181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

a belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § m) pont md) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A nyilvántartás területi és helyi szervének adatvédelmi tisztviselője részére a 45. § a) pontja szerinti, a területi és helyi szervek által vezetett adatszolgáltatási nyilvántartásokból szolgáltatható adat."

(2) Az R1.

a) 25. § (2) bekezdés a) pontjában a "19. §-a (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban" szövegrész helyébe a "19. § (1) bekezdés b) és c) pontjában" szöveg,

b) 46. § (3) bekezdésében az "adatvédelmi felelősnek" szövegrész helyébe az "adatvédelmi tisztviselőnek" szöveg,

c) 46/A. §-ában az "A polgár kérelmére saját adatairól" szövegrész helyébe az "A polgár részére személyes adataihoz való hozzáférési joga gyakorlása céljából - kérelmére -" szöveg

lép.

2. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 7. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában, 7. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a "kérdőívet" szövegrész helyébe az "adatlapot" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2.

a) 7. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja és

b) 7. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdésében az "Az adatkezelésre egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény az irányadó." szövegrész.

4. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 4. § g) pontjában a "45. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét" szövegrész helyébe a "44. § szerint előterjesztett kérelmet" szöveg,

b) 44. §-ában a "nyilvántartott adatairól szóló tájékoztatásra" szövegrész helyébe a "személyes adataihoz való hozzáférési joga gyakorlására" szöveg,

c) 45. §-ában az "aki a tájékoztatási kötelezettségét teljesíti" szövegrész helyébe az "amely a hozzáférési jog gyakorlását biztosítja" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék