29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ körzeti erdőtervezési feladatainak megkezdéséhez szükséges kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. § tekintetében Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és a 11. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és a 4. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. és a 9. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és az 1. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

1. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében a "Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ" szöveg lép.

2. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A megyei kormányhivatalok agrárkár-megállapító, állatvédelmi, borászati, erdészeti, élelmiszerláncfelügyeleti, földművelésügyi igazgatási, halgazdálkodási, mezőgazdasági igazgatási, növénytermesztési, pálinkaellenőrzési, talajvédelmi, telepítési, tenyésztési és vadászati, valamint a megyei kormányhivatalok járási hivatalainak állatvédelmi, élelmiszerlánc-felügyeleti feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(2) A minisztert az (1) bekezdés szerinti szakmai irányító jogkörei gyakorlásában

a) a földügyi és az erdészeti igazgatás kivételével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH),

b) az erdészeti igazgatás területén a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)

jogszabályban meghatározottak szerint támogatja.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak az (1) bekezdésben, valamint a NÉBIH-nek e rendeletben meghatározott hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(4) Az 1. § b), c), e), f), g) pontjában meghatározott földügyi igazgatási, továbbá a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészet keretébe tartozó feladat- és hatáskörök gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket a miniszter gyakorolja.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az 1. § a), d) és h) pontjában meghatározott feladat- és hatáskörei gyakorlásával összefüggésben a Ksztv.-ben meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben a felügyeleti szervet megillető hatásköröket a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja."

3. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. és 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. § A Kormány erdészeti hatóságként

a) a minisztert,

b) a NÉBIH-et,

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

d) a 2. mellékletben meghatározott megyei kormányhivatalt,

e) az NFK-t

jelöli ki.

11. § (1) Erdészeti hatóságként - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az erdőterület fekvése szerint illetékes, a 2. mellékletben meghatározott megyei kormányhivatal jár el. Budapest területén fekvő erdőterület esetén a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti erdészeti hatóság felügyeleti szerveként a miniszter jár el.

(3) Az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége a 12. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében az ország egész területére kiterjed, valamint az erdészeti igazgatási feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a 12. § (6) bekezdésében meghatározott feladat tekintetében az ország egész területén eljár."

4. § (1) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1a) Az Evt. 76/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti erdészeti hatóságként az NFK jár el. (1b) Az NFK vezeti az Evt. 76/B. §-a szerinti nyilvántartást."

(2) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (8)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A NFK jár el országos illetékességgel

a) az Evt. 33. § (1)-(6) bekezdése szerinti összevont körzeti erdőtervezési hatósági,

b) az a) pontban megjelölt eljárással egyesített

ba) az Evt. 6/A. § (1) bekezdése,

bb) az Evt. 13. § (6) bekezdése,

bc) az Evt. 23. § (2) bekezdése,

bd) az Evt. 23. § (6) bekezdés b)-d) pontja és

be) az Evt. 23/A. §-a

szerinti,

c) az Evt. 56. § (3) bekezdése szerinti Országos Erdőkár Nyilvántartás vezetési

eljárásokban.

(9) Az NFK jogosult az Országos Erdőállomány Adattárban, az Országos Erdőkár Nyilvántartásban, az Országos Erdőtűz Adattárban, az erdővédelmi és az erdőgazdálkodási bírságokról vezetett nyilvántartásban, az erdőgazdálkodói nyilvántartásban, a szakirányítói névjegyzékben, a föld alatti gomba gyűjtésre jogosult személyekről és a részükre kiadott tanúsítványokról és gyűjtési naplóról vezetett nyilvántartásban foglalt adatok kezelésére, adattovábbításra, és közreműködik az Evt. 38-39/B. §-a szerinti feladatok végrehajtásában.

(10) Az NFK az általa működtetett erdészeti hatósági nyilvántartási adatbázisból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben egyedi megállapodás alapján

a) az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program adatfelvételeihez,

b) hatóság részére hatósági eljárások teljesítéséhez vagy

c) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásához

az Adattárban nyilvántartott térképi és leíró adatok teljes tartalmára, illetve ezeket tartalmazó szemlemásolatokra kiterjedő adatleválogatást és adattovábbítást végez. Az adattovábbítás elektronikusan is végezhető. Több kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén az adatleválogatást és az adattovábbítást az NFK végzi.

(11) Az NFK feladatkörét érintően vezeti

a) az Országos Erdőállomány Adattárat,

b) az Evt. 98. § (1) bekezdése szerinti névjegyzéket,

c) az Evt. 111/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást és

d) az Evt. 17. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást."

3. A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

5. § A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében az "a NÉBIH" szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg

lép.

4. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "Az erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság)" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

b) 1. § (1) és (4)-(6) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (3), (4), (6), (8), (10) és (11) bekezdésében, 4. § (1) és (3)-(7) bekezdésében az "erdészeti hatóság" szövegrész helyébe az "NFK" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében az "erdészeti hatósághoz" szövegrész helyébe az "erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: erdészeti hatóság)" szöveg

lép.

5. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés

a) d) pontjában az "erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer" szövegrész helyébe az "erdészeti mérő- és megfigyelőrendszer" szöveg,

b) e) pontjában a "térinformatikai állományok" szövegrész helyébe az "informatikai állományok" szöveg,

c) j) pontjában a "kapcsolatban" szövegrész helyébe a "kapcsolatos" szöveg

lép.

7. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet] 186. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"186. § Hatályát veszti az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontja."

10. § A 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. mellékletének a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat A:19 mezőjét megállapító rendelkezése az "erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyett az "erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, Nemzeti Földügyi Központ" szöveggel lép hatályba.

11. § Nem lép hatályba a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 159. § (1) és (4) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § 2020. március 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 18/a. ponttal egészül ki:

"18/a. Erdészeti ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási
hatósági eljárás
SzakkérdésBevonás és közreműködés
feltétele
Első fokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2.Körzeti
erdőtervezési
eljárás
Annak elbírálása, hogy
a terv a természet
védelmére vonatkozó
nemzeti és európai uniós
jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Védett természeti
területen és védett
természeti területnek
nem minősülő
Natura 2000
területeken található
erdő esetén
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörben
eljáró megyei
kormányhivatal
-15 nap
3.Körzeti
erdőtervezési
eljárás
Annak elbírálása, hogy
a terv a tájvédelem
nemzeti és európai uniós
jogi követelményeinek
a kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Tájképvédelmi
rendeltetésű erdőt
érintően az erdő
elsődleges és
további rendeltetése
megváltoztatása
esetén
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörben
eljáró megyei
kormányhivatal
-15 nap
4.Körzeti
erdőtervezési
eljárás
Annak elbírálása, hogy
a terv a védett és fokozottan
védett életközösségekre
vonatkozó korlátozásokról
és tilalmakról szóló
jogszabályban foglalt
előírásoknak megfelel-e.
Az erdőterületen
található védett
növénytársulások
esetében
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
hatáskörben
eljáró megyei
kormányhivatal
-15 nap

"

Tartalomjegyzék