196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában és (4h) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 9. § (10) bekezdésében a "szerzi be, illetve állítja elő" szövegrész helyébe a "szerzi be vagy állítja elő az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1. melléklet IV. fejezetében meghatározott adattartalom alapján" szöveg,

b) 12. § (11) bekezdésében az ""A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere" elnevezésű informatikai rendszerben elektronikusan" szövegrész helyébe az "a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében elektronikusan" szöveg,

c) 37. § (1) bekezdés a) pontjában a "húsz perccel" szövegrész helyébe a "húsz perccel, a 35. § (3) bekezdésében és a 40/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időt legfeljebb tíz perccel" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszi az R1. 50. § (8) bekezdése.

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Hivatal döntéseinek előkészítésében javaslattevőként közreműködik a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület.

(2) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület kilenc tagból áll. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület tagjait az oktatásért felelős miniszter kéri fel, a megbízatás öt évre szól."

4. § Az R2.

a) 7. § (1) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) mint közreműködő hatósághoz" szövegrész helyébe az "a Hivatalhoz" szöveg,

c) 7. § (6) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg,

d) 7. § (6) bekezdésében az "Az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg,

e) 7. § (8) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg,

f) 7. § (10) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a Hivatalnak" szöveg,

g) 9. §-át megelőző alcím címében az "irányítási" szövegrész helyébe a "közreműködői" szöveg,

h) 3. számú melléklet 3. pontjában az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R2.

a) 7. § (2a) bekezdése,

b) 7. § (7) bekezdése,

c) 7. § (12) bekezdése,

d) 9. § (3) és (5) bekezdése,

e) 18. § (5) bekezdésében az "és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész.

3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 43. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az óvodai foglalkozáson való kötelező részvételt elrendelő határozatnak, valamint a tankötelezettség kijelölt iskolában való teljesítését elrendelő határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:)

"f) az iskolai, óvodai fejlesztések javasolt heti óraszámát és a pedagógiai szakszolgálat keretében javasolt szolgáltatásokat, továbbá annak megjelenítését, ha a gyermek a tankötelezettségét kizárólag egyéni munkarendben teljesítheti,"

7. § (1) Az R3.

a) 14. § (1) bekezdésében az "az Nkt. 44. § (5) és (7) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet I. és II. alcímében" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdésében az "Nkt. 44. § (5) bekezdés a)-j) és m)-o) pontjában" szövegrész helyébe az "Onytv. 2. melléklet 1. pontjában" szöveg,

c) 16/I. alcím címében a "megállapításával összefüggő eljárási szabályok" szövegrész helyébe a "megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggő eljárási szabályok" szöveg,

d) 42. § (4) bekezdésében az "akinek" szövegrész helyébe az "amelynek" szöveg,

e) 43. § (6) bekezdésében a "kirendelésére szakértőként" szövegrész helyébe a "kirendelésére diagnosztikai kérdésekben szakértőként" szöveg,

f) 44/H. § (2) bekezdésében az "az Nkt. 44/A. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az Onytv. 2. melléklet 1.1. pont b) pontjában" szöveg

lép.

(2) Az R3.

a) 18. §-ában az "a magántanulói" szövegrész helyébe az "az egyéni munkarenddel rendelkező tanulói" szöveg,

b) 44/J. § (2) bekezdés g) pontjában a "magántanulók" szövegrész helyébe az "egyéni munkarenddel rendelkező tanulók", az "a magántanulóvá minősítése folyamatban van" szövegrész helyébe az "az egyéni munkarend megállapítása folyamatban van" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R3.

a) 37/C. § (7) bekezdés a) és b) pontja,

b) 37/C. § (8) bekezdése,

c) 37/D. § (6) bekezdése,

d) 37/L. § (3) bekezdése,

e) 43. § (3) bekezdése.

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)

"n) a nemzetközi rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátására,"

(2) Az R4. 3. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)

"p) az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program végrehajtásában, valamint az egyéb hazai rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátásában való közreműködésre."

10. § Az R4. 3. alcíme a következő 15/A. és 15/B. §-sal egészül ki:

"15/A. § A Hivatal ellátja az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

15/B. § A Hivatal

a) ellátja a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,

b) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a pedagógus-továbbképzéseket a jogszabályok által meghatározottak szerint, ellátja a továbbképzési jegyzékkel kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület titkársági feladatait,

d) ellátja a pedagógus-továbbképzések szervezőinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat."

11. § Hatályát veszti az R4. 17. §-a.

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus nyolc év, az osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus hét év szakmai gyakorlattal rendelkezik, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A szakmai gyakorlat idejébe nem számít be a sikertelen minősítő vizsgát követő gyakornoki idő időtartama. Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel teljesítésének időpontját a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában."

13. § Az Ép. r. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

"9/A. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei

21/A. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

c) legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni.

(3) A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett felsőfokú végzettséggel és a gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettséggel rendelkezik.

(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, szakgimnázium vezetésével megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelő mesterképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik.

(5) Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség.

21/B. § Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, legfeljebb egyszer két évre szóló intézményvezetői megbízás adható annak a személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e szakasz szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, ha az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte."

14. § Az Ép. r.

a) 2. § (1) bekezdésében a "két évnél" szövegrész helyébe a "két évnél, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy évnél" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "munkaszerződésben két" szövegrész helyébe a "munkaszerződésben két, osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus esetében egy" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az "A két" szövegrész helyébe az "Az egy vagy két" szöveg,

d) 2. § (3) bekezdésében a "szerinti két" szövegrész helyébe a "szerinti egy vagy két" szöveg,

e) 2. § (9) bekezdésében az "a vizsga napját" szövegrész helyébe az "a kétéves gyakornoki idő lejártát" szöveg,

f) 14/A. § (4) bekezdés c) pontjában az "az OH elutasító határozatának kiadását követő" szövegrész helyébe az "a kérelem elutasítását követő" szöveg,

g) 17/A. § (8) bekezdésében a "fejlesztéssel és vizsgálattal" szövegrész helyébe a "fejlesztéssel és vizsgálattal -" szöveg,

h) 20. § (2) bekezdésében az "A minősítő" szövegrész helyébe az "Az OH által a 10/D. § (1)-(3) bekezdése szerint létrehozott minősítő" szöveg,

i) 33. § (8) bekezdésében az "illetményének" szövegrész helyébe a "havi illetményének" szöveg

lép.

15. § (1) Hatályát veszti az Ép. r. 23. § (3)-(6) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az Ép. r. 22. § (6) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 3-6. §, a 7. § (2) bekezdése, a 10. §, a 11. § és a 13. § 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére