226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról

A Kormány

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában és 85. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A)

"e) Biztos Kezdet Gyerekházban a vezetői és a nem vezetői munkakörre"

(meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.)

2. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés b) pontja a következő bg) alponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában

szolgáltatás:]

"bg) a tanoda;"

(2) A Tkr. 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) feladategység:

ca) fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra,

cb) tanoda esetén a finanszírozási szerződéssel érintett teljes időszakban - a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak alapján - a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőnek minősülő egy fő;"

(3) A Tkr. 1. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) kötelezően teljesítendő feladatmutató: tanoda esetén 20 feladategység;"

(4) A Tkr. 1. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"k) finanszírozási időszak: ha törvény vagy e rendelet másként nem rendelkezik,

ka) tanoda esetén az általános pályázati eljárás lefolytatását követő naptári év,

kb) a ka) alpontban nem említett szolgáltatás esetén az általános pályázati eljárás lefolytatását követő év január 1-jétől az azt követő harmadik év december 31-éig terjedő időszak;"

4. § A Tkr. a Pályázati eljárás alcímet megelőzően a következő 3/C. §-sal és azt megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"A tanodák működési támogatása

3/C. § (1) A tanodák működési támogatása alaptámogatásból és feladattámogatásból áll.

(2) Az alaptámogatás összege minden szolgáltató esetén megegyezik.

(3) A feladattámogatás a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetén megegyezik. A pályázati kiírásban és a finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint a tört feladategységet is figyelembe kell venni.

(4) A pályázatban és a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutató nem lehet kevesebb a kötelezően teljesítendő feladatmutatónál, és nem lehet magasabb 30 feladategységnél."

5. § A Tkr. 4. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A pályázati kiírás tartalmazza különösen)

"k) tanoda esetén az alaptámogatás várható összegét és az egy feladategységre jutó támogatás várható összegét."

6. § A Tkr. 5. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A pályázathoz csatolni kell)

"g) tanoda esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé."

7. § A Tkr. 6. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A bizottság)

"d) egy tagját tanoda esetén a Roma Koordinációs Tanács kéri fel,"

8. § A Tkr. 7. § (5) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:

(A Főigazgatóság a döntésről - a miniszteri döntést követő 8 napon belül - az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza nyertes pályázat esetén)

"cd) tanoda esetén a finanszírozási szerződésben meghatározandó feladatmutatót, valamint a finanszírozási időszakra meghatározandó alaptámogatás és feladattámogatás összegét,"

9. § A Tkr. 10. § (6) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen)

"h) tanoda esetén a kötelezően teljesítendő és a vállalt feladatmutatót, a feladatmutató számításának módját, valamint a finanszírozási időszakra meghatározott alaptámogatás és feladattámogatás összegét,"

10. § (1) A Tkr. 19. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha tanoda esetén

a) a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi feladattámogatásnak a teljesített és a vállalt feladatmutató aránya alapján számított részét,

b) a kötelezően teljesítendő feladatmutatót sem teljesítik, - az a) pontban foglaltakon túl - a tárgyévi alaptámogatásnak a teljesített és a kötelezően teljesítendő feladatmutató aránya alapján számított részét is vissza kell fizetni."

(2) A Tkr. 19. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3b) Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan

a) háromnál kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,

b) négynél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol ezernél több, de legfeljebb kétezer állandó lakos él,

c) ötnél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol kétezernél több állandó lakos él, a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított összegét vissza kell fizetni."

(3) A Tkr. 19. §-a a következő (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan

a) három vagy négy gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,

b) négy, öt vagy hat gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol ezernél több, de legfeljebb kétezer állandó lakos él,

c) öt, hat, hét, nyolc vagy kilenc gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol kétezernél több állandó lakos él,

a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított összegének a hiányzó igénybevevők számával arányos részét vissza kell fizetni.

(4a) Ha a Biztos Kezdet Gyerekház a szolgáltatást rendszeresen igénybevekőként elszámolt, kötelezően teljesítendő gyermeklétszám tekintetében nem teljesíti a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek összetételével kapcsolatos követelményeket, a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított összeg - a feltételeknek nem megfelelő igénybevevők számával - arányos részének tíz százalékát vissza kell fizetni. Ha a (4) bekezdésben foglaltak is fennállnak, mindkét visszafizetési kötelezettségnek eleget kell tenni."

11. § (1) A Tkr. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok, a titkos menedékházak és a Biztos Kezdet Gyerekházak 2019. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2018. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2019. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2019. december 31-éig tart."

(2) A Tkr. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Tanoda esetén az első finanszírozási időszak 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig tart. A tanodák első finanszírozási időszakára kiírt általános pályázatra a rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a pályázatot az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül kell kiírni,

b) a pályázat beadásának határideje a pályázat közzétételét követő 20. nap,

c) a pályázati kiírásban meghatározott módon kell a pályázatot benyújtani, a pályázót hiánypótlásra felhívni, a hiánypótlást teljesíteni, és a pályázót a döntésről értesíteni,

d) olyan szolgáltató támogatására is lehet pályázni, amely esetében a pályázat benyújtásának időpontjáig még nem kérelmezték a szolgáltatói nyilvántartásba történő megfelelő bejegyzést vagy adatmódosítást, ebben az esetben a bejegyzési, illetve adatmódosítási kérelem benyújtásáról haladéktalanul értesíteni kell a Főigazgatóságot,

e) a pályázatokat a bizottság a beérkezett pályázatok előkészítését követő 10 napon belül véleményezi,

f) a Főigazgatóság a bizottság javaslatának beérkezésétől számított 5 napon belül terjeszti fel a pályázatokat miniszteri döntésre,

g) a miniszter a felterjesztés beérkezését követő 5 napon belül dönt a nyertes pályázók személyéről, továbbá a 7. § (5) bekezdés c) pont ca) és cd) alpontja szerinti egyéb feltételekről,

h) a Főigazgatóság a miniszteri döntésről a döntést követő 5 napon belül értesíti a pályázókat."

12. § A Tkr.

a) 1. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "fejlesztő foglalkoztatás" szövegrész helyébe a "fejlesztő foglalkoztatás és tanoda" szöveg,

b) 6. § (8) bekezdésében a "bekezdésének ca)-cc)" szövegrészek helyébe a "bekezdés c) pont ca)-cd)" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "továbbá az (5) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontja" szövegrész helyébe a "tanoda támogatására kiírt általános pályázat esetén az alaptámogatás és az egy feladategységre jutó támogatás általános összegéről, továbbá az (5) bekezdés c) pont ca)-cd) alpontja" szöveg,

d) 7. § (5) bekezdés c) pont cc) alpontjában az "a finanszírozási szerződésben" szövegrész helyébe a "tanoda kivételével a finanszírozási szerződésben" szöveg,

e) 7. § (6) bekezdés a) pontjában, 9/A. § (2) bekezdésében a "ca)-cc)" szövegrész helyébe a "ca)-cd)" szöveg,

f) 10. § (4) bekezdésében az "általános pályázat esetén" szövegrész helyébe az "általános pályázat esetén - ha a pályázati kiírás későbbi kezdő időpontot nem határoz meg -" szöveg,

g) 10. § (6) bekezdés f) pontjában az "az első" szövegrész helyébe a "tanoda kivételével az első" szöveg,

h) 10. § (6) bekezdés l) pontjában, 15. § (1) bekezdés k) pontjában a "titkos menedékház és a Biztos Kezdet Gyerekház" szövegrész helyébe a "titkos menedékház, a Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a Tkr. 3/B. § (2) bekezdése.

3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 50/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50/A. § (1) A fenntartó 2019. június 30-áig köteles kérelmezni a 2018. december 31-én működő tanodájának a bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha a kérelmet határidőben benyújtják,

a) az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a tanoda véglegessé vált döntéssel be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba azzal az eltéréssel, hogy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti finanszírozási szerződés e rendelkezés alapján nem köthető meg,

b) a tanodát 2019. január 1-jei hatállyal kell bejegyezni, feltéve, hogy a bejegyzés feltételeinek megfelel.

(2) A szolgáltatói nyilvántartásba már bejegyzett engedélyes esetén a tanoda bejegyzésére irányuló, 2019. június 30-áig benyújtott adatmódosítási kérelem a 29. § (1) bekezdése szerinti korlátozásokra tekintet nélkül benyújtható, és a 29. § (1) bekezdésének alkalmazása során nem vehető figyelembe.

(3) Tanoda esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti, 2019. január 1-jét megelőzően indult eljárásra a rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyintézési határidő 45 nap."

15. § Az Sznyr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

16. § Az Sznyr.

a) 1. § l) pont la) alpontjában a "vagy gyermekek napközbeni ellátását nyújt, illetve Biztos Kezdet Gyerekházat," szövegrész helyébe a "gyermekek napközbeni ellátását vagy gyermekek esélynövelő szolgáltatását nyújt, illetve" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 38. § (1) bekezdés c) pontjában a "Biztos Kezdet Gyerekház" szövegrész helyébe a "gyermekek esélynövelő szolgáltatása" szöveg,

c) 5. melléklet 2.6. pontjában a "Biztos Kezdet Gyerekház" szövegrész helyébe a "Biztos Kezdet Gyerekház, tanoda" szöveg

lép.

4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 35. §-sal egészül ki:

"35. § (1) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 41. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 8. melléklet IV. pontja alapján szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásra jogosult fenntartót - amennyiben a támogatás biztosításának Kvtv. szerinti egyéb feltételei 2018 decemberében is fennállnak - a 2018. december havi foglalkoztatásra tekintettel is megilleti a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás (a továbbiakban: december havi pótléktámogatás).

(2) A december havi pótléktámogatás a 2018. december hónapban folyósítandó támogatással együtt, a Kvtv. alapján 2018. december hónapban folyósítandó szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatással megegyező összegben kerül folyósításra. Az igazgatóság a december havi pótléktámogatás folyósításáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.

(3) A miniszter az igazgatóság által a 14. § (1) bekezdése szerint 2018. november 23-áig, a 2018. december hónapban folyósítandó szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásként igényelt összeg 200%-át biztosítja az igazgatóságoknak 2018. december 5-éig.

(4) A december havi pótléktámogatás 2018. december 1-je és 2019. január 31-e között használható fel.

(5) A december havi pótléktámogatás elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére az 5-7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni. A december havi pótléktámogatás elszámolása a 2018. évi támogatással együttesen történik."

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Tanoda esetén a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés véglegessé válását követő 30. naptól kell adatot szolgáltatni az igénybevevői nyilvántartásba."

19. § Az Nyr.

a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a "fejlesztő foglalkoztatást" szövegrész helyébe a "fejlesztő foglalkoztatást vagy gyermekek esélynövelő szolgáltatását" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "megállapodás megkötését követően" szövegrész helyébe a "megállapodás megkötését követően, illetve - ha a megállapodás megkötése nem kötelező - a szolgáltatás első igénybevételét követően" szöveg

lép.

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja szerinti táblázat

a) C:2 mezőjében a "Biztos Kezdet Gyerekháznak" szövegrész helyébe a "gyermekek esélynövelő szolgáltatásának" szöveg,

b) C:6 mezőjében az "a Biztos Kezdet Gyerekházzal" szövegrész helyébe a "gyermekek esélynövelő szolgáltatásával" szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatálya.

(2) Az 1. és 2. §, a 15. §, a 18. §, a 19. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelethez

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
1.Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés
keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését,
ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai
végzettséghez kötött munkakörök
orvos***
pszichiáter***
pszichológus***
pszichológiai tanácsadó*****
családgondozó*****
gyógypedagógus*****
gyógytornász**
konduktor**
növendékügyi előadó*****
fejlesztőpedagógus*****
helyettes szülői tanácsadó*****
gyermekvédelmi gyám*****
jogász***
szaktanácsadó*****
szakgondozó**
kisgyermeknevelő*****
gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó*****
nevelő*****
elhelyezési ügyintéző*****
közvetítő*****
családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó*****
Biztos Kezdet Gyerekház vezetői munkakör*****
Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör*****
2.Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében
az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális
segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem
kötött munkakörök
a)asszisztens/szakasszisztens
asszisztens***
szakasszisztens**
gyermekvédelmi asszisztens**
b)kisgyermeknevelő***
szakgondozó*
gondozó**
segédgondozó**
javítóintézeti ápoló****
c)egyéb ágazati munkakörök
szaktanácsadó*
gyermekgondozó***
gyermekfelügyelő**
gyermekvédelmi ügyintéző**
tejkonyhavezető***
gépkocsivezető***
javítóintézeti rendész**
egyéb kisegítő munkakörök***
bölcsődei dajka****
Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör*****
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ

"

2. melléklet a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.35. ponttal egészül ki:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:)

"3.1.35. tanoda,"

Tartalomjegyzék