282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § és a 19. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § és a 18. § 5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. §, a 18. § 7. és 8. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, a 8. §, a 9. §, a 14. §, a 18. § 9. pontja és a 19. § (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10-12. §, a 15. §, a 18. § 10-14. pontja, a 19. § (1) bekezdés 3. pontja és a 19. § (2) bekezdés 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. §, a 16. §, a 17. § 3. pontja, a 19. § (1) bekezdés 2. pontja és a 3. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § 4. pontja, a 18. § 4. pontja és a 4. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § 1. és 2. pontja és az 1. és a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § 3. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § 15. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20-24. § és az 5-13. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25-28. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § és a 30. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 31-33. § tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásban - az ügylet rövid szöveges indokolása mellett - meg kell jelölni]

"c) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, az adósságállomány keletkezésének ütemezését és az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettséget, amelybe nem számítandó bele az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől, illetve a központi költségvetésből az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege."

2. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1b) bekezdésében az "az (1a) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a Gst. 10/B. § (5) bekezdésében" szöveg lép.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"4a. kifizetések elhúzódása: pénzügyi teljesítés elhúzódása, amelyet a kötelezettségvállaló érdekkörén kívül felmerülő, általa előre nem látható és a pénzügyi teljesítés időpontjáig el nem hárítható ok vagy körülmény idéz elő,"

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"5a. pénzügyi teljesítés: a kötelezettségvállaló részéről történő kifizetés, ideértve a pénzforgalommal járó részteljesítést is,"

4. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 54. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni, és e tényről az irányító szerv - a központi kezelésű előirányzat és a fejezeti kezelésű előirányzat nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerve esetén az érintett fejezetet irányító szerv - vezetőjét, egyéb kötelezettséget vállaló szerv esetén a pénzellátást végző szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító, illetve a pénzellátást végző szerv vezetője a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül - helyi önkormányzati, illetve helyi vagy országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén, a képviselő-testület, illetve a közgyűlés soron következő ülésén - köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást."

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben a bérfizetési határidőket megelőző munkaszüneti napok száma miatt a bérfizetési határidők biztonsággal nem tarthatóak, a tárgyhavi számfejtésre az (1) bekezdésben meghatározott időpontnál legfeljebb 3 munkanappal korábban is sor kerülhet, amelyről a Kincstár az azt megelőző tizenötödik napig tájékoztatja a foglalkoztatót."

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 108/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az önellenőrzésre kérelmet az a helyi önkormányzat nyújthat be, amely az éves költségvetési beszámolóját a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerbe feltöltötte, és azt a Kincstár felülvizsgálta és elfogadta. Önellenőrzési kérelem kizárólag az éves költségvetési beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettség módosítására irányulhat."

7. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 144/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha az Igazgatóság a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a települési önkormányzat javára ezer forintot meghaladó összegben állapít meg eltérést, akkor határozat hozatala nélkül értesíti az önkormányzati adóhatóságot az eltérésről. Ezer forint alatti eltérés esetén az Igazgatóság mind a határozathozatalt, mind az értesítést mellőzi. Az eltérést a települési önkormányzat a központi költségvetést megillető gépjárműadó-bevétel 145. § (8) bekezdése szerinti utalásai során levonással érvényesíti."

8. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)

"b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai - ideértve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. § (1) bekezdése szerinti speciális működési előirányzatait - vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés - a kifizetések elhúzódása miatt - áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig,"

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés d)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)

"d) az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összegét, amely esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta,

e) az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat, valamint az Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozási összegeket, támogatásokat,

f) az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeget, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai uniós és hazai társfinanszírozásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból folyósított támogatásokból származó, még fel nem használt összeget,"

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)

"i) a közszolgáltatások finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira vagy a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét,"

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)

"k) a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványát, valamint a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított forrásból költségvetési szerv részére kifizetett összeget, ha annak terhére az előirányzat-átcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,"

(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdése a következő l)-n) ponttal egészül ki:

(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)

"l) a központi költségvetés terhére pályázati úton nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott, még fel nem használt összegét,

m) a hazai, az európai uniós és a nemzetközi támogatási programok esetében a támogatási programhoz tartozó pénzügyi teljesítések végleges fedezeteként utólag biztosított támogatási összeget, ha annak terhére az előirányzatátcsoportosítást követő negyvenöt napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás,

n) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozattal a Kincstár részére elszámolási és visszafizetési kötelezettséggel a rezsiutalványok kifizetéséhez kapcsolódó kiadást."

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványt - az államháztartásért felelős miniszter és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett - a meghiúsulást követő tíz munkanapon belül a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára be kell fizetni. A befizetési kötelezettség elmaradása esetén a Kincstár jogosult a költségvetési szerv fejezeti kezelésű előirányzat fizetési számláját a be nem fizetett összeggel megterhelni."

10. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (4) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A törzskönyvi nyilvántartás - az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon kívül - az államháztartási információs rendszer által igényelt, más nyilvántartásokkal való kapcsolattartáshoz, továbbá a törzskönyvi jogi személy működésének, ellenőrzésének elősegítéséhez szükséges következő adatokat is tartalmazza:]

"8. az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a megye számát, KSH kódját, a költségvetési szerv gazdasági szervezetének PIR számát, valamint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó törzskönyvi jogi személy esetében a költségvetési gazdálkodás egységét meghatározó kódot (a továbbiakban: pénzügyi körzet) és a társult feladatellátás egységét meghatározó kódot (a továbbiakban: társulási körzet),"

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (4) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A törzskönyvi nyilvántartás - az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon kívül - az államháztartási információs rendszer által igényelt, más nyilvántartásokkal való kapcsolattartáshoz, továbbá a törzskönyvi jogi személy működésének, ellenőrzésének elősegítéséhez szükséges következő adatokat is tartalmazza:]

"13. a társulásban részt vevő települési önkormányzatok felsorolását, a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzatot, a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó törzskönyvi jogi személy nevét, címét, PIR számát,"

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Kincstár hivatalból intézkedik a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett hivatali kapu vagy cégkapu azonosító adatok bejegyzéséről, törléséről, illetve módosításáról, ha az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. §-ában kijelölt szervezet (a továbbiakban: NISZ Zrt.) által a Kincstárnak megküldött adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a törzskönyvi jogi személy hivatali kapu vagy cégkapu azonosítója létrejött, megszűnt vagy megváltozott.

(10) A Kincstár hivatalból jegyzi be az általa megképzett ÁHTI azonosítót."

12. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kérelmet a társulási tanács, a közgyűlés, a képviselő-testület és a térségi fejlesztési tanács döntésének meghozatalától vagy a kapcsolódó törvény vagy kormányrendelet kihirdetésétől, egyéb esetben az adat keletkezésétől, megváltozásától számított tizenöt napon belül, a (2)-(4) bekezdésben és a 167/E. §-ban meghatározottak szerinti dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy esetében a kérelmet a kapcsolódó törvény vagy kormányrendelet kihirdetésétől, egyéb esetben az adat keletkezésétől, megváltozásától számított tizenöt napon belül, az (1), az (1a) és a (4a) bekezdésben és a 167/E. §-ban meghatározottak szerinti dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. A kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő."

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a Kincstár megállapítja, hogy az időközi költségvetési jelentés adatai nem felelnek meg az Áht. 36. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási szabálynak, és az adatok a (2) bekezdés szerint nem is javíthatók, akkor az időközi költségvetési jelentés a Kincstár által működtetett elektronikus szolgáltató rendszerben feltölthető, és a Kincstár által elfogadható. Az adatszolgáltatás Kincstár általi elfogadását követő 5 munkanapon belül a Kincstár értesíti az érintett fejezetet irányító szervet."

14. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 177. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendeletnek a Módr7.-tel módosított 150. § (1) bekezdés b), i) és j) pontját a 2019. költségvetési évről szóló beszámoló készítésénél kell először figyelembe venni."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 177. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 150. § (1) bekezdés b), d), e), f), i) és k)-m) pontját, 152. § (2) és (4) bekezdését a 2019. költségvetési évről szóló beszámoló készítésénél kell először figyelembe venni.

(4) E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 150. § (1) bekezdés b), d), e), f), i) és k)-m) pontját, valamint 152. § (4) bekezdését a Módr8. hatálybalépéséig vállalt kötelezettségekre is alkalmazni kell.

(5) A költségvetési szerv költségvetési évi működési célú kiadási előirányzatai terhére 2018. december 31-e előtt vállalt kötelezettségekből eredő költségvetési maradványát 2019. december 31-éig, a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 2018. december 31-e előtt vállalt kötelezettségekből eredő költségvetési maradványát 2020. december 31-éig lehet felhasználni, az azt követően fennmaradt költségvetési maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványnak minősül, amelyet a 152. § (2) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni. E rendelkezést nem kell alkalmazni a 150. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azon kötelezettségvállalással terhelt maradványokra, amelyeknél a költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el, valamint a 152. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradványokra."

15. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 180. §-sal egészül ki:

"180. § (1) A Kincstár a Módr8. hatálybalépését követő 30 napon belül - egyszeri átadás keretében - megküldi a NISZ Zrt. részére a rendelkezésére álló törzskönyvi jogi személyek törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett hivatalos elérhetőségét (hivatali tárhely vagy cégkapu azonosító).

(2) A 167/B. § (9) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget a NISZ Zrt. első alkalommal az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását követő napon belül teljesíti a Kincstár részére.

(3) A NISZ Zrt. a Módr8. hatálybalépését követő 31. naptól a törzskönyvi jogi személy értesítésével egyidejűleg adatot szolgáltat a Kincstár részére a törzskönyvi jogi személy hivatali kapu vagy cégkapu azonosító adatában bekövetkezett változásról, a hivatalos elérhetőség megszűnéséről, valamint létesítéséről.

(4) A 2019. évi általános önkormányzati választásokkal összefüggésben a 167/C. § (1)-(4a) bekezdésében meghatározott, a törzskönyvi jogi személy vezetőjére vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésére az ott meghatározott szerven kívül, annak nevében

a) helyi önkormányzat esetében az illetékes önkormányzati hivatal vagy közös önkormányzati hivatal,

b) társulás esetében a munkaszervezeti feladatokat ellátó törzskönyvi jogi személy,

c) nemzetiségi önkormányzat esetében a székhelye szerinti helyi önkormányzati hivatal

vezetője is jogosult 2020. február 29. napjáig."

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 181. §-sal egészül ki:

"181. § (1) E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 169. § (5) bekezdését a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A már létező költségvetési szervek alapító okiratát, a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratát a Módr8.-cal megállapított 167/A. § (4) bekezdés 8. pontjának megfelelően a Módr8. hatálybalépését követő 90 napon belül módosítani kell."

17. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete az 1. melléklet,

2. 1. melléklete a 2. melléklet,

3. 6. melléklete a 3. melléklet és

4. 7. melléklete a 4. melléklet

szerint módosul.

18. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 5. § (5) bekezdésében a "ha a módosításra a költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "ha a módosításra a költségvetési szerv - ideértve annak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységét is -" szöveg,

2. 23. § (1) bekezdésében a "céltartalékok" szövegrész helyébe a "céltartalékok - kivéve az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék -" szöveg,

3. 34. § (1) bekezdésében az "a (2) bekezdésben foglaltak kivételével" szövegrész helyébe az "a (2)-(2b) bekezdésben foglaltak kivételével" szöveg,

4. 95/A. §-ában a "Nem tekinthető" szövegrész helyébe az "Az Áht. 51. § (4) bekezdésében meghatározottak kivételével nem tekinthető" szöveg,

5. 105. §-ában a "papír alapon" szövegrész helyébe az "elektronikus úton történő megküldéssel" szöveg,

6. 122/A. § (2) bekezdés f) pontjában a "megillető támogatások" szövegrész helyébe a "megillető, tárgyév december 15-éig megállapított támogatások" szöveg,

7. 144/A. § (1) bekezdésében a "hónap 15. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 20. napjáig" szöveg,

8. 144/A. § (2) bekezdésében a "16. napjáig postai úton is" szövegrész helyébe a "21. napjáig elektronikus úton" szöveg,

9. 152. § (4) bekezdésében az "f)-h)" szövegrész helyébe az "e)-h)" szöveg,

10. 167/A. § (2) bekezdés 2. pontjában a "címét" szövegrész helyébe a "címét, hivatali kapu vagy cégkapu azonosítóját" szöveg,

11. 167/A. § (5) bekezdés a) pontjában az "iratmegőrzési helyet" szövegrész helyébe az "iratmegőrzési helyet, ha az eltér a székhelytől vagy valamely telephelytől" szöveg,

12. 167/B. § (7) bekezdésében a "valamely települést vagy településeket egy már működő közös önkormányzati hivatalhoz jelöli ki" szövegrész helyébe a "kijelölésről dönt" szöveg,

13. 167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában a "megszüntetése," szövegrész helyébe a "megszüntetése, a települési önkormányzatok közművelődési intézményeinek létesítése, átszervezése, szüneteltetése, megszüntetése esetében," szöveg,

14. 167/H. § (2) bekezdésében a "bírságot szab ki, vagy indokolt esetben a bírság kiszabását mellőzi." szövegrész helyébe a "bírságot szab ki." szöveg és

15. 176. § (22) bekezdésében a "2019" szövegrész helyébe a "2020" szöveg

lép.

19. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 47. §-a,

2. 108/A. § (6) bekezdése és

3. 167/H. § (5) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 150. § (1) bekezdés j) pontjában az "és" szövegrész és

2. 167/C. § (1) bekezdés a)-d) pontjában az "illetve középirányító" szövegrész.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a Kincstár megállapítja, hogy az éves költségvetési beszámoló adatai nem felelnek meg az Áht. 36. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási szabálynak, és azok a (3) bekezdés szerint nem is javíthatók, akkor az éves költségvetési beszámoló a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben feltölthető, és a Kincstár által elfogadható. A Kincstár általi elfogadást követő 5 munkanapon belül a Kincstár értesíti a központi alrendszer esetében az Áht. 61. § (3) bekezdése szerinti kormányzati ellenőrzési szervet és az érintett fejezetet irányító szervet, az önkormányzati alrendszer esetében az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzési egységet."

21. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet a következő 56. §-sal egészül ki:

"56. § (1) Az Ávr. 32. § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatást oly módon kell teljesíteni, hogy annak tartalma megfeleljen az e rendelet 2020. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerinti rovatrendnek.

(2) A 2016. január 1-je utáni végszámlában rendezett, de ezen időpontot megelőzően keletkezett - ideértve a 49/B. § (4) bekezdése szerinti esetet is - adott és kapott előlegek általános forgalmi adójának könyvviteli számlájáról ki nem vezetett összegét e rendelet 53. § (8) bekezdése szerinti zárási feladatok keretében a 364. Általános forgalmi adó számlacsoport könyvviteli számlái között össze kell vezetni. E rendezés nem érinti az általános forgalmi adóval kapcsolatos részletező analitikus nyilvántartást, valamint e könyvelési tételek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti egyeztetéskor sem vehetők figyelembe. A rendelkezés szerinti számviteli elszámolásról a 2019. évről szóló költségvetési beszámoló 10. melléklet 46-48. sorában adatot kell szolgáltatni."

22. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 1. melléklete az 5. melléklet szerint,

2. 2. melléklete a 7. melléklet szerint,

3. 10. melléklete a 8. melléklet szerint,

4. 15. melléklete a 9. melléklet szerint,

5. 15. melléklete a 10. melléklet szerint,

6. 16. melléklete a 11. melléklet szerint,

7. 17. melléklete a 12. melléklet szerint és

8. 17. melléklete a 13. melléklet szerint

módosul.

23. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 18. § (5) bekezdésében a "B35. Termékek és szolgáltatások adói rovataihoz kapcsolódóan" szövegrész helyébe a "B35. Termékek és szolgáltatások adói rovataihoz, valamint a B36. Egyéb közhatalmi bevételek rovat m)-r) pontjaihoz kapcsolódóan" szöveg és az "elszámolt követelések" szövegrész helyébe az "elszámolt adójellegű követelések" szöveg,

2. 26. § (11a) bekezdés b) pontjában a "K355. Egyéb dologi kiadások" szövegrész helyébe a "K355. Egyéb dologi kiadások rovat b)-f) pontja a pénztárhiány kivételével" szöveg,

3. 43. § (15) bekezdésében a "kifizetést teljesítő szervezet az elszámolást" szövegrész helyébe a "kifizetést teljesítő szervezet - a bevételre jogosult szervezet által előírt alaki és tartalmi követelmények szerint -az elszámolást" szöveg,

4. 44. § (4) bekezdésében a "B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz - az Egészségbiztosítási Alapból" szövegrész helyébe a "B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz -a közfoglalkoztatással érintett helyi önkormányzatok és az Egészségbiztosítási Alapból" szöveg,

5. 49/B. § (2), (4) és (5) bekezdésében az "Njtv." szövegrész helyébe a "Nektv." szöveg és

6. 54/A. § (5) bekezdés c) pontjában az "Állami Számvevőszéknek az éves költségvetési beszámolók áttekintése során" szövegrész helyébe az "Áht. 61. § (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzésre jogosult szerv megállapításai alapján" szöveg

lép.

24. § (1) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 49/B. § (1) bekezdése,

2. 56. § (1) bekezdése,

3. 15. melléklet B312. pont c) alpontja és

4. 15. melléklet B351. pont j) alpontja.

(2) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K44. pont h) alpontjában az "és" szövegrész.

4. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája országos illetékességgel ellátja a hatósági letétek fogadásával, feldolgozásával, kezelésével és őrzésével kapcsolatos feladatokat."

26. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kincstár elnöke a 9. § (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti feladatok ellátását az (1) és (2) bekezdésben, valamint az 1. mellékletben foglaltaktól eltérően szabályozhatja, amelyről a 9. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feladatok tekintetében köteles az érintett intézményt előzetesen tájékoztatni, valamint e szabályokat a Kincstár honlapján közzétenni."

27. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

1. 5. § (3) bekezdésben a "munkakör" szövegrész helyébe az "álláshely" szöveg,

2. 8. § (4)-(6) bekezdésében a "munkakört betöltő" szövegrészek helyébe az "álláshelyen foglalkoztatott" szöveg,

3. 14. § (1) bekezdésében az "a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (3) bekezdésére" szövegrész helyébe a "kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 36. § (2) bekezdésére" szöveg és

4. 15. § (2) bekezdésében a "Ksztv. 2. § (3)" szövegrész helyébe a "Kit. 36. § (2)" szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "- a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény alkalmazása során -" szövegrész.

5. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"150. § A miniszter tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi ügyletek tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. segíti."

30. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdés h) pontja.

6. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányzati felelős szerv - a Kormány 5. § (1) bekezdése szerinti határozatában meghatározott eltérő rendelkezése hiányában, az (1a) bekezdés figyelembevételével - legkésőbb az 5. § (2) bekezdés g) pontja szerint megállapított határidő lejártát követő 120 napon belül számol el az államháztartásért felelős miniszternek az Előirányzatból átcsoportosított forrás felhasznált összegéről, valamint gondoskodik a felhasználásra nem került és a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás (3) bekezdés szerinti visszafizetéséről."

(2) A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben a Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség, a kormányzati felelős szerv csak a Beruházási Ügynökségnek az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti jóváhagyását követően számolhat el az (1) bekezdés szerint."

(3) A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Előirányzat fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált részét - ide nem értve, ha azt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (4) bekezdése vagy 152. § (2) és (3) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni - a Kincstár által megjelölt fizetési számlára be kell fizetni, amely az adott évi Előirányzatot növeli. Ha a Beruházás Előkészítési Alap terhére átcsoportosított előirányzat egészére vagy annak legalább egy részére az átcsoportosításról, illetve - az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti esetben - a kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló kormányhatározat közzétételét követő hatvan napon belül a kötelezettségvállaló mulasztásából kötelezettségvállalásra nem kerül sor, az átcsoportosított előirányzat egészét - ide nem értve, ha azt az Ávr. 150. § (4) bekezdése vagy 152. § (2) és (3) bekezdése szerint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni - vissza kell téríteni, illetve az előirányzat-átcsoportosítás iránt nem kell intézkedni. A visszatérítésre és a további felhasználására az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni."

32. § A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § (1) Az Előirányzatból, valamint a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet szerinti Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatás (a továbbiakban együtt: BEA Támogatás) felhasználására vonatkozóan

a) e rendelet - az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított - 8. § (1) és (1a) bekezdését kell alkalmazni,

b) az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint a BEA Támogatás felhasznált összegéről a Kormány részére nem kell beszámolni,

amennyiben az előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint a BEA Támogatás felhasznált összegéről a Módr1. hatálybalépéséig a kormányzati felelős szerv nem számolt be a Kormánynak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásával a BEA Támogatás elszámolás határideje a Módr1. hatálybalépését megelőző időpontra esne, a kormányzati felelős szerv legkésőbb a Módr1. hatálybalépését követő 120 napon belül számol el."

33. § A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdésében a "törvény" szövegrész helyébe a "törvény (a továbbiakban: Áht.)" szöveg és

2. 5. § (2) bekezdés b) pontjában a "megnevezésére, állami magasépítési beruházás esetén kizárólag akkor, ha az eltér a Beruházási Ügynökségtől," szövegrész helyébe a "megnevezésére," szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 17. § 2. pontja, a 18. § 7. és 14. pontja, a 19. § (1) bekezdés 3. pontja, a 22. § (1) bekezdése és a 22. § (2) bekezdés 2., 5., 6. és 8. pontja, a 23. § 1. és 3. pontja, a 24. §, a 2. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 10. melléklet, a 11. melléklet és a 13. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a központi költségvetés XI. fejezeténél - az a)-c) alpontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,]

"a) a 3. és 7. cím, valamint a 30. cím 1. alcím 26., 30. és 31. jogcímcsoport tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 32. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

2. melléklet a 282/2019.(XI. 27.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a központi költségvetés XI. fejezeténél - az a)-c) alpontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,]

"b) a 32. cím 1-4. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. a központi költségvetés XIV. fejezeténél a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 40. § (1) bekezdése szerinti tagja, a 21. cím 1. és 3. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 21. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a központi költségvetés XXII. fejezeténél - az a) és b) pontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnöki Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,]

"b) a 21. cím 2-4. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,"

3. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat A:4 mezőjében az "az egyházi jogi személyek" szövegrész helyébe az "a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek" szöveg lép.

4. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal

a) teljes egészében megilleti,

b) részben illeti meg,

c) nem illeti meg."

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. mellékletéhez fűzött lábjegyzetben a "pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített példányát, vagy az aláírásminta közjegyző által hitelesített másolatát" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az aláírásminta közjegyző által hitelesített másolatát" szöveg lép.

5. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 3. alcím 1. jogcímcsoportjába, a 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába és a 3. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok."

6. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8-9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3-4. jogcímcsoportjába tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2-4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímszámába és a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint

12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLV. fejezet 3. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok."

7. melléklet a 282/2019. (XI.27.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra kötelezettAdatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
5.XI. fejezet, 32. cím,
4. alcím; XIV. fejezet,
21. cím, 3. alcím
kezelő szervA települési nemzetiségi önkormányzatok
és a területi nemzetiségi önkormányzatok
részére biztosított működési és
feladatalapú támogatásokkal kapcsolatos
kötelezettségvállalások és követelések
adatai
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra kötelezettAdatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
8.XVII. fejezet,
21. cím,
1. és 5. alcím;
XVIII. fejezet,
8. cím; XLII. fejezet,
1. cím, 1-5. és
8-18. alcím,
2-3. cím,
4. cím, 1. alcím,
9. jogcímcsoport,
2. alcím,
2. jogcímcsoport,
7. cím, 2. alcím,
31. cím, 32. cím,
1. alcím,
12., 22., 26. és
28. jogcímcsoport,
33. cím,
10-15. alcím
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Az előzetes elemi költségvetés, elemi
költségvetés elkészítéséhez szükséges
adatok.
Az előzetes elemi
költségvetés,
elemi költségvetés
elkészítésének
határidejét megelőző
8. napig
9.Az adókkal, vámokkal, illetékekkel,
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi
bevételekkel (pótlékok, bírságok)
kapcsolatos követelések és
kötelezettségek, a tartozások fejében
átvett eszközökkel kapcsolatos adatok.
A vállalkozások folyó támogatásához
kapcsolódó követelések és
kötelezettségvállalások.
Havonta egyszer,
a Kincstár által
megállapított
időpontban

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sor-
szám
Címrendi besorolásAdatszolgáltatásra kötelezettAdatszolgáltatási körAdatszolgáltatás gyakorisága)
19.nincs címrendhez
kötve
fővárosi kormányhivatalKibocsátott kárpótlási jegyek be nem
váltott állománya adatai
Negyedévente
egyszer, a Kincstár
által megállapított
időpontban

8. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 10. melléklet 44. és 45. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"44. A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel

45. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma"

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 10. melléklete a következő 46-48. ponttal egészül ki:

"46. A 36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege 47. A 36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege

48. A 36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege"

9. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet

a) K123. pont d) alpontjában az "elismerésekkel járó pénzjutalmat" szövegrész helyébe az "elismerésekkel járó pénz- és tárgyjutalmat" szöveg,

b) K337. pontjában a "kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat" szövegrész helyébe a "kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a foglalkoztatottak - iskolarendszeren kívüli - továbbképzésével kapcsolatos kiadásokat, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat" szöveg,

c) K48. pont f) alpontjában az "a helyi önkormányzat által folyósított" szövegrész helyébe az "a helyi önkormányzat költségvetéséből folyósított" szöveg,

d) K48. pont h) alpontjában a "táncművészeti életjáradék" szövegrész helyébe a "táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék" szöveg,

e) K512. pont a) alpontjában az "a bevett egyházaknak" szövegrész helyébe az "az egyházak részére" szöveg és

f) B411. pont k) alpontjában a "pénztártöbblet." szövegrész helyébe a "pénztártöbbletet." szöveg

lép.

10. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K44. pontja a következő j) ponttal egészül ki:

[K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Ezen a rovaton kell elszámolni]

"j) a gyermekek otthongondozási díját [Szoctv. 38. §]."

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B113. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket."

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K44. pont i) alpontjában az "alapján [Szoctv. 54. §-a]." szövegrész helyébe az "alapján [Szoctv. 54. §-a] és" szöveg lép.

11. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 09. pont 09113. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"09113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

091131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0911311. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata

0911312. Követelés települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására

0911313. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése

091132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0911321. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata

0911322. Követelés települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására

0911323. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése"

12. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 1. pont a) alpontjában az "az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti esetek kivételével" szövegrész helyébe az "az Áht. 36. § (2) bekezdése és az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével" szöveg lép.

13. melléklet a 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 2. pont a) alpontjában foglalt táblázat első sora helyébe a következő rendelkezés lép:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott
091112, 091122, 0911312, 0911322, 091142, 091152,
091162, 09122, 09132, 09142, 09152,
09162. számlák egyenlege
-
a 091113, 091123, 0911313, 0911323, 091143,
091153, 091163, 09123, 09133, 09143, 09153,
09163. számlák egyenlege
=3511. könyvviteli számla egyenlege

Tartalomjegyzék