233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról

A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet határozza meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű központi kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket és feladatokat.

(2)[1] Az államháztartásért felelős miniszter a Kormánynak az Előirányzat felhasználására vonatkozó támogató döntését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (5) bekezdése szerint megalkotott rendelete alapján az e rendeletben foglalt eltérésekkel hajtja végre.

2. Döntés az Előirányzat felhasználásáról

2. § (1) A Kormány az Előirányzat terhére támogatja a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamatát.

(2) Az Előirányzatból a beruházás előkészítésének alábbi fázisaihoz és az ezek forrását biztosító ügyletekhez az Áht. 79. § (5) bekezdése alapján kapcsolódó fizetési kötelezettségekhez biztosítható fedezet:[2]

a) megvalósíthatósági tanulmány készítése,

b) fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,

c) hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,

d) beruházási terv készítése,

e) tervezési program elkészítése,

f) költség- és időkalkuláció elkészítése,

g) helyszínvizsgálat lefolytatása,

h) beruházási program elkészítése,

i) beruházási alapokmány és program elfogadása,

j) tervpályázat lebonyolítása,

k)[3] településrendezési terv elkészítése,

l) vázlatterv készítése,

m) jóváhagyási terv készítése,

n) engedélyezési dokumentáció készítése,

o) engedélyeztetés lefolytatása,

p) kivitelezési dokumentáció elkészítése.

3. § Az Előirányzat felhasználására az adott központi költségvetési forrásból megvalósuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerint felelős miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) előterjesztésben tesz a Kormánynak javaslatot.

4. § A 3. § szerinti előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a Beruházás megnevezését (utalva annak rendeltetésére),

b) a Beruházás célját, szakmai és műszaki tartalmát, valamint a jövőbeni üzemeltetésére, vagyonkezelésére vonatkozó koncepciót,

c) a Beruházás jellegét (új építés, meglévő építmény állagmegóvása, felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, bontása),

d) a Beruházás tervezett helyszínét, az érintett ingatlan tulajdoni, vagyonkezelői és használati viszonyait, továbbá az ingatlan becsértékét, amennyiben az állami magasépítési beruházás megvalósításához ingatlan tulajdonjogának megszerzése szükséges,

e) a Beruházás tervezett ütemezését, a tervezett kezdés és várható befejezés meghatározásával,

f) az egyes előkészítési fázisok, valamint a megvalósítási fázis becsült forrásigényét és javasolt megvalósítási idejét,

g) a Beruházás előkészítéséhez már rendelkezésre álló dokumentumok felsorolását,

h) minden olyan egyéb körülményt, amely a Kormány megalapozott döntéséhez szükséges.

5. § (1) A Beruházás előkészítéséről a szakminiszter - kormányzati döntéshozatal politikai döntéshozó fórumai, így különösen a Gazdasági Kabinet által megtárgyalt - előterjesztése alapján a Kormány egyedi határozatban dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntésnek ki kell terjednie

a) a Beruházás megnevezésére és előkészítőjének (a továbbiakban: kormányzati felelős szerv) kijelölésére, valamint a Beruházás előkészítésében részt vevő állami és egyéb szereplőkre,

b)[4] a Beruházás megvalósítójának megnevezésére,

c) a Beruházás során létrejött építmény jövőbeni vagyonkezelőjének és az üzemeltetőjének és - ha a vagyonkezelő és az üzemeltető nem azonos az építmény használójával - a Beruházás során létrejött építmény használójának kijelölésére,

d) a beruházási koncepció jóváhagyására,

e) a beruházási helyszín jóváhagyására,

f) arra, hogy a Beruházás előkészítésének 2. § (2) bekezdése szerinti előkészítési fázisai közül melyekhez biztosít fedezetet az Előirányzatból,

g) az előkészítési fázisok teljesítésének véghatáridejére, továbbá

h) az előkészítés támogatott fázisainak megvalósításra fordítható központi költségvetési forrás legmagasabb összegére.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezhet az egyes előkészítési fázisok megvalósítójáról.

(4)[5] Ha a Kormány az egyes fázisok megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt a kormányzati felelős szerv az állami beruházásokért felelős miniszterrel egyetértésben jelöli ki.

6. §[6] A 2. § (2) bekezdés l)-p) pontja szerinti előkészítési fázisokhoz biztosított fedezet terhére történő pénzügyi teljesítés feltétele a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter - a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet szerinti - országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés során kiadott előzetes településképi hozzájárulásának kormányzati felelős szerv általi előzetes beszerzése.

7. § A kormányzati felelős szerv a Kormány döntését követően gondoskodik arról, hogy az egyes előkészítési fázisok megvalósítója a Beruházás előkészítésével kapcsolatos adatokat feltöltse az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerbe.

8. § (1)[7] A kormányzati felelős szerv - a Kormány 5. § (1) bekezdése szerinti határozatában meghatározott eltérő rendelkezése hiányában, az (1a) bekezdés figyelembevételével - legkésőbb az 5. § (2) bekezdés g) pontja szerint megállapított határidő lejártát követő 120 napon belül számol el az államháztartásért felelős miniszternek az Előirányzatból átcsoportosított forrás felhasznált összegéről, valamint gondoskodik a felhasználásra nem került és a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás (3) bekezdés szerinti visszafizetéséről.

(1a)[8] Amennyiben a Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség, a kormányzati felelős szerv csak a Beruházási Ügynökségnek az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti jóváhagyását követően számolhat el az (1) bekezdés szerint.

(2) Az Előirányzatból átcsoportosított forrás (1) bekezdés szerint fennmaradó összegének felhasználására is e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3)[9] A Előirányzat fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált részét - ide nem értve, ha azt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (4) bekezdése vagy 152. § (2) és (3) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni - a Kincstár által megjelölt fizetési számlára be kell fizetni, amely az adott évi Előirányzatot növeli. Ha a Beruházás Előkészítési Alap terhére átcsoportosított előirányzat egészére vagy annak legalább egy részére az átcsoportosításról, illetve - az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti esetben - a kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló kormányhatározat közzétételét követő hatvan napon belül a kötelezettségvállaló mulasztásából kötelezettségvállalásra nem kerül sor, az átcsoportosított előirányzat egészét - ide nem értve, ha azt az Ávr. 150. § (4) bekezdése vagy 152. § (2) és (3) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni - vissza kell téríteni, illetve az előirányzat-átcsoportosítás iránt nem kell intézkedni. A visszatérítésre és a további felhasználására az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

10. §[10] (1) Az Előirányzatból, valamint a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet szerinti Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: BEA Támogatás) felhasználására vonatkozóan

a) e rendelet - az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított - 8. § (1) és (1a) bekezdését kell alkalmazni,

b) az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint a BEA Támogatás felhasznált összegéről a Kormány részére nem kell beszámolni,

amennyiben az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint a BEA Támogatás felhasznált összegéről a Módr1. hatálybalépéséig a kormányzati felelős szerv nem számolt be a Kormánynak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásával a BEA Támogatás elszámolás határideje a Módr1. hatálybalépését megelőző időpontra esne, a kormányzati felelős szerv legkésőbb a Módr1. hatálybalépését követő 120 napon belül számol el.

(3)[11] E rendeletnek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (2) bekezdését minden olyan, a Kormány határozatán alapuló előkészítési ügyben is alkalmazni kell, amelynél az előkészítési fázisok teljesítésének véghatárideje a Módr2. hatálybalépése napját követően jár le.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 33. § 1. pontja. Hatályos 2019.11.28.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2020.12.29.

[3] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 101. § a) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[4] Módosította a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 33. § 2. pontja. Hatályos 2019.11.28.

[5] Megállapította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 187. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[6] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 101. § b) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[7] Megállapította a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.11.28.

[8] Beiktatta a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.11.28.

[9] Beiktatta a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.11.28.

[10] Beiktatta a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2019.11.28.

[11] Beiktatta a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.12.29.

Tartalomjegyzék