290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes informatikai és elektronikus ügyintézési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és 4. alcím vonatkozásában az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím vonatkozásában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés k) pontjában, 105. § (5a) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja.

2. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet] 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: KAK Korm. rendelet] 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) E rendelet 2. és 4. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. melléklete a következő 3. és 4. ponttal egészül ki:

"3. A Külgazdasági és Külügyminisztérium

belföldön nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet

a) A) alcím 1. pont 1.2., 1.3. alpontjában, 2. pont 2.4., 2.9-2.10. alpontjában és 3. pont 3.1. alpontjában, valamint

b) B) alcím 1., 3., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 19. pontjában

felsorolt szolgáltatásokat, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai beszerzések kivételével.

4. A 2. és 3. pontban rögzítetteken túlmenően a Külgazdasági és Külügyminisztérium belföldön nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet A) alcím 1. pont 1.5. alpontjában rögzített szolgáltatást, beleértve a szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai beszerzésekről való gondoskodást is."

2. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások

1. Az önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszer

2. Külön jogszabályban meghatározott személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG, eSZIG, LIG, cím és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/)

3. Külön jogszabályban meghatározott központi címregiszter (KCR)

4. Külön jogszabályban meghatározott központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz kapcsolódó egyes rendszerek (IDR, ISZL, IDEGEN)

5. Külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat /KERT/, Útdíj-díjmentes, EUCARIS)

6. Külön jogszabályban meghatározott közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer (KBKR)

7. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus útdíj rendszer gyorsítótár (e-Útdíj)

8. Külön jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer (IGFB)

9. Külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési előéleti pontrendszer (Pontrendszer)

10. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK)

11. Külön jogszabályban meghatározott arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer (ÁAAR)

12. Külön jogszabályban meghatározott egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszer (EVNY)

13. Külön jogszabályban meghatározott szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (SZNYR, STAT-VIR)

14. Külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek (HCR-bűnügyi, ERHAB)

15. Külön jogszabályban meghatározott központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS)

16. Külön jogszabályban meghatározott elektronikus ügyfélazonosítást segítő és elektronikus ügyintézést támogató rendszerek (UKAPU), Összerendelési Nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (ÖNY), Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT), Időszakos Értesítési Szolgáltatás (RÉR), Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA), Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer

17. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer - Webes Ügysegéd (WÜ)

18. Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector)

19. Külön jogszabályban meghatározott Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi informatikai elemei (SIS II NS.CP)

20. Külön jogszabályban meghatározott nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszer (NEK)

21. Jogügyletek biztonságát szolgáló keretrendszer (JÜB)

22. Külön jogszabályban meghatározott jármű figyelőztetési rendszer üzemeltetése (Figyelőztetés)

23. Külön jogszabályban meghatározott központi tanúvédelmi rendszer üzemeltetése (KTR, BÁSTYA)

24. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás alapján kialakított szolgálati lőfegyver-nyilvántartás (Fegyver)

25. Külön jogszabályban meghatározott Magyar igazolvány rendszer (MIG)

26. Külön jogszabályban nevesített Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY)

27. Szakrendszeri Kódképző és Kapcsolatkezelő Alkalmazások

28. Általános Közigazgatási Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer

29. Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer

30. A központi okmány keretrendszer mellett kialakított Integrált Napló

31. Vezetői Információs Portál

32. Központi Jogosultságkezelő Rendszer

33. Központi Okmánytár Okmányfeldolgozó és Lekérdező Rendszer (KOTAR)

34. Iratérvényességi Nyilvántartás rendszer

35. Központi Közigazgatási Adatszolgáltató és Adatfogadó Rendszer (KAAR)

36. Központi okmánygyártás (SZIG, Útlevél, VEN, Magyar igazolvány), (MOKA)

37. Okmányügyek Intézését Segítő Mobilalkalmazás rendszer (OkmányApp)

38. Okmányok Képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (Fotoshop)

39. Központi Okmány megszemélyesítő Rendszer (Erkölcsi bizonyítvány, Származásellenőrzési határozatok, Gépjármű törzskönyv)

40. Egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr kártya

41. Integrált Portál alapú lekérdező rendszer (IPL)

42. Központi Certifikáció és tanúsítvány generáló rendszer

43. Elektronikus Kormányiroda (EKI)

44. Központi Időpontfoglaló Alkalmazás

45. Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáló rendszere

46. Központi Közigazgatási Naplórendszer (NLR)

47. A Magyar Nemzeti Public Key Directory

48. Mobil okmányirodai időpontfoglalás

49. Kormányablakok Tudástárát működtető Szerkesztőségi rendszer és Portál

50. Külön jogszabályban meghatározott, az Európai unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásához kapcsolódó rendszerek (HCR-tagállami)

51. Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer

52. Jogszabályban meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)

53. Központi Médiatár informatikai rendszer

54. Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer

55. Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)

56. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás

57. Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer

58. Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer

59. Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

60. Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika

61. A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

62. Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

63. Központi Érkeztető Rendszer

64. Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer

65. Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer

66. Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás

67. Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

68. Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer

69. Objektumokba való beléptetést támogató rendszer

70. Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer

71. Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere

72. Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer

73. Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer

74. Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer

75. Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer

76. Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár

77. Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési rendszer

78. Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás

79. Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer

80. Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások

81. Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer

82. Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás

83. Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások

84. Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

85. Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer

86. Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere

87. Sportrendészeti nyilvántartás

88. Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

89. Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer

90. A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)

91. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer

92. Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer

93. Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer

94. Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer

95. Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer

96. Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere

97. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott Munkafolyamat Kezelő Rendszer Kormányablakok számára

98. Elektronikus ügyintézést támogató IKR rendszer"

3. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a következő 2-44. sorokkal egészül ki:

[A)B)C)
SorszámA rendszer elnevezéseA rendszerjellege]
"2.Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
3.Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)szakrendszer
4.A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű
bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás
szakrendszer
5.Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
6.Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszerszakrendszer
7.Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató
ügyviteli nyilvántartási rendszer
szakrendszer
8.Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi,
közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika
szakrendszer
9.A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését
támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
szakrendszer
10.Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
11.Központi Érkeztető Rendszerszakrendszer
12.Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszerszakrendszer
13.Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz
rendszer
szakrendszer
14.Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatásszakrendszer
15.Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási
rendszer
szakrendszer
16.Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
17.Objektumokba való beléptetést támogató rendszerszakrendszer
18.Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszerszakrendszer
19.Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszereszakrendszer
20.Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszerszakrendszer
21.Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszerszakrendszer
22.Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszerszakrendszer
23.Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszerszakrendszer
24.Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattárszakrendszer
25.Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási,
iratkezelési és feladatkezelési rendszer
szakrendszer
26.Rendvédelmi gépjármű nyilvántartásszakrendszer
27.Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszerszakrendszer
28.Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatásokszakrendszer
29.Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszerszakrendszer
30.Rendvédelmi munkaidő nyilvántartásszakrendszer
31.Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatásokszakrendszer
32.Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
33.Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszerszakrendszer
34.Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszereszakrendszer
35.Sportrendészeti nyilvántartásszakrendszer
36.Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszerszakrendszer
37.Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszerszakrendszer
38.A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással
összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány
nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)
szakrendszer
39.A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott
elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés
rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.)
BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer
szakrendszer
40.Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszerszakrendszer
41.Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő
rendszer
szakrendszer
42.Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszerszakrendszer
43.Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszerszakrendszer
44.Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszereszakrendszer"

4. melléklet a 290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. melléklet I. alcímében lévő táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

(I. Az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló szervek

AB
1.Elektronikus ügyintézést biztosító szerv megnevezéseAz önhibán kívüli akadályozottság időtartama)
"
9.Miniszterelnöki Kormányiroda2018. 05. 22. - 2019. 12. 31.
"

Tartalomjegyzék