Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

135/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés c), d) és g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a), d), f) és j) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhvt. Vhr.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A forgalmi jegyzék kezelője biztosítja az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára a forgalmi jegyzékhez való folyamatos hozzáférést."

(2) Az Éhvt. Vhr. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kibocsátás-csökkentési egységek átadásáról a miniszter a benyújtástól számított 30 napon belül írásban dönt. A (2) bekezdésben meghatározottól eltérő tartalommal benyújtott kibocsátás-csökkentési egységek átadására irányuló kérelmet a miniszter indokolással elutasítja."

(3) Az Éhvt. Vhr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Az iparügyekért felelős miniszter a kiotói egységek értékesítésével, illetve vételével kapcsolatos döntését

a) az Éhvt. 9. § (6) bekezdése alapján közzétett közleményre,

b) a Nemzeti Kibocsátási Leltárra,

c) az Éhvt. 4. § (3) bekezdése szerint készített előrejelzések összesítésére,

d) a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségek - ideértve az Éhvt. 9. § (4) bekezdése szerinti kötelezettséget - várható teljesülésére,

e) a nemzetközi kibocsátás-kereskedelem területén kialakuló piaci mechanizmusokra és árviszonyokra és

f) a kibocsátás-csökkentés költséghatékony megvalósításának elvére

figyelemmel hozza meg."

2. § Az Éhvt. Vhr.

a) 8. § (2) bekezdésében az "a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-0000000 előirányzatfelhasználási keretszámlára" szövegrész helyébe az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára" szöveg,

b) 15. § (5) bekezdésében a "miniszternek az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben meghozott" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

c) 21. § (1) bekezdésében az "az államháztartásért felelős" szövegrész helyébe az "az iparügyekért felelős" szöveg,

d) 21. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatja a minisztert" szövegrész helyébe az "az iparügyekért felelős miniszter tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert" szöveg,

e) 21. § (4) bekezdésében az "A" szövegrész helyébe az "Az iparügyekért felelős" szöveg

lép.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdésében az "államháztartásért" szövegrész helyébe az "iparügyekért" szöveg lép.

3. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ügkr. Vhr.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A hatóság a kibocsátási engedélyt a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági határozat alapján adja ki, ha megállapítja, hogy az üzemeltető megfelel az Ügkr. tv.-ben foglalt feltételeknek. A kibocsátási engedély részletes tartalmi követelményeit a 3. melléklet állapítja meg."

5. § Az Ügkr. Vhr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (3)-(5) bekezdésben meghatározott bejelentés és kérelem alapján a hatóság intézkedik a már kiadott kibocsátási engedély módosítása iránt úgy, hogy a korábbi engedély egyidejű visszavonásával ugyanazon engedélyazonosító alatt új kibocsátási engedélyt ad ki."

6. § Az Ügkr. Vhr.

a) 3. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "miniszternek" szövegrész helyébe az "az iparügyekért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 7. § (1a) bekezdésében az "energiapolitikáért felelős minisztert. Ezen kötelezettség a minisztert az energiapolitikáért" szövegrész helyébe az "államháztartásért felelős minisztert. Ezen kötelezettség a minisztert az államháztartásért" szöveg,

c) 17. § (2) bekezdésében az "az energiapolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg, az "NFM" szövegrész helyébe az "ITM" szöveg

lép.

7. § (1) Hatályát veszti az Ügkr. Vhr.

a) 3. § (11) és (12) bekezdése,

b) 12/A. § (13) és (14) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Ügkr. Vhr.

a) 6. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az "az energiapolitikáért felelős minisztert és" szövegrész,

b) 6. § (2) bekezdésében és 15. § (3) bekezdésében az "és az energiapolitikáért felelős miniszter" szövegrész,

c) 21/B. § (4) bekezdésében az "és arról tájékoztatást nyújt a miniszter részére a zárolást és a zárolás feloldását követő 8 napon belül" szövegrész.

4. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 278/2014. Kr.) 1. mellékletében foglalt táblázat A:11 mezőjében a "nemzeti fejlesztési miniszter (Közlekedés-tudományi" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter (Közlekedéstudományi" szöveg lép.

9. § Hatályát veszíti a 278/2014. Kr.

a) 2. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. §-ában az "az államháztartásért felelős miniszter," szövegrész,

b) 13. § (1) bekezdésében az "az államháztartásért felelős miniszter közreműködésével" szövegrész.

5. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 28. § (13) bekezdésében az "a környezetvédelemért" szövegrész helyébe az "az energiapolitikáért" szöveg lép.

6. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék