186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet

egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2-5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában,

a 6-12. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában,

a 13. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 14. § és a 18. § b) és c) pontja tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 15. § tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában,

a 16. § és a 18. § e) pontja tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában,

a 17. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében,

a 18. § a) pontja tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,

a 18. § d) pontja tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (2) bekezdés a)-e) pontjában,

a 19. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2c) A fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által a (2a) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés esetében másodfokú hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adatátadása alapján a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó eredményeket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szolgáltatja."

2. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Bizottság kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletekben meghatározott, a kifizető ügynökség által működtetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 26. § (1) bekezdés f) pontja szerint vezetett nyilvántartási rendszer alapján - az általa összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére."

3. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, - a kifizető ügynökség a 11. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében - az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a kifizető ügynökség részére nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot kizárólag az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő kedvezményezettnek kell megtenni a támogatás első alkalommal történő igénylésekor."

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek köteles nyilatkozni arról, hogy a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét teljesítette."

(3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás változik vagy megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal történő csekély összegű támogatás igénylésekor a kifizető ügynökségnek nyilatkozni."

(4) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Polgári Törvénykönyv szerinti átalakulást, egyesülést, szétválást követően a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett köteles a kifizető ügynökség részére az átalakulás, egyesülés, szétválás tényéről nyilatkozni."

4. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a következő 35/A. §-sal egészül ki:

"35/A. § (1) Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, - az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(2) A kifizető ügynökség által a 11. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartási rendszerben a támogatástartalom rögzítése euró értékben történik."

5. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a) 11/A. § (7) bekezdésében a "tájékoztatása" szövegrész helyébe a "nyilatkozata" szöveg,

b) 11/A. § (8) bekezdésében a "tájékoztatást nyújt" szövegrész helyébe a "nyilatkozni köteles" szöveg,

c) 11/A. § (9) bekezdésében az "Az (2) bekezdés szerinti nyilatkozat és az" szövegrész helyébe az "A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, valamint a" szöveg, a "tájékoztatások" szövegrész helyébe a "nyilatkozattételi kötelezettség" szöveg

lép.

3. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti megkeresésben meg kell jelölni:]

"j) végrehajtási eljárásban azt, hogy a föld folyamatos árverezése iránti hirdetménye közzétételre került-e, a földre vételi ajánlat érkezett-e, illetve a becsérték módosításra került-e."

(2) A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A megkeresőnek igazolnia kell, hogy eleget tett a 17. §-ban foglaltaknak."

7. § A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Tanya esetén legalább a kikiáltási ár 70%-ának - fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés behajtása esetén legalább a kikiáltási árának - megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt."

8. § A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az eredménytelen árverés esetén megismételt árverést kell kitűzni, amelyre az e bekezdésben foglalt eltérésekkel az első árverés szabályait kell alkalmazni. A megismételt árverés során a felajánlott vételár nem lehet kevesebb a 7. § (2)-(4) bekezdése, illetve a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerinti minimálár összegénél. Ha a megismételt árverés is eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv az árverést sikertelennek nyilvánítja, kivéve, ha felszámolási eljárás során a Cstv. 49/A. § (5) bekezdésében vagy 49/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a becsértéknek megfelelő értékesítésre kerül sor."

9. § A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az árverési jegyzőkönyvet az árverési vevő is aláírásával látja el."

10. § A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Végrehajtási eljárás esetén a végrehajtó a részére megküldött záradékolt árverési jegyzőkönyv másolatát kézbesíti az adósnak, egyidejűleg felhívja a földrészlettel együtt nyilvántartott épület, építmény 15 napon belül történő elhagyására. Amennyiben a felhívásban foglalt időpontig erre nem került sor, az árverési vevő a Vht. alapján kérelmezheti annak kiürítését.

(2) A végrehajtó a Vht. alapján intézkedik a földrészlettel együtt nyilvántartott épületnek, építménynek az árverési vevő részére történő birtokbaadásáról.

(3) Amennyiben a Földforgalmi törvény 35. § (7) bekezdése alapján a tulajdonszerzés jóváhagyása megtagadásra kerül, vagy az árverés sikertelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresése alapján a végrehajtó a Vht. szerint közzéteszi a föld folyamatos árverezése iránti hirdetményét. A hirdetmény közzétételét követően, ha a földre vételi ajánlat érkezik a végrehajtóhoz, a végrehajtó az ajánlat érkezését követő 30 napon belül az árverés kitűzése, az árverési hirdetmény közzététele, továbbá az árverés lefolytatása érdekében ismét megkeresi az 1. §-ban foglaltaknak megfelelően a mezőgazdasági igazgatási szervet.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ismételt megkeresést követően az árverés sikertelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv a Földforgalmi törvény 35. § (7) bekezdésének megfelelően megkeresi a végrehajtót a (3) bekezdésben foglalt intézkedések megtétele végett."

11. § A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § (1) E rendeletnek az egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit azokban a 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a földárverések kitűzésére még nem került sor.

(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése napjáig már kitűzte árverésre a földet, a mezőgazdasági igazgatási szerv a 186/2018. (X. 9.) Korm. rendelettel megállapított 18. § rendelkezéseinek megfelelően jár el."

12. § Hatályát veszti a 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1a) bekezdése.

4. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

13. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdés szerinti erdészeti hatóság felügyeleti szerveként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el."

14. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH]

"d) az Éltv. 5. § (6) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 17/B. § (4) bekezdésében, 18. § (5a) bekezdésében, 23. § (5) és (6) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés e) pontjában, 32. § (1) bekezdés c), d), n)-r), t), u)-w) pontjában, 32. § (2) bekezdés d) pontjában, 32. § (3) és (5) bekezdésében, 34. § (1) bekezdés g) és h) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) és j) pontjában, 35. § (4) bekezdés d)-f) pontjában, 35. § (5) és (6) bekezdésében, 35/A. §-ában, 37. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 37. § (3) bekezdés e), g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés m), n), r) és t) pontjában, 38. § (5)-(7) bekezdésében, 38/A. § (1), (3)-(11) bekezdésében, 38/B. §-ában, 38/D. § (1) bekezdésében, 38/G. § (1) bekezdésében, 40. § (1)-(3) bekezdésében, 41. §-ában, 47/B. § (1), (11) és (12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés e) pontjában, 63/A. §-ában, 71. § (4), (5), (9) és (10) bekezdésében,"

[foglaltak tekintetében.]

15. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A területi halgazdálkodási hatóság felügyeleti szerveként és a területi halgazdálkodási hatóság által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el."

16. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a felszámolás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése, valamint az adós nevére vonatkozó adatváltozás átvezetése iránti megkeresésnek az illetékes elsőfokú ingatlanügyi hatóságok részére történő továbbítására a törvényszék székhelye szerint illetékes elsőfokú ingatlanügyi hatóságot, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatalát jelöli ki."

17. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 60. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A területi vadászati hatóság felügyeleti szerveként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el."

18. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a földművelésügyi miniszter" szövegrész helyébe az "az agrárminiszter" szöveg,

b) 18. § (3) bekezdés c) pontjában a "17. § (8) bekezdésében," szövegrész helyébe a "17. § (8) bekezdésében, 17/B. § (3) bekezdésében," szöveg,

c) 23. § (1) bekezdés a) pontjában a "19. § (1) bekezdésében," szövegrész helyébe a "19. § (1) bekezdésében, 20. § (3a) bekezdésében," szöveg,

d) 28. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "a földművelésügyi minisztert" szövegrész helyébe az "a minisztert" szöveg,

e) 1. melléklet 15. pont 15.1. alpontjában a "Balatonboglár" szövegrész helyébe a "Fonyód" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 72. §-a.

5. Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére