71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet

a fás szárú energetikai ültetvényekről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §[1]

A fás szárú energetikai ültetvények telepítésével és megszüntetésével összefüggő hatósági feladatokat a megyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) látja el.

2. §

(1) Fás szárú energetikai ültetvény a külön jogszabályban meghatározott fajú, illetve fajtájú fás szárú növényekkel létesített, biológiai energiahordozó termesztését szolgáló növényi kultúra, amelynek területe az 1500 m2-t meghaladja.

(2) A fás szárú energetikai ültetvény típusai:

a) sarjaztatásos: a külön jogszabály szerinti igazolás alapján sarjaztatásos technológiával művelhető, energetikai célú hasznosításra nemesített vagy arra alkalmas, külön jogszabályban meghatározott fajokból álló ültetvény, ahol az ültetvény vágásfordulója (letermelési gyakorisága) nem haladja meg az öt évet;

b) hengeres: minden olyan fás szárú energetikai ültetvény, amely nem sarjaztatásos és az ültetvény vágásfordulója (letermelési gyakorisága) nem haladja meg a tizenöt évet.

(3)[2] E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet.

Fás szárú energetikai ültetvény telepítése és megszüntetése

3. §

(1)[3] Fás szárú energetikai ültetvény telepítése csak engedély alapján végezhető. A fás szárú energetikai ültetvény telepítőjének a telepítés engedélyezése iránt az ingatlan fekvése szerint illetékes Erdészeti Hatósághoz - az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon - kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell benyújtania.

(2) Több érintett ingatlan esetén valamennyi ingatlan tekintetében önálló kérelmet kell benyújtani.

(3)[4]

(4) Védett természeti területen, valamint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a külön jogszabályban meghatározott invazív fajok fás szárú energetikai ültetvényként történő telepítése nem engedélyezhető.

(5)[5] Az eljárás megindításáról az Erdészeti Hatóság az ismert ügyfeleket a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül értesíti.

(6)[6] Amennyiben a kérelem hiányos, vagy nem tartalmazza a szükséges mellékleteket, az Erdészeti Hatóság harmincnapos határidővel hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(7)[7] Az Erdészeti Hatóság a telepítés engedélyezése tárgyában hozott határozatában feltünteti a fás szárú energetikai ültetvény telepítésére vonatkozó 1. számú melléklet szerinti adatokat és a kérelemhez csatolt dokumentumokban szereplő tényeket.

4. §

(1) A kérelemhez a telepítőnek csatolnia, kell:

a) a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben nem saját tulajdonú földterületen történik a telepítés;

b) telepítési tervet, amely tartalmazza:

ba) az alkalmazott fajta és faj meghatározását,

bb) a felhasznált szaporítóanyag származására vonatkozó nyilatkozatot,

bc) az alkalmazni kívánt technológia rövid leírását, különös tekintettel az alkalmazott egyedszámra, sor- és tő-távra, a telepítési és ápolási technológiára vonatkozó ültetési hálózatra, valamint a faanyag letermelésének (betakarításának) módszerére és gyakoriságára;

c) az ingatlan telepítéssel érintett területének azonosításra alkalmas vázlatát az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép 1:4000 méretarányú másolatán, amennyiben a telepítés nem az egész ingatlant érinti;

d) a 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti igazolást sarjaztatásos ültetvény esetén.

(2)[8] Az Erdészeti Hatóság a kérelemről a telepítéshez alkalmazni kívánt faj és fajta tulajdonságainak és az ökoszisztémára gyakorolt hatásának vizsgálatát követően a termőhelyi adottságok figyelembevételével dönt.

5. §

A fás szárú energetikai ültetvényt a telepített fajtól, illetve fajtától és az alkalmazott művelési technológiától függetlenül, a külön jogszabályban foglalt talajvédelmi szempontok figyelembevételével úgy kell felszámolni, hogy a földterület fás szárú energetikai ültetvény telepítése előtti eredeti állapotába történő egyidejű visszaállításával a telepített faj vagy fajta spontán továbbterjedése kizárható legyen.

A fás szárú energetikai ültetvény telepítésének vagy megszüntetésének bejelentése

6. §

(1) A telepítő a fás szárú energetikai ültetvény telepítéséről, használatáról és megszüntetéséről - a külön jogszabályban foglaltak szerint - munkanaplót vezet.

(2)[9] A telepítő köteles az ültetvény telepítésének és megszüntetésének elvégzését - a munkálat befejezésétől számított tizenöt napon belül - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon az Erdészeti Hatóságnak bejelenteni.

(3)[10] Az Erdészeti Hatóság a bejelentést követő naptól számított harminc napon belül a helyszínen ellenőrzi a telepítés, illetve a megszüntetés elvégzését.

(4)[11] Az Erdészeti Hatóság kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a telepítőnek, ha az ültetvény telepítése, illetve annak megszüntetése megfelel az e rendeletben, továbbá a telepítési engedélyben foglaltaknak. Ha az ügyfél a fás szárú energetikai ültetvény védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen történő telepítésére kapott engedélyt, a hatósági bizonyítvány a természetvédelmi hatóság véleményének kikérését követően adható ki.

(5)[12]

Hatósági ellenőrzés

7. §[13]

(1)[14] A fás szárú energetikai ültetvények hatósági ellenőrzését az Erdészeti Hatóság látja el.

(2) Az Erdészeti Hatóság a telepítő költségére elrendeli a telepített ültetvény felszámolását és az eredeti állapot visszaállítását, ha[15]

a) a tevékenységet engedély nélkül végzik,

b) a tevékenységet engedélytől eltérően végzik,

c) az ültetvény telepítése nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak,

d) az ültetvény megszüntetése nem felel meg az e rendeletben vagy a telepítési engedélyben foglaltaknak, vagy

e)[16] az ültetvény a környező ökoszisztémát veszélyeztetően az ültetvény területén túlterjeszkedik, és a telepítő az Erdészeti Hatóság felszólítását követően sem gondoskodik a terjedés megakadályozásáról.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet 2007. április 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárások során kell alkalmazni.

(2)[17]

(3)[18]

(4)[19]

(5)[20]

(6)[21]

(7) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezésével, telepítésével, művelésével, nyilvántartásával, ellenőrzésével, megszüntetésével kapcsolatos részletes szabályokat.

(8)[22]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelethez[23]

A fás szárú energetikai ültetvény telepítésének engedélyezése iránti kérelem tartalmi elemei

1. A kérelmező azonosító adatai:

a) ha a kérelmező természetes személy, a kérelmező természetes személyazonosító adatai és lakcíme,

b) ha a kérelmező gazdálkodó szervezet, a kérelmező megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági vagy cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése,

c) a kérelmező regisztrációs száma.

2. A kérelmező elérhetősége:

a) levelezési cím,

b) telefonszám,

c) fax,

d) e-mail cím.

3. A telepítéssel érintett ingatlan adatai:

a) település neve,

b) ingatlan fekvése,

c) helyrajzi szám,

d) területnagyság,

e) művelési ág,

f) minőségi osztály,

g) kataszteri tiszta jövedelem,

h) fizikai blokk(ok) azonosítója a telepítendő ültetvény szerint,

i) a telepítéssel érintett ültetvény nagysága hektárban, ha az ültetvény nem az egész ingatlant érinti.

4. A telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának azonosító adatai:

a) ha a tulajdonos természetes személy, a tulajdonos természetes személyazonosító adatai és lakcíme,

b) ha a tulajdonos gazdálkodó szervezet, a tulajdonos megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése.

5. A kérelmező nyilatkozata, mely szerint tudomásul veszi, hogy a kérelemben foglalt személyes adatait a hatóság a fás szárú energetikai ültetvényekkel kapcsolatos engedélyezés és ellenőrzés céljából kezeli.

6. A kérelem kelte.

7. A kérelmező aláírása.

2. számú melléklet a 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelethez[24]

A fás szárú energetikai ültetvény telepítésének befejezéséről vagy megszüntetéséről szóló bejelentés tartalmi elemei

1. A bejelentő azonosító adatai:

a) ha a bejelentő természetes személy, a bejelentő természetes személyazonosító adatai és lakcíme,

b) ha a bejelentő gazdálkodó szervezet, a bejelentő megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági vagy cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése,

c) a bejelentő regisztrációs száma.

2. A bejelentő elérhetősége:

a) levelezési cím,

b) telefonszám,

c) fax,

d) e-mail cím.

3. A telepítés befejezésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan adatai:

a) település neve,

b) ingatlan fekvése,

c) helyrajzi szám,

d) területnagyság,

e) művelési ág,

f) minőségi osztály,

g) kataszteri tiszta jövedelem,

h) fizikai blokk(ok) azonosítója a telepítendő ültetvény szerint,

i) a telepítés befejezésével vagy megszüntetésével érintett ültetvény nagysága hektárban, ha az ültetvény nem az egész ingatlant érinti.

4. Megszüntetni kívánt ültetvény esetén az Erdészeti Igazgatóság által kiadott telepítési engedély száma.[25]

5. A telepítés befejezésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan tulajdonosának azonosító adatai:

a) ha a tulajdonos természetes személy, a tulajdonos természetes személyazonosító adatai és lakcíme,

b) ha a tulajdonos gazdálkodó szervezet, a tulajdonos megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése.

6. A megszüntetés (felszámolás) elvégzésének időpontja.

7. A bejelentő nyilatkozata, mely szerint tudomásul veszi, hogy a bejelentésben foglalt személyes adatait a hatóság a fás szárú energetikai ültetvényekkel kapcsolatos ellenőrzés céljából kezeli.

8. A bejelentés kelte.

9. A bejelentő aláírása.

3. számú melléklet a 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelethez[26]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 90. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[2] Beiktatta az 57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[3] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 11. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[5] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[6] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[7] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[8] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[9] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[10] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[11] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 533. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[13] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 177. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[14] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[16] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 533. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 533. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 533. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 533. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 11. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 123. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 531. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[24] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 531. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[25] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 177. § (7) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 533. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

Tartalomjegyzék