108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány

a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (1) bekezdés tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 6. § (2) bekezdése tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 7. §-ában a " , vagyongazdálkodási és létesítményfejlesztési szakmai szempontból az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter" szövegrész.

3. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnj. Korm. r.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felszámolók névjegyzékét vezető szervként a Kormány a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóságot (a továbbiakban: felszámolók névjegyzékét vezető hatóság) jelöli ki, amely az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak, illetve a tárca nélküli miniszter tevékenységének segítésére kijelölt - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. § (2) bekezdése szerinti - minisztériumnak vagy a Miniszterelnöki Kormányirodának az önálló szervezeti egysége, amely az e rendeletben foglalt hatósági ügyek tekintetében nem utasítható és hatósági tevékenysége során minden más szervtől független. A felszámolók névjegyzékét vezető hatóság a névjegyzékbe való felvétellel, az új névjegyzék felállításával és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos, továbbá a Cstv. szerinti hatósági ellenőrzési eljárás során az e rendeletben foglaltak figyelembevételével jár el azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény kérelemről rendelkezik, ott az e rendelet szerinti pályázati kérelmet is érteni kell."

(2) Az Fnj. Korm. r. 4/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/C. § A felszámoló szervezet a 4/A. § és 4/B. § szerinti adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségének írásban köteles eleget tenni."

(3) Az Fnj. Korm. r. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felszámolók névjegyzékében, illetve a 6/B. § szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása kérhető."

(4) Az Fnj. Korm. r. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(5) Az Fnj. Korm. r.

a) 1. § (2) bekezdésében, 3. § (6) bekezdés de) és df) pontjában, 5. § (3) bekezdésében, a 2. melléklet II. 24. és 25. pontjaiban a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg,

b) 4/A. § (3) bekezdésében, a 2. melléklet II. 6. pontjában, 3. melléklet I. 3. pontjában, II. 3., 9. pontjaiban, 3. melléklet III. 11. pontjában a "jogerős" szövegrész helyébe a "jogerős vagy végleges" szöveg,

c) 4/A. § (3) bekezdésében, a 2. melléklet 23. pontjában a "jogerősen" szövegrész helyébe a "jogerősen vagy véglegesen" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében a "jogerőre emelkedésével" szövegrész helyébe a "véglegessé válásával" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az Fnj. Korm. r. 4. § (2a) és (2b) bekezdése.

4. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 34/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34/E. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 5.) megállapított 19. § (7)-(7d) bekezdésének és 26. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a Mód R. 5. hatálybalépését megelőzően megkötött hallgatói hitelszerződések esetében is alkalmazni kell azzal, hogy a Mód R. 5. hatálybalépését követően a Diákhitel szervezet - első alkalommal - a Mód R. 5. hatálybalépését követő 360 napon belül köteles az MKK Zrt.-re engedményezni az engedményezés negyedévét megelőző negyedév utolsó napjáig felmondás folytán megszűnt hallgatói hitelszerződések alapján fennálló követeléseket. Az engedményezés ténye nem érinti a Diákhitel szervezet által a hitelfelvevőnek a Mód R. 5. hatálybalépését követően engedélyezett részletfizetést."

5. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az EÉR létrehozására, működtetésére és üzemeltetésére a Kormány az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tevékenységének segítésére kijelölt - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. § (2) bekezdése szerinti - minisztériumnak vagy a Miniszterelnöki Kormányirodának az önálló szervezeti egységét jelöli ki (a továbbiakban: működtető)."

6. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter az egészségügyért, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével és adatszolgáltatásának felhasználásával a tárgyévet követő február 20-ig jelentést készít a Kormány részére a felelős játékszervezés elvének érvényesüléséről, a játékosvédelmi intézkedések gyakorlati alkalmazásáról és továbbfejlesztési lehetőségeiről."

(2) A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "Az államháztartásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter" szöveg lép.

7. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek

a) a Szent Koronához tartozó jelvények közül a koronázási palást,

b) a Sándor-palota épülete,

c) az Alkotmánybíróság épülete,

d) az Állami Számvevőszék központi épülete,

e) a Kúria épülete,

f) a Legfőbb Ügyészség épülete,

g) a Miniszterelnökségnek a Budapest Nagysándor József utcai épülete és a Budapest Wesselényi utcai épülete,

h) a Belügyminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,

i) az Emberi Erőforrások Minisztériumának a miniszter elhelyezését biztosító épülete,

j) az Agrárminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,

k) az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,

l) a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,

m) az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a miniszter elhelyezését biztosító épülete,

n) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter elhelyezését biztosító épület,

o) az Információs Hivatal központi objektuma."

2. melléklet a 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

Az Fnj. Korm. r. 1. mellékletének 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)

"b) a 2. § (5) bekezdésében, illetve a 3. § (6) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában említett személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok másolatait, továbbá nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja, vagy a névjegyzékbe való felvétele esetén az említett személyek foglalkoztatására irányuló kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást,"

3. melléklet a 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Egyéb ügyek táblázata az alábbi 70. és 71. sorokkal egészül ki:

(ABCDEF
Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés
feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje)
"
70.a csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény
27/C. § (4) bekezdése, 27/A. §
(6a) bekezdése, valamint
a 66. § (6) bekezdése szerinti
hatósági nyilvántartásba
vétellel és a hatósági
nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos eljárások
a csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény
27/C. § (1) bekezdése szerinti
szakirányú szakképzettség
és a 83/B. § szerinti
felsőfokú végzettség és
más, felsőoktatásban
szerzett szakképesítés
vagy szakképzés tartalma,
külföldi végzettségi szint,
szakképesítés és szakképzés
tartalma
Amennyiben a kérelem
elbírálásához
a felszámolási és
vagyonfelügyeleti
szakirányú
szakképzettség,
más felsőfokú
végzettség vagy
egyéb szakképzettség
tartalmának
meghatározása
szükséges.
Oktatási Hivatal--
71.a csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény
27/C. § (4) bekezdése, 27/A. §
(6a) bekezdése, valamint
a 66. § (6) bekezdése szerinti
hatósági nyilvántartásba
vétellel és a hatósági
nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos eljárások
egyéb, a 70. pontba nem
tartozó szakképzés tartalma
Amennyiben a kérelem
elbírálásához
a 70. pontba nem
tartozó, egyéb
szakképzettség
tartalmának
meghatározása
szükséges.
Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal
--
"

Tartalomjegyzék