235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), d) és m) pontjában,

a 4. alcím, valamint a 3-7. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) és n) pontjában, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában, továbbá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 21. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 7. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Ha az ellátott a bentlakásos intézményben az intézményi étkezést nem veszi igénybe, az intézményi térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkentve kell megállapítani."

2. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A hajléktalan személyek átmeneti szállása külső férőhelyén fizetendő lakhatási költség megállapítása során a 28. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni."

3. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "- szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó -" szövegrész,

b) 12. §-a,

c) 29. § (3) bekezdése.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kiskorú gyermek lakóhelye érvénytelenségének megállapításáról vagy "fiktív" jelzéssel szerepeltetéséről, továbbá a 36. § (4) bekezdésében meghatározott lakóhelye nyilvántartásba vételéről a jegyző, illetve a járási hivatal haladéktalanul értesíti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot."

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 2. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"h) településszintű lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település nevével (a fővárosban a kerülettel) megjelölt lakóhely."

6. § A Gyer. 66. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a kérelmező településszintű lakóhellyel rendelkezik, a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat (gondozó család) a 3. számú melléklet A) lap "I. Személyi adatok" pont 3. alpontja alapján kell meghatározni."

7. § A Gyer. 69. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a kérelmező településszintű lakóhellyel rendelkezik, a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat (gondozó család) a 8. számú melléklet "I. Személyi adatok" pont 2. és 3. alpontja alapján kell meghatározni."

8. § A Gyer. 79. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az otthonteremtési támogatásról hozott, az Szt. 18/B. §-ában meghatározott országos nyilvántartásba rögzítendő döntésnek tartalmaznia kell az ügy elbírálási azonosítóját is."

9. § (1) A Gyer. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Gyer. a 2. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

10. § A Gyer.

a) 12. § (1) bekezdésében a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv)" szövegrész helyébe a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv" szöveg,

b) 12. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "központi szerv" szövegrész helyébe a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv" szöveg,

c) 12. § (4) bekezdésében a "központi szervet" szövegrész helyébe a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet" szöveg,

d) 26/C. § (1) bekezdésében a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől" szövegrész helyébe a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervtől" szöveg,

e) 53/B. § (2) bekezdés b) pontjában és 69. § (6) bekezdésében a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervet" szövegrész helyébe a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet" szöveg,

f) 69. § (4) bekezdés a) pontjában a "7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot" szövegrész helyébe a "8. számú melléklet szerinti formanyomtatványt" szöveg,

g) 69/A. § a) pontjában a "7. számú melléklet B) pontjának 4., 5. és 6. alpontja" szövegrész helyébe a "8. számú melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4-6. sora" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a Gyer.

a) 7. számú melléklete címében a "gyermektartásdíj megelőlegezéséhez/" szövegrész,

b) 7. számú melléklet "A) Személyi adatok" pont 1. alpontjában a "gyermektartásdíj megelőlegezését kérő vagy a" szövegrész.

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokat kérelmező lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel (a továbbiakban: településszintű lakóhellyel rendelkező személy), a kérelmezett ellátás igénylésére szolgáló formanyomtatványon nyilatkozatot tesz a vele életvitelszerűen együtt élő családtagjainak adatairól."

13. § A Pr. 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormány szociális hatóságként az Szt.

a) 4/A. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazása során a szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt,

b) 24/B. §-ának alkalmazása során az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot,

c) 43/A. § (5) bekezdésének alkalmazásában a fellebbezési eljárásra illetékes szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt

jelöli ki."

14. § A Pr. 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kérelem elutasításának napjától, illetve az álláskeresők nyilvántartásából történő törlés napjától szünetel az együttműködési kötelezettsége annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, akinek álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét az állami foglalkoztatási szerv azért utasította el vagy aki az álláskeresők nyilvántartásából azért került törlésre, mert az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló rendelet alapján nem tekinthető aktív munkahelykeresőnek, és ez neki nem felróható. Az együttműködési kötelezettség szünetelésére okot adó körülmény fennállását az Szt. 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat során vizsgálni kell, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy az együttműködési kötelezettség szünetelésére okot adó körülmény már nem áll fenn, az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség tejesítését vizsgálni kell."

15. § A Pr. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nem fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személlyel egy lakcímen élő személy adja ki."

16. § A Pr.

a) 1. számú melléklete a 3. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 4. melléklet,

c) 2/A. számú melléklete az 5. melléklet,

d) 3. számú melléklete a 6. melléklet,

e) 9. számú melléklete a 7. melléklet

szerint módosul.

17. § A Pr. 4. § (4) bekezdésében a "pénzforgalmi" szövegrész helyébe a "fizetési" szöveg lép.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) Bejelentési kötelezettség és a finanszírozási szerződés módosítása alcíme a következő a 12. §-sal egészül ki:

"12. § (1) Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege a pályázat elbírálását követően megemelésre kerül, a miniszter - a Főigazgatóság útján - javaslatot tehet a hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező fenntartóknak a tárgyévre megállapított feladatmutató megemelésére. Ha a fenntartó a tárgyévi feladatmutató megemelését elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani kell.

(2) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a fenntartó

a) a Főigazgatóság felhívására naptári évenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi megemelését,

b) naptári félévenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi csökkentését.

(3) A tárgyévi feladatmutató (2) bekezdés szerinti

a) megemelésének elfogadásáról a miniszter az ellátások színvonalára és a rendelkezésre álló források erejéig - a bizottság javaslatának kikérését követően -,

b) csökkentésének elfogadásáról a Főigazgatóság

dönt. Ha a miniszter, illetve a Főigazgatóság a tárgyévi feladatmutató módosítását elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani kell."

19. § A Tkr. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak 2018. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2017. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2018. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2018. december 31-éig tart."

6. A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Smkr.) 2. § g) pont gb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező)

"gb) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő, a ga) alpont alá nem tartozó egyenesági rokon vagy testvér,"

21. § Az Smkr. a következő 14/E. §-sal egészül ki:

"14/E. § A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelettel megállapított 2. § g) pont gb) alpontját a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

7. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

22. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A 3. §-ban foglaltaktól eltérően

a) külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben rehabilitációs hatóságként,

b) külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként,

c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként, valamint

d) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként

másodfokon és az a) pontban meghatározott esetben felügyeleti szervként Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el."

23. § Az Mmr. 2. § (2) bekezdésében az "élő, tartózkodó" szövegrész helyébe a "lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező" szöveg lép.

24. § Hatályát veszti az Mmr. 5. § (2) bekezdésében a " , Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész.

8. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A Főigazgatóság továbbképzések minősítésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetőjét és ügyintézőit a továbbképzések minősítése során a Főigazgatóság főigazgatója vagy más felettes vezetője nem utasíthatja, kivéve, ha a továbbképzések minősítésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjét vagy ügyintézőjét feladat ellátására vagy mulasztás pótlására utasítják."

(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Főigazgatóság ellátja a Szociálpolitikai Tanács és Kollégiumai, valamint a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos titkársági teendőket."

(3) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A Főigazgatóság igazolja, hogy a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását, nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények, fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjai megfelelnek-e a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak és összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal."

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

26. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Biztos Kezdet Gyerekház esetén az igénybevevői nyilvántartásba 2017. december 31-ét követően kell adatot szolgáltatni."

10. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-16. §, a 18. §, a 20. §, a 21. §, a 25. §, a 26. § és az 1-7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A 17. § és a 19. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

A Gyer. 3. számú melléklet A) lap Egyéb nyilatkozatok című része helyébe a következő rendelkezés lép:

"IV. Egyéb nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

b) településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúzni, ha lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel; ebben az esetben az "I. Személyi adatok" pont 1. alpontjában a "Tartózkodási hely" rovatban azt a címet kell feltüntetni, ahol bejelentés nélkül, életvitelszerűen tartózkodik],

c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4. Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)"

2. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

FORMANYOMTATVÁNY
a gyermektartásdíj megelőlegezéséhez
I. Személyi adatok
1. Kérelmező adatai:
Neve, születési neve: .................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................................................................................
Állampolgársága (Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett,
oltalmazott, menekült vagy hontalan jogállású): .........................................................................................................................
Lakóhely: □□□□ irányítószám ...............................................település ......................................... utca/út/tér .............. házszám
............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám ................................település ....................................... utca/út/tér ............ házszám
............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet
kell feltüntetni.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
Egyéb elérhetőség1: ...................................................................................................................................................................
Számlaszáma2: ...........................................................................................................................................................................
2. Kérelmezővel közös háztartásban élő gyermek3 adatai:
2.1. akire tekintettel a megelőlegezést kéri:
Neve, születési neve: .................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .......................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □□□-□□□-□□□
Oktatási intézmény neve és címe: ..............................................................................................................................................
Neve, születési neve: .................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .......................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □□□-□□□-□□□
Oktatási intézmény neve és címe: ..............................................................................................................................................
Neve, születési neve: .................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................................................................................
Állampolgársága: .......................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □□□-□□□-□□□
Oktatási intézmény neve és címe: ..............................................................................................................................................
1 Nem kötelező, de megadható telefon, e-mail, más elérhetőség.
2 A folyósítás érdekében szükséges megadni. Ha az ügyfél nem közli, a folyósítás postai úton, a megadott tartózkodási helyre történik.
3 Ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek saját jogán kérelmezi, itt kell feltüntetni a kérelmező testvéreit.
2.2. akire tekintettel megelőlegezést nem igényel, de a gondozó családhoz tartozik:
Neve, születési neve: .............................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □□□-□□□-□□□
Oktatási intézmény neve és címe: ..........................................................................................................................
Neve, születési neve: .............................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □□□-□□□-□□□
Oktatási intézmény neve és címe: ..........................................................................................................................
3. A gondozó család további tagjai (kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása
szempontjából figyelembe vehető további közeli hozzátartozók pl. házastárs/élettárs)4:
Neve, születési neve: .............................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................
Lakóhelye: ............................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □□□-□□□-□□□
4. A gyermektartásdíj fizetésére kötelezett adatai:
Neve, születési neve: .............................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................................................
Lakóhelye: ............................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................................................................
Ha a kötelezett lakóhelye, tartózkodási helye külföldön van, az állam megnevezése: ............................................
Munkáltatója5: .......................................................................................................................................................
_______________________
4 Ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek saját jogán kérelmezi, itt kell feltüntetni a kérelmezővel közös háztartásban élő szülőt.
5 A kérelmező által ismert utolsó munkáltató adatait (név, cím, elérhetőség) kérjük megadni.
II. Jövedelmi adatok
ABCD
A jövedelmek típusaiA nyilatkozó
jövedelme
A nyilatkozóval
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme
A nyilatkozóval közös háztartásban
élő egyéb rokon jövedelme
Összesen
1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre/
foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2.Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
3.Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű
személyek ellátásai (például
rokkantsági, rehabilitációs
ellátás), egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
4.A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5.Önkormányzat, járási hivatal
és az állami foglalkoztatási
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
6.Egyéb jövedelem
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, ingó, ingatlan
vagyontárgy értékesítéséből
származó, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
7.A család összes nettó
jövedelme
8.A család összes nettó
jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj
összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki): ......................... Ft/hó.
A nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának
igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely
folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.
III. A gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget megállapító bírósági határozat/végzés adatai
1. Bíróság megnevezése: ................................................................................................................................................
2. Határozat/végzés száma: ............................................................................................................................................
3. A határozat/végzés jogerőre emelkedésének dátuma: .................... év ........................................ hó .......... nap
4. Amennyiben a gyermektartásdíjat megállapító határozat/végzés módosításra került, a módosított határozat/végzés
adatai:
4.1. Bíróság megnevezése: .............................................................................................................................................
4.2. Határozat/végzés száma: .........................................................................................................................................
4.3. A határozat/végzés jogerőre emelkedésének dátuma: .................... év ........................................ hó .......... nap
IV. Nyilatkozatok
1. A kötelezett részéről a gyermektartásdíj tekintetében részösszegű megfizetésre vagy részösszegű behajtásra
került-e sor?
igen-nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen, annak időpontja(i) és összege(i): ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. A gyermektartásdíjra jogosult a kötelezettel közös háztartásban él?
igen-nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
3. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőzően gyermektartásdíj megelőlegezésben:
□ nem részesültem,
□ részesültem, a .................... év .............................. hó .......... naptól ....................év ..............................hó ..........napjáig
a ............................................................gyámhivatal ........................................számú határozata alapján.
(Az aktuális rész x-szel jelölendő!)
4. A kérelmem alapjául szolgáló okok, tények az alábbiak:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5. Egyéb nyilatkozatok
5.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
5.1.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal,
hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik),
5.1.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúzni, ha lakóhelyeként a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület
megjelölése) szerepel; ebben az esetben az "I. Személyi adatok" pont 1. alpontjában a "Tartózkodási
hely" rovatban azt a címet kell feltüntetni, ahol bejelentés nélkül, életvitelszerűen tartózkodik],
5.1.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló
szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága
útján - ellenőrizheti.
5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: ............................................................
………………………………………
kérelmező (törvényes képviselő) aláírása
………………………………………
kérelmező (nagykorú gyermek) aláírása
A kérelemhez csatolandó:
- A gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat/végzés
- A középfokú/felsőfokú tanulói/hallgató jogviszony igazolása az alábbi esetekben:
= középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat6
= felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok folytatását igazoló irat7
- A gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó
6 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló
okirat. Ismételt elrendelés, továbbfolyósítás iránti kérelem esetén a bírósági végrehajtó által kiállított
irat arról, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott vagy folytatódott, de az eredményéről szóló
jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre.
____________________
6 Akkor kell csatolni, ha a gyermektartásdíjra jogosult gyermek nagykorú, illetve, ha a gondozó családban középfokú tanulmányokat folytató
nagykorú gyermek van.
7 Akkor kell csatolni, ha a gondozó családban felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek van."

"

3. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 1. számú melléklet III. Nyilatkozatok rész 1-3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................
fizetési számla száma: ....................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg .........................................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................
fizetési számla száma: ....................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg .........................................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................
fizetési számla száma: ....................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg .........................................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................
fizetési számla száma: ....................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg .........................................................................................................................
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................
fizetési számla száma: ....................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg .........................................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................
fizetési számla száma: ....................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg .........................................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................
fizetési számla száma: ....................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg .........................................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .....................................................................................................................
fizetési számla száma: ....................................................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg .........................................................................................................................
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság
a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg
tekintetében."

"

2. A Pr. 1. számú melléklet Megjegyzés része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Megjegyzés:

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni."

4. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

A Pr. 2. számú melléklet 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1. * életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

3.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem, és a kérelem 1.2.6. alpontjában feltüntetett házastársam/élettársam életvitelszerűen velem él [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

3.3.3. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek."

5. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

A Pr. 2/A. számú melléklet 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.1.1. ** életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

3.1.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem, és a kérelem 1.2.6. alpontjában feltüntetett házastársam/élettársam életvitelszerűen velem él [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

3.1.3. az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek."

6. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

A Pr. 3. számú melléklet 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

4.3.1. * életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

4.3.3. a családomban élő, a jelen kérelemben közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

4.3.4. keresőtevékenységet nem folytatok,

4.3.5. gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülök,

4.3.6. köznevelési, illetve felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok,

4.3.7. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges, az állami foglalkoztatási szervnél történő nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,

4.3.8. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek."

7. melléklet a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

A Pr. 9. számú melléklet 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.3. Kijelentem, hogy

4.3.1. * életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

4.3.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

4.3.3. a jelen kérelemben a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

4.3.4. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtennie, ha Ön egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)"

Tartalomjegyzék