Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a fás szárú ültetvényekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 12. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) fás szárú ültetvény: legalább 5000 négyzetméter összefüggő területi kiterjedésű, az 1. mellékletben meghatározott alapfafajok és azok erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajtáikból álló, legfeljebb 20 évig fenntartott, energetikai hasznosításra szánt hengeres energetikai célú fás szárú ültetvény, energetikai hasznosításra szánt legfeljebb 5 éves vágásfordulóval kezelt sarjaztatásos energetikai célú fás szárú ültetvény és a faipari alapanyag termelését szolgáló ipari célú fás szárú ültetvény;

b) intenzíven terjedő idegenhonos fafaj: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) és a végrehajtására kiadott rendelet értelmében intenzíven terjedő fafajnak minősülő fafaj.

2. Fás szárú ültetvény telepítése

2. § (1) Tilos fás szárú ültetvényt telepíteni

a) az Evt. szerinti erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen,

b) borszőlő termőhelyi kataszterbe, valamint gyümölcs termőhelyi kataszterbe tartozó földrészleten, valamint

c) védett természeti területen, valamint

d) Natura 2000 területen a szántó művelési ágú földterület kivételével.

(2) Természetes vagy természetszerű erdő, valamint nem szántó, nem erdő és nem fásított terület művelési ágú védett természeti terület, illetve Natura 2000 terület 100 méteres körzetében intenzíven terjedő idegenhonos fafajjal fás szárú ültetvényt telepíteni tilos, kivéve, ha a terjedését természetes vagy mesterséges akadály gátolja.

(3) Folyók nagyvízi medrében fás szárú ültetvényt telepíteni csak a víz és a jég megfelelő lefolyásának biztosítása mellett, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletnek megfelelően, továbbá, amennyiben a terület vonatkozásában van hatályos nagyvízi mederkezelési terv, annak betartásával lehet.

(4) Fás szárú ültetvény telepítéséhez kizárólag a termőhelynek megfelelő, igazolt minőségű és származású szaporítóanyag használható fel.

3. § (1)[1] Fás szárú ültetvény telepítését - a tervezett telepítés megkezdését megelőzően - az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett formanyomtatványon az erdészeti hatósági hatáskörrel rendelkező vármegyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: erdészeti hatóság) kell bejelenteni. A bejelentés akkor jogosít a telepítési tevékenység elvégzésére, ha az tartalmazza a (2) bekezdés szerinti adatokat és az erdészeti hatóság a telepítést nem tiltotta meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek (a továbbiakban: telepítési bejelentés) a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett és a telepítés végrehajtására jogosult földhasználó (a továbbiakban: földhasználó) neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,

b) a telepítéssel érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet), művelési ága, területe, valamint a tervezett telepítés töréspontjainak egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátáit 2 méteres pontossággal,

c) a telepíteni tervezett fafajok, illetve fajták megnevezése.

(3) A telepítési bejelentéshez mellékelni kell az egyszerűsített telepítési-kivitelezési tervet két példányban, melynek a következőket kell tartalmaznia:

a) a telepíteni tervezett ültetvény típusa,

b) a telepítendő földterület termőhelyi viszonyainak bemutatása, valamint az alkalmazni kívánt fafajok alkalmasságának alátámasztása az erdészeti termőhely feltárásról szóló külön jogszabály szerinti termőhelyleírásnak megfelelő adattartalommal,

c) a telepíteni tervezett fafajok, illetve fajták,

d) az ültetési hálózat, a felhasználni kívánt szaporítóanyag minősége és mennyisége, a talaj-előkészítés módja,

e) a telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, illetve használati jog jogosultjának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a telepítéséhez való hozzájáruló nyilatkozata, azzal, hogy tulajdonosi hozzájárulásnak minősül - külön nyilatkozat megtétele nélkül - a telepítéssel érintett ingatlan használati jogosultságának átengedésére vonatkozó írásbeli megállapodás, ha abban rögzítésre került a fás szárú ültetvény telepítésére vonatkozó megengedő feltétel.

4. § (1) A telepítési bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül az erdészeti hatóság

a) hiányosan benyújtott telepítési bejelentés esetén a bejelentőt a bejelentés hiányainak megjelölése mellett tájékoztatja arról, hogy a hiányos bejelentés nem jogosítja fel a telepítés megkezdésére, és figyelmezteti a bejelentés nélküli telepítés jogkövetkezményeire,

b) hiánytalan telepítési bejelentés beérkezéséről igazolást állít ki.

(2) A telepítés a hiánytalan telepítési bejelentés beérkezését követő 21 nap elteltét követően kezdhető meg, kivéve, ha azt az erdészeti hatóság megtiltotta. Az erdészeti hatóság a bejelentés beérkezését követő 21 napon belül megtiltja, korlátozza vagy feltételhez köti a fás szárú ültetvény telepítését, ha a bejelentésben foglaltak ellentétesek e rendelet előírásaival.

(3) Ha a Natura 2000 területnek minősülő szántó művelési ágú földterületen történő telepítés a Natura 2000 jelölő fajokra kedvezőtlen hatást gyakorol, az erdészeti hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogi követelmények természetvédelmi szakkérdésének vizsgálata alapján megtiltja, korlátozza vagy feltételhez köti a fás szárú ültetvény telepítését.

5. § (1)[2] Fás szárú ültetvény telepítésének végrehajtását annak befejezését követő 15 napon belül a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek (a továbbiakban: telepítés végrehajtási bejelentés) a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a földhasználó neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,

b) a telepítéssel érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet),

c) fás szárú ültetvény telepítésének bejelentéséről kiállított igazolás száma,

d) amennyiben a telepítési bejelentéstől eltér, a telepítéssel érintett terület nagysága, felhasznált ültetési anyag (fafaj, tőszám), valamint

e) a földhasználó nyilatkozata arról, hogy a bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek.

(3) A telepítés végrehajtási bejelentéshez mellékelni kell a fás szárú ültetvény telepítésének végrehajtásához felhasznált szaporítóanyag származásának igazolására szolgáló származási bizonylat egy másolati példányát. A földhasználónak a származási bizonylat eredeti példányát a fás szárú ültetvény kitermelésének befejezéstől számított egy évig meg kell őriznie.

(4) A telepítés végrehajtási bejelentéshez mellékelni kell a fás szárú ültetvény végrehajtott tevékenységi terület töréspontjainak EOV szerinti koordinátáit 2 méteres pontossággal, amennyiben azok a telepítési bejelentésben megadottaktól eltérnek.

(5) A fás szárú ültetvény telepítésének eredményeként a földrészlet művelési ága nem változik meg.

3. Fás szárú ültetvények nyilvántartása

6. § (1) Az erdészeti hatóság a telepítés végrehajtásának bejelentését követően hivatalból nyilvántartásba veszi a fás szárú ültetvényt, és annak alábbi adatairól nyilvántartást vezet:

a) a fás szárú ültetvény

aa) azonosító adatai,

ab) területe és

ac) térképi ábrázolása,

b) a fás szárú ültetvény által érintett földrészlet, illetve alrészlet ingatlan-nyilvántartási azonosító adatai,

c) a fás szárú ültetvényt alkotó fafaj, illetve fafajok,

d) a fás szárú ültetvény telepítésének éve,

e) a fás szárú ültetvény kitermelésére vonatkozó adatok (év, kitermelt nettó fatömeg, kitermeléssel érintett terület nagysága).

(2) A fás szárú ültetvényekről (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatai nyilvánosak, azokba - elektronikus úton is - betekintés biztosítható, illetve hiteles másolat adható.

4. A fás szárú ültetvény kitermelése, megszüntetése

7. § (1)[3] A fás szárú ültetvény faállomány teljes vagy részleges kitermelésének tényét előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére, a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek (a továbbiakban: kitermelési bejelentés) a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a földhasználó neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,

b) a fás szárú ültetvény telepítésének bejelentéséről kiállított igazolás száma, vagy amennyiben a fás szárú ültetvény telepítésére a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet alapján került sor, telepítési engedélyének száma,

c) a tervezett fakitermeléssel érintett fás szárú ültetvény ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),

d) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,

e) a tervezett fakitermelés várható megkezdése és befejezése.

(3) A kitermelési bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül az erdészeti hatóság

a) a hiánytalan kitermelési bejelentés beérkezéséről igazolást állít ki;

b) hiányosan benyújtott kitermelési bejelentés esetén a bejelentőt a bejelentés hiányainak megjelölése mellett tájékoztatja arról, hogy a hiányos bejelentés nem jogosítja fel a kitermelés megkezdésére.

(4) A bejelentő a hiánytalan kitermelési bejelentés beérkezését követő 21 nap elteltét követően jogosult a kitermelés megkezdésére és elvégzésére.

(5) A kitermelési bejelentés szerinti fakitermelés a benyújtás évét követő év végéig hajtható végre.

(6) Ha a fás szárú ültetvény részterülete kerül kitermelésre, akkor az (1) bekezdésben foglalt bejelentéshez mellékelni kell a tervezett tevékenységi terület töréspontjainak EOV szerinti koordinátáit 2 méteres pontossággal.

8. § (1)[4] Fás szárú ültetvény teljes vagy részleges kitermelésének végrehajtását a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon 15 napon belül be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

(2) A kitermelési végrehajtási bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a földhasználó neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,

b) a fás szárú ültetvény kitermelési bejelentéséről kiállított igazolás száma,

c) a fakitermeléssel érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),

d) amennyiben a kitermelési bejelentéstől eltér, a elvégzett tevékenységgel érintett terület nagysága,

e) a kitermelt faanyag nettó fatérfogata fafajonkénti bontásban.

(3) Ha a tevékenységgel érintett terület eltér az előzetesen bejelentett területtől, akkor az (1) bekezdésben foglalt bejelentéshez mellékelni kell a tevékenységgel érintett terület töréspontjainak EOV szerinti koordinátáit 2 méteres pontossággal.

9. § (1) A fás szárú ültetvény területét a megszüntetését követően

a) a termőföld védelméről szóló törvényben foglalt talajvédelmi szempontok figyelembevételével, valamint

b) a területen található faegyedek továbbterjedésének megakadályozásával

az eredeti művelési ágnak megfelelő állapotba kell hozni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól abban az esetben lehet eltérni, ha a földhasználó a fás szárú ültetvény ismételt telepítését vagy megújítását a 3. §-ban foglaltak szerint bejelentette.

10. § (1) Az erdészeti hatóság a fás szárú ültetvény részleges vagy teljes kitermelésére és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi a földhasználót, ha

a) a fás szárú ültetvényt a bejelentésben foglaltaktól eltérően telepítették, és a megvalósult telepítést annak bejelentése esetén meg kellett volna tiltani, vagy

b) a fás szárú ültetvény telepítése óta eltelt 20 év, és az ültetvény ismételt telepítését vagy megújítását a földhasználó nem jelentette be a 3. §-ban foglaltak szerint, vagy az ültetvény területének az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként vagy dió fajok és annak fajtái esetén gyümölcsös művelési ágként való nyilvántartásba vételét nem kezdeményezte.

(2) Ha az ültetvény a környező ökoszisztémát veszélyeztetően az ültetvény területén túlterjeszkedik, az erdészeti hatóság felszólítja a földhasználót, hogy a túlterjeszkedést a felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül szüntesse meg.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

12. §[5]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Fás szárú ültetvény telepítésére használható alapfafajok

AB
1.Nyár fajokPopulus spp.
2.Fehér fűzSalix alba
3.Fehér akácRobinia pseudoacacia
4.Dió fajokJuglans spp.
5.Kosárfonó fűzSalix viminalis
6.Mézgás égerAlnus glutinosa
7.Magas kőrisFraxinus excelsior
8.Magyar kőrisFraxinus angustifolia danubialis
9.Vörös tölgyQuercus rubra
10.Korai juharAcer platanoides

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2024.06.01.

[2] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2024.06.01.

[3] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 30. § c) pontja. Hatályos 2024.06.01.

[4] Módosította a 107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2024.06.01.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék