282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól

A Kormány az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában, valamint a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o), r) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv (a továbbiakban együtt: területrendezési terv), valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának (a továbbiakban együtt: településrendezési eszköz) készítése vagy módosítása során az 1. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

(2)[2] A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény (a továbbiakban: Balaton-törvény) hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során a 2. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

(3)[3] A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény (a továbbiakban: Agglomerációs törvény) hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során a 3. mellékletben felsorolt térségi övezetek kiterjedését az ott meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján kell lehatárolni.

2. § (1)[4] Az 1. § szerint kijelölt előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szerv az előzetes adatszolgáltatást a kiemelt térségi területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a területrendezésért felelős miniszter vagy a megyei önkormányzat, valamint a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén a megyei önkormányzat (a továbbiakban együtt: a területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv), illetve a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzat megkeresése alapján teljesíti.

(2)[5] A térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresést elektronikus úton kell megküldeni az államigazgatási szerv részére.

3. § (1) A területrendezési terv készítése vagy módosítása során a területrendezési terv kidolgozásáért felelős szervnek a térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresése tartalmazza:

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek kiterjedésére vonatkozóan az előzetes adatszolgáltatást kéri,

b) a területrendezési terv módosítása esetén a módosítás célját,

c) a területrendezési terv módosítása esetén a hatályos területrendezési tervet elfogadó jogszabály megjelölését és a hozzáférhetőségéről való tájékoztatást.

(2)[6] A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási szakasz keretében keresi meg az államigazgatási szervet.

(3)[7] Amennyiben az 1-3. mellékletben meghatározott államigazgatási szerv nem kerül bevonásra a (2) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban, a települési önkormányzat a térségi övezet lehatárolására vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében az államigazgatási szervet az előzetes tájékoztatási szakasszal egyidejűleg keresi meg.

(4) A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a települési önkormányzatnak a térségi övezet lehatárolására irányuló megkeresése tartalmazza:[8]

a) annak a térségi övezetnek a megjelölését, amelynek kiterjedésére vonatkozóan az előzetes adatszolgáltatást kéri,

b)[9] a településrendezési eszköz módosítása esetén a módosítás célját,

c)[10] a településrendezési eszköz módosítása esetén a hatályos településszerkezeti tervről szóló határozat és a helyi építési szabályzatot elfogadó rendelet megjelölését, valamint az azok hozzáférhetőségéről való tájékoztatást.

4. § (1)[11] Az államigazgatási szerv a térségi övezet kiterjedéséről jogszabály, hatósági nyilvántartás alapján, ennek hiányában - a területrendezési terv vagy településrendezési eszköz készítésénél vagy módosításánál felhasználható adattartalommal rendelkező - egyéb nyilvántartás, ágazati koncepció vagy módszertannal megalapozott tanulmány figyelembevételével ad tájékoztatást.

(2) A területrendezési terv készítése vagy módosítása esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az államigazgatási szerv megnevezését;

b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezését és az azok hozzáférhetőségéről szóló tájékoztatást;

c) a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást

ca)[12] a települések teljes közigazgatási területével lehatárolandó térségi övezetek esetében a térségi övezettel érintett települések szöveges felsorolását, vagy

cb)[13] a térségi övezet tényleges kiterjedésének megfelelően történő lehatárolást az 1:50 000 alaptérképi tartalmat hordozó, de legalább digitális alaptérképekhez (DTA) illeszthető pontossággal, digitális vektoros formában.

(3) A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetében a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatás tartalmazza:[14]

a) az államigazgatási szerv megnevezését;

b) az (1) bekezdés szerinti dokumentumok megnevezését és az azok hozzáférhetőségéről szóló tájékoztatást;

c)[15] a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó tájékoztatást helyrajzi számok felsorolásával, vagy tényleges kiterjedésének megfelelő adattartalommal bíró - az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz illeszthető - térképi adatállománnyal.

5. § (1)[16] A területrendezési terv készítése vagy módosítása esetén megkeresett államigazgatási szerv a megkeresés kézhezvételétől számított huszonegy napon belül adja ki a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatási határidő a megkeresésnek az államigazgatási szervhez történő megérkezését követő napon kezdődik.

(2)[17] A településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén a megkeresett államigazgatási szerv a térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatását a 3. § (2) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az előzetes tájékoztatási szakasszal egyidejűleg, huszonegy napon belül adja meg.

(3)[18] Az előzetes adatszolgáltatást - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - elektronikus úton kell az adatszolgáltatást kérő részére megküldeni.

(4) Az államigazgatási szerv előzetes adatszolgáltatása térítésmentes.

(5)[19] A kiemelt fontosságú honvédelmi területre és a honvédelmi területre vonatkozó adatszolgáltatást postai úton, papír alapon kell az adatszolgáltatást kérő részére megküldeni.

6. § A területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv az államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján lehatárolt térségi övezeteket a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint egyezteti a véleményezésre jogosult szervekkel.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[20] Az 1-6. §, a (3)-(4) bekezdés, az 1-3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3)[21]

(4)[22]

(5)[23]

(6)[24]

8. §[25] Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. §[26] E rendeletnek a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 1-3. mellékletét a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő településrendezési eszköz készítése és módosítása során történő előzetes adatszolgáltatásnál is alkalmazni kell.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez[27]

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

[28]
ABCD
1.Térségi övezetekA kiemelt térségi és a
megyei területrendezési terv készítése vagy
módosítása során előzetes adatszolgáltatásra
kötelezett államigazgatási
szervek
A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó
település településrendezési
eszközének készítése vagy
módosítása során előzetes
adatszolgáltatásra kötelezett
államigazgatási szervek
2.1. Az Országos
Területrendezési
Tervről szóló törvény
szerinti országos
övezetek
a) kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.b) jó termőhelyi adottságú
szántóterület
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.c) kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület
Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
megyei kormányhivatal
erdészeti hatáskörében eljáró
járási hivatala
5.d) tájképvédelmi
szempontból kiemelten
kezelendő terület
természetvédelemért felelős
miniszter
nemzeti park igazgatóság
6.e) világörökségi és
világörökségi várományos
terület
kulturális örökség
védelméért felelős
miniszter
fővárosi és megyei
kormányhivatal
örökségvédelmi hatáskörében
eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatala
7.f) országos vízminőség-
védelmi terület
területi vízügyi igazgatóságterületi vízügyi igazgatóság
8.g) nagyvízi meder és a
Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkárelhárítási
célú szükségtározók területe
területi vízügyi igazgatóságterületi vízügyi igazgatóság
9.h) kiemelt fontosságú
honvédelmi terület
honvédelemért felelős
miniszter
honvédelemért felelős
miniszter
10.2. Az Országos
Területrendezési
Tervről szóló törvény
szerinti kiemelt térségi
és megyei övezetek
a) magterülettermészetvédelemért felelős
miniszter
nemzeti park igazgatóság
11.b) jó termőhelyi adottságú
szántóterület
természetvédelemért felelős
miniszter
nemzeti park igazgatóság
12.c) pufferterülettermészetvédelemért felelős
miniszter
nemzeti park igazgatóság
13.d) erdőtelepítésre javasolt
terület
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
14.e) ásványi nyersanyagvagyon
terület
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
15.f) rendszeresen belvízjárta
terület
területi vízügyi igazgatóságterületi vízügyi igazgatóság
16.g) földtani veszélyforrás
területe
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
17.h) honvédelmi területhonvédelemért felelős
miniszter
honvédelemért felelős
miniszter

2. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez[29]

A Balaton-törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

[30]
ABC
1.Térségi övezetekA Balaton-törvény hatálya alá tartozó település
településrendezési eszközének készítése vagy
módosítása során előzetes adatszolgáltatásra
kötelezett államigazgatási szervek
2.1. Az Országos Területrendezési
Tervről szóló törvény szerinti
országos övezetek
a) kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.b) jó termőhelyi adottságú
szántóterület
Budapest Főváros Kormányhivatala
4.c) kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület
megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében
eljáró járási hivatala
5.d) tájképvédelmi
szempontból kiemelten
kezelendő terület
nemzeti park igazgatóság
6.e) világörökségi és
világörökségi várományos
terület
fővárosi és megyei
kormányhivatal
örökségvédelmi hatáskörében
eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatala
7.f) országos vízminőség-
védelmi terület
területi vízügyi igazgatóság
8.g) kiemelt fontosságú
honvédelmi terület
honvédelemért felelős miniszter
9.2. Az Országos Területrendezési
Tervről szóló törvény szerinti
kiemelt térségi övezetek
a) magterületnemzeti park igazgatóság
10.b) ökológiai folyosónemzeti park igazgatóság
11.c) pufferterületnemzeti park igazgatóság
12.d) erdőtelepítésre javasolt
terület
Budapest Főváros Kormányhivatala
13.e) ásványi nyersanyagvagyon
terület
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
14.f) rendszeresen belvízjárta
terület
területi vízügyi igazgatóság
15.g) földtani veszélyforrás
területe
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal
16.h) honvédelmi területhonvédelemért felelős miniszter
17.3. A Balaton-törvény által
egyedileg meghatározott
övezetek
a) ökológiai rehabilitációt
igénylő terület
nemzeti park igazgatóság
18.b) felszíni szennyezésre
fokozottan érzékeny terület
megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság
19.c) felszíni vízminőség-
védelmi terület
megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság
20.d) tómederterületi vízügyi igazgatóság

3. melléklet a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelethez[31]

Az Agglomerációs törvény hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek

[32]
ABC
1.Térségi övezetekAz Agglomerációs törvény hatálya alá
tartozó település településrendezési
eszközének készítése vagy módosítása
során előzetes adatszolgáltatásra
kötelezett államigazgatási szervek
2.1. Az Országos
Területrendezési Tervről szóló
törvény szerinti országos
övezetek
a) kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület
Budapest Főváros Kormányhivatala
3.b) jó termőhelyi adottságú
szántóterület
Budapest Főváros Kormányhivatala
4.c) kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület
megyei kormányhivatal erdészeti
hatáskörében eljáró járási hivatala
5.d) tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület
nemzeti park igazgatóság
6.e) világörökségi és világörökségi
várományos terület
fővárosi és megyei
kormányhivatal
örökségvédelmi hatáskörében
eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatala
7.f) országos vízminőség-védelmi
terület
területi vízügyi igazgatóság
8.g) nagyvízi meder és a
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
keretében megvalósuló
szükségtározók területe
területi vízügyi igazgatóság
9.h) kiemelt fontosságú honvédelmi
terület
honvédelemért felelős miniszter
10.2. Az Országos
Területrendezési Tervről szóló
törvény szerinti kiemelt térségi
övezetek
a) magterületnemzeti park igazgatóság
11.b) ökológiai folyosónemzeti park igazgatóság
12.c) puffer területnemzeti park igazgatóság
13.d) erdőtelepítésre javasolt területBudapest Főváros Kormányhivatala
14.e) ásványi nyersanyag-vagyon
terület
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
15.f) rendszeresen belvízjárta területterületi vízügyi igazgatóság
16.g) földtani veszélyforrás területebányafelügyeleti hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal
17.h) honvédelmi területhonvédelemért felelős miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[2] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[3] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[4] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[5] Módosította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[7] Módosította a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 63. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[8] A felvezető szöveget módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[9] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[10] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[11] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[12] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § a) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[13] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § d) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[14] A felvezető szöveget módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[15] Módosította a 25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § b) pontja. Hatályos 2014.02.15.

[16] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 122. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[17] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[18] Módosította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Beiktatta a 342/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.30.

[20] Módosította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.31.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.31.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.31.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[25] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[26] Beiktatta a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.03.14.

[27] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 148. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[28] Módosította a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.03.14.

[29] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 148. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[30] Módosította a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.03.14.

[31] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 148. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[32] Módosította a 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.03.14.

Tartalomjegyzék