Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdésének b)-e) és i) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 2. §-ának 8. pontja szerinti nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekttevékenységekben részt vevő jogi személyekre,

b) az Éhvt. 2. §-ának 15. pontja szerinti kibocsátás-csökkentési egységekkel és az Éhvt. 2. §-ának 17. pontja szerinti igazolt kibocsátás-csökkentési egységekkel történő kereskedelemben részt vevő jogi személyekre,

c)[1] az Éhvt. 5. §-a szerinti forgalmi jegyzékben szereplő számlák tulajdonosaira.

(2) Az e rendelet 3-6. és 20-21. §-ában nem szabályozott kérdésekben az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályait kell alkalmazni.

(3)[2] Az e rendelet 20-35. §-ában nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapfogalmak

2. §[3]

E rendelet alkalmazásában:

1.[4]

2.[5]

3.[6]

4.[7]

5.[8]

6.[9]

7.[10]

8.[11]

9.[12]

10.[13]

11.[14]

12.[15]

13.[16]

14.[17]

15.[18]

16.[19]

17.[20] számlatulajdonos: a 389/2013/EU bizottsági rendelet alapján létrehozott üzemeltetői számla, légijármű üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla, hitelesítői számla tulajdonosa;

18.[21]

19.[22]

20.[23]

21. Vevő: a nemzetközi kibocsátás-kereskedelemben résztvevő állam, vagy a kibocsátható mennyiségi egységekkel való kereskedésre felhatalmazott jogi személy.

A kiotói egységek vagyonkezelése[24]

3. §[25][26]

4. §[27]

5. §[28]

6. §

(1)[29] A kiotói egység és az ESD-egység mint korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog az állami vagyonból történő kikerülést követően a továbbiakban is átruházható.

(2) A kiotói egység állami vagyonból való kikerülésének és az új jogosult rendelkezési joga megszerzésének időpontja a forgalmi jegyzékbe történő bejegyzés napja.

A forgalmi jegyzék[30]

7. §[31]

(1)[32] Egy Éhvt. szerinti kibocsátásai jogosultság a forgalmi jegyzéknek csak egy számláján szerepelhet.

(2)[33] A számlatulajdonos jogosult kibocsátási jogosultságokat vásárolni, értékesíteni, illetve a forgalmi jegyzékben levő számláján tartani.

(3)[34] A forgalmi jegyzék kezelője biztosítja az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára a forgalmi jegyzékhez való folyamatos hozzáférést.

7/A. §[35]

Az üzemeltetői, légijármű üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla megnyitásához a jegyzékkezelőhöz be kell jelenteni az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott adatokat és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat.

7/B. §[36]

(1) A számlanyitást kérelmező köteles legalább két meghatalmazott képviselőt megnevezni. Meghatalmazott képviselő csak nagykorú természetes személy lehet. Ugyanaz a természetes személy több számla esetében is lehet meghatalmazott képviselő. Egy számlához tartozó meghatalmazott képviselők és a további meghatalmazott képviselő nem lehet ugyanaz a személy.

(2)[37] A jegyzékkezelőhöz be kell jelenteni a meghatalmazott képviselő (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott adatait és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat. Minden számla esetében legalább egy meghatalmazott képviselőnek magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3) A jegyzékkezelő a meghatalmazott képviselő bejegyzését elutasíthatja, amennyiben a (2) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, továbbá az ott megjelölt adatokat és dokumentumokat hiányosan, nem naprakészen vagy másként pontatlanul vagy hamisan adja át. Az elutasítást szintén megalapozhatja, ha a meghatalmazott képviselőként megnevezett személlyel szemben az Éhvt.-ben meghatározott egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy ilyen bűncselekmény elkövetéséért a számlanyitást kérelmezőt az elmúlt öt évben jogerősen elítélték.

Számlavezetési díj

8. §

(1) A kiotói egységek közhiteles nyilvántartásáért és kezeléséért az 1. mellékletben meghatározott mértékű számlavezetési díjat (a továbbiakban: számlavezetési díj) kell fizetni.

(2)[38] A számlavezetési díjat a Technológiai és Ipari Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett TIM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni. A számlavezetési díj a forgalmi jegyzék kezelőjének a bevétele, amelyet a forgalmi jegyzék működtetésére fordít.

(3)[39] E rendeletben nem szabályozott, a számlavezetési díjat érintő kérdésekben - így a számlavezetési díj megfizetésére, illetve meg nem fizetés esetén alkalmazott jogkövetkezményekre vonatkozóan - az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

II.[40]

9. §[41]

10. §[42]

11. §[43]

12. §[44]

13. §[45]

14. §[46]

15. §[47]

16. §[48]

17. §[49]

18. §[50]

19. §[51]

III.[52]

20. §[53]

21. §[54]

IV. ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER

A Zöld Beruházási Rendszer célja

22. §[55]

Támogatási feltételek

23. §[56]

Csekély összegű támogatás

24. §[57]

Környezetvédelmi támogatás

25. §[58]

A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok[59]

25/A. §[60]

Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

26. §[61]

27. §[62]

Pályázati feltételek

28. §[63]

29. §[64]

Döntés a pályázatokról

30. §[65]

31. §[66]

32. §[67]

A támogatási szerződés és annak módosítása

33. §[68]

34. §[69]

A támogatások ellenőrzése

35. §[70]

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §

(1) Ez a rendelet - a 11. §-a (2) bekezdésének, valamint a 13. §-a (2) bekezdésének a kivételével - 2008. január 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[71] E rendelet 11. §-ának (2) bekezdése, valamint 13. §-ának (2) bekezdése Magyarország területén megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó jogszabály hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[72]

(4)[73]

(4a)[74]

(5)[75] Ez a rendelet

a)[76]

b)[77] a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

c)[78] a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlament és tanácsi irányelv

d)[79] az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

37. §[80]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlavezetési díj megállapítása[81]

1. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj mértéke és alapja

[82]
Sorszám (fő)/alszámA forgalmi jegyzékhez
kapcsolódó számlák (kiotói egység mennyiség/év)
A számlavezetési díj mértéke
(Ft/év)
1.Üzemeltetői és személyi számla
1. 1.-10 00020 000
1. 2.10 001-100 00061000
1. 3.100 001-1 000 000142 000
1. 4.1 000 001-3 000 000285 000
1. 5.3 000 001 felett610 000

2. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj alapja

A díjfizetés alapja a tárgyévet megelőző év során a számlára beérkező kibocsátás-csökkentési egységek és igazolt kibocsátás-csökkentési egységek együttes mennyisége.

2. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[83]

3. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[84]

4. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[85]

5. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[86]

6. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[87]

7. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[88]

8. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[89]

9. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez[90]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[2] Módosította a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 244. § a) pontja. Hatályos 2010.01.01.

[3] Megállapította a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.06.12.

[4] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[5] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[6] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[7] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[8] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[9] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[10] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[11] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[12] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[13] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[14] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[15] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[16] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[17] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[18] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[19] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[20] Módosította az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[22] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[23] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[24] Módosította a 280/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.12.12.

[25] Módosította a 362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § b) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § b) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § b) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[29] Megállapította a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[30] Módosította az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[31] Megállapította a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[32] Módosította az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[33] Módosította az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[34] Megállapította a 135/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.07.30.

[35] Módosította az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[36] Beiktatta a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[37] Módosította az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[38] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 59. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[39] Megállapította a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.06.12.

[40] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[41] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[42] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[43] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[44] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[45] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[46] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[47] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[48] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[49] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[50] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[51] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[52] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[53] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[54] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[55] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[56] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[57] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[58] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[59] Beiktatta a 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.12.18.

[60] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[61] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[62] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.12.

[63] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[64] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[65] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[66] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[67] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[68] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[69] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[70] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[71] Módosította a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[73] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[74] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[75] Megállapította a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[77] Megállapította az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[78] Beiktatta a 101/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.05.06.

[79] Beiktatta az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.01.01.

[80] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § d) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[81] Módosította az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[82] Módosította az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[84] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[85] Hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2020.12.31.

[86] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[87] Hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2015.06.12.

[88] Hatályon kívül helyezte a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.12.

[89] Hatályon kívül helyezte a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.12.

[90] Hatályon kívül helyezte a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.06.12.

Tartalomjegyzék