44/2018. (XII. 20.) AM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti kísérleti célú vetőmag felhasználása iránti, a NÉBIH-hez benyújtott kérelem tartalmazza a kísérleti cél, a faj, a fajta, a mennyiség, valamint a kísérlet helyének megjelölését."

2. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az érintett fajtajelölt vizsgálatát végző fajtavizsgálati hatósághoz az (1) bekezdés szerint benyújtott, kísérleti célú vetőmag forgalomba hozatal iránti kérelem tartalmazza a tervezett kísérletek leírását és helyszínét a tagállam megjelölésével."

3. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szántóföldi ellenőrzés végrehajtására e rendelet 1-5. számú mellékletei, valamint a NÉBIH szántóföldi ellenőrzésre vonatkozó, honlapján közzétett szabályzata irányadó."

4. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A "Vetőmagnak nem alkalmas" minősítéskor, ha a termés fajtatisztaságát nem befolyásoló helyrehozható hiba történt, és a vetőmag-előállító 24 órán belül a NÉBIH szántóföldi ellenőrzésre vonatkozó szabályzatában foglaltak szerint a hiba megszüntetése melletti minősítés megismétlését kezdeményezi a NÉBIH-nél, a vetőmag-előállító a hibát a megismételt szemléig kijavítja."

5. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § (1) Ha a vetőmag-előállító a növényállomány szántóföldi ellenőrzésének eredményével nem ért egyet, és az ellenőrzést követő 24 órán belül minősítés-felülvizsgálatot kezdeményez, annak megtörténtéig a növényállományban semmiféle tevékenység - ideértve a szelekciót, a gyomirtást, a növényvédelmi tevékenységet - nem folytatható vagy végezhető. A szántóföldi minősítés-felülvizsgálatra a NÉBIH szántóföldi ellenőrzésre vonatkozó szabályzata irányadó.

(2) Nem kérhető felülvizsgálat olyan esetekben, ha a kizárás helyrehozhatatlan - fajtatisztaságot veszélyeztető - hiba miatt történt, ideértve az idegen beporzást is.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat költségei a vetőmag-előállítót terhelik, kivéve, ha a minősítés módosítására a minősítő hibájából kerül sor."

6. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Magyarországon árutermesztésre és továbbszaporításra forgalomba kerülő, továbbá minden export és import vetőmagot ISTA minősítés esetén a NÉBIH, egyéb minősítés esetén a járási hivatal ("A fémzárolás általános előírásai" alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) fémzárolja a törvény 20. §-a és a NÉBIH honlapján közzétett fémzárolási szabályzatában foglaltak szerint."

7. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő v) és z) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"v) a Bizottság 2018/1027/ EU végrehajtási irányelve (2018. július 19.) a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek a Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság tekintetében történő módosításáról,

z) a Bizottság 2018/1028/EU végrehajtási irányelve (2018. július 19.) az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről."

8. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében az "a kérelmet" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet" szöveg,

b) 49. § (1) bekezdésében az "A NÉBIH kérelemre hatóságilag fémzárolt vetőmagnak ismeri el" szövegrész helyébe a "Hatóságilag fémzárolt vetőmagnak kell elismerni" szöveg,

c) 49. § (2) bekezdésében az "A NÉBIH kérelemre hatóságilag zárt, nem véglegesen minősített vetőmagnak ismeri el" szövegrész helyébe a "Hatóságilag zárt, nem véglegesen minősített vetőmagnak kell elismerni" szöveg,

d) 49. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "a NÉBIH kérelemre hatóságilag fémzárolt vetőmagnak ismeri el" szöveg helyébe a "hatóságilag fémzárolt vetőmagnak kell elismerni" szöveg,

e) 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat A:14 mezőjében a "Hibrid perje (Lolium x hybridum Hausskn)" szövegrész helyébe a "Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)" szöveg,

f) 3. számú melléklet C. rész I. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a "Fűfélék" szövegrész helyébe a "Fűfélék1" szöveg,

g) 3. számú melléklet C. rész I. pontjában foglalt táblázat A:14 mezőjében a "Hibrid perje (Lolium x hybridum Hausskn)" szövegrész helyébe a "Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)" szöveg,

h) 3. számú melléklet C. rész II. 1.1.2.1. pontjában foglalt táblázat A:15 mezőjében a "Hibridperje (Lolium x hybridum Hausskn)" szövegrész helyébe a "Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)" szöveg,

i) 3. számú melléklet C. rész II. 1.2.2.1. pontjában foglalt táblázat A:15 mezőjében a "Hibridperje (Lolium x hybridum Hausskn)" szövegrész helyébe a "Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 5. § (2) bekezdése,

b) 20. § (2) bekezdése,

c) 32. §-a,

d) 39. § (2) és (3) bekezdése és

e) 53. §-a.

12. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet

a) a 66/402/EGK irányelvnek a Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. július 19-i, 2018/1027/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek és

b) az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről szóló, 2018. július 19-i, 2018/1028/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 44/2018. (XII. 20.) AM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B részének 6. pontja helyébe a következő pont lép:

"6. Cirokfélék

6.1. Seprűcirok (Sorghum bicolor L. Moench var. technicum)

6.1.1. Az ellenőrzések száma: három.

6.1.2. Az ellenőrzések időpontja:

6.1.2.1. Első ellenőrzés a bugahányás kezdete előtt 1-2 héttel.

6.1.2.2. Második ellenőrzés a főbugák 40-60%-os virágzásánál.

6.1.2.3. Harmadik ellenőrzés magéréskor.

6.1.3. Elővetemény-korlátozás: seprűcirok-vetőmagot csak olyan táblán szabad termeszteni, amelyen Sorghum fajt 2 éven belül nem termesztettek.

6.1.4. A mintatér nagysága: 200 db növény.

6.1.5. A mintaterek száma: 20 ha-ig 4 db, minden további megkezdett 10 ha után 2 db.

6.1.6. Egyéb követelmények:

6.1.6.1. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

6.1.6.2. Azokon a területeken, ahol az S. halepense vagy az S. sudanense jelenléte különös keresztbeporzási problémát jelent, a következők alkalmazandók:

6.1.6.2.1. a Sorghum bicolor vagy hibridjei elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 800 m távolságra kell elhelyezni;

6.1.6.2.2. a Sorghum bicolor vagy hibridjei minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 400 m távolságra kell elhelyezni.

6.1.7. A vetőmag-előállítás ellenőrzésének szempontjai:

ABCD
1.A vizsgálat tárgyaEgységElit szaporítási fokI. szaporítási fok
2.1. Izolációs távolság más seprűcirok
fajtáktól és Sorghum fajoktól legalább
méter400200
3.2. Gyomosság, legfeljebbminősítő szám22
4.3. Fejlettség legalábbértékszám33
5.4. Kiegyenlítettség legalábbértékszám33
6.5. Kultúrállapot legalábbértékszám33
7.6. Idegen fajta a mintaterek átlagában
legfeljebb
%0,31
8.7. Idegen faj a mintaterek átlagában
legfeljebb
%
9.7.1. fenyércirok (Sorghum halepense)00
10.7.2. egyéb rendeltetésű Sorghum fajok00,1
11.8. Vírusos megbetegedések a mintaterek
átlagában, legfeljebb
értékszám
12.8.1. kukorica-mozaikvírus (mdmv vírus)22
13.9. Gombabetegségek a mintaterek
átlagában, együttesen legfeljebb
minősítő szám
14.9.1. fedett vagy magüszög (Sphacelotheca
sorghi)
22
15.9.2. rostos vagy bugaüszög (Sorosporium
holci-sorghi f.sp. sorghi)
22
16.9.3. kukorica-levélfoltosság
(Helminthosporium carbonum)
22

6.2. Takarmánycirok (a hibrid kivételével) (Sorghum bicolor L. Moench)

Szudánifű (a hibrid kivételével) (Sorghum sudanense Piper Stapf)

6.2.1. Az ellenőrzések száma: három.

6.2.2. Az ellenőrzések időpontja:

6.2.2.1. Első ellenőrzés a bugahányás kezdete előtt 1-2 héttel.

6.2.2.2. Második ellenőrzés a főbugák 40-60%-os virágzásánál.

6.2.2.3. Harmadik ellenőrzés magéréskor.

6.2.3. Elővetemény-korlátozás: a megelőző 2 évben nem termesztettek Sorghum fajt az adott táblán.

6.2.4. A mintatér nagysága: 200 db növény.

6.2.5. A mintaterek száma: 20 ha-ig 4 db, minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

6.2.6. Egyéb követelmények:

6.2.6.1. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az Elit (E) fokú szaporítás határértékeivel meg kell egyezniük.

6.2.6.2. Azokon a területeken, ahol az S. halepense vagy az S. sudanense jelenléte különös keresztbeporzási problémát jelent, a következők alkalmazandók:

6.2.6.2.1. a Sorghum bicolor vagy hibridjei elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 800 m távolságra kell elhelyezni;

6.2.6.2.2. a Sorghum bicolor vagy hibridjei minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 400 m távolságra kell elhelyezni.

6.2.7. A vetőmag-előállítás ellenőrzésének szempontjai:

ABCD
1.A vizsgálat tárgyaEgységElit szaporítási fokI. szaporítási fok
2.1. Izolációs távolság a faj más fajtáitól és
más Sorghum fajoktól, legalább
méter400200
3.2. Gyomosság legfeljebbminősítő szám22
4.3. Fejlettség legalábbértékszám33
5.4. Kiegyenlítettség legalábbértékszám33
6.5. Kultúrállapot legalábbértékszám33
7.6. Idegen fajta a mintaterek átlagában,
legfeljebb
%0,31
8.7. Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában, összesen
legfeljebb
%
9.7.1. más rendeltetésű Sorghum fajok00,1
10.7.2. fenyércirok (Sorghum halepense)00
11.8. Baktériumos betegségek a mintaterek
átlagában, legfeljebb
növény db
12.8.1. cirok-fedettüszög (Sphacelotheca
sorghi)
25
13.8.2. cirok-porüszög (Sphacelotheca
cruenta)
25
14.9. Gombabetegségek a mintaterek
átlagában, legfeljebb
értékszám
15.9.1. levélcsíkosság (Pseudomonas
andropogoni)
22

6.3. Hibrid szemescirok (Sorghum bicolor L. Moench)

Hibrid silócirok (Sorghum bicolor L. Moench)

Hibrid szudánifű (Sorghum bicolor L. Moench x Sorghum sudanense Piper Stapf)

6.3.1. Az ellenőrzések száma: öt.

6.3.2. Az ellenőrzések időpontja:

6.3.2.1. Első ellenőrzés a virágzás kezdete előtt 1-2 héttel.

6.3.2.2. Második ellenőrzés az anyai növényállomány virágzásának kezdeti időszakában (amikor a virágzás a főbugák 10-20%-án megkezdődött, azaz a bugák felső 5 cm-es szakaszán a bibék megjelentek).

6.3.2.3. Harmadik és negyedik: a termékenyülés - a vetőmagtermő növényállomány termékenyülésének - ideje alatt három hivatalos ellenőrzést kell végezni.

6.3.2.4. Ötödik ellenőrzés: az érés idején, a betakarítás kezdete előtt, az apai növényállomány eltávolítása után.

6.3.3. Elővetemény-korlátozás: hibrid cirok vetőmagot csak olyan táblán szabad előállítani, amelyen a megelőző két évben cirokfélét (Sorghum spp.) nem termeltek vagy nem állítottak elő.

6.3.4. A mintatér nagysága: 200 db növény (egy sorban 200 vagy két egymás melletti sorban 100-100 db növény).

6.3.5. A mintaterek száma:

AB
1.Terület
(ha)
Mintaterek száma
(db)
2.8 vagy kevesebb5
3.8,1-168
4.16,1-2510
5.25,1-4015
6.40,1-6020
7.60,1-8525
8.85,1 vagy több30

6.3.6. Egyéb követelmények:

6.3.6.1. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.

6.3.6.2. Izolációs távolság nélküli szülői komponens - elit - vetőmag-előállító növényállománya szántóföldi ellenőrzésre és minősítésre nem kerülhet.

6.3.6.3. Engedélyezett azonos apával, de eltérő anyával történő cirok vetőmag-előállítás esetén a izolációs távolságon belül levő cirok vetőmag-előállító táblákat egymásra nézve kölcsönösen szigeteltnek kell tekinteni; ilyenkor az eltérő fajtájú anyasorokat elválasztó apasorok számát legalább négy sorral kell növelni.

6.3.6.4. Álfertil anyai összetevő: az anyai összetevő azon növény egyedei, melyeknél ökológiai stressz hatására megjelenő - termékenyítésre nem alkalmas pollent tartalmazható - portokok csökevényes alakban észlelhetők, az anterák nem duzzadtak.

6.3.6.5. Amennyiben a szántóföldi ellenőrzés során fertilnek tűnő egyedek aránya a próbaterek átlagában meghaladja a 0,1%-ot, akkor legalább 2 db virágport hullató növény még nem virágzó sarjbugáját izolálni kell, magkötés észlelése esetén a szaporítást alkalmatlannak kell minősíteni.

6.3.6.6. Azokon a területeken, ahol az S. halepense vagy az S. sudanense jelenléte különös keresztbeporzási problémát jelent, a következők alkalmazandók:

6.3.6.6.1. a Sorghum bicolor vagy hibridjei elit vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 800 m távolságra kell elhelyezni;

6.3.6.6.2. a Sorghum bicolor vagy hibridjei minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományt bármely ilyen szennyező pollenforrástól legalább 400 m távolságra kell elhelyezni.

6.3.7. A vetőmag-előállítás ellenőrzésének szempontjai:

ABCDE
1.A vizsgálat tárgyaEgységElit szaporítási fokI. szaporítási fokMegjegyzés
2.1. Izolációs távolság, más
fajtától, illetve egyéb
Sorghum fajoktól, legalább
méter400200a virágzás
időpontjáig el
kell távolítani
3.2. Gyomosság legfeljebbminősítő szám22
4.3. Fejlettség legalábbértékszám33
5.4. Kiegyenlítettség legalábbértékszám33
6.5. Kultúrállapot legalábbértékszám33
7.6. Fenyércirok (Sorghum
halepense)
növény db00
8.7. Az anyasorokban idegen
sorghum-fajok vagy
idegen buga a mintaterek
átlagában, legfeljebb
%az anyai
összetevő
virágzásának
időszakában
a 3 ellenőrzésen
összesen
9.7.1. virágzáskor0,10,3**ebből virágzó
0,1% lehet
10.7.2. éréskor0,10,1
11.8. Fertilis pollent
hullató anyanövények
az anyasorokban
a mintaterek átlagában,
összesen
%0,10,1az anyai
összetevő
virágzásának
időszakában
a 3 ellenőrzésen
összesen
12.9. Idegen fajtájú vagy
idegen más rendeltetésű
sorghum faj virágzó
buga az apasorokban
a mintaterek átlagában,
összesen
%0,10,1az anyai
összetevő
virágzásának
időszakában
a 3 ellenőrzésen
összesen
13.10. Baktériumos
betegségek, a mintaterek
átlagában, együttesen
legfeljebb
minősítő szám
14.10.1. cirok baktériumos
levélcsíkossága
12
15.10.1.1. Pseudomonas
andropogni
12
16.10.1.2. levélszíneződés12
17.10.1.3. vörösrozsda
(Ramulispora sorghi)
12
18.11. Gombabetegségek%
19.11.1. a mintaterek
átlagában legfeljebb
Helminthosporium maydis
00
20.11.2. a mintaterek
átlagában együttesen
legfeljebb cirok fedettüszög
(Sphacelotheca sorghi)
510
21.11.3. cirok porüszög
(Sphacelotheca cruenta)
együtt, mintaterek
átlagában legfeljebb
510

"

2. melléklet a 44/2018. (XII. 20.) AM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C rész I. Mintavétel táblázata "A tétel maximális tömege nem haladható meg több mint 5%-kal." sorát követően a következő mondattal egészül ki:

"1. A tétel maximális tömege 25 tonnára növelhető, amennyiben a szállító erre vonatkozó engedélyt kapott az illetékes hatóságtól."

Tartalomjegyzék