307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c), h), j), k), l), n), p) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés b és g) pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g), t) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. § (9) bekezdésében az "Az elfogadott jelentkezést" szövegrész helyébe az "A kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában másodfokon a Hivatal jár el. Az igazgató által elfogadott jelentkezést" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÁRSADALOMISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím EMELT SZINT pontjában foglalt táblázat 4.2. Kultúra és globalizáció alpontjában az "A gender-elmélet és annak kritikája." szövegrész.

2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az adatokat és az okiratokat a fenntartó vagy a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy, a közigazgatási szerv képviselője és a jegyző (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) a Hivatal honlapján keresztül elérhető KIR szakrendszerekbe, a biztosított jogosultság alapján a webes alapú rendszerbe történő bejelentkezést követően elektronikusan küldi meg. Az adatokat az adott szakrendszer által elvárt szerkezetben és tartalommal kell rögzíteni."

4. § Az R2. 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"8. Az esélyegyenlőségi intézkedési terv

21. § (1) A tankerületi központ a települési önkormányzat - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészített - helyi esélyegyenlőségi programját is figyelembe véve megalkotja a tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet az állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában, melyet megküld a Klebelsberg Központnak (a továbbiakban: oktatási központ), valamint a Hivatalnak.

(2) Ha a tankerületi központ a települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap tájékoztatást, az (1) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi intézkedési tervét harminc napon belül - de tájékoztatás hiányában is legalább háromévente - felülvizsgálja. Ha a tankerületi központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a módosított intézkedési tervét tizenöt napon belül megküldi a települési önkormányzatnak, az oktatási központnak, valamint a Hivatalnak."

5. § Az R2. 37/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A fenntartó a minősített pedagógusok tárgyévi foglalkoztatotti létszámának változása miatt bekövetkező lemondást vagy pótigényre vonatkozó bejelentést köznevelési intézményenkénti, előmeneteli rendszerben megállapított fokozat szerinti bontásban október 31-éig kezdeményezi."

6. § Az R2. 37/L. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fenntartó a 37/C. § (2)-(3) bekezdése szerinti létszámadatok alapján igénybe vett támogatásokkal - a 37/C. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja kivételével - a ténylétszám adatok figyelembevételével, a kincstár és a miniszter által közösen meghatározott és a kincstár honlapján közzétett adatlapon köznevelési intézményi, feladatellátási helyenkénti, valamint fenntartói szinten összesített módon számol el az Igazgatóságnak. A 37/C. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatás esetében a fenntartó a tárgyévben a minősített pedagógusok tényleges foglalkoztatási idejét figyelembe véve a teljes munkaidőre számított létszáma alapján számol el."

7. § Az R2. 38. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja)

"h) a tanulói fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra" (vonatkozó rendelkezések megtartását.)

8. § Az R2. a következő 55. §-sal egészül ki:

"55. § A tankerületi központ 2018. április 30-ig megküldi esélyegyenlőségi intézkedési tervét a 21. § (1) bekezdésben meghatározott szerveknek."

9. § Az R2.

1. 1. § (2) bekezdés 10. pontjában az "Adatgyűjtési" szövegrész helyébe az "Adatfelvételi",

2. 20. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "nyugdíjjárulékra" szövegrész helyébe a "szociális hozzájárulási adóra",

3. 37. § (1) bekezdésében az "(1) bekezdés" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés",

4. 44/J. § (1) bekezdésében az "és a Szakképzési Hídprogramban" szövegrész helyébe a "továbbá a Köznevelési, valamint a Szakképzési Hídprogramban",

5. 44/J. § (2) bekezdés a) pontjában

a) az "a félévi értékelésekor" szövegrész helyébe az "a tanév végi vagy félévi értékelésekor",

b) az "egy félév alatt" szövegrész helyébe az "egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest"

szöveg lép.

10. § (1) Hatályát veszti az R2. 1. § (2) bekezdés 6. pontjában az "a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt: köznevelés-fejlesztési terv)," szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R2. 46. §-a.

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főigazgatóság a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatait. Ennek keretében)

"b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja

ba) a hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, azt ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat,

bb) a hátrányos helyzetű tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás szociális ágazat oldaláról történő kezelésében;"

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében

a) ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés szervezésével kapcsolatos feladatokat,

b) szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket,

c) gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadványok készítéséről és megjelentetéséről,

d) statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan,

e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszert és eljárásrendet, amelyeket jóváhagyásra megküld a miniszter részére,

f) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint

g) megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben a Hivatal az Európai Unió által finanszírozott egyes kiemelt projektek megvalósítása során

a) a gyermekeket, tanulókat érintő hátránykompenzációs módszertani és szakmai tevékenységek megvalósításában közreműködő köznevelési és más nem köznevelési intézmények számára pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, továbbá pedagógiai mérés-értékelési támogatást biztosít,

b) az óvodai fejlesztő programok részeként megvalósuló integrációs és képességkibontakoztató pedagógiai feladatok intézményi megvalósításához folyamatos támogatást biztosít."

13. § Az R3. 8. § (1) bekezdésében a "másodfokú döntést hoz az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése" szövegrész helyébe a "másodfokú döntést hoz a kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés elutasítása esetén a kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában, valamint az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése" szöveg lép.

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A sikertelenül zárult minősítési eljárás megismétlésére legkorábban a sikertelen minősítési eljárás befejezésétől számított két év szakmai gyakorlat megszerzésének évében kerülhet sor."

15. § (1) Az Ép.r. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nem kötelező minősítési eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év március 31-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél. Ha a foglalkoztatási jogviszony a határidő lejártakor több mint 30 napja szünetel, a nem kötelező minősítési eljárás nem kezdeményezhető."

(2) Az Ép.r. 10/A. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2c) A nem kötelező minősítési eljárásban a pedagógus a jelentkezését az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával a portfólióvédés vagy a pályázat védését megelőző napig vonhatja vissza."

(3) Az Ép.r. 10/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, ha

a) minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esetén a foglalkoztatási jogviszony létesítése,

b) a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés, vagy

c) a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot adó körülmény megszűnése

a minősítés évét megelőző év április 15-ét követően következik be, a rögzítést ezen időpontban kell végrehajtani. A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.

(4) A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás kezdete

a) minősítő vizsga vagy kötelező minősítési eljárás esetén a rögzítés (3) bekezdés szerinti,

b) nem kötelező minősítési eljárás esetén a jelentkezési lap intézményvezető részére történő kézbesítésének időpontja."

16. § (1) Az Ép.r. 10/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OH a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek, és a pedagógust az informatikai rendszer útján június 30-ig értesíti arról, ha a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek nem felelt meg."

(2) Az Ép.r. 10/B. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben szereplő tájékoztatásnak tartalmaznia kell az OH által megállapított tényállást és annak bizonyítékait, az alapul szolgáló jogszabályhelyeket, az (1b) bekezdésben foglalt jogorvoslati lehetőséget, benyújtásának helyét és határidejét.

(1b) A pedagógus az (1) bekezdés szerinti értesítésben foglaltak megváltoztatását annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a minisztertől kérheti. A miniszter a kérelmet a KIR rendszer adatai, valamint a pedagógus által a kérelméhez csatolt bizonyítékok alapján 30 napon belül bírálja el. A miniszter döntésének tartalmára az (1a) bekezdést kell megfelelően alkalmazni. A miniszter döntése ellen nincs helye további jogorvoslatnak."

17. § Az Ép.r. 11/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a minősítő vizsga vagy a kötelező minősítési eljárás rögzítésének a minősítés évét megelőző év április 15-étől eltérő időpontja miatt a pedagógus nem került be az éves minősítési tervbe, vagy az eljárás felfüggesztésére okot adó körülmény megszűnt, a rögzítés időpontjától vagy az eljárás felfüggesztésére alapot adó körülmény megszűnésétől számított három hónapon belül - ha még a portfólió feltöltésére sem került sor, öt hónapon belül - le kell folytatni az eljárást."

18. § Az Ép.r. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerint díjköteles minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén a pedagógus díjfizetési kötelezettségét a 10/C. § (4) bekezdése szerinti értesítést követő harminc napon belül a (2) bekezdés szerint teljesíti. Az OH a pedagógus kérelmére legfeljebb hat hónapos fizetési halasztást engedélyezhet. A díjfizetés elmulasztása esetén az OH a minősítő vizsga, minősítési eljárás, bírálati eljárás sikertelenségét állapítja meg."

19. § Az Ép.r. 14/A. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógust az e fokozatba való besorolását megelőzően rá irányadó, de legalább Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell visszasorolni, ha)

"h) Mester- vagy Kutatóprogramja módosításának eljárási díját határidőre nem fizette be."

20. § Az Ép.r. 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki

a) az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található, vagy

b) az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével meghatározott heti munkaidő legalább ötven százalékában a köznevelési intézmény által folytatott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatokat lát el, kivéve, ha a képességkibontakoztató felkészítéshez adható többlettámogatás kizáró feltételei fennállnak, vagy ha a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya a feladatellátási helyen nem éri el az öt százalékot."

21. § Az Ép.r. 17. § (2a) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében)

"12. heti két órát meghaladó időtartamban munkaközösség-vezetés"

(rendelhető el.)

22. § Az Ép.r. 17/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot lát el, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a kerekítés általános szabályai alkalmazásával nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetén heti kilenc óra, vezető óvodapedagógus esetén heti húsz óra."

23. § Az Ép.r. 28. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Nem kell pályázatot kiírni arra a pedagógus munkakörre, amelyben a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján ösztöndíjas támogatási szerződést kötött pedagógust a végzettsége, szakképzettsége megszerzését követően a támogatási szerződésben, valamint a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján meghatározott feltételek szerint kívánnak alkalmazni."

24. § Az Ép.r.

1. 1. § (2) bekezdésében az "a 32. § (5)-(6) bekezdése" szövegrész helyébe az "a 32. § (5)-(6) bekezdése és a 32/A. §",

2. 2. § (2) bekezdésében a "kérésére" szövegrész helyébe a "kérésének megfelelő mértékben, de",

3. 4. § (3) bekezdésében az "az (1a) és (1b) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az adott tevékenységhez kapcsolódóan az (1a) vagy (1b) bekezdésben",

4. 6. § (1) és (2) bekezdésében az "eltöltött időt" szövegrész helyébe az "eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét",

5. 10/A. § (2a) bekezdésében az "ezt követően" szövegrész helyébe az "ezt követő hat hónap eltelte után",

6. 10/B. § (2) bekezdés b) pontjában az "év közben keletkező jogviszonnyal, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá kerüléssel összefüggő, kötelező minősítés rögzítése esetén" szövegrész helyébe az "a 10/A. § (3) bekezdés a)-c) pontjában foglalt esetekben",

7. 10/D. § (5) bekezdésében a "minősítési eljárása" szövegrész helyébe a "minősítő vizsgája és Pedagógus II. besorolási fokozat elérésére irányuló minősítési eljárása",

8. 10/F. §-ában az "A panaszeljárásban eljáró új bizottság a tanúsítvány kiadásának napját követő napon oszlik fel." szövegrész helyébe az "A panaszeljárásban eljáró új bizottság a tanúsítvány kiadásának napját követő napon oszlik fel. A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás a minősítő vagy bíráló bizottság feloszlásával, vagy ha bizottság összehívására nem került sor, akkor a minősítés vagy pályázat sikertelenségéről szóló tanúsítvány OH általi kiadásával zárul.",

9. 11/A. §

9.1. (1a) bekezdésében a "- vagy év közben létesített munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony esetén ettől eltérő időpontban -" szövegrész helyébe a "- vagy a 10/A. § (3) bekezdés a)-c) pontjában szereplő esetben ettől eltérő időpontban -",

9.2. (3) bekezdésében az "(1)" szövegrész helyébe az "(1b)",

9.3. (5) bekezdésében az "augusztus 15." szövegrész helyébe a "július 31.",

10. 11/B. § (5) bekezdésében a "(3) és (4) bekezdésben vagy a 11/A. § (7) bekezdésében foglalt esetben előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva" szövegrész helyébe a "(3) vagy (4) bekezdésben vagy a 10/A. § (3) bekezdésében, vagy a 11/A. § (7) bekezdésében foglalt esetben előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva",

11. 12/B. §

11.1. (6) bekezdésében az "az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a minősítés évét követő év március utolsó napjáig elektronikus tanúsítványt állít ki." szövegrész helyébe az "elektronikus tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány kiállítását az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt napon belül, ha a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a pedagógus mulasztása miatt portfólióvédésre nem került sor, akkor a mulasztás tényének megállapítását követő harminc napon belül, a 11/B. § (5) bekezdésében foglalt esetben legkésőbb a minősítés évét követő év július 31-ig kell elvégezni.",

11.2. (7) bekezdésében az "az (5)" szövegrész helyébe az "a (6)",

12. 12/C. §

12.1. (1) bekezdésében a "meg kell szüntetni" szövegrész helyébe a "tanúsítvány kiadása nélkül meg kell szüntetni,",

12.2. (1) bekezdés b) pontjában a "10/A. § (2) bekezdése alapján, legalább két hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenségére vagy hozzátartozója tartós ápolására hivatkozással" szövegrész helyébe a "10/A. § (2c) bekezdése szerint",

12.3. (5) bekezdésében a "minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás" szövegrész helyébe a "nem kötelező minősítési eljárás vagy a bírálati eljárás",

13. 14/A. §

13.1. (1) bekezdés f) pontjában a "névjegyzékből vagy" szövegrész helyébe a "névjegyzékből,",

13.2. (1) bekezdés g) pontjában az "áll fenn" szövegrész helyébe az "áll fenn, vagy",

13.3. (4) bekezdés d) pontjában a "d) pontja esetén" szövegrész helyébe a "d) és h) pontja esetén",

14. 17. §

14.1. (1) bekezdés 12. pontjában az "osztályfőnöki" szövegrész helyébe az "osztályfőnöki, kollégiumi tanulócsoport-vezetői",

14.2. (1) bekezdés 15. pontjában a "munkaközösség-vezetés" szövegrész helyébe a "munkaközösségvezetés, tanszakvezetés",

15. 17/A. § (4) bekezdésében a "(2) és (3)" szövegrész helyébe a "(2)-(3)",

16. 18. §-ában a "továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait" szövegrész helyébe a "továbbá az üzemi tanács vagy a közalkalmazotti tanács tagjait",

17. 32. § (6) bekezdésében a "(8) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(8) bekezdés a) pontjában",

18. 3. mellékletében foglalt Az óvoda és a szakképzési centrum kivételével a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők, valamint a gyakorlati oktatásvezetők kötelező létszáma megnevezésű táblázat B:7 mezőjében, valamint A szakképzési centrum tagintézményében alkalmazott vezetők, valamint a gyakorlati oktatásvezetők kötelező létszáma megnevezésű táblázat B:5 mezőjében a "250-750" szövegrész helyébe a "251-750"

szöveg lép.

25. § Hatályát veszti az Ép.r.

a) 10/A. § (8) bekezdése,

b) 12/A. § (1) bekezdésében az " , amelynek mértéke alkalmanként legfeljebb tízezer forint" szövegrész,

c) 12/A. § (2) bekezdése,

d) 12/C. § (2) bekezdésében az "akkor is" szövegrész,

e) 17/A. § (13) bekezdése,

f) 38. §-a.

26. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 13. §, valamint a 20. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. §, a 8. § és a 10. § (1) bekezdése 2018. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék