Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

32013R1408[1]

A Bizottság 1408/2013/EU rendelete ( 2013. december 18. ) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG 1408/2013/EU RENDELETE

(2013. december 18.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

1. cikk

Hatály

E rendelet a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak odaítélt támogatásokra vonatkozik a következők kivételével:

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba ( 1 ) irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "mezőgazdasági termékek": a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

b) "halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállítása": a vízi élőlények halászatával, tartásával vagy tenyésztésével kapcsolatos minden művelet, valamint a gazdaságban vagy a fedélzeten végzett olyan tevékenységek, amelyek az állat vagy növény első eladásra való előkészítéséhez szükségesek, beleértve a darabolást, a filézést vagy a fagyasztást, továbbá a viszonteladók vagy feldolgozók részére történő első értékesítés.

"egy és ugyanazon vállalkozás": e rendelet alkalmazásában valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;

c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;

d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

Az első albekezdés a)-d) pontjában említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

3. cikk

Csekély összegű támogatás

A (2) és a (3) bekezdéstől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az egy és ugyanazon vállalkozásnak nyújtott csekély összegű támogatás teljes összege bármely, három pénzügyi évet felölelő időszakban nem haladhatja meg a 25 000 EUR-t, és hogy a bármely, három pénzügyi évet felölelő időszakban nyújtott csekély összegű támogatás teljes halmozott összege nem haladhatja meg a II. mellékletben meghatározott nemzeti korlátot, az alábbi feltételek mellett:

a) a meghatározott termékágazatban bármely, három pénzügyi évet felölelő időszakban nyújtott támogatások teljes halmozott összege nem haladhatja meg a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott ágazati korlátot;

b) az adott tagállam a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően létrehozott egy nemzeti központi nyilvántartást.

A több részletben kifizetett támogatást a támogatás odaítélésének időpontjára számított jelenértékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.

4. cikk

A bruttó támogatási egyenérték kiszámítása

A hitelekből álló támogatást átlátható csekély összegű támogatásként kell kezelni, amennyiben:

a) a kedvezményezett se nem tartozik kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá, se nem felel meg a rá vonatkozó nemzeti jog azon feltételeinek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható lenne. Nagyvállalkozások esetében a vállalkozásnak legalább B- hitelminősítésnek megfelelő helyzetben kell lennie; és

b) a 3. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó intézkedések esetében legalább a hitel 50 %-ára biztosíték nyújt fedezetet, továbbá a hitel összege 100 000 EUR és lejárati ideje öt év, vagy a hitel összege 50 000 EUR és lejárati ideje tíz év, vagy a 3. cikk (3a) bekezdésének hatálya alá tartozó intézkedések esetében a hitel összege 125 000 EUR és lejárati ideje öt év, vagy a hitel összege 62 500 EUR és lejárati ideje tíz év; amennyiben a hitel összege a fentieknél alacsonyabb és/vagy amennyiben azt öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a csekély összegű támogatásra vonatkozóan a 3. cikk (2) vagy (3a) bekezdésében meghatározott felső határok arányos részeként kell kiszámítani; vagy

c) a bruttó támogatási egyenértéket a támogatás odaítélésekor érvényes referencia-kamatláb alapján számították ki.

A kezességvállalásokból álló támogatást átlátható csekély összegű támogatásként kell kezelni, amennyiben:

a) a kedvezményezett se nem tartozik kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá, se nem felel meg a rá vonatkozó nemzeti jog azon feltételeinek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható lenne. Nagyvállalkozások esetében a vállalkozásnak legalább B- hitelminősítésnek megfelelő helyzetben kell lennie; és

b) a 3. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó intézkedések esetében a kezességvállalás nem haladja meg a hozzá kapcsolódó hitel 80 %-át, továbbá a garantált összeg 150 000 EUR és a kezességvállalás lejárati ideje öt év, vagy a garantált összeg 75 000 EUR és a kezességvállalás lejárati ideje tíz év, vagy a 3. cikk (3a) bekezdésének hatálya alá tartozó intézkedések esetében a kezességvállalás nem haladja meg a hozzá kapcsolódó hitel 80 %-át, továbbá a garantált összeg 187 500 EUR és a kezességvállalás lejárati ideje öt év, vagy a garantált összeg 93 750 EUR és a kezességvállalás lejárati ideje tíz év; amennyiben a garantált összeg ezeknél az összegeknél alacsonyabb és/vagy azt öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a csekély összegű támogatásra vonatkozóan a 3. cikk (2) vagy (3a) bekezdésében meghatározott felső határ arányos részeként kell kiszámítani; vagy

c) a bruttó támogatási egyenérték bizottsági közleményben meghatározott mentesülési díjak alapján került kiszámításra; vagy

d) a támogatás végrehajtását megelőzően i. a kezességvállalás bruttó támogatási egyenértékének értékelésére használt módszert a Bizottságnak bejelentették egy az állami támogatásokra vonatkozó és az abban az időben hatályban levő más bizottsági rendelet alapján, és amely módszert a Bizottság a kezességvállalásokról szóló közleménnyel vagy azt felváltó valamely közleménnyel összhangban levőként elfogadott; és ii. az elfogadott módszer kifejezetten olyan típusú kezességvállalásra és annak alapjául szolgáló olyan típusú műveletre vonatkozik, amelyről e rendelet alkalmazása szempontjából szó van.

5. cikk

Támogatáshalmozás

6. cikk

Ellenőrzés

A 3. cikk (3a) bekezdése szerinti támogatást nyújtó valamennyi tagállamnak rendelkeznie kell a csekély összegű támogatások központi nyilvántartásával, amely teljeskörűen tartalmazza a tagállam bármely hatósága által odaítélt valamennyi csekély összegű támogatással kapcsolatos információkat. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó attól a pillanattól fogva, hogy a nyilvántartás három pénzügyi évet átfogó időszakot ölel fel.

7. cikk

Átmeneti rendelkezések

8. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás időtartama

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2027. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatások halmozott összegének a 3. cikk (3) bekezdésében említett felső határa tagállamonként

(EUR)
TagállamA csekély összegű támogatás maximális összege (1)
Belgium106 269 708
Bulgária53 020 042
Csehország61 865 750
Dánia141 464 625
Németország732 848 458
Észtország11 375 375
Írország98 460 375
Görögország134 272 042
Spanyolország592 962 542
Franciaország932 709 458
Horvátország28 920 958
Olaszország700 419 125
Ciprus8 934 792
Lettország16 853 708
Litvánia34 649 958
Luxemburg5 474 083
Magyarország99 582 208
Málta1 603 917
Hollandia352 512 625
Ausztria89 745 208
Lengyelország295 932 125
Portugália87 570 583
Románia215 447 583
Szlovénia15 523 667
Szlovákia29 947 167
Finnország55 693 958
Svédország79 184 750
Egyesült Királyság, Észak-Írország tekintetében29 741 417
(1)
A maximális összegek az egyes tagállamok esetében az éves mezőgazdasági termelés 2012 és 2017 közötti időszakban mért három legmagasabb értékének átlaga alapján kerülnek kiszámításra. Ez a számítási módszer biztosítja, hogy valamennyi tagállam egyenlő bánásmódban részesüljön, és hogy a nemzeti átlagértékek egyike se legyen alacsonyabb a 2014 és 2020 közötti időszakra korábban megállapított maximális összegeknél.

II. MELLÉKLET

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatások halmozott összegének a 3. cikk (3a) bekezdésében említett felső határa tagállamonként

(EUR)
TagállamA csekély összegű támogatás maximális összege (1)
Belgium127 523 650
Bulgária63 624 050
Csehország74 238 900
Dánia169 757 550
Németország879 418 150
Észtország13 650 450
Írország118 152 450
Görögország161 126 450
Spanyolország711 555 050
Franciaország1 119 251 350
Horvátország34 705 150
Olaszország840 502 950
Ciprus10 721 750
Lettország20 224 450
Litvánia41 579 950
Luxemburg6 568 900
Magyarország119 498 650
Málta1 924 700
Hollandia423 015 150
Ausztria107 694 250
Lengyelország355 118 550
Portugália105 084 700
Románia258 537 100
Szlovénia18 628 400
Szlovákia35 936 600
Finnország66 832 750
Svédország95 021 700
Egyesült Királyság, Észak-Írország tekintetében35 689 700
(1)
A maximális összegek az egyes tagállamok esetében az éves mezőgazdasági termelés 2012–2017 közötti időszakban mért három legmagasabb értékének átlaga alapján kerülnek kiszámításra. Ez a számítási módszer biztosítja, hogy valamennyi tagállam egyenlő bánásmódban részesüljön, és hogy a nemzeti átlagértékek egyike se legyen alacsonyabb a 2014–2020 közötti időszakra korábban megállapított maximális összegeknél.

( 1 ) Mivel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodáshoz (HL C 384. I., 2019.11.12.) csatolt jegyzőkönyv 10. cikkével és 5. mellékletével összhangban az állami támogatásra vonatkozó egyes uniós jogi rendelkezések az Észak-Írország és az Unió közötti kereskedelmet érintő intézkedések tekintetében továbbra is alkalmazandók az Egyesült Királyságra, az e rendeletben a tagállamokra történő bármely hivatkozást a tagállamokra, illetve Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra történő hivatkozásként kell érteni.

( 2 ) A Bizottság 717/2014/EU rendelete (2014. június 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11-i) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R1408 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R1408&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R1408-20231025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R1408-20231025&locale=hu

Tartalomjegyzék