Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

236/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a), g), i) és w) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f) és g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A hatóság a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti Klímagáz adatbázis önálló részeként vezeti az Ügkr. tv. 31/B. § (1) bekezdése szerinti elektronikus rendszert (a továbbiakban: ETS rendszer).

(1c) Az üzemeltető, a hitelesítő és azon gazdasági társaság, egyéb szerv vagy szervezet, amely felügyeleti díj vagy számlavezetési díj fizetésére kötelezett, az e célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével és megküldésével kezdeményezi regisztrációját a hatóságnál az ETS rendszerben."

(2) A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az üzemeltető a regisztráció jóváhagyását követően az ETS rendszerben megadott adatok és az e rendeletben meghatározott dokumentumok ETS rendszerbe való becsatolása alapján elkészült kibocsátási engedély iránti kérelmet nyújt be elektronikus úton a hatóságnak.

(2a) Az üzemeltető - a 2. §-ban meghatározott, a kibocsátási engedély módosítását igénylő adatváltozások esetén - az általa az ETS rendszerben megadott adatok és az e rendeletben meghatározott dokumentumok alapján a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet a 2. §-ban meghatározott határidőn belül elektronikus úton nyújtja be a hatóságnak.

(2b) Az üzemeltető a kibocsátási engedély módosításával nem járó adatváltozásokról szóló tájékoztatást a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott határidőn belül elektronikus úton nyújtja be a hatóságnak."

2. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A hatóság a kibocsátási egységek és a légiközlekedési kibocsátási egységek (a továbbiakban együtt: ÜHG-egység) kiosztásával kapcsolatos jogkörének gyakorlása érdekében a miniszter részére hozzáférést biztosít az ETS rendszerhez."

3. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A hatóság az (5) bekezdés szerinti jelentések elkészítését segítő útmutatókat a honlapján közzéteszi. A hatóság a jelentéseket és azok mellékleteit, a hitelesítői záradékot és annak mellékleteit az ETS rendszerben tartja nyilván és kezeli."

4. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A bezáró létesítmény üzemeltetője az (5) bekezdésben meghatározott bezárás napjától - vagy ha a hatóság a bezárás napját hivatalból észleli, a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat véglegessé válásától - számított 60 napon belül, a bezárás évére vonatkozó, az akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített jelentést tesz."

5. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A számlavezetési díjat, ha a számla nyitására év közben kerül sor, a számla nyitásával egyidejűleg az ETS rendszeren keresztül a számlatulajdonos részére kiállított és megküldött elektronikus számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni."

6. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 22/B. §-sal egészül ki:

"22/B. § A 2020. január 1-jét követően keletkező számlavezetési díj fizetési kötelezettséget a hatóság által az ETS rendszeren keresztül kiállított és megküldött elektronikus számla alapján, a 17. és a 18. § szerint kell teljesíteni."

7. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az 1. § (1c) bekezdése alapján az ETS rendszerbe történő regisztrációt 2019. december 31. napjáig kell teljesíteni."

8. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"j) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az adatok hitelesítéséről és a hitelesítők akkreditálásáról szóló, 2018. december 19-i 2018/2067/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

9. § A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 1/A. §-ában a " , valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló 600/2012/EU bizottsági rendelet 76." szövegrész helyébe az "és a hitelesítők akkreditálásáról szóló 2018/2067/EU bizottsági végrehajtási rendelet 77." szöveg,

b) 17. § (3) bekezdésében a "kiállított" szövegrész helyébe az "az ETS rendszeren keresztül kiállított és megküldött elektronikus" szöveg,

c) 17. § (6) bekezdésében a "vezet." szövegrész helyébe a "vezet az ETS rendszerben." szöveg,

d) 20. § (4) bekezdésében az "adatszolgáltatási" szövegrész helyébe a "regisztrációs, adatszolgáltatási" szöveg,

e) 20. § (4) bekezdésében a "megfizetésére kötelezi" szövegrész helyébe a "megfizetésére kötelezheti a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény alkalmazásával" szöveg,

f) 24. § (2) bekezdés f) pontjában a "határozat és" szövegrész helyébe a "határozat," szöveg,

g) 24. § (2) bekezdés i) pontjában a "rendelet" szövegrész helyébe a "rendelet és" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "(a továbbiakban együtt: ÜHG-egység)" szövegrész,

b) 12. § (5) bekezdésében a " , cégszerű aláírással ellátott" szövegrész.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti javaslatnak

a) az erdészeti ágazatra vonatkozó része tartalmára, ideértve a Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése, valamint 6. cikke szerinti jelentési kötelezettséget, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet (a továbbiakban: NAIK ERTI) közreműködésével a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) a 14. § (1) bekezdése szerinti jelentéssel összhangban javaslatot tesz a Szolgálat részére,

b) a földhasználati, földhasználat-változtatási ágazatra vonatkozó része tartalmára - az NFK közreműködésével - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a 14. § (1) bekezdése szerinti jelentéssel összhangban javaslatot tesz a Szolgálat részére,

c) a forgalmi jegyzékre vonatkozó része tartalmára az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CCXVII. törvény) szerinti forgalmi jegyzék kezelője tesz javaslatot a Szolgálat részére."

12. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Rendszer működtetéséhez és a nemzeti jelentések, valamint a nemzeti szintű előrejelzés elkészítéséhez szükséges információk gyűjtésére a miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, a földügyért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, az agrárpolitikáért felelős miniszter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az NFK és a Szolgálat jogosult."

13. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson túlmenően a Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az NFK jogosult az adatok kiegészítése, pontosítása és a felülvizsgálat során szükségessé vált javítások elvégzése érdekében adatot kérni az 1. § a) és b) pontjában meghatározott adatszolgáltatótól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítésének határidejét a Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal és az NFK határozza meg azzal, hogy az 30 napnál rövidebb nem lehet.

(3) Az országos emisszió kataszterrel, légszennyezőanyag kibocsátás-előrejelzéssel, tájékoztató kataszterjelentéssel való összhang biztosítása érdekében a Szolgálat jogosult a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján gyűjtött adatok felhasználására."

14. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 525/2013/EU rendelet 7. cikk (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti információkat a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal és az NFK állítja össze, és megküldi a Szolgálat, valamint - a környezetvédelemért felelős miniszter és a földügyért felelős miniszter útján - a miniszter részére."

15. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Szolgálat, a Hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az NFK, a NAIK ERTI és a miniszter gondoskodik az 525/2013/EU rendelet 19. és 23. cikke szerint a Keretegyezmény Titkársága, valamint a Bizottság által végzett felülvizsgálati folyamat eredményeként szükségessé vált módosítások és változtatások elvégzéséről. A Szolgálat koordinálja a hazai állami szervek felülvizsgálati folyamatban történő részvételét."

16. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazatra és erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára - a NAIK ERTI közreműködésével - az NFK tesz javaslatot a Szolgálat részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentés nem erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára - az NFK közreműködésével - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tesz javaslatot a Szolgálat részére."

17. § A 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 6. §, a 7. §, a 9. § d) és e) pontja, valamint a 10. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(3) Az 5. §, a 9. § a), b) és c) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 236/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelethez

Állami szervek által szolgáltatandó adatok

ABCDE
1.AdatszolgáltatóAdattípusAdat megnevezéseAdatszolgáltatásA 4. § (4) bekezdésében
meghatározottaktól eltérő
adatszolgáltatási határidő
2.Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ
Műtrágyázás.
PÁIR adatok.
- Műtrágya-értékesítés értékesítési irányok szerint
(hatóanyag-tartalom).
- Nyers tehéntej éves beltartalmának alakulása (fehérje%,
zsír%).
3.Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, növény-
és talajvédelmi hatósági
feladatkörükben eljáró
megyei kormányhivatalok
Talajvédelmi Információs
és Monitoring rendszer
adatai az összes mérőhelyre
vonatkozóan.
Termőföldön felhasznált
talajmeszező anyagok
adatai a hatályos talajjavítási
engedélyek alapján, meszező
anyagonként és művelési
áganként (szántó és gyep).
A vizek mezőgazdasági
eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméről szóló
kormányrendelet alapján
gyűjtött nitrát adatbázis
adatai.
- Talaj szervesanyag-tartalma.
- Szén-dioxid produkció.
- Összes nitrogén tartalom; nitrát-nitrit tartalom.
- Felhasznált mennyiség (t).
- Kijuttatással érintett terület (ha).
A trágyatermelésre vonatkozó adatok állatfajonként és
tartásmódonként.
4.Környezetvédelemért felelős
miniszter
Légszennyező pont-
és diffúz források kibocsátási
és technológiai és
engedélyezési adatai.
- A levegő védelméről szóló kormányrendelet szerint
bejelentett adatok (LAL és LM),
- az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási
nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK
és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló
166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(2006. január 18.) szerinti nemzeti jelentés elkészítéséhez
a tárgyévet megelőző évekről összegyűjtött adatok.
Az OKIR-ban
rendelkezésre álló
adatok.
5.Környezetvédelemért felelős
miniszter
Hulladékok keletkezésével,
hasznosításával és
ártalmatlanításával
kapcsolatos adatok (HIR,
LANDFILL).
Keletkezett, hasznosított és ártalmatlanított hulladék
mennyisége, típusa, összetétele.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerinti
információk.
Az OKIR-ban
rendelkezésre álló
adatsor.
6.Energiapolitikáért felelős
miniszter
Fluortartalmú üvegházhatású
gázokkal kapcsolatos adatok.
Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti adatok,
- a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló Korm. rendelet szerint összegyűjtött
adatok.
A rendelkezésre álló
adatsor.
7.Vízvédelemért felelős
miniszter
Szennyvizek és
szennyvíziszapok
paramétereivel, kezelésével
és kibocsátásával kapcsolatos
adatok.
A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló
miniszteri rendelet szerinti adatok (VAL/VÉL).
Az OKIR-ban
rendelkezésre álló
adatsor,
- egyéb, más formában
rendelkezésre álló
adatsor.
8.Vízgazdálkodásért felelős
miniszter
Nyers szennyvíz minőségi paraméterei.
A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb
műszaki-gazdasági adatai.
Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d
frissvízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználók
víztermelési és vízkezelési adatai.
9.BelügyminiszterOrszágos gépjármű-
nyilvántartás adatai.
A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának
szabályairól szóló miniszteri rendeletben szereplő
kategóriákban a darabszám, az átlagos kilométeróra-állás.
1985-ig visszamenően
a rendelkezésre álló
adatsor.
10.Belügyminisztérium
Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság
Tűzesetek.Az erdőt és a mezőgazdasági művelés alatt álló területeket
ért tűzesetek területi adatai (országos statisztikaként,
művelési áganként, ha). Egyéb tűzesetek száma és területe
a tűzesetek helyszíne szerinti bontásban.
1998-ig visszamenően
a teljes adatsor.
11.Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Tűzvédelmi berendezésekbe
betöltött üvegházhatású
oltógázok.
Tűzvédelmi berendezésekbe betöltött üvegházhatású
oltógázok mennyisége (lehetőleg HFC, PFC, SF6 bontásban),
különösen az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású
gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
kormányrendelet szerint összegyűjtött adatok.
12.HatóságAz Európai Közösség
kibocsátási
egységkereskedelmi
rendszerének (EU ETS)
hatálya alá tartozó
kibocsátási adatok.
- Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló törvény szerinti
(EU ETS) kibocsátási engedélyek és jelentések adatai.
- Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
7. cikk (1) bekezdés k) pontja szerinti adatok CRF kód szerinti
összesítésben az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerinti jelentés esetében
x-2 évre vonatkozóan.
- Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
8. cikke szerinti jelentés esetében x-1 évre vonatkozóan.
2005-ig visszamenőleg.
13.Közlekedésért felelős
miniszter (Közlekedés-
tudományi Intézet)
Közlekedés-statisztikai és
kibocsátási adatok.
Közlekedési kibocsátásokra vonatkozó számítások
(CH4, N2O, NOX, CO, NMVOC, SO2 stb. kibocsátott mennyisége
az inputadatokkal együtt modellezés/számítás alapján).
A rendelkezésre álló
adatsorok és COPERT
adatbázisok.
14.Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat
Szénbányászat fugitív
emissziójának számításához
szükséges adatok.
- A bányászott nyersanyag mennyisége és fűtőértéke külön
a mélybányákban és külön a külszíni fejtésekre, illetve
bányánként.
- Az elfáklyázott vagy kiszellőztetett metán éves
mennyisége, bányánkénti vagy sújtólégveszély szerinti
kategorizálásuk.
- A bányászott szén és lignit átlagos metán, kén és
szén-dioxid tartalma bányánként.
1985-ig visszamenőleg
a teljes adatsor.
15.Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat
Kőolaj és földgáz fugitív
emissziójának számításához
szükséges adatok.
- Gáztermelés (földgáz, szén-dioxid), millió m3, 1994-től.
- Földgáz szállító vezeték hossza, km.
- Gázelosztó vezeték hossza, km (földgáz, PB, egyéb gáz).
Kőolajtermelés, ezer m3, 1994-től.
1985-ig visszamenőleg
a teljes adatsor.
16.Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat
- A kitermelésbe bevont kutak száma, kutatófúrás,
kútmélyítés (külön a meddőre), kútmunkálatok, kútszerviz
(átképzés, kútjavítási, tisztítási és rétegserkentési műveletek,
kútfelszámolás), próbatermelés.
A rendelkezésre álló
adatsor.
17.Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat
- Inertes gáz termelése; földalatti gáztárolás, millió m3.A rendelkezésre álló
adatsor.
18.Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat
A tőzegbányászat
emissziójának számításához
a tőzegbányák adatai.
- Adott évben nyitott új tőzegbányák területe és
a kibányászott tőzeg mennyisége és szervesanyag-tartalma
(átlagérték vagy 2 kategóriában alacsony, illetve magas
szervesanyag-tartalom szerint).
1985-ig visszamenőleg
a teljes adatsor.
19.Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat
Felszínalatti vizek kitermelése
során évente kibocsátott
üvegházhatású gázok.
A kitermelt vizek metántartalma.1985-től
a rendelkezésre álló
adatsor.
20.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Energiagazdálkodási
statisztikai adatok.
Energiagazdálkodási Statisztikai Évkönyv adatai.A megjelenéssel
egyidejűleg.
21.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzetközi jelentéstétel
adatai.
A Nemzetközi Energia Ügynökség és az Európai Közösségek
Statisztikai Hivatala részére elküldött energiamérleg-adatok.
Az adatok
megküldésével
egyidejűleg.
22.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Gázmotorokra vonatkozó
adatok.
Felhasznált tüzelőanyag mennyisége.2003-ig visszamenőleg
a teljes adatsor.
23.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Villamosenergia-
statisztika.
Villamos Energia
Statisztikai Évkönyv.
A megjelenéssel
egyidejűleg.
24.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Repülőgépek és vízi
járművek üzemanyag-
felhasználása.
- Magyarország területén értékesített üzemanyag
mennyisége típusonként hazai és nemzetközi bontásban.
1985-ig visszamenően
a teljes adatsor.
25.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló törvény hatálya
alá tartozó ágazatok és az ezek alá tartozó, az Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében a Hivatal
számára adatot szolgáltató szervezetek energiafelhasználási
adatai (2005-től), visszamenőleg korrigált adatok jelzése.
2005-ig visszamenőleg
a teljes adatsor.
26.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Tüzelőanyagok
alapanyagként vagy
nem-energetikai célra
történő felhasználásával
kapcsolatos adatok.
A tüzelőanyagok alapanyagként vagy nem-energetikai
célra történő felhasználásáról szóló energiastatisztikai célra
beérkezett adatlapok.
1985-ig visszamenően
a rendelkezésre álló
adatsor.
27.Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
Villamos energiatermelő
létesítmények
tüzelőberendezéseiről
szükséges adatok.
Villamosenergia-termelés technológiájának típusa
(pl. gáztüzelésű gázturbina), felhasznált energiahordozó
mennyisége, első üzembe helyezés időpontja (vagy
becsült kora), beépített hő és/vagy villamos teljesítmény,
távozó füstgázban lévő direkt és indirekt üvegházhatású
gázkibocsátások csökkentésére vonatkozó adatok (például
kéntelenítő beszerelésének időpontja).
- Indirekt üvegházhatású gáz kibocsátások (NOX, SO2, CO).
1994-ig visszamenően
a rendelkezésre álló
adatsor.
Változás esetén eseti
adatszolgáltatás.
28.Központi Statisztikai
Hivatal
Gazdaságstatisztikai
(termelési és fogyasztási)
adatok.
Termelési adatok BTO vagy ITO kód szerint EU ETS/nem-EU
ETS hatálya alatti bontásban.
- Gazdasági mutatók (GDP, hozzáadott érték szektoronként
az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
III. melléklete szerint).
- Élelmezési adatok (lakosság fehérjefogyasztása).
- Közműadatok (közcsatornára kötött lakosság aránya).
- Az összes műtrágyafajta termelése.
Az adatok
rendelkezésre állásának
függvényében.
A rendelkezésre
állás függvényében,
lehetőség szerint
a 4. § (4) bekezdésében
megjelölt határidőkre.
29.Központi Statisztikai
Hivatal
Környezeti adatok.Szennyvíz- és hulladékstatisztika.
Városi zöldterületek nagysága (ha).
Az adatok
rendelkezésre állásának
függvényében.
A rendelkezésre
állás függvényében,
lehetőség szerint
a 4. § (4) bekezdésében
megjelölt határidőkre.
30.Központi Statisztikai
Hivatal
Mezőgazdasági adatok.- Szántóföldi vetésszerkezet megyénként.
- Növényi termékek terméseredményei megyénként.
- Állatállomány évközi és év végi adatai állatfajonként és
megyénként.
- Állati termékek termelése.
- Rendelkezésre álló agrotechnikai adatok (szerves- és
műtrágyázás, talajmeszezés, növényvédelem, öntözés)
területi és mennyiségi adatai - országos összesítés.
- Az Általános Mezőgazdasági Összeírás adatai megyei
bontásban [szántó művelése; mezőgazdasági terület
trágyázása; mezőgazdasági terület öntözése; legeltetés;
trágyatárolás; állattartás épületei; megújuló energia termelő
berendezések (biometán termelés)].
Az adatok
rendelkezésre állásának
függvényében.
A rendelkezésre
állás függvényében,
lehetőség szerint
a 4. § (4) bekezdésében
megjelölt határidőkre.
31.Központi Statisztikai
Hivatal
Földhasználati adatok.- A földterület használata művelési ágak szerint,
megyénként.
Az adatok
rendelkezésre állásának
függvényében.
A rendelkezésre
állás függvényében,
lehetőség szerint
a 4. § (4) bekezdésében
megjelölt határidőkre.
32.Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi
Intézet
Üvegházhatású gázokat
tartalmazó gyógyszer-
termékek forgalmazása.
Belföldi fogyasztási adatok üvegházhatású gázokat
tartalmazó gyógyszertermékekről [ideértve a HFC-134a
(norfluran), HFC-227ea, valamint N2O gázokat], különösen
az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az
ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint
összegyűjtött adatok.
33.Budapest Főváros
Kormányhivatala
Szerves oldószerek.Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére
szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
8. és 9. számú mellékletének országos összesített adatai.
34.Nemzeti Adó- és VámhivatalÜzemanyag-statisztika.Magyarországon forgalmazott üzemanyagok mennyisége
részletes típus szerinti bontásban, különös tekintettel
a bioüzemanyagokra (HVO, FAME).

"

2. melléklet a 236/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelethez

A források által kibocsátott üvegházhatású gázokról szolgáltatandó adatok

AB
1.Adatszolgáltatásra kötelezett
kibocsátó források
Adat megnevezése
2.Vas- és acélgyártásVas- és acélgyártás során felhasznált mészkő és dolomit mennyisége, jellemzői.
3.Egyéb mészkő- és
dolomit-felhasználás
Kéntelenítéshez használt mészkő/dolomit mennyisége és egyéb szén-dioxid-kibocsátással járó mészkő- és dolomit-felhasználás.
4.Cement- és mészgyártás- Termelt klinker és cement mennyisége, termelési technológia,
- termelt mész mennyisége, termelési technológia.
5.VegyiparAmmóniagyártás: termelt ammónia és ehhez felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke (kémiai bontásra és fűtőföldgáz), karbamidgyártás során
felhasznált ammóniagyártásból eredő szén-dioxid mennyisége.
Hidrogéngyártás: termelt hidrogén és ehhez felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke, gyártási technológia (és a kibocsátott üvegházhatású
gázok mennyisége és a számítás módszere).
Salétromsavgyártás: termelt salétromsav mennyisége, füstgáztisztítási technológia (és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége és a számítási
módszere).
Egyéb vegyipar:
- termelt műtrágyák (ammónium-nitrát, ammónium-szulfát, ammónium-foszfát, NPK műtrágyák, foszfát műtrágyák, karbamid) mennyisége,
- termelt növényvédő szerek mennyisége,
- termelt korom mennyisége és ehhez felhasznált földgáz és egyéb energiahordozó mennyisége és fűtőértéke,
- termelt metanol, etilén, propilén, vinil-klorid, 1,2 diklór etán, etilén-oxid, sztirén, PE LD, PE HD, PP, PVC, polisztirén, akrilonitril, akrilnitril-butadién-
sztirol-(ABS)-kopolimerek, formaldehid, illetve egyéb ömlesztett szerves vegyszerek mennyisége és gyártási technológiája (és a kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyisége és a számítás módszere) és ehhez felhasznált energiahordozó típusa, mennyisége és fűtőértéke.
6.AlumíniumgyártásKohófémtermelés, effektszám, átlag üzemelő kádszám, effektidő.
7.Fluortartalmú
üvegházhatású gázok
(HFC, PFC, SF6, NF3, HFE,
PFPMIE) forgalmazása
és felhasználása,
visszanyerése,
újrahasználata,
regenerálása és
ártalmatlanítása
E rendelet körén kívül eső technológiai, termelési és forgalmazási (import/export) adatok, a gázok típusa (HFC, PFC, SF6, NF3, HFE, PFPMIE) szerinti
bontásban: mennyiség, felhasználási mód, technológiai adatok. Ideértve:
- orvosi és egyéb aeroszolok hajtógázai;
- félvezető- és napelem gyártásban és fémek felületkezelésében és elektronikai iparban felhasznált HFC, PFC, SF6, NF3;
- szigetelőhabok és egyéb habok gyártásához használt habosítógázok;
- orvosi, kutatási és egyéb célokra használt HFC, PFC, SF6, NF3, HFE, PFPMIE.
8.Dinitrogén-oxid gyártása
és forgalmazása
Dinitrogén-oxid gyártása és forgalmazása, ideértve:
- altatógáz és egyéb célokra gyártott és forgalmazott (importált és exportált, és belföldön felhasznált) dinitrogén-oxid mennyisége, felhasználási
módja, technológiai adatai,
- tejszínhabpatron töltőgáz gyártása és forgalmazása: gyártott patronmennyiség (t), betöltött dinitrogén-oxid mennyiség (t), töltési veszteség (t).
Dinitrogén-oxid importja termékekben, ideértve az aeroszolos készítményeket is.
9.Légi és vízi
személyszállítás és
árufuvarozás
Felhasznált üzemanyag mennyisége és fajtája belföldi és nemzetközi bontásban.
10.Kőolaj és földgáz
termelése, feldolgozása
és értékesítése
Magyarországon forgalmazott energetikai és üzemanyagok, vegyipari termékek átlagos kéntartalma, átlagos fűtőértéke, átlagos karbontartalma
anyagonként [kőolaj, finomítói gáz, PB gáz, motorbenzin, repülőgép benzin, ipari finomított benzin, benzin típusú sugárhajtómű üzemanyag, kerozin,
egyéb petróleum, gázolaj (dízelmotorokhoz), tüzelőolaj, fűtőolaj, bitumen, kőolajkoksz, kenőanyagok, paraffinok és egyéb olajok, biodízel, bioetanol];
üzemanyagba bekevert biokomponens mennyisége típus szerint (pl. HVO, FAME); magyarországi finomítókban katalitikus krakkolással előállított
termékek mennyisége, kilotonna; gázfeldolgozás, édes gáz előkészítés, millió m3 input; gázfeldolgozás, savanyú gáz előkészítés, millió m3 input;
gázfeldolgozás, mélyfeldolgozás, millió m3 input; gázkondenzátum és pentán plusz transzport, ezer m3; szállított földgáz mennyisége (tranzit),
millió m3;
finomított kőolaj mennyisége, PJ és kilotonna;
- kőolajszállítás csővezetéken, tankautón és vasúton, ezer m3;
- kőolajszármazékok termékvezetéken történő, valamint közúti, vasúti és vízi szállítása, tonna.
11.HulladékkezelésHasznosított/elfáklyázott depóniagáz mennyisége; lerakott hulladék összetétele.
12.Nitrogén-trifluorid
termelése és
forgalmazása
NF3 termelése, forgalmazása és felhasználása: mennyiség, felhasználási mód, technológiai adatok.

"

Tartalomjegyzék