322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. §-ának a) pontjában, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

E rendelet alkalmazásában:

a)[2]

b) borpiaci intézkedések: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. és 47. cikke szerinti támogatások,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatások:

ca) az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 37. cikke, 38. cikke, 39. cikk (1)-(5) bekezdése, 40. cikke, 43. cikke, 46. cikke és 47. cikke alapján nyújtott támogatások, valamint

cb) az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, 28-31. cikke, 33. és 34. cikke alapján nyújtott támogatások, kivéve a 28. cikk (9) bekezdésében említett támogatások,

d)[3] hatáskörrel rendelkező hatóság: a Magyar Államkincstár, az 1. mellékletben foglaltak szerinti fővárosi és vármegyei kormányhivatal, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási hivatala, valamint a fővárosi, illetve vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság,

e) közvetlen kifizetések: az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, közvetlenül a kedvezményezett részére nyújtott támogatás.

2. §[4]

(1)[5] A 3. §-ban meghatározott ellenőrző szervek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény előírásai szerint rendelkezésükre bocsátott adatok alapján ellenőrzik, hogy a közvetlen kifizetésekben részesülő, a borpiaci intézkedések alapján támogatásban részesülő, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokban részesülő kedvezményezett betartja az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott közösségi jogi aktusokban foglalt gazdálkodási követelményeket (a továbbiakban: jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények), valamint teljesíti a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban való tartásra vonatkozó előírásokat.

(2)[6] A kölcsönös megfeleltetési rendszerrel kapcsolatos feladatok összehangolását a Magyar Államkincstár látja el.

3. §

(1)[7] A kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenőrző szervek a hatáskörrel rendelkező hatóságok.

(2)[8] A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények végrehajtását a kölcsönös megfeleltetés szempontjából ellenőrző szerveket az 1. melléklet tartalmazza.

(2a)[9] A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásban a döntéshozatalra a Magyar Államkincstár, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a fővárosi, illetve vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult, az 1. mellékletben foglaltak szerint.

(2b)[10]

(2c)[11] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adatátadása alapján a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó eredményeket a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szolgáltatja.

(2d)[12] A Magyar Államkincstár által a (2a) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés esetében másodfokú hatóságként a földművelésügyi miniszter jár el.

(3)[13] A helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások betartását a Magyar Államkincstár ellenőrzi.

(3a)[14] A Magyar Államkincstár a (2a) bekezdés szerinti eljárásban a helyszíni ellenőrzések lefolytatását megállapodásban más hatóságra átruházhatja.

(4)[15] A környezet-, természet- és vízvédelmi feladatok, illetve a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapothoz (a továbbiakban: HMKÁ) kapcsolódó feladatok kivételével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a helyszíni ellenőrzések egységes végrehajtása érdekében működteti a kölcsönös megfeleltetési feladatok ellátását támogató informatikai rendszert, valamint központilag nyilvántartást vezet az elvégzett helyszíni ellenőrzések adatairól.

(4a)[16] A környezet- és természetvédelmi, valamint a HMKÁ ellenőrzési feladatok vonatkozásában, illetve a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó támogatáscsökkentés megállapításának tekintetében a Kincstár informatikai rendszert működtet.

4. §[17]

A kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenőrző szervek kötelesek e feladatuk megvalósítása során együttműködni. E szervek hatósági, illetve egyéb feladataik elvégzésekor észlelt, a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, illetve a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokat sértő tevékenységről értesíteniük kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, a kölcsönös megfeleltetés teljesülését ellenőrző szervet.

4/A. §[18]

5. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet

a)[19] 2. számú melléklete 2011. január 1-jén lép hatályba

b)[20] 3. számú melléklete 2013. január 1-jén lép hatályba;

c) 6. §-a a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

6. §[21]

7. §[22]

Ez a rendelet

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez[23]

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket ellenőrző szervek

[24]
AB
Közösségi irányelv vagy rendelet vonatkozó rendelkezéseiHatáskörrel rendelkező ellenőrző
szervek
JFGK
1.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével szembeni védelméről
szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 4. és 5. cikke
termőföldön: a növény- és
talajvédelmi hatáskörében eljáró
vármegyei kormányhivatal;
állattartó telepen: elsőfokú
vízvédelmi hatósági hatáskörében a
fővárosi, vármegyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
JFGK
2.
A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i
2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdése,
(2) bekezdés b) pontja, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdése
Magyar Államkincstár
JFGK
3.
A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikk (1)
és (2) bekezdése
Magyar Államkincstár
JFGK
4.
Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14., 15. cikke, a 17.
cikk (1) bekezdése, 18., 19. és 20. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatal
JFGK
5.
Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-
agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó
tilalomról, valamint
a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelv 3. cikk a),
b), d) és e) pontja, 4., 5. és 7. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatal
JFGK
6.
A sertések azonosításáról és nyilvántartásáról szóló, 2008. július 15-i
2008/71/EK tanácsi irányelv 3., 4. és 5. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatal
JFGK
7.
A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról,
továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a
820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július
17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. és 7. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatal
JFGK
8.
A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK
és 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatal
[25]
21/2004/EK tanácsi rendelet 3., 4. és 5. cikke
JFGK
9.
Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük
való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 7., 11., 12., 13. és 15. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatal
JFGK
10.
A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009.
október 21-i
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk első és
második mondata
a növény- és talajvédelmi
hatáskörében eljáró vármegyei
kormányhivatal
JFGK
11.
A borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról
szóló, 2008. december 18-i 2008/119/EK tanácsi irányelv 3. és 4. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatal
JFGK
12.
A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról
szóló, 2008. december 18-i 2008/120/EK tanácsi irányelv 3. és 4. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatal
JFGK
13.
A tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i
98/58/EK tanácsi irányelv 4. cikke
az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatal

2. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez[26]

3. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez[27]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.04.12.

[2] Hatályon kívül helyezte a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 85. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] Megállapította a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.02.20.

[5] Megállapította a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.04.12.

[6] Módosította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Megállapította a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.02.20.

[8] Módosította a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § a) és b) pontja. Hatályos 2015.04.12.

[9] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 85. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2020.03.01.

[11] Megállapította a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.03.01.

[12] Beiktatta a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Beiktatta a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[15] Beiktatta a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[16] Beiktatta a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2015.04.12.

[18] Hatályon kívül helyezte a 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[19] Megállapította a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.02.20.

[20] Megállapította a 31/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.02.20.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.31.

[22] Megállapította a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.04.12.

[23] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. § (3) bekezdése (lásd: 9. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[24] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 85. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 85. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2015.04.12.

[27] Hatályon kívül helyezte a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2015.04.12.

Tartalomjegyzék