309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2., 5., 6. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3., 4. és 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2., 5. és 6. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Biztkr.) a 16/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A biztosító tevékenységi engedélyének felfüggesztése, illetve visszavonása

16/B. § (1) Abban az esetben, ha a biztosító tevékenységi engedélyét felfüggesztették, könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségét továbbra is e rendelet szerint teljesíti.

(2) Abban az esetben, ha a biztosító tevékenységi engedélyét visszavonták, a biztosítási állomány teljes átruházásáig könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségét továbbra is e rendelet szerint teljesíti.

(3) Ha a biztosító végelszámolására vagy felszámolására kerül sor, a biztosítási állomány teljes átruházásáig vagy egyéb más módon történő megszűnéséig a végelszámolás, illetve a felszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet előírásait e rendelet előírásainak figyelembevételével köteles alkalmazni."

2. § A Biztkr.

a) 2. § (6) bekezdés a) pontjában az "a mérleg szerinti" szövegrész helyébe az "az adózott" szöveg,

b) 12. § (9) bekezdésében a "(4) bekezdését" szövegrész helyébe a "(4) és (5) bekezdését" szöveg

lép.

2. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alapkr.) 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A pénztár a 3. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a "41. Pénzeszköz változás", a "41.1. Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)", valamint a "41.2. Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása" sort saját döntése alapján továbbtagolhatja a Tv. 7. számú melléklet "A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma" alcím 21. pont f) alpontja szerinti megbontásban."

5. § Az Mnykr.

a) 34. § (1) bekezdés j) pontjában és (3) bekezdés f) pontjában a "vagyontárgyak" szövegrész helyébe a "vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok" szöveg,

b) 34. § (3) bekezdés d) pontjában a "bekezdésének d)-e) pontja szerint elszámolt működési célú immateriális javak, tárgyi eszközök," szövegrész helyébe a "bekezdés e) pontja szerint elszámolt" szöveg

lép.

4. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 45. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A pénztár az 5. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a "40. Pénzeszközváltozás", a "40.1. Készpénzállomány változása (forint- és valutapénztár)", valamint a "40.2. Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állományváltozása" sort saját döntése alapján továbbtagolhatja a Tv. 7. számú melléklet "A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma" alcím 21. pont f) alpontja szerinti megbontásban."

7. § Az Önykr. 34. § (1) bekezdés i) pontjában és (3) bekezdés e) pontjában a "vagyontárgyak" szövegrész helyébe a "vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az Önykr.

a) 34. § (3) bekezdés c) pontjában a "működési célú immateriális javak, tárgyi eszközök" szövegrész, valamint

b) 44. § (25) bekezdésében az "a 12. számú melléklet szerinti jogcímeknek megfelelő bontásban," szövegrész, valamint az "a 13. számú melléklet szerinti jogcímeknek megfelelő bontásban" szövegrész.

5. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 25. §-a a következő 16a. ponttal egészül ki:

(A kiegészítő mellékletnek a Tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell:)

"16a. A pénzügyi intézmény saját döntése alapján a 3. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a készpénz állományváltozása, valamint a számlapénz állományváltozása sorok továbbtagolását a Tv. szerinti 7. számú melléklet "A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma" alcím 21. pont f) alpontja szerinti megbontásban;"

10. § Hatályát veszti a Hitkr.

a) 3. § (4) bekezdésében az " , azzal, hogy a hitelintézet esetében nem kell alkalmazni a Tv. 14. §-ának (9)-(10) bekezdését" szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdésében az "és (6)" szövegrész, valamint

c) 9/B. § (15) bekezdésében a "Tv. 59/B. § (14) bekezdése szerint a" szövegrész.

6. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. § A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnykr.) 26. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"c) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv."

12. § Az Fnykr. 21. § 11. pontjában a "18., illetve a 23. sorába" szövegrész helyébe a "20., illetve 24. sorába" szöveg lép.

7. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében a "Bkr. 13-16. §-ának" szövegrész helyébe a "Bkr. 13. §-ának" szöveg lép.

8. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. § A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti költségvetési javaslatban szereplő, a közös költséghez való hozzájárulás kapott (járó) összegét a társasház bevételként számolja el. Az így kimutatott közös költség bevételt módosítani kell, amennyiben a közgyűlés a társasház éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásakor a tárgyévi közös költség összegét módosítja."

15. § Az Eszkr. a következő 59. §-sal egészül ki:

"59. § (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 22. § (1) bekezdését, 31. § (2) bekezdését, valamint 34. § (1) és (3) bekezdését először a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) A Módr.-rel megállapított 22. § (1) bekezdését, 31. § (2) bekezdését, valamint 34. § (1) és (3) bekezdését a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet."

16. § Az Eszkr.

a) 22. § (1) bekezdésében a "mellett az Ectv. szerinti" szövegrész helyébe a "mellett - az Ectv. vonatkozó előírásai figyelembevételével - a Tv. szerinti" szöveg,

b) 31. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében a "beruházási (építési), felújítási, fenntartási" szövegrész helyébe az "építési, fenntartási (üzemeltetés, karbantartás, felújítás)" szöveg

lép.

9. A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § Nem lép hatályba a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (3) és (4) bekezdése, 25. § 3. pontja, valamint 38. § (3) bekezdése.

10. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-16. §, a 19. § és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

11. Az Európai Unió jogának való megfelelés

19. § E rendelet 6. alcíme a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Alapkr. 4. számú mellékletében az "A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma" alcím a következő 13. ponttal egészül ki:

(A cash-flow kimutatásban a befektetési alap - választásának függvényében - a tervezett és a tényadatokat, illetve az előző évi és a tárgyévi adatokat köteles feltüntetni. A befektetési alap - ingatlan- vagy értékpapír befektetési alap jellegétől függően - értelemszerűen azokat a sorokat tölti ki, amelyek adatokkal bírnak.)

"13. A befektetési alap a "IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±" sort saját döntése alapján továbbtagolhatja a Tv. 7. számú melléklet "A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma" alcím 21. pont f) alpontja szerinti megbontásban."

Tartalomjegyzék