22/2017. (XII. 22.) IM rendelet

egyes büntető- és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú, valamint ezzel összefüggő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés a) és h) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével -,

a 2. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők tevékenysége vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák pártfogó felügyelete vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím, valamint a 3-11. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím, valamint a 12. melléklet tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés d) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével -

a következőket rendelem el:

1. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

1. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 75/C. § (1) bekezdés a) pontjában a "polgári ügyek" szövegrész helyébe a "polgári és büntetőügyek" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti a Büsz.

a) 75/E. § (2) bekezdésében a "fél (felek) részére történő papír alapú" szövegrész és

b) 75/H. § (1) és (2) bekezdése.

2. A tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet módosítása

3. § A tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet [a továbbiakban: 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet] 6. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Előzetes letartóztatás meghosszabbítása tárgyában tartott ülés esetén az elkülönített helyiségben nem készül jegyzőkönyv,

a) ha az elkülönített helyiségben a Be. 211. § (8) bekezdés a) pontjára figyelemmel bíró, bírósági titkár vagy bírósági fogalmazó nincs jelen, illetve

b) ha az ülést vezető nyomozási bíró így rendelkezik.

(4) Az előzetes letartóztatás meghosszabbítása tárgyában zártcélú távközlő hálózat útján tartott ülés esetén a Be. 211. § (8) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a fogvatartott személy személyazonosságának megállapításával kapcsolatos feladatokat a fogvatartást végrehajtó intézet parancsnoka által kijelölt személy a nyomozási bíró rendelkezésének megfelelően végzi."

4. § A 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Be. 244/D. § (2) bekezdése szerinti kép- és hangfelvételt (a továbbiakban: felvétel)

a) a zártcélú távközlő hálózat működését biztosító eszközökkel és berendezésekkel vagy

b) - ha az a) pont szerinti eszközök és berendezések a felvétel rögzítésére nem alkalmasak - a tárgyalás helyszínén és a kihallgatott személy tartózkodási helyén elhelyezett, felvétel rögzítésére alkalmas eszközökkel és berendezésekkel

kell elkészíteni oly módon, hogy a felvételen folyamatosan szerepelnie kell a készítés pontos idejének is."

5. § A 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "Be. 244/B. §-ának (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Be. 244/B. §-ának (1) és (2) bekezdésében" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a "bíró vagy bírósági titkár külön jegyzőkönyvet készít" szövegrész helyébe a "bíró, bírósági titkár, illetve bírósági fogalmazó - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - külön jegyzőkönyvet készít" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a "bíró vagy bírósági titkár" szövegrész helyébe a "bíró, bírósági titkár, illetve bírósági fogalmazó" szöveg és a "jegyzőkönyvhöz kell csatolni" szövegrész helyébe a "jegyzőkönyvvel együtt kell kezelni" szöveg, és

d) 8. § (1) bekezdésében az "iratokhoz kell csatolni" szövegrész helyébe az "iratokkal együtt kell kezelni" szöveg

lép.

3. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

6. § A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bíróság a bűntettesek nyilvántartása részére közli)

"c) a külföldi ítélet elismeréséről, illetve az Európai Unió más tagállamában magyar állampolgárral szemben hozott, bűnösséget megállapító jogerős ítélet (a továbbiakban: tagállami ítélet) megfeleltetéséről, valamint a végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldése mellett a 6. adatlapon a Bnytv. 11. § (1) bekezdés c)-f) és k) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, ha az elítélt a külföldi ítélet elismeréséről vagy a tagállami ítélet megfeleltetéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napján még nem mentesült,"

7. § A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére közli)

"d) a külföldi ítélet elismeréséről, illetve a tagállami ítélet megfeleltetéséről, valamint a végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldése mellett a 6. adatlapon a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c), e)-g) és j) pontjában meghatározott adatokat, azt a tényt, hogy az érintett személy érvényes úti okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a terhelt fiatalkorú, ha a bíróság a külföldi ítéletet elismerte vagy a tagállami ítéletet megfeleltette, illetve a külföldi bíróság által kiszabott büntetés vagy intézkedés végrehajtását a magyar hatóság átvette, és az elítélt az elismerésről vagy a megfeleltetésről szóló végzés jogerőre emelkedésének napján már mentesült,"

8. § A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása

9. § A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet [a továbbiakban: 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az adatigénylő által a bűnügyi nyilvántartó szervhez benyújtott adatigénylési kérelemnek (a továbbiakban: adatigénylési kérelem) tartalmaznia kell:

a) a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,

b) a Bnytv. 70. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat,

c) az adatigényléssel átvenni kívánt adatok körének pontos megjelölését,

d) a Bnytv. 76/A. § (2) bekezdése alapján az adatigénylő döntésétől függően az arra vonatkozó kérelmet, hogy a bűnügyi nyilvántartó szerv ellenőrizze, hogy az adatigényléssel érintett magyar állampolgárra vonatkozóan szerepel-e adat a tagállami ítéletek nyilvántartásában."

10. § Az 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adatigénylés előterjesztéséhez szükséges egyedi azonosítókat az adatigénylő a bűnügyi nyilvántartó szervhez benyújtott egyedi azonosító iránti kérelemben igényli."

5. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

11. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: Pfr.) a következő 40/A. §-sal egészül ki:

"40/A. § A pártfogó felügyelet végrehajtása során a pártfogó felügyelő a pártfogolt figyelemmel kísérését elsősorban személyes kapcsolattartás keretében végzi, és ennek megfelelően határozza meg - az egyéni pártfogó felügyelői terv megvalósulása és a pártfogolt személyi körülményei, illetve szükségletei alapján - a pártfogolt személyes jelentkezési kötelezettségének gyakoriságát."

12. § A Pfr. 62/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása iránti előterjesztés megalapozása, illetve az ilyen irányú kérelem megalapozottságának ellenőrzése érdekében a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő környezettanulmányt készít. A környezettanulmány elkészítése során a 13-16/B. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a szakmai ténymegállapítások keretében bemutatja különösen az elítélt által az eltávozás során tartózkodása helyeként megjelölt lakóingatlant, az ott életvitelszerűen tartózkodó kapcsolattartói fogadókészségét, értékelve a kapcsolattartás minőségét és azt, hogy a befogadó környezet megfelelően szolgálja-e az elítélt társadalmi visszailleszkedését. A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a környezettanulmány elkészítésekor az elítélt bűnismétlési kockázatát is vizsgálja."

13. § A Pfr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

14. § A Pfr.

a) 25. § (2) bekezdés a) pontjában az "a beszámítás folytán az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben töltött idővel" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján az elítélt" szöveg,

b) 26. § (1) bekezdésében az "értesítésének, illetve" szövegrész helyébe az "értesítésének és" szöveg,

c) 27. § (2) bekezdés e) pontjában a "fellebbezési szándékáról," szövegrész helyébe a "bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásának szándékáról," szöveg,

d) 32. § (2) bekezdésében az "új munkahely működik" szövegrész helyébe az "elítélt új lakóhelye vagy tartózkodási helye van" szöveg,

e) 42. § (2) bekezdésében a "tizenötödik" szövegrész helyébe a "harmincadik" szöveg,

f) VII/A. Fejezet címében az "A BÜNTETÉS-VÉGREHATJÁSSAL" szövegrész helyébe az "A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSSAL" szöveg

lép.

6. A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

15. § A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet] a következő 3a. alcímmel egészül ki:

"3a. A már végrehajtott büntetés vagy intézkedés beszámítása

4/A. § Ha a bíróság a Btk. 92/B. §-a alapján a perújítás, a felülvizsgálat, a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat vagy a megismételt eljárás eredményeként kiszabott szabadságvesztés tartamába az alapügyben kiszabott és végrehajtott büntetés vagy intézkedés beszámításáról rendelkezett, a bv. intézet a beszámítandó szabadságvesztés, elzárás vagy javítóintézeti nevelés tartamát a 3. § (2) bekezdésének az alkalmazásával számítja ki."

16. § A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szabadságvesztés kitöltetlen tartamának a megállapításánál a szabadságvesztés tartamából le kell vonni a Btk. 92-92/B. §-a alapján beszámítandó tartamot. Ha a kivonás nem végezhető el, egy hónapot harminc napra felbontva kell a számítást elvégezni."

17. § A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 7. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Ha a bíróság a jogerős szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átvételéről döntött, és a megfeleltetés során a tagállami ítéletet - a magyar jogszabályokhoz képest kedvezőbb tagállami jogi rendelkezés alapján - kiegészíti a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjára vonatkozó rendelkezéssel, a feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napja a bíróság által meghatározott időpont.

(2) Ha bíróság az (1) bekezdéstől eltérően a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjaként a szabadságvesztés - a magyar jogszabályokhoz képest kedvezőbb tagállami jogi rendelkezés alapján - meghatározott hányadának letöltését jelöli meg, a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége napjának megállapításánál a szabadságvesztés kitöltetlen tartamából ki kell vonni a szabadságvesztés meghatározott hányadát, majd a fennmaradó tartamot hozzá kell adni a szabadságvesztés megállapított kezdő napjához."

18. § A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 14. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § Részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának átvétele esetén az e rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó rendelkezéseket a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részére értelemszerűen alkalmazni kell."

19. § A 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 27. § (2) bekezdésében az "1-4. §-t" szövegrész helyébe az "1-4/A. §-t" szöveg lép.

7. A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet módosítása

20. § (1) A fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet [a továbbiakban: 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fogva lévő személynek kézbesítendő határozatot, idézést vagy értesítést, illetve egyéb hivatalos iratot közvetett kézbesítéssel a fogva tartó büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet), rendőrségi fogda vagy javítóintézet útján papír alapon kell kézbesíteni, amelyhez mellékelni kell az átvétel igazolására, illetve a fogvatartott személy nyilatkoztatására szolgáló, a 36b. melléklettel rendszeresített kézbesítési ívet. A terheltnek szóló idézés kézbesítésének időpontjára a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 279. § (3) bekezdése az irányadó."

(2) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki.

"(4a) A fogva lévő személy idézésével vagy értesítésével egyidejűleg a 36. és 36a. melléklettel rendszeresített nyomtatvánnyal kell a fogva tartó bv. intézet, rendőrségi fogda vagy javítóintézet felé intézkedni a fogva lévő személy előállítása iránt."

(3) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 1. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha a fogva lévő terheltet több eljárás kapcsán egy időpontban kellene előállítani vagy zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatását a bv. intézetben biztosítani, az (5) bekezdés alkalmazásával kell eljárni."

21. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A határozat végrehajtásáról gondoskodó bíróság a határozat jogerőre emelkedésekor, illetve a jogerő megállapításakor, ha arra a jogorvoslati jognyilatkozat megtételére nyitva álló határidő leteltével kerül sor, de legkésőbb három munkanapon belül minden érintettre nézve külön kiállítja a végrehajtás alapjául szolgáló értesítőlapot, és - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kezelőiroda vezetőjének adja le, aki azt három napon belül megküldi a végrehajtásra hivatott szervnek.

(2) Ha a tárgyaláson vagy a meghallgatáson kell intézkedni a végrehajtás érdekében, továbbá, ha az értesítőlapra a büntetés-végrehajtási bíró (a továbbiakban: bv. bíró) vezet bírói rendelvényt, a bíróság az értesítőlapot elektronikus okiratként állítja ki vagy a papíralapú értesítőlapot azzá alakítja át, és azt közvetlenül küldi meg a végrehajtásért felelős szervnek.

(3) Ha a bíróság jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatával személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedés meghosszabbításáról rendelkezik, vagy azt megszünteti, és az érintett a határozat meghozatalakor nincs jelen, az értesítőlapot soron kívül ki kell állítani és meg kell küldeni a határozat kiadmányával annak a végrehajtásért felelős szervnek, ahol a terhelt fogva van.

(4) Ha a bíróság jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatával személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedést rendel el, hosszabbít meg vagy szüntet meg, és az érintett a határozat meghozatalakor jelen van, az értesítőlapot soron kívül ki kell állítani és meg kell küldeni a határozat kiadmányával annak a végrehajtásért felelős szervnek, ahol a terhelt fogva van, továbbá a papír alapon kiállított értesítőlapot és a határozat kiadmányát át kell adni a terheltet előállító bv. őrnek vagy rendőrnek.

(5) Ha a bíróság

a) az előzetes letartóztatásban lévő terhelttel szemben jogerősen szabadságvesztést, elzárást, javítóintézeti nevelést szab ki,

b) a szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendeli el, vagy

c) az ideiglenes kényszergyógykezelés hatálya alatt álló terhelt kényszergyógykezelését rendeli el,

az értesítőlapot soron kívül ki kell állítani és meg kell küldeni annak a végrehajtásért felelős szervnek, ahol a terhelt fogva van - javítóintézeti nevelés alkalmazása esetén a bíróság székhelye szerinti megyei bv. intézetnek -, továbbá ha a terhelt a határozathozatalkor jelen van, a papír alapon kiállított értesítőlapot át kell adni a terheltet előállító bv. őrnek vagy rendőrnek.

(6) A (2)-(5) bekezdés szerinti esetekben, továbbá ha a terhelt azonnali szabadítása érdekében kell intézkedni, és az értesítőlapot, illetve kényszerintézkedés esetén a határozatot a biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre nem lehet kézbesíteni, a bíróság ezeket telefaxon továbbítja a végrehajtásért felelős szervnek, és azt rövid úton is megerősíti vagy a bíróság kézbesítője útján kézbesíti.

(7) Az értesítőlap pontos és határidőben történő kiállításáért a tanács elnöke vagy az egyesbíró (a továbbiakban együtt: a tanács elnöke) felelős. Az értesítőlapot a tanács elnöke, a tanács tagjaként eljáró bíró vagy a bírósági ügyintéző eredeti aláírással és papír alapon a bíróság bélyegzőjével látja el. A bírósági ügyintéző az értesítőlapra bírói rendelvényt nem vezethet. Az iratboríték belső oldalán az igazságügyi alkalmazott feljegyzi, hogy melyik terheltről, milyen értesítőlapot állítottak ki. Az értesítőlapok átvételét a kezelőiroda vezetője a feljegyzés mellett az aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével igazolja. Elektronikus okiratként elküldött értesítőlapról az igazolást kell az irathoz csatolni.

(8) A büntetés, az intézkedés, a kényszerintézkedés, a rendbírság és bűnügyi költség végrehajtása érdekében kiállított értesítőlapot a kiállítója eredeti aláírással látja el. Az értesítőlapon a bírói rendelvényt, illetve pénzbüntetés, elkobzás és vagyonelkobzás esetén az értesítőlapot helyettesítő jogerős határozat végrehajtási záradékát eredeti bírói aláírással kell ellátni. A tanács elnöke továbbá megteszi a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedéseket.

(9) Ha a jogszabály előírása alapján a határozatot - ideértve a végrehajtási záradékot - és az értesítőlapon a bírói rendelvényt eredeti bírói aláírással kell ellátni, a tanács elnöke vagy a tanács tagjaként eljáró bíró az elektronikus okiratot minősített elektronikus aláírással látja el. Az elektronikus okiratként kiállított értesítőlapot a kiállításra jogosult minősített elektronikus aláírással látja el. Ennek hiányában a határozatot, illetve értesítőlapot papír alapon kell kiállítani és elektronikus okirattá átalakítani, amelyet legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel kell ellátni.

(10) Ahol e rendelet a határozat megküldése körében a kiadmány, illetve az eredeti aláírással ellátott határozat példányszámára vonatkozó előírást tartalmaz, akkor azt az elektronikus kapcsolattartás esetén - ideértve a faxon történő továbbítást is - figyelmen kívül kell hagyni, és az kizárólag a papír alapon történő megküldés, illetve átadás esetén alkalmazandó."

22. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A (9) bekezdésben szabályozott estekben, ha a terhelt fogva van, a bíróság határozatának meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki a szabadítás vagy az elbocsátás iránt, és azt azonnal megküldi a fogvatartást foganatosító szervnek. Ha a terheltet előállították, a tanács elnöke a papír alapon kiállított értesítőlapot és a határozat rendelkező részének jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott két kiadmányát az előállítást foganatosító bv. őrnek vagy rendőrnek adja át. Ha az értesítőlapot a biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre nem lehet kézbesíteni, a bíróság ezeket egyéb úton, telefaxon továbbítja a végrehajtásért felelős szervnek, és azt rövid úton is megerősíti vagy a bíróság kézbesítője útján kézbesíti. A bíróság a továbbiakban a 10. § értelemszerű alkalmazásával jár el."

23. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha az elítélt szabadlábon van, és a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján feltételes szabadságra bocsátható, a tanács elnöke ezt a körülményt az értesítőlap "Megjegyzés" rovatában feltünteti. Megjelöli azt is, hogy az elítéltet a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítást megalapozó kényszerintézkedésből, szabálysértési elzárásból, szabadságvesztésből, elzárásból, javítóintézeti nevelésből honnan szabadították. Ebben az esetben a tanács elnöke az értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki.

(4) A szabadságvesztést kiszabó jogerős ítéletről az értesítőlapot akkor is ki kell állítani, ha a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján a bíróság a szabadságvesztést teljes egészében kitöltöttnek vette. Ebben az esetben a tanács elnöke az értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki. Az értesítőlapon feltünteti, hogy az elítéltet a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítást megalapozó kényszerintézkedésből, szabálysértési elzárásból, szabadságvesztésből, elzárásból, javítóintézeti nevelésből honnan szabadították."

24. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a javítóintézet haladéktalanul megküldi a megyei bv. intézetnek a fiatalkorúval kapcsolattartásra jogosult személyek családi és utónevére, kapcsolattartói minőségére, lakcímére, illetve értesítési címére, valamint telefonszámára vonatkozó adatokat. Ha a fiatalkorú előállításkor a személyes tárgyai nem kerültek kiadásra, a javítóintézet azokat megküldi a végrehajtásra kijelölt bv. intézetnek."

25. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a következő 13a. alcímmel egészül ki:

"13a. A pénzbüntetés végrehajthatóságának megszűnése

37/A. § A bv. bíró a Bv. tv. 293/A. § (1) bekezdésében meghatározott ok fennállása esetén hivatalból vagy a bv. intézet előterjesztésére végzésben megállapítja a pénzbüntetés végrehajthatóságának megszűnését, határozatát megküldi a bv. intézetnek és a BGH-nak."

26. § (1) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 46/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a bv. bíró a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában tartott meghallgatáson az elítéltet nem bocsátja feltételes szabadságra, elrendelheti a szabadságvesztés végrehajtásának azonnali foganatosítását, és ennek végrehajtása érdekében bv. őr kirendelését kérheti. Ha azonnali foganatba vételre nem kerül sor, a bv. bíró felhívja az elítéltet, hogy a reintegrációs őrizet megszüntetésének napját követő napon külön felhívás nélkül hivatali időben jelenjen meg az őt korábban szabadon bocsátó bv. intézetben, valamint figyelmezteti az elítéltet a mulasztás következményeire. Ez esetben a reintegrációs őrizet megszüntetésének napja a határozathozatal napja."

(2) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 46/A. §-a a következő (5a)-(5d) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha a bv. bíró a reintegrációs őrizet megszüntetéséről meghallgatáson rendelkezik, és a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételére nem került sor, felhívja az elítéltet, hogy a reintegrációs őrizet megszüntetésének napját követő napon külön felhívás nélkül hivatali időben jelenjen meg az őt korábban szabadon bocsátó bv. intézetben, valamint figyelmezteti az elítéltet a mulasztás következményeire. Ez esetben a reintegrációs őrizet megszüntetésének napja a határozathozatal napja.

(5b) Ha a bv. bíró a reintegrációs őrizet megszüntetéséről iratok alapján rendelkezik - ide nem értve azt az esetet, ha az elítélt ismeretlen helyre távozott - a reintegrációs őrizet megszüntetésének napjaként a határozat kézbesítésének napját jelöli meg, és az elítéltet a határozatban a bv. intézetben történő megjelenésre a kézbesítést követő napra hívja fel, egyben figyelmezteti a mulasztás következményeire. A bv. bíró a határozatot kézbesítési ívvel - a büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelő közreműködésével - a bv. intézet útján kézbesíti. Ha a határozat azért nem kézbesíthető, mert az elítélt ismeretlen helyre távozott, a bv. intézet előterjesztése alapján a bv. bíró új határozatot hoz, és a Bv. tv. 61/C. § (2) bekezdése alapján jár el.

(5c) Ha a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételére került sor, és a bv. bíró a reintegrációs őrizet megszüntetéséről rendelkezik, a reintegrációs őrizet megszüntetésének napja az ideiglenes foganatba vétel napját megelőző nap. Ha a bv. bíró a reintegrációs őrizet megszüntetését nem rendeli el, az eredeti bírói aláírással ellátott határozat megküldésével azonnal értesíti az elítéltet fogva tartó bv. intézetet a reintegrációs őrizet folytatásához szükséges intézkedések megtétele érdekében.

(5d) Ha a másodfokú bíróság a reintegrációs őrizet megszüntetését mellőzi, erről az eredeti bírói aláírással ellátott határozat megküldésével azonnal értesíti az elítéltet fogva tartó bv. intézetet a reintegrációs őrizet folytatásához szükséges intézkedések megtétele érdekében."

27. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 51. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elzárást kiszabó jogerős ítéletről az értesítőlapot akkor is ki kell állítani, ha a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján a bíróság az elzárást teljes egészében kitöltöttnek vette. Ebben az esetben a tanács elnöke az értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki. Az értesítőlapon feltünteti, hogy az elítéltet a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítást megalapozó kényszerintézkedésből, szabálysértési elzárásból, szabadságvesztésből, elzárásból, javítóintézeti nevelésből honnan szabadították."

28. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 73. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról (kiadásáról, átadásáról) külön egységes értesítőlapot kell kiállítani. A kiállítandó egységes értesítőlapot pótolja a vonatkozó határozat, illetve a határozat rendelkező részének bírói aláírással ellátott példánya (e fejezetben a továbbiakban együtt: határozat). A büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzását vagy a jogosult részére kiadását, átadását elrendelő bírósági határozat végrehajtására a külön jogszabályok rendelkezéseit is alkalmazni kell."

29. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 145. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő jogerős határozatot

a) az értesítőlapot is mellékelve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (a továbbiakban: NMHH),

b) a törvényszéki végrehajtói irodának, valamint

c) a bv. csoportnak

küldi meg."

30. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 147. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a jogerősen javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján az elrendelt javítóintézeti nevelést letöltötte, a bíróság értesítőlapot állít ki, de az értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki. Az értesítőlapon fel kell tüntetni, hogy az elítéltet a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítást megalapozó kényszerintézkedésből, szabálysértési elzárásból, szabadságvesztésből, elzárásból, javítóintézeti nevelésből honnan szabadították. A bíróság jogerős határozatát tájékoztatásul megküldi az illetékes gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak az esetleges szükséges intézkedések megtétele érdekében."

31. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 155. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a bíróság az ítélet meghozatala után határoz az előzetes letartóztatás kérdésében, az értesítőlap az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmazza a kiszabott büntetést, az előzetes fogvatartás vagy a házi őrizet beszámítását és a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Ha a bíróság az ítélet meghozatala után határoz az előzetes letartóztatás kérdésében, és a megismételt eljárásban kiszabott büntetésbe a Btk. 92/A-92/B. § szerinti beszámításról rendelkezett, azt az értesítőlap megjegyzés rovatában feltünteti."

32. § A 11/2014. (XII.13.) IM rendelet 177. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bíróság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásával történő elrendeléséről szóló határozata meghozatalával egyidejűleg, tekintet nélkül arra, hogy a határozata jogerőre emelkedett-e, a határozatról - számítógépes program segítségével - értesítőlapot állít ki, és azt a határozattal együtt megküldi az NMHH-nak."

33. § (1) A 11 /2014. (XII. 13.) IM rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 28. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(7) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet 36. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

34. § (1) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a 10. melléklet szerinti 36a. melléklettel egészül ki.

(2) A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a 11. melléklet szerinti 36b. melléklettel egészül ki.

35. § A 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet

1. 3. § (1) bekezdés c) pontjában az "az előzetes fogvatartás vagy a házi őrizet beszámítását (Btk. 92. §)," szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítást," szöveg,

2. 4. § (1) bekezdésében a "büntetés-végrehajtási bíró (a továbbiakban: bv. bíró)" szövegrész helyébe a "bv. bíró" szöveg,

3. 8. § (2) bekezdés c) pontjában az "az előzetes fogvatartás, vagy a házi őrizet beszámítására" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámításra" szöveg,

4. 9. § (2) és (6) bekezdésében az "az előzetes fogvatartásban, vagy házi őrizetben eltöltött időre figyelemmel" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján" szöveg,

5. 10. § (2) bekezdésében a "2. § (3) bekezdésben" szövegrész helyébe a "2. § (7) bekezdésében" szöveg,

6. 23. § (1) bekezdésében a "gyűjtőjegyzékkel írásban - vagy ahol a feltételek adottak elektronikus úton -" szövegrész helyébe a "gyűjtőjegyzék megküldésével" szöveg,

7. 33. § (1) bekezdésében az "az előzetes fogvatartásban, vagy házi őrizetben töltött idővel" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján" szöveg,

8. 33. § (2) bekezdésében az "az előzetes fogvatartásból" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítást megalapozó kényszerintézkedésből, szabálysértési elzárásból, szabadságvesztésből, elzárásból, javítóintézeti nevelésből" szöveg,

9. 34. § (1) bekezdésében az "az elítélt annyi időt töltött előzetes fogvatartásban, vagy házi őrizetben, hogy" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján az elítélt" szöveg,

10. 34. § (2) bekezdésében az "az előzetes fogvatartásból" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítást megalapozó kényszerintézkedésből, szabálysértési elzárásból, szabadságvesztésből, elzárásból, javítóintézeti nevelésből" szöveg,

11. 37. § (2) bekezdés b) pontjában és 55. § (2) bekezdés b) pontjában az "az előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben töltött idővel" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján" szöveg,

12. 51. § (1) bekezdés b) pontjában az "az előzetes fogvatartásban, vagy házi őrizetben eltöltött idővel" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján" szöveg,

13. 51. § (2) bekezdés a) pontjában az "az előzetes fogvatartás, illetve a házi őrizet beszámítására" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámításra" szöveg,

14. 73. § (4) és (5) bekezdésében, 75. § (3) bekezdésében és 76. §-ában a "határozatkiadmányt" szövegrész helyébe a "határozatot" szöveg,

15. 74. § (1) bekezdésében, 96. § (2) bekezdés a) pontjában, 97. § (1) bekezdés a) pontjában, 98. § (1) bekezdés b) pontjában, 104. § (2) bekezdés a) pontjában, 105. § (1) bekezdés a) pontjában, 107. § (1) bekezdés b) pontjában, 112. § (2) bekezdés a) pontjában, 113. § (1) bekezdés a) pontjában, 114. § (1) bekezdés b) pontjában, 118. § (2) bekezdésében, 119. § (1) bekezdésében és 120. § (1) bekezdésében az "az előzetes fogvatartással, vagy házi őrizettel" szövegrész helyébe az "a Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján" szöveg,

16. 75. § (1) bekezdésében az "a lefoglalt dolgokról rendelkező határozat rendelkező részének kiadmányát" szövegrész helyébe az "a 73. § (3) bekezdése szerinti határozatot" szöveg,

17. 42. alcím címében az "Az előzetes fogva tartással, házi őrizettel" szövegrész helyébe az "A Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján" szöveg,

18. 49. alcím címében, 54. alcím címében és 59. alcím címében az "Az előzetes fogvatartással, házi őrizettel" szövegrész helyébe az "A Btk. 92-92/B. §-a szerinti beszámítás alapján" szöveg,

19. 145. § (1) bekezdésében a "határozat meghozatalakor értesítőlapot" szövegrész helyébe a "határozat meghozatalakor - a számítógépes program segítségével - értesítőlapot" szöveg,

20. 145. § (6) bekezdésében az "Az ügyben első fokon eljárt bíróság," szövegrész helyébe az "A bíróság," szöveg,

21. 146. § (5) bekezdésében az "elektronikus úton értesíti" szövegrész helyébe a "haladéktalanul értesíti" szöveg,

22. 170. § (1) és (3) bekezdésében, 172. § (1) bekezdésében, 176. § (2) és (4) bekezdésében a "kiadmányát" szövegrész helyébe a "példányát" szöveg,

23. 176. § (2) bekezdésében a "határozatkiadmányokra" szövegrész helyébe a "határozatra" szöveg,

24. 176. § (4) bekezdésében a "végrehajtási záradékkal" szövegrész helyébe a "felhívással" szöveg,

25. 177. § (3) és (4) bekezdésében az "elektronikus úton azonnal" szövegrész helyébe a "soron kívül" szöveg,

26. 178. § (5) bekezdésében az "elektronikus úton értesíti" szövegrész helyébe a "haladéktalanul értesíti" szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet

1. 93. § (1a) bekezdésében a "vagy szabálysértési eljárásban" szövegrész,

2. 94. § (2) bekezdésében az "eredeti bírói aláírással" szövegrész,

3. 145. § (3), (4), (6) és (7) bekezdésében, 146. § (2)-(4) bekezdésében, 177. § (6)-(9) bekezdésében és 178. § (2)-(4) bekezdésében az "elektronikus úton" szövegrész,

4. 145. § (9) bekezdése,

5. 177. § (11) bekezdése.

8. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosítása

37. § (1) A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet [a továbbiakban: 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet] 26. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"A betegek és a beutaltak birtokában tartható tárgyak köre, anyagi ellátásuk, tisztálkodási lehetőségeik és felügyeletük biztosítása"

(2) A 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet 26. alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § (1) A betegek és beutaltak részére biztosítani kell a napi tisztálkodáshoz szükséges feltételeket.

(2) A letéti pénzzel nem rendelkező betegek és beutaltak részére az 1. mellékletben meghatározott alapvető tisztálkodási és felszerelési cikkeket kell biztosítani."

38. § A 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet a 12. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

9. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

39. § A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] 50. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az elítélt biztonsági kockázati besorolását a BFB

a) az alacsony szintű biztonsági kockázati besorolású elítélt esetében legalább évente,

b) a közepes szintű biztonsági kockázati besorolású elítélt esetében legalább hathavonta,

c) a magas szintű biztonsági kockázati besorolású elítélt esetében legalább háromhavonta

felülvizsgálja.

(6) A besorolás alapjául szolgáló körülmények változása esetén a BFB - halaszthatatlan esetben a bv. intézet parancsnoka - az elítélt biztonsági kockázati besorolását az (5) bekezdés szerinti határidőktől függetlenül is köteles megváltoztatni."

40. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 59. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az altesten lévő testnyílások szemrevételezését is csak orvos vagy egészségügyi szakszemélyzet végezheti."

41. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 103. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Bv. tv. 176. § (7) és (8) bekezdése szerinti csomag az öt kg-ot is meghaladhatja."

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 103. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a bíróság a javítóintézetben foganatosított előzetes letartóztatásban lévő fiatalkorút végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és a fiatalkorú személyes tárgyait a javítóintézet mint hivatalos kapcsolattartó csomagban küldi meg a bv. intézetnek, a csomag fogadása nem számít bele a Bv. tv. 176. § (2) bekezdésében meghatározott gyakoriságba. A csomag ellenőrzésekor a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni."

(3) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 103. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az elítélt kapcsolattartója a Bv. tv. 176. § (5) bekezdése szerinti csomagot a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet kínálatából rendelheti meg

a) a bv. szerv által működtetett internetes felületen az ellenérték átutalásával, vagy

b) a látogatás során az ellenérték készpénzben vagy bankkártyával történő megfizetésével.

(8) A bv. intézet az elítélt részére a csomagot

a) a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ellenérték beérkezését,

b) a (7) bekezdés b) pontja szerinti esetben a látogatást

követő három munkanapon belül adja át."

42. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a következő 134/A. §-sal egészül ki:

"134/A. § (1) A 103. § (7) bekezdése és a 134. § (1) bekezdése szerinti vásárlás a bv. intézet területén működő, a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben történik.

(2) A bv. szerv vezetője a bv. intézet területén működő személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet üzemeltetőjével az üzemeltetésre olyan megállapodást köt, amelyben a felek rögzítik, hogy az üzemeltetőnek az igényekhez igazodó, valamennyi bv. intézetben egységes árukínálatot kell biztosítania, és a termékek árát egységesen, a kiskereskedelmi üzletek átlagos árszínvonalánál nem állapíthatja meg magasabban.

(3) A Bv. tv. 176. § (5) bekezdése szerinti csomag esetében a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet a megfelelő kínálat biztosítására a bv. intézet parancsnokának jóváhagyásával - a 103. § (1) bekezdésében előírtak megtartásával - legalább négy, különböző értékű és árkategóriájú termékeket tartalmazó csomag megrendelését biztosítja. A rendelés alapján a csomagot a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet állítja össze a rendelés ellenértékének beérkezését követő két munkanapon belül."

43. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/D. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a bv. intézet parancsnoka az ügyésznél a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét kezdeményezi, annak megalapozása érdekében csatolja a rendőri, illetve a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői jelentést."

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a büntetés-végrehajtási bíró a reintegrációs őrizetet nem szünteti meg vagy a reintegrációs őrizet megszüntetését a másodfokú bíróság mellőzi, a határozat beérkezését követően a bv. intézet előkészíti az elítélt szabadon bocsátását."

44. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 136/F. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A reintegrációs őrizet megszűnik

a) a reintegrációs őrizet elrendeléséről szóló határozatban megjelölt napon, külön rendelkezés hiányában a Bv. tv. 187/A. § (1a) bekezdésében meghatározott tartam elteltével,

b) az elítélt halálával, egyéb végrehajtást kizáró ok bekövetkezése esetén a bv. intézetnek az erről való hivatalos tudomásszerzése napjával,

c) feltételes szabadságra bocsátás esetén az azt elrendelő határozatban megjelölt napon, ha az eltér az a) pontban meghatározott időponttól,

d) az elítélt ismeretlen helyre távozásával a reintegrációs őrizet megszüntetéséről rendelkező határozatban megjelölt napon,

e) a reintegrációs őrizet büntetés-végrehajtási bíró általi megszüntetésének napjával.

(2) Az elektronikus távfelügyeletet

a) a reintegrációs őrizet megszűnése napján, vagy

b) a reintegrációs őrizet megszüntetése esetén a bv. intézetbe történő befogadás napján

meg kell szüntetni."

45. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a) 103. § (4) bekezdésében a "176. § (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "176. § (6) bekezdésében" szöveg,

b) 106. § (3) bekezdésében az "az (1) bekezdés c)-e) és g) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe az "a Bv. tv. 180/A. § (1) bekezdés d)-f) és h) pontjában meghatározott" szöveg,

c) 7. mellékletének címében a "pénzel" szövegrész helyébe a "pénzzel" szöveg

lép.

46. § Hatályát veszti a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

a) 106. § (1) bekezdése,

b) 136/E. § (3) bekezdése.

10. Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 41. § (1) és (3) bekezdése, a 42. § és a 45. § a) pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 22/2017.(XII. 22.) IM rendelethez

"6. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

6. adatlap
ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ELISMERÉSÉRŐL, TAGÁLLAMI ÍTÉLET MEGFELELTETÉSÉRŐL
□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□
1.2. Családi és utónév:
..............................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév:
..............................................................................................................................................................
1.4. Előző születési családi és utónév:
..............................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ..............................................................................idő: □□□□ év □□ hó □□ nap
1.6. Anyja születési családi és utóneve:
..............................................................................................................................................................
1.7. Anyja előző születési családi és utóneve:
..............................................................................................................................................................
1.8. Neme: □ férfi □ nő
1.9. Állampolgárság: .............................................
1.10. Előző állampolgárság: ..................................
1.11. Lakóhely:
..............................................................................................................................................................
1.12. Előző lakóhely:
..............................................................................................................................................................
2. A terhelt érvényes úti okmánnyal rendelkezik (kitöltése kötelező):□ IGEN □ NEM
3. A határozat és az eljáró szerv adatai:
3.1. A külföldi vagy a tagállami ítélet jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□nap.
3.2. Külföldi bíróság(ok) adatai:
megnevezése:
...........................................................................................................................................................
határozatának száma: .........................................................................kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
megnevezése:
...........................................................................................................................................................
határozatának száma: .........................................................................kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
megnevezése:
...........................................................................................................................................................
határozatának száma: .........................................................................kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.3. Az elismerés vagy a megfeleltetés során első fokon eljárt bíróság megnevezése:
határozatának száma: .........................................................................kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.4. Az elismerés vagy a megfeleltetés során másodfokon eljárt bíróság megnevezése:
határozatának száma: .........................................................................kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.
jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
3.5. A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező)
4. Bűncselekményi adatok:
MegnevezésBtk. szerinti
minősítés
Rb.Az elkövetés helye és
ideje
Elkövetői és
elkövetési alakzat
Bűn-
szerv.
.................../..................................../...................
................../...................................../...................
5. Szankció adatai:
5.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS
NemeMértéke/Értéke/
Tartama/Kitöltés
ének időpontja
Vh. fokozataKözérdekű munkavégzés jellege / Foglalkozás
vagy tevékenység / Járműkategória /
Sportrendezvény vagy sportlétesítmény
megnevezése / Kitiltás helye / Pártfogó
felügyelet magatartási szabályai
5.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE
5.2.1. Vh. felfüggesztve .........évre
5.3. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS
Tartama
5.4. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS
NemeMértéke/Értéke/Tartama
6. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): □□□□ év □□ hó □□ nap:
7. A terhelt ideiglenes végrehajtási letartóztatást töltött az ítélet elismerésekor vagy megfeleltetésekor, amely az
elismeréssel vagy a megfeleltetéssel egyidejűleg megszűnik: □ IGEN □ NEM
7.1. A korábban elrendelt ideiglenes végrehajtási letartóztatást elrendelő bíróság megnevezése:
………………………………………………………………………………………………………………
7.2. határozatának száma: ......................................................................és kelte:
□□□□ év □□ hó □□ nap.
8. Külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel és annak
végrehajtásával kapcsolatos adatok
8.1. Külföldi bíróság által kiszabott szankció
NemeMértéke/Értéke/Tartama
8.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE
8.2.1. Vh. felfüggesztve .........évre
8.2.2. Részben felfüggesztve: ..........évre, végrehajtandó tartam: □□□□ év □□ hó □□ nap
8.2.3 Felfüggesztés leteltének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap
8.3. Külföldön történt büntetés-végrehajtási adatok:
8.3.1 Foganatba vétel napja: □□□□ év □□ hó □□ nap
8.3.2. Feltételes szabadságra bocsátás napja: □□□□ év □□ hó □□ nap, leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap
8.3.3. Kitöltés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap
8.4 Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen kiszabó
bíróság megnevezése:
……………………………………………………………………………………………….
határozatának száma: .........................................................jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap.
8.5. A mentesítésre vonatkozó adatok:
8.5.1. A mentesítés várható időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap
8.5.2. A mentesítés időpontja nem állapítható meg □
9. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmények:
Kelt: ................................,...........év..........hó........nap.
P. H.
…………………………………
Az eljáró szerv képviselője
Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:
□ Hatályon kívül helyezve:
……………………………………………………….
Egyéb:
……………………………………………………….
Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:
Mentesítés várható időpontja:
Büntetés nyilvántartási ideje:
Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:
Intézkedés nyilvántartási ideje:

"

2. melléklet a 22/2017. (XII. 22.)IM rendelethez

"2. melléklet a 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelethez

Munkáltató vezetőjének értesítése közérdekű munkáról
...........................................Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
.................../20............/.................szám
Közlöm, hogy ...................................................... terhelttel szemben (aki ...........................-n ......... év ..................... hó
...... napján született, anyja neve: ..................................................., lakóhelye/ tartózkodási helye:
.......................................................................................................) a ............................................................................
Járásbíróság/Törvényszék a 20.........év................................... hó ............ napján kelt...................../20............./.............
számú ítéletével, a másodfokon eljárt ................................... Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria, illetve a harmadfokon eljárt
Ítélőtábla/Kúria a 20......... év .......................................... hó .............. napján kelt .........................../20............./..............
számú ítéletével, illetve ..................Törvényszék bv. bírája átváltoztató végzésével jogerősen ............................ óra
közérdekű munkát szabott ki.
A közérdekű munka végrehajtásának helyéül..............................................................
..............................................................................(.................................................................
.......................................................................................... ) munkahelyet jelöltem ki.
Az elítéltet a mai napon felhívtam, hogy 20.........évi .............................hó .......napján a kijelölt munkahelyen a
közérdekű munka megkezdésére jelentkezzen.
A kiszabott közérdekű munkából a bíróság a Btk. 92-92/B. § szerinti beszámítás alapján ................ óra közérdekű
munkát kitöltöttnek vett.
A közérdekű munka végrehajtását a ............................................................................ Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal
ellenőrzi.
Kérem, hogy a közérdekű munka kijelölt napon való megkezdését közölje.
A közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatót csatoltan megküldöm.
A tájékoztató megküldését mellőzöm, mert azt ..........................................................................elítélt ügyében Km
.............................................................szám alatt már megküldtem.
Az elítélt jogaira és kötelezettségeire a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben foglaltak az irányadók. A 2013. évi CCXL. törvény 287. §
(4) bekezdése alapján a közérdekű munka végrehajtása során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés feltételeinek biztosításáért és a munkafolyamatok megszervezéséért a munkáltató szerv vezetője felelős.
................................... , 20.........évi ..............................hó .......napján.
……………………………………
pártfogó felügyelő"

"

3. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"7. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

.....................................Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
................/20..../.....szám
ÉRTESÍTÉS
közérdekű munka jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)
Születési helye és idejeAnyja neve
Lakóhelye
(postai irányítószámmal)
Iskolai végzettségeSzakképzettsége
A közérdekű munka jellege:
Az ügyben eljárt bíróság megnevezéseAz ügyben eljárt bíróság
határozatának száma és kelte
……………………….
Járásbíróság
……………………….
Törvényszék
......................................................................számú
határozata
20.....évi......................................hó...........nap
Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett20.....évi......................................hó...........nap
……………………….
Törvényszék
……………………….
Ítélőtábla
...........................................................................számú
határozata
20.....évi......................................................hó...........nap
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:20.....évi......................................................hó...........nap
Kúria............................................................................számú
határozata
20.....évi......................................................hó...........nap
BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
Megnevezése
és minősítése
Elkövetésének
helye és ideje
A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel):
Büntetések:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Intézkedések:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig
előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig
házi őrizetben eltöltött időt beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a..........................................Járásbíróság.............................../20..../.....
számú határozatával és a...................Törvényszék................/20..../... számú határozatával szabálysértési
eljárásban kiszabott és végrehajtott
.................................................................................................................................. (számmal és betűvel) napi
szabálysértési elzárást...............................................(számmal és betűvel) óra közérdekű munkaként.
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
óra közérdekű munkát .................... (számmal és betűvel) óra közérdekű munkaként,
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbírságot .................. (számmal és betűvel) óra közérdekű munkaként
beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott közérdekű munkába az alapügyben eljárt...................................Járásbíróság/Törvényszék,
mint elsőfokú bíróság.............................../20..../.......................számú határozatával és a................................
Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság,.............................../20..../.......................számú határozatával, illetve
...................................Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság .............................../20..../.......................számú
határozatával kiszabott és végrehajtott
............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........napjáig
töltött szabadságvesztést,
............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ........... napjáig
töltött elzárást,
.........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
óra közérdekű munkát,
..........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
napi tétel pénzbüntetést,.........................................................................................(számmal és betűvel) óra közérdekű
munkaként
............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........napjáig
töltött javítóintézeti nevelést
beszámítani rendelte.
Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri!
Tartózkodási helye: ......................................................................
........................ , 20.....évi ........................................... hó .....nap.
……………………………………………………
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző
Az elítélt a közérdekű munka megkezdésére
20.....évi.......................................hó.........napjáig halasztást kapott.
............................................, 20.....évi..............................................hó.....nap.
……………………………………………………
bíró - bírósági ügyintéző
Megjegyzés
Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról."
313/c.

"

4. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"12. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

.....................................Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
................/20..../.....szám
ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)
Születési helye és idejeAnyja neve
Foglalkozása
letartóztatása előtt
Lakóhelye
(postai irányítószámmal)
Az ügyben eljárt bíróság megnevezéseAz ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte
…………………………
Járásbíróság
…………………………
Törvényszék
....................................../20...../.......................számú
határozata
20.....évi......................................................hó...........nap
Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett20.....évi......................................................hó...........nap
…………………………
Törvényszék
…………………………
Ítélőtábla
................................/20..../.......................számú
határozata
20.....évi......................................................hó...........nap
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett20.....évi......................................................hó...........nap
Kúria................................/20..../.......................számú
határozata
20.....évi ......................................................hó ...........nap
A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
Megnevezése
és minősítése
Elkövetésének
helye és ideje
A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):A szabadságvesztés végrehajtási
fokozata
(A törvényhely pontos megjelölésével):
A feltételes szabadságra
vonatkozó rendelkezések
Az elítélt csak a büntetés kétharmad
részének kiállása után bocsátható
feltételes szabadságra.
Büntetések:
……………………………………………………
........
……………………………………………………
........
……………………………………………………
........
Közügyektől eltiltás:
……………………………………………………
........
……………………………………………………
........
……………………………………………………
........
Intézkedések:
……………………………………………………
........
……………………………………………………
........
……………………………………………………
........
Az elítélt csak a büntetés háromnegyed
részének kiállása után bocsátható
feltételes szabadságra.
Az elítélt a büntetés fele részének
kiállása után bocsátható feltételes
szabadságra.
Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe a
............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........napjáig
előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbea
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó............
napjáig
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig
házi őrizetben eltöltött időt beszámította oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet
felel meg.
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe a .......................................... Járásbíróság
.............................../20..../.....számú határozatával és a ......................... Törvényszék................/20..../... számú
határozatával szabálysértési eljárásban kiszabott és végrehajtott
....................................................................................................................(számmal és betűvel) napi
szabálysértési elzárást...............................................(számmal és betűvel) napi szabadságvesztésként.
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
óra közérdekű munkát....................................................(számmal és betűvel) napi szabadságvesztésként,
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbírságot.................................................. (számmal és betűvel) napi szabadságvesztésként
beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az alapügyben eljárt...................................Járásbíróság/Törvényszék,
mint elsőfokú bíróság.............................../20..../..................számú határozatával és a...............................
Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság,.............................../20..../.......................számú határozatával, illetve
...................Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság.............................../20..../.......................számú határozatával
kiszabott és végrehajtott
20...........évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig töltött szabadságvesztést,
20.........évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........napjáig
töltött elzárást,
........................................................................................................................................(számmal és betűvel) óra
közérdekű munkát.........................................................(számmal és betűvel) napi szabadságvesztésként,
..........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbüntetést,.................................................................(számmal és betűvel) napi tételként
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig töltött javítóintézeti nevelést
beszámítani rendelte.
Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
............................................, 20.....évi..............................................hó.....napján.
…………………………………..
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.
20...........év................................hó.......nap
P. H.
…………………………………..
a tanács elnöke - bíró - bv. bíró
Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20...........év ................................hó .......napjáig
halasztást kapott.
A bíróság 20...........év...............................hó.......napjáig
a halasztást meghosszabbította.
20...........év ................................hó .......nap
P. H.
…………………………………..
a tanács elnöke - bíró - bv. bíró bírósági ügyintéző
A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor került: igen/nem Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:
A szabadságvesztés végrehajtásának átvétele a specialitás
elvének fenntartásával történt.
igen/nem
Megjegyzés
332.Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről"

"

5. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"13. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

.....................................Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
................/20..../.....szám
ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról a feltételes szabadságra bocsátás kizártsága esetén
FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)
Születési helye és idejeAnyja neve
Foglalkozása
letartóztatása előtt
Lakóhelye
(postai irányítószámmal)
Az ügyben eljárt bíróság megnevezéseAz ügyben eljárt bíróság határozatának száma és
kelte
……………………..
Járásbíróság
……………………..
Törvényszék
....................................../20...../.......................számú
ítélete
20.....évi......................................................hó...........nap
Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett20.....évi......................................................hó...........nap
……………………..
Törvényszék
……………………..
Ítélőtábla
................................/20..../.......................számú
határozata
20.....évi ......................................................hó ...........nap
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett20.....évi......................................................hó...........nap
Kúria................................/20..../.......................számú
határozata
20.....évi ......................................................hó ...........nap
BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
Megnevezése
és minősítése
Elkövetésének
helye és ideje
A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(A törvényhely pontos megjelölésével):
A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:
Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.
A törvényhely pontos megjelölése:
Büntetések:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Közügyektől eltiltás:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Intézkedések:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe a
............évi...........................................hó...........napjától............évi............................................hó...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától............évi............................................hó...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától............évi............................................hó...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától............évi............................................hó...........napjáig
előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe a
............évi...........................................hó...........napjától............évi............................................hó...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától............évi............................................hó............napjáig
............évi...........................................hó...........napjától............évi............................................hó...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától............évi............................................hó...........napjáig
házi őrizetben eltöltött időt beszámította oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet
felel meg.
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe a..........................................Járásbíróság
.............................../20..../.....számú határozatával és a......................... Törvényszék................/20..../... számú
határozatával szabálysértési eljárásban kiszabott és végrehajtott
.................................................................................................................................... (számmal és betűvel) napi
szabálysértési elzárást...............................................(számmal és betűvel) napi szabadságvesztésként.
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
óra közérdekű munkát .................... (számmal és betűvel) napi szabadságvesztésként,
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbírságot .................. (számmal és betűvel) napi szabadságvesztésként
beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az alapügyben eljárt..................................Járásbíróság/Törvényszék,
mint elsőfokú bíróság.............................../20..../.....................számú határozatával és a.....................................
Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság,.............................../20..../.......................számú határozatával, illetve
...................Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság .............................../20..../.......................számú határozatával
kiszabott és végrehajtott
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig töltött szabadságvesztést,
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig töltött elzárást,
..................................................................................................................................................(számmal és betűvel) óra
közérdekű munkát...........................................................(számmal és betűvel) napi szabadságvesztésként,
..........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbüntetést,.................................................................(számmal és betűvel) napi tételként
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig töltött javítóintézeti nevelést
beszámítani rendelte.
Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
............................................, 20.....évi..............................................hó.....napján.
………………………………………….
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az ítélet jogerős és - a fel nem függesztett részében
- végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.
20...........év ................................hó .......nap
P. H.
………………………………………….
a tanács elnöke - bíró - bv. bíró
Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20...........év................................hó.......napjáig
halasztást kapott.
A bíróság 20...........év...............................hó.......napjáig
a halasztást meghosszabbította.
20...........év ................................hó .......nap
P. H.
………………………………………….
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor került: igen/nem Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:
…………………………………………………………….
A szabadságvesztés végrehajtásának átvétele a
specialitás elvének fenntartásával történt.
igen/nem
Megjegyzés
332/a.Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt."

"

6. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"14. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

.....................................Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
................/20..../.....szám
ÉRTESÍTÉS
elzárás jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)
Születési helye és idejeAnyja neve
Foglalkozása
letartóztatása előtt
Lakóhelye
(postai irányítószámmal)
Az ügyben eljárt bíróság megnevezéseAz ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte
…………………….
Járásbíróság
…………………….
Törvényszék
....................................../20...../.......................számú
ítélete
20.....évi......................................................hó...........nap
Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett20.....évi......................................................hó...........nap
…………………….
Törvényszék
…………………….
Ítélőtábla
................................/20..../.......................számú
határozata
20.....évi......................................................hó...........nap
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:20.....évi......................................................hó...........nap
Kúria................................/20..../.......................számú
határozata
20.....évi ......................................................hó ...........nap
A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
Megnevezése
és minősítése
Elkövetésének
helye és ideje
Büntetések:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Intézkedések:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A bíróság a kiszabott elzárásba a
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig
előzetes fogvatartásban töltött időt beszámította.
A bíróság a kiszabott elzárásba a
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó............
napjáig
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig
házi őrizetben eltöltött időt beszámította.
A bíróság a kiszabott elzárásba a..........................................Járásbíróság.............................../20..../.....számú
határozatával és a...................Törvényszék................/20..../... számú határozatával szabálysértési eljárásban
kiszabott és végrehajtott..................................................................................................................................
(számmal és betűvel) napi szabálysértési elzárást...............................................(számmal és betűvel) napi
elzárásként.
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
óra közérdekű munkát.......................................................................(számmal és betűvel) napi elzárásként,
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbírságot................................................................... (számmal és betűvel) napi elzárásként
beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott elzárásba az alapügyben eljárt.........................................Járásbíróság/Törvényszék, mint
elsőfokú bíróság.............................../20..../.......................számú határozatával és a..........................................
Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság,.............................../20..../.......................számú határozatával, illetve
.............................Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság .............................../20..../.......................számú
határozatával kiszabott és végrehajtott
20...........évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........napjáig
töltött szabadságvesztést,
20...........évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........napjáig
töltött elzárást,
....................................................................................................................................................(számmal és betűvel) óra
közérdekű munkát............................................................(számmal és betűvel) napi elzárásként,
..........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbüntetést,.................................................................(számmal és betűvel) napi tételként
20...........évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........napjáig
töltött javítóintézeti nevelést
beszámítani rendelte.
Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
............................................, 20.....évi..............................................hó.....napján.
…………………………………………………
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet
parancsnoka!
Az ítélet jogerős és végrehajtható.
Az elzárást hajtsa végre.
20...........év ................................hó .......nap
P. H.
…………………………………………………
a tanács elnöke - bíró - bv. bíró
Az elítélt az elzárás megkezdésére
20...........év................................hó.......napjáig
halasztást kapott.
A bíróság 20...........év...............................hó.......napjáig
a halasztást meghosszabbította.
20...........év ................................hó .......nap
P. H.
…………………………………………………
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Megjegyzés
333.Értesítés jogerősen kiszabott elzárásról."

"

7. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"15. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

.....................................Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
................/20..../.....szám
ÉRTESÍTÉS
javítóintézeti nevelés jogerős alkalmazásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)
Születési helye és idejeAnyja neve
Foglalkozása
letartóztatása előtt
Lakóhelye
(postai irányítószámmal)
Az ügyben eljárt bíróság megnevezéseAz ügyben eljárt bíróság határozatának
száma és kelte
……………………………
Járásbíróság
……………………………
Törvényszék
....................................../20...../.......................számú
ítélete
20.....évi......................................................hó...........nap
Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett20.....évi......................................................hó...........nap
……………………………
Törvényszék
……………………………
Ítélőtábla
................................/20..../.......................számú
határozata
20.....évi......................................................hó...........nap
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:20.....évi......................................................hó...........nap
Kúria................................/20..../.......................számú
határozata
20.....évi ......................................................hó ...........nap
BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
Megnevezése
és minősítése
Elkövetésének
helye és ideje
A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és betűvel): .......................................................................
Intézkedések:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe a
............évi ...........................................hó ...........napjától ............évi ..........................................hó ...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától..............évi............................................hó...........napjáig
............évi...........................................hó...........napjától..............évi............................................hó...........napjáig
............évi ..........................................hó ...........napjától ............évi ...........................................hó ...........napjáig
előzetes fogvatartásban eltöltött időt beszámította.
A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe a
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó............
napjáig
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig
házi őrizetben eltöltött időt beszámította.
A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe a...................................................Járásbíróság
.............................../20..../.....számú határozatával és a........................Törvényszék................/20..../... számú
határozatával szabálysértési eljárásban kiszabott és végrehajtott
..............................................................................................................(számmal és betűvel) napi
szabálysértési elzárást...............................................(számmal és betűvel) napi javítóintézeti nevelésként.
.....................................................................................................................................................(számmal és betűvel) óra
közérdekű munkát....................................................(számmal és betűvel) napi javítóintézeti nevelésként,
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbírságot................................................................ (számmal és betűvel) napi javítóintézeti
nevelésként
beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az alapügyben eljárt ............................... Járásbíróság/Törvényszék,
mint elsőfokú bíróság.............................../20..../.......................számú határozatával és a.....................................
Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság,.............................../20..../.......................számú határozatával, illetve
................................Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság .............................../20..../.......................számú
határozatával kiszabott és végrehajtott
20...........évi ........................................... hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig töltött szabadságvesztést,
20..........évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........napjáig
töltött elzárást,
....................................................................................................................................................(számmal és betűvel) óra
közérdekű munkát....................................................(számmal és betűvel) napi javítóintézeti nevelésként,
.........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbüntetést,.................................................................(számmal és betűvel) napi tételként
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig töltött javítóintézeti nevelést
beszámítani rendelte.
Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
A befogadó javítóintézet: ...........................................................................................
A javítóintézetbe szállítás módja: ..................................................................................
............................................, 20.....évi..............................................hó.....napján.
…………………………………………
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
............................................, 20.....évi..............................................hó.....napján.
………………………………………
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Lássa a javítónevelő intézet igazgatója!
Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A javítóintézeti nevelést hajtsa végre!
.................., 20...........év................................hó.......nap
P. H.
…………………………………………
a tanács elnöke - bíró
Az elítélt a javítóintézeti nevelés megkezdésére
20...........év................................hó.......napjáig
halasztást kapott.
..................., 20...........év................................hó.......nap
P. H.
…………………………………………
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Megjegyzés:
333/a.Értesítés javítóintézeti nevelés jogerős alkalmazásáról"

"

8. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"28. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

.....................................Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
................/20..../.....szám
Egységes értesítés pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról,
visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi költségről, polgári eljárás során felmerült elővezetési
költségről, és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról
Az elítélt (a rendbírságra
kötelezett) neve
(a születési név is)
Születési helye, éve, hónapja és
napja
Anyja neveLakóhelye, tartózkodási helye
(postai irányítószámmal)
Munkahelye neve és címe
(postai irányítószámmal)
FoglalkozásaKereseteVagyona
Az elítéltet fogva tartó bv. intézet:
Az első fokon eljárt
bíróság megnevezése,
határozatának kelte és
száma:
………………………………………………………………………………………..
20.............évi......................................................hó..................nap
.................................../20................./...............sz.
Ha első fokon jogerős, a
jogerő napja:
20.............évi......................................................hó..................nap
A másodfokú
határozatot hozó bíróság
megnevezése,
határozatának kelte és
száma
………………………………………………………………………………………..
20.............évi......................................................hó..................nap
.................................../20................./...............sz.
Ha másodfokon jogerős, a
jogerő napja
20.............évi......................................................hó..................nap
A jogerős határozatot
hozó bíróság
megnevezése,
határozatának kelte és
száma
………………………………………………………………………………………..
20.............évi......................................................hó..................nap
.................................../20................./...............sz.
A kiszabott
szabadságvesztés
FelfüggesztveNincs felfüggesztve
A kiszabott pénzbüntetés összege:
……………………………………………………………………………………………………… (számmal és betűvel) forint,
a napi tétel száma: ..................................................................................................................(számmal és betűvel),
egy napi tétel összege: .........................................................................................................(számmal és betűvel) forint.
A bíróság a kiszabott pénzbüntetésbe a
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi.......................................hó...........napjáig
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi.......................................hó...........napjáig
20............évi ..........................................hó ...........napjától 20............évi .....................................hó ...........napjáig
előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott pénzbüntetésbe a
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi.....................................hó...........napjáig
20............évi...........................................hó...........napjától 20............évi......................................hó...........napjáig
20............évi ..........................................hó ...........napjától 20............évi ....................................hó ...........napjáig
házi őrizetben eltöltött időt beszámította.
A bíróság a kiszabott pénzbüntetésbe a..........................................Járásbíróság.............................../20..../.....
számú határozatával és a...................Törvényszék................/20..../... számú határozatával szabálysértési
eljárásban kiszabott és végrehajtott
.......................................................................................................................................... (számmal és betűvel) napi
szabálysértési elzárást...............................................(számmal és betűvel) napi tétel pénzbüntetésként.
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
óra közérdekű munkát ................................................ (számmal és betűvel) napi tétel pénzbüntetésként,
...........................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbírságot........................................................ (számmal és betűvel) forint pénzbüntetésként
beszámítani rendelte.
A bíróság a kiszabott pénzbüntetésbe az alapügyben eljárt.........................................Járásbíróság/Törvényszék,
mint elsőfokú bíróság.............................../20..../.......................számú határozatával és a...................................
Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság,.............................../20..../.......................számú határozatával, illetve
...................Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság .............................../20..../.......................számú határozatával
kiszabott és végrehajtott
20............évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig töltött szabadságvesztést,
20...........évi ...........................................hó ...........napjától 20............évi ............................................hó ...........
napjáig töltött elzárást,
....................................................................................................................................................(számmal és betűvel) óra
közérdekű munkát............................................................(számmal és betűvel) napi tétel pénzbüntetésként,
.......................................................................................................................................................(számmal és betűvel)
Ft. összegű pénzbüntetést,.................................................................................(számmal és betűvel) Ft összegű
pénzbüntetésként
20...........évi...........................................hó...........napjától 20............évi............................................hó...........
napjáig töltött javítóintézeti nevelést
beszámítani rendelte.
Az eddig felmerült bűnügyi
költségből az elítéltet
terheli
................................................................................................................forint
Az eddig felmerült bűnügyi
költségből a magánvádlót/
pótmagánvádlót terheli
.................................................................................................................forint
A pénzbüntetés esetén
engedélyezett
Részletfizetés:20.................-tól.........havi....................................forint részlet/hó
Halasztás: 20.........................................-ig
A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli
..............................................................................................................................Ft erejéig
1..................................................................................(.........................................u.........sz. a.) lakost,
aki................................................napján.............................................................................született,
anyja neve:...............................................................................................................................................
2..................................................................................(......................................... u.........sz. a.) lakost,
aki ..................................................napján ............................................................................született,
anyja neve: ..............................................................................................................................................
3...................................................................................(.........................................u.........sz. a.) lakost,
aki.................................................napján.............................................................................született,
anyja neve: ...........................................................................................................................................
4...................................................................................(.........................................u.........sz. a.) lakost,
aki ................................................... napján ............................................................................született,
anyja neve: ............................................................................................................................................
5...................................................................................(.........................................u.........sz. a.) lakost,
aki .....................................................napján ...........................................................................született,
anyja neve: ..............................................................................................................................................
6...................................................................................(.........................................u.........sz. a.) lakost,
aki ....................................................napján ...........................................................................született,
anyja neve: ............................................................................................................................................
Vagyonelkobzás:
Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:
határozatának kelte és száma: 20........évi......................hó..........nap..........szám.
A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………………………..
végrehajtói irodai ügyszám:
…………………………………………………………………………………………………………………..
A kiszabott rendbírság................................................................................................................forint, azaz
.......................................................................................................................................................forint
A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől
intézkedik.
A polgári eljárás során felmerült elővezetési költség:
.......................................................................................................................................................forint,
azaz.......................................................................................................................................................forint.
Elkobzott bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)
Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)
Kiadni rendelt bűnjel(ek)Nyilvántartási számTárolási hely(ük)Kinek (név, lakóhely) (postai
irányítószámmal)
Kiadni rendelt, de
visszatartandó bűnjel(ek)
Nyilvántartási számTárolási hely(ük)Kinek (név, lakóhely) (postai
irányítószámmal)
Az értesítés kiállításának helye és időpontja:
................., 20......évi...............hó.....napján.
P. H.
Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény
Megjegyzés:
………………………………….
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
317.Egységes értesítés"

"

9. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"36. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

..................................................Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
.............................................szám
...................................Bv. Intézet Parancsnokának!
Utasítás előállításra
A ..................................................... büntette/vétsége miatt .............................................................. ellen indított
büntetőügyben/büntetés-végrehajtási ügyben a járásbíróság/törvényszék/ítélőtábla/Kúria megkeresi, hogy
...........................................terheltet/tanút, aki ........................-n ...........évi ..........hó .........napján született, anyja neve:
……………………………..
20.....évi.........................hó.........napján............órára
kitűzött tárgyalásra/nyilvános ülésre/ülésre/meghallgatásra a bírósághivatalos helyiségébe (...........................................
.......................................utca.............házszám..........emelet..........ajtószám) állítsa elő.
Amennyiben az előállítás végrehajtásával kapcsolatosan bármely akadály felmerül, arról az elrendelő bíróság a
................................... telefonszámon értesítendő.
A kézbesítési ívet aláírás után, a fenti ügyszámra hivatkozással haladéktalanul küldje vissza a bíróságnak.
......................., 20..........év.................hó......nap.
............................................sk.
tanács elnöke - bíró
A kiadmány hiteléül:
P. H.
………………………………….
tisztviselő - írnok
268.A büntetés-végrehajtási intézet megkeresése előállítás végett."

"

10. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"36a. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

..................................................Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
.............................................szám
.......................................Bv. Intézet Parancsnokának!
Utasítás előállításra
A .............................................. büntette/vétsége miatt ....................................... ellen indított büntetőügyben a
törvényszék/ítélőtábla/Kúria a nyilvános ülést
20..........hó .... napján .... óra.....percre
tűzte ki a bíróság hivatalos helyiségébe (.................................., ........................................... utca ................. házszám
.............emelet..........ajtószám).
Kérem, hogy a mellékelt értesítést az ott fogva lévő
név: .......................................................................... (születési név: ........................................... születési helye:
.........,................... születési ideje: ........... hó ..... nap, anyja neve: .............................................., nyilvántartási
száma:...................) terheltnek kézbesítse, és ha a terhelt vagy védője kéri, a terheltet a nyilvános ülésre állítsa elő.
Amennyiben az előállítás végrehajtásával kapcsolatosan bármely akadály felmerül, arról az elrendelő bíróság a
................................telefonszámon értesítendő.
A kézbesítési ívet aláírás után, a fenti ügyszámra hivatkozással haladéktalanul küldje vissza a bíróságnak.
......................., 20..........év.................hó......nap.
............................................sk.
tanács elnöke - bíró
A kiadmány hiteléül:
P. H.
………………………………….
tisztviselő - írnok
268a.A büntetés-végrehajtási intézet megkeresése a terhelt nyilatkozatától függő előállítás végett."

"

11. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"36b. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez

...............................Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria
................./20........../........
.....................................Fogva tartó szerv Vezetője!
Kézbesítési ív
(idézés, értesítés, bírósági határozat és egyéb hivatalos irat kézbesítésére)
Kérem, a fogvatartásban levő
név: ....................................................... születési név: ......................................................
születési helye és ideje: ............................................................................................
anyja neve: ...........................................................................................................
részére a mellékelt ............................. számú idézés/ értesítés/ határozat/ vádirat/ vádindítvány/ jegyzőkönyv/
szakértői vélemény/......................... hivatalos irat kézbesítését.
A terhelt/a tanú a kézbesítéstől számított nyolc/három napon belül a bíróság határozata ellen fellebbezést jelenthet be. A
fellebbezést a bíróság részére kell megküldeni. A kézbesítési ívet aláírás után, a fenti ügyszámra hivatkozással
haladéktalanul küldje vissza a bíróságnak.
.........................., 20..........év.................hó......nap.
............................................sk.
tanács elnöke - bíró
A kiadmány hiteléül:
P. H.
………………………………….
tisztviselő - írnok
A fogva lévő személy nyilatkozata
Elismerem, hogy a részemre érkezett fenti számú idézést / értesítést / határozatot/ vádiratot/ vádindítványt/
jegyzőkönyvet/szakértői véleményt/............................. hivatalos iratot átvettem. A jogorvoslati jog gyakorlására
vonatkozó tájékoztatást megértettem.
A határozat elolvasása után úgy nyilatkozom (aláhúzással jelölje), hogy:
a) a határozat ellen fellebbezést jelentek be.
b) a határozat ellen nem jelentek be fellebbezést.
c) a törvényben biztosított nyolc/három napos határidővel élek a fellebbezés bejelentésére.
d) tárgyalás tartását kérem - nem kérem.
Az idézés/értesítés elolvasása után terheltként úgy nyilatkozom (aláhúzással jelölje), hogy:
a) a másodfokú tárgyalásra előállításomat kérem - nem kérem.
b) a nyilvános ülésre előállításomat kérem - nem kérem.
............................., 20.....év...........................hó...........napján
………………………………….
terhelt/tanú/ sértett
215.Kézbesítési ív fogva lévő személy részére"

"

12. melléklet a 22/2017. (XII. 22.) IM rendelethez

"1. melléklet a 13/2014. (XII. 16.) IM rendelethez

Letéti pénzzel nem rendelkező beteg és beutalt részére az IMEI által biztosított alapvető tisztálkodási és felszerelési cikkek

1. szappan

2. fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár

3. sampon

4. igény szerint fésű

5. toalettpapír

6. borotválkozási felszerelés

7. nők részére egészségügyi vatta, tampon, egészségügyi betét"

Tartalomjegyzék