012. évi V. törvény 26. § (9) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[33] Beiktatta a 2007. évi CLXXIX. törvény 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[34] Beiktatta a 2007. évi CLXXIX. törvény 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[35] Beiktatta a 2007. évi CLXXIX. törvény 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[36] Beiktatta a 2009. évi CXXVI. törvény 30. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[37] Megállapította a 2011. évi CLXVII. törvény 93. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[38] Megállapította a 2016. évi LXIV. törvény 57. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[39] Beiktatta a 2011. évi XXX. törvény 12. § - a. Hatályos 2011.04.02.

[40] Megállapította a 2006. évi XCII. törvény 2. § -a. Hatályos 2006.12.01.

[41] Megállapította a 2005. évi CLXXX. törvény 10. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[42] Megállapította a 2016. évi LXIV. törvény 57. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[43] Megállapította a 2012. évi LXXXVI. törvény 56. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.01.

[44] Módosította a 2006. évi XCII. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2006.12.01.

[45] Módosította a 2006. évi XCII. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2006.12.01.

[46] Megállapította a 2016. évi LXIV. törvény 57. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[47] Módosította a 2012. évi V. törvény 57. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.03.01.

[48] Megállapította a 2010. évi CLIII. törvény 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[49] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2011. évi CV. törvény 129. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2011.08.01.

[50] Megállapította a 2012. évi V. törvény 26. § (11) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[51] Megállapította a 2012. évi V. törvény 26. § (11) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[52] Módosította a 2008. évi CX. törvény 12. § (16) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[53] Megállapította a 2008. évi CX. törvény 12. § (11) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[54] Megállapította a 2008. évi CX. törvény 12. § (11) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[55] Megállapította a 2008. évi LXI. törvény 40. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[56] Beiktatta a 2005. évi CLXXX. törvény 11. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[57] Beiktatta a 2005. évi LXXII. törvény 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2005.10.01.

[58] Módosította a 2011. évi CLXVI. törvény 88. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[59] Módosította a 2011. évi CLXVI. törvény 88. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[60] Megállapította a 2008. évi LXI. törvény 40. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[61] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 171. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2007.01.01

[62] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 171. § (3) bekezdés i) pontja. Hatályos 2007.01.01

[63] Módosította a 2008. évi LXXXII. törvény 31. § (16) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[64] Beiktatta a 2005. évi CLXXX. törvény 12. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[65] Beiktatta a 2007. évi CLXXIX. törvény 37. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[66] Megállapította a 2011. évi CLXVII. törvény 94. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 731. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 731. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 731. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 731. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék