322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b), c), f), h), i), n) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és a 2. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 12. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdésének alkalmazása során]

"b) a gyermekek otthongondozási díjában eltöltött idővel egy tekintet alá esik

ba) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozásával a 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerzett szolgálati idő,

bb) a háromévesnél idősebb, de tízévesnél fiatalabb, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozására tekintettel megállapított gyermekgondozási segélyben eltöltött idővel szerzett szolgálati idő."

2. § A TnyR. 59/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"59/E. § (1) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv a hatáskörébe tartozó, egészségi állapotra tekintettel megállapítható ellátások megállapítása iránti eljárásában az egészségi állapot szakkérdését a rehabilitációs hatóságra vonatkozó szabályok szerint eljárva vizsgálja, ha a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének nincs olyan hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, amely megállapítja, hogy az igénylő egészségi állapota megfelel az ellátásra jogosító feltételeknek. Ha a rehabilitációs szakértői szerv egy évnél nem régebbi hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye szerint az igénylő egészségi állapota nem felel meg az ellátásra jogosító feltételeknek, az egészségi állapotot csak akkor kell újra megvizsgálni, ha az igénylő az igénybejelentéshez csatolja a háziorvos (szakorvos) igazolását arról, hogy az egészségi állapota az utolsó vizsgálat óta rosszabbodott.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a Központ hatáskörébe tartozó eljárásokban az egészségi állapot szakkérdésében előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásának nincs helye."

3. § (1) A TnyR. 72/B. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható akkor is, ha)

"e) az árva 25 évesnél idősebb, de 27 évesnél fiatalabb, és felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytat."

(2) A TnyR. 72/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (5) bekezdés e) pontja alapján kivételes árvaellátás a felsőoktatási intézményben első nappali alap- és mester- vagy osztatlan képzésben folytatott, az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányok idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt meg nem haladóan, legfeljebb az árva 27. életévének betöltéséig állapítható meg. Az e bekezdésben foglaltak szerint méltányosságból a 25. életévét betöltött személy korábban megállapított árvaellátásának meghosszabbítása is engedélyezhető."

(3) A TnyR. 72/B. § (20) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A Központ rendkívül indokolt esetben)

"c) a (7) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a folyósított árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítását."

4. § A TnyR.

a) 2. § (3) bekezdésében a "felügyeleti szervként" szövegrész helyébe a "fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként" szöveg,

b) 11. §-ában és 64/D. §-ában a "2019." szövegrész helyébe a "2020." szöveg,

c) 12. § (1) bekezdés a) pontjában a "szakmunkástanuló és a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatát" szövegrész helyébe a "szakmunkástanuló kötelező nyári gyakorlatát, valamint a szakközépiskolai tanuló biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött nyári gyakorlatát" szöveg,

d) 14. § (10) bekezdésében az "a nyugellátás megállapításának időpontja szerinti" szövegrész helyébe az " , a magyar és a külföldi nyugellátás megállapításának időpontja közül a korábbi időpont szerinti" szöveg,

e) 72/B. § (5) bekezdés d) pontjában a "bírálható el." szövegrész helyébe a "bírálható el, vagy" szöveg,

f) 75/C. § (1) bekezdés a) pontjában a "kiutalt" szövegrész helyébe a "folyósítási cím és a fizetési számlaszám ismeretlen, illetve a kiutalt" szöveg,

g) 79. § (1) bekezdésében a "(3) bekezdése" szövegrész helyébe a "(4) bekezdése" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a TnyR.

a) 72/B. § (5) bekezdés c) pontjában a "vagy" szövegrész,

b) 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a "(7)," és a "megállapítását vagy" szövegrész,

c) 72/C. §-a,

d) 79. § (5) bekezdés a) és d) pontja.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § A családtámogatási és egyéb szociális támogatásokkal kapcsolatosan a Központ országos telefonos ügyfélszolgálatot működtet."

7. § (1) A Cstvhr. 4/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megállapított családtámogatási ellátást - a családtámogatási ügyekben eljáró hatóság részéről jóváhagyott utalási állomány alapján - a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: folyósító szerv) folyósítja."

(2) A Cstvhr. 4/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a (7) bekezdésben meghatározott személy nem rendelkezik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlával, a folyósítás postai kézbesítés alapján történik, feltéve, hogy adott ország tekintetében a Magyar Postának ezen szolgáltatásra szerződése van. A postai úton történő kifizetésre a Magyar Postával szerződéssel rendelkező országok listáját a Központ a honlapján közzéteszi, illetve arról az országos telefonos ügyfélszolgálata útján is tájékoztatást ad."

8. § A Cstvhr. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az eseti gondnok által fel nem használt természetbeni családi pótlékot a gyámhivatal az elszámolást követően köteles visszautalni a Magyar Államkincstár számlájára, külön levélben feltüntetve az érintett gyermek nevét és TAJ számát."

9. § A Cstvhr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya az első vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik, de az új tanítási évre tanulói jogviszonyt létesít, utána arra az időre, amely alatt nem állt tanulói jogviszonyban, legfeljebb azonban két hónap időtartamra utólag iskoláztatási támogatást kell megállapítani. Az ellátás visszamenőleges megállapítása az új tanítási évre létesített tanulói jogviszony létesítéséről szóló iskolai igazolás bemutatása vagy másolatban történő csatolása esetén hivatalból történik.

(2) Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya az első vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik, de az új képzési időszakra hallgatói jogviszonyt létesít, a tanulói jogviszony megszűnése és a hallgatói jogviszony keletkezése közötti időre, legfeljebb azonban két hónap időtartamra utólag a családi pótlék összegének számítása szempontjából figyelembe kell venni. A beszámításhoz a jogosultnak elegendő a hallgatói jogviszony létesítéséről szóló igazolást bemutatni vagy másolatban csatolni."

10. § Hatályát veszti a Cstvhr. 4/B. § (4) bekezdés l) pontja.

3. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kenyr.) 4. alcíme a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján az átmeneti bányászjáradék tárgyévi folyósításának szüneteltetése alóli mentesítés iránti kérelmet legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig lehet benyújtani a folyósító szervhez.

(2) A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait,

b) a folyósítási törzsszámot, és

c) azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a méltányosság gyakorlását indokolják.

(3) Ha a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállásának megítélése érdekében helyszíni szemlét kell tartani, a helyszíni szemlét a nyugdíjbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - a megkereséstől számított húsz napon belül - folytatja le, és annak eredményéről haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.

(4) A kérelemről a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyévre vonatkozóan dönt."

12. § A Kenyr. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján kérelmet első alkalommal a 2019. évre folyósított átmeneti bányászjáradék szüneteltetése alóli mentesítés iránt lehet benyújtani."

13. § A Kenyr.

a) 9. § (2) bekezdés a) pontjában a "29/A. § (4) bekezdése szerinti kedvezményezett eltartottak (a továbbiakban: kedvezményezett eltartott)" szövegrész helyébe a "29/A. § (5) bekezdése szerinti eltartottak (a továbbiakban: eltartott)" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdés b) pontjában az "a kedvezményezett eltartottak" szövegrész helyébe az "az eltartottak" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a Kenyr. 9. § (6) bekezdés b) pontjában a "kedvezményezett" szövegrész.

4. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a családi bölcsődére, munkahelyi bölcsődére az (1)-(3) bekezdés alapján nem terjed ki az adatszolgáltatási kötelezettség, de olyan gyermeket lát el, akinek törvényes képviselője a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének támogatására irányuló továbbadott térítésidíj-támogatásban részesül, e gyermekre adatot kell szolgáltatni az igénybevevői nyilvántartásba."

6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. Záró rendelkezés

18. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 55. sorral egészül ki:

[ABC
1.A kereset, jövedelem
megszerzésének éve
Járulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári
tagság hiányában)
Járulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári
tagság esetén)]
"55.201925,525,5"

2. melléklet a 322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

[C
1.Bevonás és közreműködés feltétele
2.]A nyugdíjfolyósító szerv vagy a központi nyugdíjbiztosítási szerv hatáskörébe tartozó, egészségi
állapotra tekintettel megállapítható ellátások megállapítása, feléledése és felülvizsgálata iránti
eljárásban, ha a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének nincs olyan hatályos határozata,
szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, amely megállapítja, hogy az igénylő, illetve
- felülvizsgálat esetén - az ellátásban részesülő személy egészségi állapota megfelel az ellátásra
jogosító feltételeknek. Ha a rehabilitációs szakértői szerv egy évnél nem régebbi hatályos határozata,
szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye szerint az igénylő, illetve az ellátásban részesülő
személy egészségi állapota nem felel meg az ellátásra jogosító feltételeknek, a szakhatóságot csak akkor
kell megkeresni, ha az igénylő az igénybejelentéshez csatolja, illetve az ellátásban részesülő személy
az eljárás során benyújtja a háziorvos (szakorvos) igazolását arról, hogy az egészségi állapota az utolsó
vizsgálat óta rosszabbodott.

Tartalomjegyzék