221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés j) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés g) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a), c), k), n) pontjában, továbbá a (3) bekezdés f)-i), k) és m) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés f)-i) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/B. §-a.

2. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)

"o) a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,"

(2) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4/A. § nyitó szövegrészében a "szolgáltatáshoz" szövegrész helyébe a "szolgáltatásához" szöveg lép.

3. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter kezeli a központi címregiszter adatállományát, ennek keretében)

"ad) gondoskodik a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkező, a címképzésért felelős szerv hatáskörébe nem tartozó változásokat igazoló okiratok őrzéséről,"

(2) A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat és gondoskodik e feladatai nyomán, a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről."

(3) A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi címregiszterben nyilvántartott cím a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv, az ingatlan-nyilvántartás központi, területi és helyi szervei mint címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartást vezető szervek, valamint az állami középület-kataszter működtetéséért felelős szervezet és az állami adóhatóság számára továbbítható, a cím megismerése és kezelése céljából, automatikus adatátvétellel, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat."

(4) A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a több közterülettel határos telken létesült legalább kettő vagy több, önálló elhelyezkedésű és különböző közterületekre nyíló főbejárattal rendelkező épületekből álló épületegyüttes címképzése, amely során legalább egy épületnek a telek címével megegyező, a többi épületnek attól eltérő cím is megállapítható."

(5) A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel -]

"a) az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására használható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó tanúsítvány alanyára, valamint az annak képviseletében eljáró személyre,"

(terjed ki.)

(2) A 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltatót igazoló bélyegző-létrehozó adat előállítását, másolását, megsemmisítését, valamint elektronikus bélyegző létrehozását a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató szabályzatában arra feljogosított személyek együttes részvételével, jogosultsággal nem rendelkező személyek kizárásával kell végezni."

(3) A 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az eIDAS rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a regisztráció során a természetes személy tanúsítvány alany személyazonosságát az általa bemutatott személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány alapján az E-ügyintézési tv. 82. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartásban ellenőrizni kell.

(2) A regisztráció és a személyazonosság ellenőrzése alapjául szolgáló, rögzítendő adatok helyességét a tanúsítvány alany - nem természetes személy esetében képviselője - nyilatkozatban, saját kezű aláírásával ellátva igazolja.

(3) Nem természetes személy tanúsítvány alany esetén a nem természetes személy képviselőjét a bizalmi szolgáltató azonosítja, valamint a képviseleti jogosultságát ellenőrzi.

(4) Ügyintézési célra felhasználható tanúsítvány kizárólag akkor adható ki, valamint aláírás-létrehozó adat kizárólag akkor hozható létre, ha a (2)-(3) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményes volt.

(5) A regisztrációt végző szervezet ügyintézője aláírásával igazolja, hogy a hatósági igazolványon szereplő arckép megfeleltethető a természetes személy tanúsítvány alany arcának és az igazolványban szereplő aláírás azonos a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot igazoló aláírásával."

5. § A 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) és (2) bekezdésében az "alkalmazhat" szövegrész helyébe a "használhat" szöveg,

b) 9. § (6) bekezdésében az "az igénylőnek" szövegrész helyébe az "a tanúsítvány alanyának vagy képviselőjének" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében az "az igénylő" szövegrész helyébe az "a tanúsítvány alanyának vagy képviselőjének" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 7. §-ában a "tanúsítványon alapul",

b) 8. §-ában a "nem minősített",

c) 13. § (8) bekezdésében az "a minősített tanúsítványok esetén"

szövegrész.

5. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 16. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"16. adat- és iratmegnevezések jegyzékének szerkesztőbizottsága: az adat- és iratmegnevezések jegyzékének összeállítását és folyamatos aktualizálását végző, az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten belül működő testület."

(2) Az R. "KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely" alcíme a következő 88/A. §-sal egészül ki:

"88/A. § Egyéni vállalkozó az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba."

(3) Az R. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A cégnyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmének beküldése és a kérelmének a nyilvántartást vezető szerv által történő visszaigazolása után, a visszaigazolásban a nyilvántartást vezető szerv által megadott egyedi azonosító birtokában is igényelhet cégkaput."

(4) Az R. 116. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szolgáltató az azonosítás során megismert, valamint az űrlapon megadott adatok alapján - az ügyfél hozzájárulása esetén - az elektronikusan hozzáférhető nyilvántartásokból az űrlapadatokkal történő kiegészítését biztosíthatja. Az űrlap automatikus kitöltésű adatainál az űrlapot rendszeresítő, az adott űrlapra a szolgáltatás nyújtását igénylő elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatokra vonatkozó adatkezelési jogát az igénye bejelentésekor igazolja.

(6) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani, hogy az űrlap automatikus kitöltésű rovatai csak olyan adatokat tartalmazzanak, amelyekre az adatkezelési jogosultsága fennáll."

(5) Az R. "Elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás" alcíme a következő 116/A. §-sal egészül ki:

"116/A. § (1) Az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatást az elektronikus ügyintézést biztosító szerv mind ügyindításkor, mind az ügyintézés további lépéseiben igénybe veheti. A szolgáltató - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - külön megállapodás alapján ezt a szolgáltatást az ügyintézést biztosító szerv által alkalmazott szakrendszerhez illesztve is nyújthatja.

(2) A szolgáltató az elektronikus űrlapkitöltés-támogatást az ügyfelek részére a 128. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatáson elérhetővé teszi."

(6) Az R. 121. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A papíralapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása során

a) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv saját feladatkörében,

b) a központi érkeztető rendszer az E-ügyintézési tv. 74. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint

c) a papíralapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása KEÜSZ kijelölt szolgáltatója a III. Fejezetben foglaltak szerint jár el az e §-ban foglalt eltérésekkel."

(7) Az R. IV. fejezete a 134. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz

134/A. § A 134/A-134/J. § alkalmazásában

1. autentikációs token: valamely csatlakozott szerv részére a Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (a továbbiakban: KKSZB) Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartása által generált webtoken, amely biztosítja a KKSZB-n elérhető valamely szolgáltatásnak a szolgáltatást nyújtó csatlakozott szerv által engedélyezett célból és jogalapon történő igénybevételét az adott csatlakozott szerv hitelesítése útján;

2. Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartás: a KKSZB azonosítási, jogosultság- és szolgáltatáskezelési rendszere, amely ellátja a csatlakozott szervekkel, azok KKSZB-n nyújtott szolgáltatásaival, továbbá a KKSZB működtetésével kapcsolatos jogosultság- és szolgáltatáskezelési, valamint azonosítási feladatokat;

3. szolgáltatáskatalógus: az egyes, a KKSZB-hez csatlakozó nyilvántartások, SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök és szakrendszerek elektronikusan nyújtott szolgáltatásainak információátadási leírásait és a kapcsolódásra vonatkozó egyéb technikai információkat tartalmazó adatbázis.

134/B. § (1) A KKSZB szolgáltatója biztosítja az E-ügyintézési tv. Harmadik Része szerinti informatikai együttműködés biztonságos feltételeit, a jogszabályban megjelölt SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök elérhetőségét (a 134/B-134/H. §-ok alkalmazásában a továbbiakban együtt: KKSZB szolgáltatás) azon együttműködő szervek részére, amelyek megfelelnek a csatlakozás műszaki és adminisztratív feltételeinek és megállapodást kötnek a szolgáltatóval (a továbbiakban: csatlakozott szervek). A csatlakozás műszaki és adminisztratív feltételeit a KKSZB szolgáltató által közzétett szolgáltatási szabályzat, a KKSZB szolgáltatásra vonatkozó csatlakozási megállapodás, illetve az általános szerződési feltételek tartalmazzák.

(2) A KKSZB a csatlakozott szervek által a KKSZB szolgáltatáson keresztül zajló információátadásban tanúsítvány alapú titkosított adatforgalmat biztosít, a KKSZB igénybevételével továbbított üzenetek tartalmát nem ismeri meg, azokat kizárólag továbbítja. Az átadott adatok tartalmáért és az átadás címzett jogosultságának ellenőrzéséért a csatlakozott szerv a felelős. A KKSZB szolgáltatás keretében továbbított üzenetek e rendelet előírásának megfelelő hitelesítéséért és titkosításáért az automatikus információátadásra köteles csatlakozott szerv felelős.

(3) A KKSZB igénybevételére csak az igénylő KKSZB által elvégzett azonosítását, valamint a KKSZB elérési jogosultsága ellenőrzését követően kerülhet sor.

(4) Az együttműködő szerv és a KKSZB szolgáltatója a csatlakozásról csatlakozási megállapodást köt. A csatlakozásra vonatkozó dokumentumokat a KKSZB szolgáltató a honlapján közzéteszi.

(5) A csatlakozott szerv az alábbi szerepkörök ellátására köteles természetes személyt kijelölni:

a) információátadás esetén:

aa) szolgáltatásfelelős,

ab) szolgáltatáskatalógus-kezelő,

b) információ fogadása esetén kapcsolattartó.

134/C. § (1) A csatlakozott szerv a KKSZB-n keresztül történő információátadás (a továbbiakban: KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás) esetén vállalja a szolgáltatási szabályzatban, valamint az általános szerződési feltételekben meghatározott, a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adminisztratív és technikai feltételek teljesülését. A KKSZB szolgáltatója a csatlakozást akkor biztosítja, ha ellenőrizte, hogy a csatlakozott szerv a feltételeket teljesítette.

(2) A KKSZB szolgáltatója a jóváhagyott KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatásokról szolgáltatáskatalógust vezet. A KKSZB-n csak a szolgáltatáskatalógusba bejegyzett KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás nyújtható.

134/D. § Ha a csatlakozott szerv a szolgáltatáskatalógusban szereplő valamely KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni, akkor a csatlakozási megállapodást követően az adott KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet nyújt be a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás szolgáltatója részére. A KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatást nyújtó csatlakozott szerv a kérelem elfogadása esetén azt a Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartásban rögzíti.

134/E. § (1) A 150. §-ban foglalt esetek kivételével a KKSZB szolgáltatáshoz való csatlakozás megszüntethető a csatlakozott szerv indokolt kérelmére, valamint megszüntetendő a felügyelet E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdés d) pontja szerinti döntése alapján.

(2) Ha a csatlakozott szerv KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatást is nyújt a KKSZB-n, kizárólag abban az esetben szüntethető meg kérelem alapján a csatlakozása, ha a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás további nyújtásáról más csatlakozott szerv útján gondoskodik, vagy ha az általa nyújtott KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás jogszabályi előírás alapján a továbbiakban nem nyújtható. A KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére vonatkozó kérelmet a csatlakozott szerv a megszüntetés tervezett időpontját legalább 3 hónappal megelőzően köteles benyújtani a KKSZB szolgáltatás szolgáltatója számára. Ha a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás jogszabályi előírás alapján történő korlátozása vagy megszűnése kihirdetésének időpontja 3 hónapnál rövidebb, a csatlakozott szerv a bejelentését a jogszabály kihirdetését követő napon megteszi.

(3) Ha a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás jogszabállyal ellentétes információkat továbbít és a jogsértő tevékenység másként nem hárítható el, a felügyelet kötelezi a KKSZB szolgáltatóját az adott KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésére vagy a csatlakozott szerv csatlakozásának szüneteltetésére. A felfüggesztés vagy szüneteltetés csak a jogsértő állapot megszüntetését követően szüntethető meg.

134/F. § (1) A KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás szolgáltatója biztosítja a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatásának keretében megvalósuló valamennyi műveletnek olyan megoldással történő naplózását, amely az utólagos észlelhetetlen módosítás lehetőségét kizárja.

(2) A naplónak tartalmaznia kell legalább

a) a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás keretében kért, valamint továbbított üzenetek megjelölését, az információátadást igénylő megjelölésével,

b) az információátadást igénylő azonosításának, valamint elérési jogosultsága ellenőrzésének az eredményét,

c) a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás nyújtásának vagy elutasításának az időpontját, valamint

d) a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételével lezajlott információátadásra vonatkozó információkat.

(3) A KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás szolgáltatója a naplónyilvántartásban szereplő adatokat történeti nyilvántartásban kezeli.

134/G. § (1) A KKSZB Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartás a KKSZB azonosítási, jogosultság- és szolgáltatáskezelési rendszere, amely a csatlakozott szervekkel kapcsolatban legalább az alábbi, a KKSZB működéséhez technikailag szükséges adatokat kezeli:

a) csatlakozott szerv azonosító adatai,

b) az adott csatlakozott szerv által nyújtott vagy igénybe vett elektronikus ügyintézési szolgáltatásra/információs rendszerre vonatkozó adatok,

c) az elektronikus információs rendszernek az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásainak megfelelően meghatározott biztonsági osztálya,

d) az E-ügyintézési tv. 38. § (4) és 36. § (2) bekezdésére figyelemmel a csatlakozott szerv képviseletére kijelölt személy azonosítását szolgáló személy neve, beosztása, szerepköre, munkahelyi elektronikus elérhetősége, felhasználóneve és jelszava,

e) az adott csatlakozott szerv által igénybe vett szolgáltatás használatának célja és jogalapja,

f) a csatlakozási, a szolgáltatás elérési jogosultság és a szolgáltatás nyújtás iránti kérelem adatai és a kérelem státuszára vonatkozó információk,

g) információátadási szolgáltatást igénybe vevő szerv részére kiállított autentikációs token adatai.

(2) A KKSZB szolgáltatója a Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartásban történő műveletekről naplónyilvántartást vezet. A műveleti napló legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a tevékenységet végző személy azonosító/regisztrációs adatai,

b) elvégzett tevékenység megnevezése, időpontja,

c) egyéb, a műveletre vonatkozó releváns információ.

(3) A (2) bekezdés szerinti napló nem tartalmazza a KKSZB szolgáltatáson keresztül továbbított üzeneteket.

134/H. § A KKSZB-hez SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltató is csatlakozhat. Csatlakozására a 134/A-134/G. §-okat alkalmazni kell azzal, hogy csatlakozott szerv alatt SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltatót kell érteni. A SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltató a KKSZB-hez történő csatlakozását a csatlakozási megállapodást követően 3 napon belül a felügyeletnek bejelenti."

(8) Az R. 26. alcíme a következő 136/A. §-sal egészül ki:

"136/A. § (1) Az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdése szerinti esetben a felügyelet - a jogsértés mértékétől függően, a jogsértés által okozott kár és joghátrány figyelembevételével - a bírság mértékét a következők szerint állapíthatja meg:

a) a bírság mértéke tízezertől ötszázezer forintig terjedhet, ha a jogsértés csak egy ügyfelet érintett, akinek a jogsértésből jelentős hátránya nem származott;

b) a bírság mértéke ötszázezertől ötmillió forintig terjedhet, ha a jogsértés

ba) több ügyfelet érintett,

bb) az érintett ügyfélnek a jogsértésből jelentős hátránya származott, vagy

bc) a felügyelet az elektronikus ügyintézést biztosító szervet az a) pont szerinti jogsértés miatt egy éven belül már megbírságolta;

c) a bírság mértéke ötmillió forinttól ötvenmillió forintig terjedhet, ha

ca) a felügyelet az elektronikus ügyintézést biztosító szervet a b) pont szerinti jogsértés miatt egy éven belül már megbírságolta,

cb) a jogsértés miatt az ügyfél személyes adatait arra jogosulatlan szerv vagy személy megszerezte, vagy

cc) a jogsértés több ügyfélnek jelentős hátrányt okozott.

(2) A felügyelet az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása esetében - az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével - ismételt ellenőrzéssel köteles meggyőződni az intézkedés eredményességéről, a jogszabálysértésnek az elektronikus ügyintézést biztosító szerv általi megszüntetéséről."

(9) Az R. a következő 138/A. §-sal egészül ki:

"138/A. § A szolgáltató által benyújtott szolgáltatási szabályzat legalább a 64. § (3) bekezdése szerinti információkat tartalmazza."

(10) Az R. 36. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. Az információátadási szabályzat és az információátadási megállapodás adattartalma

151. § (1) Az információátadási szabályzat az E-ügyintézési tv.-ben és a 148. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően tartalmazza a) az együttműködő szerv

aa) nevét,

ab) adószámát,

b) az E-ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdése szerinti információk, valamint azon információk tekintetében, amelyek vonatkozásában az együttműködő szerv elektronikus információátadásra köteles

ba) az információ nyilvántartását, illetve az irat kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés tételes megjelölését,

bb) az információ jogszabályban meghatározott megnevezését,

bc) azt, hogy az információ az együttműködő szervnek elsődleges vagy másodlagos információforrásként áll rendelkezésére,

bd) ha az információ másodlagos információforrásként áll rendelkezésre, az elsődleges információforrás megjelölését,

be) azt, hogy az információ egyszerű vagy automatikus információátadás útján vehető át az együttműködő szervtől,

bf) az együttműködő szerv által vezetett nyilvántartásokat, azok jogszabályi megjelölését, valamint azt, hogy az adott nyilvántartásban mely információ közhiteles és a nyilvántartás mely egyéb információt tartalmaz,

c) ha az együttműködő szerv egységes információátadási szabályzat hatálya alatt áll, az egységes információátadási szabályzat megjelölését,

d) az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását,

e) ha az információátadási szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné az információbiztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését,

f) az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, valamint ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának a rendjét, valamint

g) az egyes információátadási szolgáltatások megszüntetésének a rendjét.

(2) Az egységes információátadási szabályzat az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat az egységes információátadási szabályzatot kiadó együttműködő szerv, valamint az egységes információátadási szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi együttműködő szerv tekintetében tartalmazza, a b)-g) pont szerinti adatokat az egységes információátadási szabályzat hatálya alá tartozó szervek tekintetében tartalmazza.

(3) Az olyan együttműködő szerv információátadási szabályzata, amely egységes információátadási szabályzat hatálya alá tartozik, az (1) bekezdés b)-g) pontjának csak azokat az adatait tartalmazza, amelyben az egységes információátadási szabályzattól eltér.

(4) Az információátadási megállapodás

a) tartalmazza a megállapodást megkötő együttműködő szervek mindegyikének az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait,

b) az (1) bekezdés b)-g) pontjának csak azokat az adatait tartalmazza, a megállapodásban részes együttműködő szervenként, amelyekben az információátadási vagy az egységes információátadási szabályzattól eltér,

c) valamennyi a megállapodásban részes együttműködő szerv tekintetében tartalmazza annak az információátadási és egységes információátadási szabályzatnak a megjelölését, amelynek a hatálya alatt áll."

(11) Az R. 152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"152. § (1) Az információátadási szabályzatot az együttműködő szerv - a 151. § (1) bekezdés e) pontja szerinti információk kivételével - honlapján, valamint a 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módon közzéteszi.

(2) A felügyelet támogató informatikai rendszert működtet az információátadási szabályzatok, megállapodások és ezek módosításai elkészítéséhez, benyújtásához. A felügyelet a 152/A. §-ban meghatározott információforrások regiszterét, valamint a 152/B. §-ban meghatározott adat- és iratmegnevezések jegyzékét ezen informatikai rendszerben vezeti.

(3) A (2) bekezdés szerinti informatikai rendszerhez történő hozzáférést, valamint az adatok módosítását - ide nem értve a bárki számára hozzáférhető internetes felületen történő hozzáférést - a felügyelet rendszere naplózza. Az együttműködő szerv az elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történő azonosítást követően fér hozzá a (2) bekezdés szerinti informatikai rendszerhez.

(4) Az együttműködő szerv az információátadási szabályzatot a felügyelet által a 151. § szerinti adattartalommal rendszeresített elektronikus űrlapon köteles előterjeszteni. A felügyelet az elektronikus űrlapokat a honlapján, valamint a 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módon - a közzététel, módosítás időpontjának megjelölésével, valamint kitöltési útmutatóval - közzéteszi. Az elektronikus űrlap és módosításának alkalmazása a közzététel napját követő tizenötödik naptól kötelező.

(5) A felügyelet az információátadási szabályzatot, illetve módosítását a kézhezvételét követően haladéktalanul elektronikus úton megküldi az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóságnak, aki az információbiztonságot érintő kérdések tekintetében a szabályzattal kapcsolatos álláspontjáról a kézhezvételtől számított nyolc, egységes információátadási szabályzat esetén tizenöt napon belül tájékoztatja a felügyeletet.

(6) A felügyelet az információátadási szabályzat és módosítása adatait a szabályzat - ha az információbiztonságot érintő kérdések tekintetében az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős hatóság megkeresése szükséges, a hatóság állásfoglalásának - kézhezvételétől számított tizenöt - egységes információátadási szabályzat esetében harminc - napon belül megvizsgálja, és ha

a) megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, az információforrások regiszterén átvezeti,

b) nem felel meg az E-ügyintézési tv. rendelkezéseinek, kifogással él az információátadási szabályzattal szemben,

c) az információforrások regisztere naprakész vezetéséhez szükséges információk rendelkezésre állása másképp nem biztosítható, felügyeleti vizsgálatot indít.

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti kifogás előterjesztése esetén az együttműködő szerv köteles a szabályzatot 30 napon belül a kifogásban foglaltaknak megfelelően módosítani.

(8) Ha az információátadási szabályzatban név-, adat-, szám- vagy más elírás van, a felügyelet a hibát - szükség esetén az együttműködést biztosító szervvel egyeztetve, de legalább egyidejű értesítése mellett - kijavítja.

(9) Ha az információátadási szabályzatban kizárólag az irat- és adatmegjelölések jegyzéke szerinti megjelölés tekintetében szükséges változtatást végrehajtani, a felügyelet a változtatást - szükség esetén az együttműködést biztosító szervvel egyeztetve, de legalább egyidejű értesítése mellett - végrehajtja.

(10) A (8) és (9) bekezdés szerinti esetben az együttműködő szerv a kijavított, illetve módosított információátadási szabályzat kézhezvételétől számított nyolc napon belül kifogással élhet a felügyeletnél, vagy a kijavított illetve módosított információátadási szabályzatot közzéteszi.

(11) E § rendelkezéseit az egységes információátadási szabályzat és az információátadási megállapodás bejelentése, valamint az információátadási szabályzat, az egységes információátadási szabályzat és az információátadási megállapodás módosításának bejelentése során is alkalmazni kell azzal, hogy az információátadási megállapodást bármely abban részes együttműködő szerv bejelentheti."

(12) Az R. VI. Fejezete a következő 37/A-37/C. alcímmel egészül ki:

"37/A. Az információforrások regisztere

152/A. § (1) Az információforrások regisztere az E-ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdése szerinti információk, valamint azon információk tekintetében, amelyek vonatkozásában az együttműködő szerv elektronikus információátadásra köteles, tartalmazza

a) annak az együttműködő szervnek a 151. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait, amelynél az információ rendelkezésre áll,

b) az információra vonatkozó, a 151. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat.

(2) Az információforrások regisztere az (1) bekezdés szerinti adatokat - az adatok első rögzítését követően öt évig - visszakereshető formában tartalmazza.

(3) A felügyelet az információforrások regiszterét a 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módon közzéteszi.

37/B. Adat- és iratmegnevezések jegyzéke

152/B. § (1) Az adat- és iratmegnevezések jegyzéke tartalmazza

a) az információforrásoknál rendelkezésre álló leggyakoribb azonos típusú adatok és iratok terminológiailag egységes megjelölését,

b) az információforrásoknál rendelkezésre álló leggyakoribb azonos típusú adatok és iratok olyan definícióját vagy tartalmi körülírását, amely alapján az a) pont szerint megjelölt információ egyértelműen beazonosítható mind az információforrás, mind az információ átvételére jogosult együttműködő szerv számára,

c) szükség szerint az adat továbbításának javasolt formátumát,

d) szükség szerint az információk kezelését elősegítő egyéb információkat, valamint

e) annak a megjelölését, hogy az adat- és iratmegnevezés mely időponttól és - megszűnése esetén - meddig alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti időpont nem lehet korábbi, mint az adat- és iratmegnevezés közzétételét követő harmincadik nap.

(3) Az adat- és iratmegnevezések jegyzékét szerkesztőbizottság állítja össze és aktualizálja. A szerkesztőbizottság a jegyzék összeállításába a Központi Statisztikai Hivatalt bevonja és véleményét figyelembe veszi. Véleményeltérés esetén a felügyelet egyeztetést követően hozza meg döntését.

(4) Az adat- és iratmegnevezések jegyzékét a felügyelet honlapján közzéteszi.

(5) Bármely együttműködő szerv indoklással ellátott javaslatot tehet a felügyeletnek valamely adat- vagy iratmegnevezésnek a jegyzékbe történő bejegyzésére, módosítására vagy a jegyzékből történő törlésére. A szerkesztőbizottság álláspontjának kialakításához írásbeli állásfoglalást kérhet az információforrás és az információ átvételére jogosult együttműködő szervek képviselőitől.

37/C. Az informatikai együttműködés felügyeleti vizsgálata

152/C. § A felügyelet E-ügyintézési tv. 76. §-a szerinti felügyeleti vizsgálata különösen az alábbiakra terjed ki:

a) az együttműködés alapelveinek érvényesülése,

b) az adattovábbítási nyilvántartás vezetésének megfelelősége,

c) az informatikai együttműködés technikai alapkövetelményeinek történő megfelelés,

d) a biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség, valamint elektronikus levélcím megfelelősége, elérhetősége és jogszabályi követelményeknek megfelelő működése,

e) elsődleges és másodlagos információforrásból rendelkezésre álló információk beszerzése és ellenőrzése,

f) automatikus információátadási felület rendelkezésre állása és működése, összerendelési nyilvántartás alkalmazása,

g) központi és elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevétele,

h) a döntéshozatal és a nyilatkozattétel területén megvalósuló együttműködés,

i) a címadatot tartalmazó nyilvántartások együttműködése,

j) az információátadási szabályzat tartalmára, közzétételére, módosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása, az információátadási szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósulása,

k) az információátadási megállapodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása és az információátadási megállapodásban foglaltak gyakorlati érvényesülése."

(13) Az R. 155. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Ahol jogszabály tudástárat említ, ott a 38. és 39. § szerinti tudástárfejlesztés elkészüléséig és beüzemeléséig a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2016. december 31-én hatályos 3. alcíme szerinti tudástárat kell érteni. A 38. és 39. § szerinti tudástárfejlesztés elkészülését és beüzemelését közigazgatás szervezéséért felelős miniszter - az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével - a beüzemelés naptári napjának megjelölésével, azt megelőző legalább 15 nappal korábban a Hivatalos Értesítőben közzéteszi."

(14) Az R. 155. §-a a következő (17)-(19) bekezdéssel egészül ki:

"(17) Az információforrások regiszterét, valamint az információátadási szabályzatokat legkésőbb 2018. január 1-ig kell közzétenni. A felügyelet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 3 napon belül minta információátadási szabályzatot tesz közzé.

(18) A felügyelet az adat- és iratmegnevezések jegyzékének kiinduló adattartalmát a központi címregiszter, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, az ingatlan-nyilvántartás, az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás és az egészségbiztosítási nyilvántartás adatai alapján állapítja meg.

(19) E rendeletnek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelettel megállapított 152. § (2) és (3) bekezdését 2018. július 1-jétől kell alkalmazni."

8. § Az R.

a) 84. § (1) bekezdésében, 84. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 84. § (3) és (4) bekezdésében, 85. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 85. § (3) és (6) bekezdésében, 86. § a) pontjában, 87. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (2) bekezdésében az "elektronikus ügyintézést biztosító" szövegrész helyébe az "együttműködő" szöveg,

b) 86. § b) pontjában az "elektronikus ügyintézést biztosító" szövegrészek helyébe az "együttműködő" szöveg,

c) 85. § (1) bekezdés a) pontjában a "bekezdés a) vagy b) pontja" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg,

d) 90. § (2) bekezdésében a "60. napon" szövegrész helyébe a "90. napon" szöveg,

e) 93. § (4) bekezdésében az "ügynöki" szövegrész helyébe az "a 134. § szerinti ügynöki" szöveg,

f) 110. § (1) bekezdésében az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe az "az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

g) 127. § (3) bekezdés d) pontjában az "a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv" szövegrész helyébe az "az összerendelési nyilvántartás szolgáltatója" szöveg,

h) 138. § (1) bekezdésében a "szolgáltató" szövegrész helyébe a "KEÜSZ vagy SZEÜSZ szolgáltató" szöveg,

i) 150. § nyitó szövegrészében a "kötelesek automatikus" szövegrész helyébe az "a KKSZB KEÜSZ útján kötelesek automatikus" szöveg, a "központi szolgáltatásként" szövegrész helyébe a "központi szolgáltatásként a KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától" szöveg,

j) 155. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "36. alcímben" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R.

a) 89. § (6) bekezdésében a "vagy a gazdálkodó szervezetnek a cégkapuhoz csatlakozott informatikai rendszere" szövegrész,

b) 121. § (2) bekezdés a) és b) pontja,

c) 141. §-a,

d) 155. § (2) bekezdése.

10. § Nem lép hatályba az R. 158. § (1) bekezdés c) pontja.

6. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

11. § Hatályát veszti az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet.

7. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 28/2015. (VI. 15.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

12. § Hatályát veszti az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 28/2015. (VI. 15.) BM rendelet.

8. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

1. A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 70. sorral egészül ki:

(1.AB
2.Egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő kódközterületjelleg)
"70.64bokor"

Tartalomjegyzék