121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 2. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés c) és t)-v) pontjában,

a 3. alcím és a 3-7. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) "A település zöldfelületi rendszere" alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § A telekre - ideértve az építési telket is - előírt legkisebb zöldfelületbe a tetőkert és a vízfelület az 5. számú melléklet szerint számítható be."

2. § Az OTÉK 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A meteorológiai obszervatórium magaslégköri szondával, időjárási radarral vagy szélradarral rendelkező létesítményének 60 méter sugarú környezetében új építmény nem helyezhető el."

3. § Az OTÉK 29. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet általános mezőgazdasági terület övezete esetében a (3)-(7) bekezdés előírásai helyett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló miniszteri rendelet speciális övezeti előírásait kell alkalmazni."

4. § Hatályát veszti az OTÉK 25. § (2) bekezdése.

2. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető)

"e) az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények területi elhelyezéséhez (a továbbiakban együtt: országos jelentőségű elem beillesztése);"

6. § (1) Az R1. 3. § (4) bekezdés c) pont cd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem tárgyát és rövid összefoglaló indoklását, a kérelemben be kell mutatni a várható területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásokat, továbbá a kérelemhez csatolni kell a(az) beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére irányuló kérelem esetén]

"cd) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó ökológiai hálózat magterületének övezetében a beépítésre szánt terület kijelölésével érintett történelmi sportterületen a ca) és cb) alpontban foglaltakon túl annak bizonyító erejű dokumentumait, hogy a terület megfelel a történelmi sportterület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben szereplő meghatározásnak;"

(2) Az R1. 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem tárgyát és rövid összefoglaló indoklását, a kérelemben be kell mutatni a várható területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásokat, továbbá a kérelemhez csatolni kell a (az)]

"d) területcserére vonatkozó kérelem esetén a c) pont ca) alpontjában foglaltakon túl

da) a BATrT Szerkezeti Terve területcserével érintett részleteinek másolatát,

db) a településrendezési eszköz tervezetét a települési térség kiterjedése bővítésének és ennek ellentételezésére más területfelhasználási kategória egyidejű csökkentésének térbeli meghatározásával,

dc) annak igazoló számítását, hogy a területcsere során a települési térség területének nagysága a település közigazgatási területén nem változik;"

7. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában az "a magterület övezetében" szövegrész helyébe az "az ökológiai hálózat magterületének övezetében" szöveg, az "ökológiai folyosó" szövegrész helyébe az "ökológiai hálózat ökológiai folyosójának" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában az "a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó törvények hatálya" szövegrész helyébe az "a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben foglalt kiemelt térségek területi hatálya" szöveg,

c) 1. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában az "a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó magterület" szövegrész helyébe az "a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénybe foglalt Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének (a továbbiakban: BATrT) területi hatálya alá tartozó ökológiai hálózat magterületének" szöveg,

d) 1. § (1) bekezdés f) pontjában a "Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya" szövegrész helyébe a "BATrT területi hatálya" szöveg,

e) 1. § (3) bekezdésében az "országos jelentőségű elem" szövegrész helyébe az "atomerőműnek nem minősülő erőmű, villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei, nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezeték elemei" szöveg,

f) 2. § (3) bekezdésében a "b)-f)" szövegrész helyébe a "c)-f)" szöveg,

g) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "a)-c) pontjában" szövegrész helyébe az "a) és c) pontjában" szöveg,

h) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény hatálya" szövegrész helyébe a "BATrT területi hatálya" szöveg, a "települések önkormányzata" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 2. § (4) bekezdésében az "az eltérésre," szövegrész,

c) 3. § (4) bekezdés b) pontjában az "eltérésre és" szövegrész,

d) 3. § (6) bekezdésében az "a (3b) bekezdés alapján" szövegrész,

e) 4. § (2) bekezdése,

f) 7. §-a,

g) 1. melléklet I. Általános követelmények alcím 2. pontja.

3. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

10. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megye területfejlesztési koncepciója és programja nem lehet ellentétes)

"a) az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (a továbbiakban: OFTK),"

(foglaltakkal.)

11. § Az R2. a 9. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köre és az eljárás részletes szabályai

9/A. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának (a továbbiakban együtt: településrendezési eszköz) készítése vagy módosítása során a 14. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Trtv.) rögzített eltérésekkel.

(2) A Trtv. 1/2. mellékletében felsorolt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során a 15. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni, a Trtv. 23. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel.

(3) A Trtv. 1/1. mellékletében felsorolt, a Budapesti Agglomerációhoz tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során a 16. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni, a Trtv. 23. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel.

9/B. § (1) A 9/A. § szerint kijelölt előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv az előzetes adatszolgáltatást a területrendezési terv és a településrendezési eszköz kidolgozásáért felelős szerv megkeresése alapján teljesíti.

(2) A térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresést elektronikus úton kell megküldeni az államigazgatási szerv részére.

9/C. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása során a terv kidolgozásáért felelős szervnek a térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresése tartalmazza:

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek kiterjedésére vonatkozóan az előzetes adatszolgáltatást kéri,

b) a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv módosítása esetén a módosítás célját,

c) a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv módosítása esetén a hatályos területrendezési tervet elfogadó jogszabály megjelölését és a hozzáférhetőségéről való tájékoztatást.

(2) A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakasz keretében keresi meg az államigazgatási szervet.

(3) Amennyiben a 14-16. mellékletben meghatározott államigazgatási szerv nem kerül bevonásra a (2) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban, a települési önkormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében az államigazgatási szervet az előzetes tájékoztatási szakasszal egyidejűleg keresi meg.

(4) A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzatnak a térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresése tartalmazza:

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek kiterjedésére vonatkozóan az előzetes adatszolgáltatást kéri,

b) a településrendezési eszköz módosítása esetén a módosítás célját,

c) a településrendezési eszköz módosítása esetén a hatályos településszerkezeti tervről szóló határozat és a helyi építési szabályzatot elfogadó rendelet megjelölését, valamint az azok hozzáférhetőségéről való tájékoztatást.

9/D. § (1) Az államigazgatási szerv a térségi övezet kiterjedéséről jogszabály, hatósági nyilvántartás alapján, ennek hiányában - a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv vagy településrendezési eszköz készítésénél vagy módosításánál felhasználható adattartalommal rendelkező - egyéb nyilvántartás, ágazati koncepció vagy módszertannal megalapozott tanulmány figyelembevételével ad tájékoztatást.

(2) A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az államigazgatási szerv megnevezését;

b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezését és az azok hozzáférhetőségéről szóló tájékoztatást;

c) a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást

ca) a települések teljes közigazgatási területével lehatárolandó térségi övezetek esetében a térségi övezettel érintett települések szöveges felsorolását vagy

cb) a térségi övezet tényleges kiterjedésének megfelelően történő lehatárolást digitális vektoros formában.

(3) A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az államigazgatási szerv megnevezését;

b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezését és az azok hozzáférhetőségéről szóló tájékoztatást, valamint;

c) a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást helyrajzi számok felsorolásával vagy tényleges kiterjedésének megfelelő adattartalommal bíró - az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz illeszthető -térképi adat-állománnyal.

9/E. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén megkeresett államigazgatási szerv a megkeresés kézhezvételétől számított huszonegy napon belül adja ki a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatási határidő a megkeresésnek az államigazgatási szervhez történő megérkezését követő napon kezdődik.

(2) A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a megkeresett államigazgatási szerv a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatását a 9/C. § (2) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban, a 9/C. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az előzetes tájékoztatási szakasszal egyidejűleg, huszonegy napon belül adja meg.

(3) Az előzetes adatszolgáltatást - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - elektronikus úton kell az adatszolgáltatást kérő részére megküldeni.

(4) Az államigazgatási szerv előzetes adatszolgáltatása térítésmentes.

(5) A honvédelmi és katonai célú terület övezetére vonatkozó adatszolgáltatást postai úton, papír alapon is meg lehet küldeni az adatszolgáltatást kérő részére."

12. § Az R2. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10/A. § A területrendezésért felelős miniszter az OTrT, a Budapesti Agglomeráció és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének felülvizsgálatáról, valamint e tervek módosításának előkészítéséről a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodik."

13. § Az R2. 11. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő g) és h) pontokkal egészül ki:

[A területi terveket az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TeIR) történő illeszthetőség követelményeinek figyelembevételével elektronikus és papíralapú dokumentumként kell kidolgozni és a kidolgozásért felelős szerv részére átadni. Ennek érdekében:]

"f) a c) pont szerint kidolgozott térinformatikai adatállományokkal a kidolgozásért felelős szerv rendelkezik,

g) a megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét, a honvédelmi és katonai célú terület övezetét, az ásványi nyersanyagvagyon övezetét, valamint a földtani veszélyforrás terület övezetét az érintett települések közigazgatási területének megjelölésével is meg lehet meghatározni; a megyei területrendezési tervekben alkalmazott, továbbá ott megállapított egyéb térségi övezeteket pedig tényleges kiterjedésüknek megfelelően kell lehatárolni,

h) a térségi területfelhasználási kategóriákat, a műszaki infrastruktúra-hálózatokat, egyedi építményeket és a térségi övezeteket tartalmazó fedvények műszaki követelményei, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek b)-d) pont szerint kidolgozott és elfogadott rajzi munkarészeit tartalmazó fedvények digitális vektoros állománya elkészítésének és dokumentálásának szabályai a területrendezésért felelős miniszter részéről a www.e-epites.hu honlapon kerül közzétételre."

14. § Az R2. 17. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Ha egy véleményező technikai akadály miatt postai úton ad véleményt, akkor azt a terv kidolgozásáért felelős szerv tölti fel a digitális egyeztető felületre."

15. § Az R2. 21/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló rendelettervezetről a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

a) 23/C. § (3) bekezdése szerinti állásfoglalás kérése és az állásfoglalás kiadása,

b) 23/C. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat kérése és a nyilatkozat kiadása

a 16. § (1) bekezdése szerinti digitális egyeztető felületen történik.

(2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás-kérés és nyilatkozatkérés során a térképi mellékleteket a 11. § g) és h) pontjában foglalt követelményeknek megfelelően küldi meg az állami főépítésznek és a területrendezésért felelős miniszternek."

16. § Az R2. 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek az egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 11. § f)-h) pontját a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő területrendezési terv készítése és módosítása során is alkalmazni kell."

17. § (1) Az R2. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R2. 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. az 5. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(4) Az R2. a 6. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(5) Az R2. a 7. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

18. § Az R2.

a) 1. § b) pontjában az "átviteli hálózat távvezeték" szövegrész helyébe az "átviteli hálózati távvezeték" szöveg,

b) 1. § d) pontjában az "elosztó hálózat:" szövegrész helyébe az "elosztó hálózati távvezeték elemei:" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés a) pontjában az "OTK-ban" szövegrész helyébe az "OFTK-ban" szöveg,

d) 6. § (5) bekezdésében, 1. melléklet 2.1. pont a) alpontjában, 5. melléklet 2.2. pont c) alpontjában, 6. melléklet 1.2. pontjában az "OTK" szövegrész helyébe az "OFTK" szöveg,

e) 11. § nyitó szövegrészében az "(a továbbiakban: TeIR)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: TeIR) és a digitális egyeztető felületbe" szöveg,

f) 11. § c) pontjában a "kidolgozni és" szövegrész helyébe a "kidolgozni és SHP formátumban" szöveg,

g) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az "a 8. mellékletben meghatározott" szövegrész helyébe az "a területrendezésért felelős miniszter részéről a www.e-epites.hu honlapon közzétett, a területrendezési tervek téradat-rétegeinek műszaki követelményei szerinti" szöveg,

h) 16. § (2) bekezdésében a "Tudásközpont," szövegrész helyébe a "Tudásközpont" szöveg,

i) 17. § (1a) bekezdésében az "a miniszteri állásfoglalás" szövegrész helyébe az "az állami főépítészi nyilatkozat és a miniszteri állásfoglalás" szöveg,

j) 17. § (2) bekezdésében a "dokumentációhoz," szövegrész helyébe a "dokumentációhoz" szöveg,

k) 18. § (2) bekezdésében az "OTK-t" szövegrész helyébe az "OFTK-t" szöveg,

l) 20. § (2) bekezdésében a "1-10. pontjában és 12-15. pontjában" szövegrész helyébe az "1-9. pontjában, 10. pont a), c) és d) alpontjában, 12., 13. és 15. pontjában" szöveg,

m) 21/A. §-ában a "bekezdése szerinti egyeztetés" szövegrész helyébe a "bekezdése szerinti egyeztetése" szöveg,

n) 21/B. § (3) bekezdésében az "f) pontjában" szövegrész helyébe a "g) és h) pontjában" szöveg,

o) 1. melléklet 1.2. pont a) alpont ae) pontjában az "emlékhelyek" szövegrész helyébe a "nemzeti és történelmi emlékhelyek" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. § n), o), r) és s) pontja,

b) 10/B. §-a,

c) 14. § (2) bekezdés f) pontja,

d) 15. §-a,

e) 23. § (1) bekezdésében az "- a területrendezési tervek esetében a 8. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő formában -" szövegrész,

f) 8. melléklete.

4. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az 1. § a) pont ac) és ad) alpontja szerinti dokumentációk elfogadott rajzi munkarészei esetében a dokumentumokat az R.-ben meghatározott követelményeknek, valamint a területrendezésért felelős miniszter részéről a www.e-epites.hu honlapon közzétett, a területrendezési tervek téradat-rétegei műszaki követelményeinek megfelelően kell megküldeni a Dokumentációs Központ részére, 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón, postai úton."

(2) Az R3. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A dokumentációk leíró adatainak megküldését a Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzata szerint, az ott meghatározott adattartalommal kell megtenni."

21. § Az R3. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A. § A Dokumentációs Központ az 1. § a) pont ac) és ad) alpontja szerinti dokumentációk esetében, a térinformatikai feldolgozhatóság érdekében ellenőrzi azok helyzeti és topológiai helyességét, valamint a 3. § (7) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést. Ha a Dokumentációs Központ hiányosságot és az előírásoktól eltérő kidolgozottságot talál, erről tájékoztatja a beküldő szervezetet, valamint a területrendezésért felelős minisztert."

22. § Hatályát veszti az R3.

a) 3. § (11) bekezdése és

b) 6. § (1) bekezdése.

5. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

23. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

a) közreműködik a miniszter kulturális örökségvédelmi és világörökségi nem hatósági feladatainak ellátásában, és

b) jogosult a miniszter nyilvántartási hatósági feladatai körében, a régészeti örökségre és műemléki értékre vonatkozó hatósági eljárásokban szemlét lefolytatni, ingatlanra vonatkozó adatellenőrzést és adatrögzítést végezni, valamint a miniszter megkeresésére szakértőként eljárni."

6. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

24. § Hatályát veszti a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet.

7. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 20. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet II. Részletes követelmények alcím e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) A kérelem rajzi melléklete(i) a vonatkozó területrendezési terv(ek) hitelesített másolatának vagy a digitális adatbázisának felhasználásával készítendő(k) el a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ában foglaltak szerint."

2. melléklet a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet 3. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
1.Vizsgálat feltételeVizsgálandó kérdés)
3.Térségi szerepű összekötő út és egyéb mellékút
pontosítási és beillesztési eljárásánál.
Térségi kerékpárút-hálózat pontosítási és beillesztési
eljárásánál.
Térségi logisztikai központ pontosítási és beillesztési
eljárásánál.
A műszaki infrastruktúra üzemeltetésére,
fenntartására és fejlesztésére vonatkozó
jogszabályokban és előírásokban rögzített
követelmények érvényesülése, a megvalósíthatóság
feltételeinek fennállása.

2. Az R1. 2. számú melléklet 8. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
1.Vizsgálat feltételeVizsgálandó kérdés)
8.Erőmű pontosítási és beillesztési eljárásánál.
A 132 kV-os elosztóhálózat pontosítási és beillesztési
eljárásánál.
A műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése.

3. melléklet a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei

I. Előkészítő fázis

1. Nagytérségi összefüggések és külső kapcsolatok vizsgálata.

2. Előzmények feltárása (a térséget érintő területi tervek, ágazati koncepciók és programok, valamint a feladat szempontjából jelentős településfejlesztési koncepciók és településrendezési eszközök, a hatályos területrendezési terv hatásainak átfogó értékelése).

3. Természeti, táji és épített környezet vizsgálata

4. A térségi területfelhasználás változásának és tendenciáinak vizsgálata a térségi területfelhasználási kategóriák figyelembevételével

5. A térszerkezet és a településrendszer alakulása

6. Közlekedés (közúti, kerékpáros-, vasúti, légi és vízi közlekedés, megközelíthetőségi viszonyok, kapcsolati hiányok vizsgálata és értékelése).

7. Energetika (energetikai hálózatok, energiaellátás, megújuló energiák).

8. Gazdasági adottságok vizsgálata

8.1. főbb gazdasági ágazatok, azok fejlődési irányai: agrárágazat, erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás, ipar, szolgáltatás stb.,

8.2. a térség gazdaságának versenyképességét befolyásoló tényezők.

9. A területrendezési terv területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatának megkezdése (a 9. vagy 9/A. melléklet szerinti tartalommal).

10. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerinti környezeti értékelés tematikájának meghatározása, az értékelés megkezdése.

II. Javaslattevő fázis (terv készítése)

A) Elfogadásra kerülő munkarészek:

1. Térségi szerkezeti terv

1.1. A térségi területfelhasználás rendje a térségi területfelhasználási kategóriák szerint

1.1.1. Az Országos Területrendezési Tervben, valamint a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriák:

a) erdőgazdálkodási térség,

b) mezőgazdasági térség,

c) vízgazdálkodási térség és

d) települési térség.

1.1.2. Érintettség esetén a megyei területrendezési tervben megállapított további területfelhasználási kategória: sajátos területfelhasználású térség.

1.2. A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje

1.2.1. Az Országos Területrendezési Tervben, valamint érintettség esetén a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított országos jelentőségű elemek:

1.2.1.1. gyorsforgalmi út

1.2.1.2. főút

1.2.1.3. nagysebességű vasútvonal

1.2.1.4. egyéb országos törzshálózati vasúti pálya

1.2.1.5. nemzetközi kereskedelmi repülőtér

1.2.1.6. közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőtér

1.2.1.7. országos kerékpárút törzshálózati vonal

1.2.1.8. országos kikötő

1.2.1.9. határkikötő

1.2.1.10. atomerőmű

1.2.1.11. egyéb 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű

1.2.1.12. 750 kV-os átviteli hálózati távvezeték

1.2.1.13. 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték

1.2.1.14. 220 kV-os átviteli hálózati távvezeték

1.2.1.15. földgázszállító vezeték

1.2.1.16. kőolajszállító vezeték

1.2.1.17. termékvezeték

1.2.1.18. VTT-tározó

1.2.1.19. országos vízkár-elhárítási célú tározó

1.2.1.20. kiemelt jelentőségű vízi építmény

1.2.1.21. elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal

1.2.1.22. országos csatorna

1.2.1.23. radioaktívhulladék-tároló

1.2.1.24. veszélyeshulladék-égetőmű

1.2.1.25. veszélyeshulladék-lerakó

1.2.2. Érintettség esetén a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított térségi jelentőségű elemek:

1.2.2.1. főúti településelkerülő szakasz

1.2.2.2. térségi szerepű összekötő út

1.2.2.3. egyéb mellékút

1.2.2.4. országos vasúti mellékvonal

1.2.2.5. térségi repülőtér

1.2.2.6. térségi kerékpárútvonal

1.2.2.7. térségi kikötő

1.2.2.8. kompátkelőhely

1.2.2.9. térségi logisztikai központ

1.2.2.10. 5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű erőmű

1.2.2.11. térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózati távvezeték

1.2.2.12. átvitelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózati távvezeték

1.2.2.13. földgázelosztó vezeték

1.2.2.14. térségi hulladékkezelő

1.2.2.15. térségi csatorna

1.2.2.16. másodrendű árvízvédelmi fővédvonal

1.2.2.17. 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb térfogatú vízkárelhárítási célú tározás és fejlesztési lehetősége

2. Térségi övezetek

2.1. Az Országos Területrendezési Tervben, valamint érintettség esetén a megyei területrendezési tervben megállapított országos övezetek:

2.1.1. Ökológiai Hálózat magterülete

2.1.2. Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területe

2.1.3. Ökológiai Hálózat pufferterülete

2.1.4. kiváló termőhelyi adottságú szántók

2.1.5. jó termőhelyi adottságú szántók

2.1.6. erdők

2.1.7. erdőtelepítésre javasolt terület

2.1.8. tájképvédelmi terület

2.1.9. világörökségi és világörökségi várományos területek

2.1.10. vízminőség-védelmi terület

2.1.11. nagyvízi meder

2.1.12. VTT-tározók

2.1.13. honvédelmi és katonai célú terület

2.2. Érintettség esetén a megyei területrendezési tervben megállapított megyei övezetek:

2.2.1. ásványi nyersanyagvagyon

2.2.2. tanyás területek

2.2.3. rendszeresen belvízjárta terület

2.2.4. földtani veszélyforrás terület

2.2.5. egyedileg meghatározott megyei övezet

3. Területrendezési szabályzat

B) Megalapozó munkarészek:

1. A területrendezési tervet megalapozó szakági tervjavaslatok és azok műleírásai, különös tekintettel a fejlesztésipotenciál-alapú területfelhasználás-alakítási, a közlekedési és egyéb infrastruktúra-hálózati, a tájrendezési, a természetvédelmi, a környezetvédelmi, a mező- és erdőgazdálkodási és a vízgazdálkodási szakági javaslatokra.

2. Területrendezési intézkedési javaslat, különös tekintettel a terv megvalósítását szolgáló közlekedési és egyéb infrastruktúra-hálózati, tájrendezési, természetvédelmi, környezetvédelmi intézkedésekre, valamint a tervben foglaltak településrendezési eszközökbe való beépítését szolgáló koordinációs tevékenységre.

3. A területrendezési tervek megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat (a 9. vagy 9/A. melléklet szerinti tartalommal).

4. Az elfogadásra kerülő munkarészekre vonatkozó összefoglaló indokolás.

5. Tervezői nyilatkozat arról, hogy a területrendezési terv megfelel Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek.

6. A tervező igazoló számítása arról, hogy a területrendezési terv összhangban van a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben foglaltakkal.

III. Elfogadási fázis

A jogszabálytervezet egyeztetésével és elfogadásával összefüggésben a területrendezési tervek dokumentálásának szabályai:

a) az egyes munkafázisok eredményét külön kell dokumentálni, a munkafázison belül az egyes munkarészek összevonhatók;

b) elkülöníthető módon kell dokumentálni az elfogadó szerv által jóváhagyásra kerülő munkarészeket;

c) az egyeztető eljárás eredményét (az egyes munkafázisok dokumentációjára érkezett észrevételek és tervezői válaszokat) dokumentálni kell;

d) a papíralapú dokumentálás mellett a teljes tervanyagot elektronikus dokumentumként (pdf formátumban) is elő kell állítani;

e) a területrendezési tervek elfogadásra kerülő rajzi munkarészének a hiteles példányait az alábbi jellemző méretarányban kell megjeleníteni:

ea) az ország területrendezési terve: M = 1:500 000,

eb) régió, kiemelt térség, megye vagy megye egy térségének területrendezési terve: M = 1:50 000 - 1:100 000."

4. melléklet a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 11. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A miniszterek közül a(az):

1.1. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért,

1.2. kulturális örökség védelméért,

1.3. területrendezésért,

1.4. határrendészetért,

1.5. helyi önkormányzatokért,

1.6. katasztrófák elleni védekezésért,

1.7. vízgazdálkodásért,

1.8. vízvédelemért,

1.9. területfejlesztés stratégiai tervezéséért,

1.10. erdőgazdálkodásért,

1.11. földügyért,

1.12. környezetvédelemért,

1.13. természetvédelemért,

1.14. térképészetért,

1.15. kultúráért,

1.16. honvédelemért,

1.17. bányászati ügyekért,

1.18. elektronikus hírközlésért,

1.19. energiapolitikáért,

1.20. hulladékgazdálkodásért,

1.21. közlekedésért,

1.22. területfejlesztésért,

1.23. állami infrastruktúra-beruházásokért

felelős miniszter;"

2. Az R2. 11. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A következő önálló szabályozó szerv és kormányzati főhivatal:

a) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

b) Országos Atomenergia Hivatal;"

5. melléklet a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelethez

"14. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

ABCD
1.Térségi övezetekA kiemelt térségi és a megyei
területrendezési terv készítése
vagy módosítása során előzetes
adatszolgáltatásra kötelezett
államigazgatási szervek
A megyei területrendezési terv
hatálya alá tartozó település
településrendezési eszközének
készítése vagy módosítása során
előzetes adatszolgáltatásra kötelezett
államigazgatási szervek
2.1. A Magyarország és
kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről
szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény szerinti
országos övezetek
a) ökológiai hálózat
magterületének övezete
természetvédelemért felelős
miniszter
nemzeti park igazgatóság
3.b) ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete
természetvédelemért felelős
miniszter
nemzeti park igazgatóság
4.c) ökológiai hálózat
pufferterületének övezete
természetvédelemért felelős
miniszter
nemzeti park igazgatóság
5.d) kiváló termőhelyi
adottságú szántók övezete
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.e) jó termőhelyi adottságú
szántók övezete
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.f) erdők övezeteNemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
megyei kormányhivatal
erdészeti hatáskörében eljáró
járási hivatala
8.g) erdőtelepítésre javasolt
terület övezete
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.h) tájképvédelmi terület
övezete
természetvédelemért felelős
miniszter
nemzeti park igazgatóság
10.i) világörökségi és
világörökségi várományos
területek övezete
kulturális örökség védelméért
felelős miniszter
fővárosi és megyei
kormányhivatal
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala
11.j) vízminőség- védelmi terület
övezete
területi vízügyi igazgatóságterületi vízügyi igazgatóság
12.k) nagyvízi meder övezeteterületi vízügyi igazgatóságterületi vízügyi igazgatóság
13.l) VTT-tározók övezeteterületi vízügyi igazgatóságterületi vízügyi igazgatóság
14.m) honvédelmi és katonai
célú terület övezete
honvédelemért felelős
miniszter
honvédelemért felelős
miniszter
15.2. A Magyarország és
kiemelt térségeinek
területrendezési
tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény szerinti
Budapesti Agglomeráció
kiemelt térségi övezetei
és megyei övezetek
a) ásványi nyersanyagvagyon
övezete
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
16.b) rendszeresen belvízjárta
terület övezete
területi vízügyi igazgatóságterületi vízügyi igazgatóság
17.c) földtani veszélyforrás
terület övezete
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
18.3. A Magyarország és
kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről
szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény
szerinti Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet kiemelt
térségi övezetei
a) ásványi nyersanyagvagyon
övezete
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
19.b) rendszeresen belvízjárta
terület övezete
területi vízügyi igazgatóság
20.c) földtani veszélyforrás
terület övezete
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
21.d) tájképvédelmi
szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete
természetvédelemért felelős
miniszter
22.e) tómeder övezeteterületi vízügyi igazgatóság
23.f) borszőlő termőhelyi
kataszteri terület övezete
Budapest Főváros
Kormányhivatala

"

6. melléklet a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelethez

"15. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény 1/2. mellékletében felsorolt, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

ABC
1.Térségi övezetekA Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló törvény 1/2. mellékletében felsorolt, a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó település településrendezési
eszközének készítése vagy módosítása során előzetes
adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek
2.1. A Magyarország és
kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről
szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény szerinti
országos övezetek
a) ökológiai hálózat magterületének
övezete
nemzeti park igazgatóság
3.b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete
nemzeti park igazgatóság
4.c) ökológiai hálózat pufferterületének
övezete
nemzeti park igazgatóság
5.d) kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete
Budapest Főváros Kormányhivatala
6.e) jó termőhelyi adottságú szántók övezeteBudapest Főváros Kormányhivatala
7.f) erdők övezetemegyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében
eljáró járási hivatala
8.g) erdőtelepítésre javasolt terület övezeteBudapest Főváros Kormányhivatala
9.h) tájképvédelmi terület övezetenemzeti park igazgatóság
10.i) világörökségi és világörökségi
várományos területek övezete
megyei kormányhivatal örökségvédelmi
hatáskörében eljáró járási hivatala
11.j) vízminőség-védelmi terület övezeteterületi vízügyi igazgatóság
12.k) honvédelmi és katonai célú terület
övezete
honvédelemért felelős miniszter
13.2. A Magyarország és
kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről
szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény szerinti
kiemelt térségi övezetek
a) ásványi nyersanyagvagyon övezetebányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
14.b) rendszeresen belvízjárta terület övezeteterületi vízügyi igazgatóság
15.c) földtani veszélyforrás területe övezetebányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
16.3. A Magyarország és
kiemelt térségeinek
területrendezési
tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény által
meghatározott egyedi
övezetek
a) tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete
nemzeti park igazgatóság
17.b) tómeder övezeteterületi vízügyi igazgatóság
18.c) borszőlő termőhelyi kataszteri terület
övezete
Budapest Főváros Kormányhivatala

"

7. melléklet a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelethez

"16. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény 1/1. mellékletében felsorolt, a Budapesti Agglomerációhoz tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

ABC
1.Térségi övezetekA Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló törvény 1/1. mellékletében felsorolt, a Budapesti
Agglomerációhoz tartozó település településrendezési
eszközének készítése vagy módosítása során előzetes
adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek
2.1. A Magyarország és
kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről
szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény szerinti
országos övezetek
a) ökológiai hálózat magterületének
övezete
nemzeti park igazgatóság
3.b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete
nemzeti park igazgatóság
4.c) ökológiai hálózat pufferterületének
övezete
nemzeti park igazgatóság
5.d) kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete
Budapest Főváros Kormányhivatala
6.e) jó termőhelyi adottságú szántók övezeteBudapest Főváros Kormányhivatala
7.f) erdők övezetemegyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében
eljáró járási hivatala
8.g) erdőtelepítésre javasolt terület övezeteBudapest Főváros Kormányhivatala
9.h) tájképvédelmi terület övezetenemzeti park igazgatóság
10.i) világörökségi és világörökségi
várományos területek övezete
fővárosi és megyei kormányhivatal
örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala
11.j) vízminőség-védelmi terület övezeteterületi vízügyi igazgatóság
12.k) nagyvízi meder övezeteterületi vízügyi igazgatóság
13.l) honvédelmi és katonai célú terület
övezete
honvédelemért felelős miniszter
14.2. A Magyarország és
kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről
szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény szerinti
kiemelt térségi övezetek
a) rendszeresen belvízjárta terület övezeteterületi vízügyi igazgatóság
15.b) ásványi nyersanyagvagyon övezetebányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
16.c) földtani veszélyforrás területe övezetebányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal

"

Tartalomjegyzék