244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3., a 6. és a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1e) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:28 mezőjében az "Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén a tervezői művezető" szövegrész helyébe a "Jogszabályban előírt kötelezettség esetén a tervezői művezetés" szöveg lép.

2. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontjában, valamint 3. § (4) bekezdés h) pontjában az "a bejelentéstől eltérően" szövegrész helyébe az "- a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a bejelentéstől eltérően" szöveg lép.

3. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]

"m) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

ma) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

mb) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval és

mc) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott mb) alpont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal."

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész kizárólagos tulajdonosa, a kivitelezési szerződés mellékletét képezi az a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat, amelyben a telek, építmény, építményrész tulajdonosa, társtulajdonosa az építési munkaterület átadás-átvételét tudomásul veszi."

5. § Az R4. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a Ptk. szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti

a) szakirányú szakképesítés nélkül,

aa) ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez nem kell kivitelezési dokumentáció, vagy

ab) kivitelezési dokumentációhoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével,

b) szakirányú szakképesítéssel azt a szakmunkát vagy munkafázist, amelyre a szakképesítése kiterjed,

a szakmai szabályok betartása mellett."

6. § Az R4. 22. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység kivitelezési dokumentációja legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentáció."

7. § Az R4.

a) 5. § (5b) bekezdés b) pontjában a "meghatározott kötelező felelősségbiztosítással" szövegrész helyébe a "meghatározott esetben a kötelező felelősségbiztosítással" szöveg,

b) 22. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "része" szövegrész helyébe az "- az (1a) bekezdés szerinti kivitelezési tevékenység kivételével - része" szöveg,

c) 24. § (1) bekezdésében a "végzéséről" szövegrész helyébe a "végzéséről - a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel -" szöveg,

d) 24/B. § (6) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez" szövegrész helyébe az "e-építési napló vezetéséhez" szöveg,

e) 24/B. § (6) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "egyszerű bejelentéshez" szövegrész helyébe az "egyszerű bejelentéshez és e-építési napló vezetéséhez" szöveg

lép.

5. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 39. § (8) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell

(papír alapon vezetett építési napló esetében)]

"aa) a fővállalkozó kivitelezőnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatát,"

9. § (1) Az R5. 40. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy)

"f) az Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozat rendelkezésre áll-e,"

(2) Az R5. 40. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az építmény az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, az építési engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és)

"c) a (2) bekezdés f) pontja szerinti dokumentum rendelkezésre áll,"

(3) Az R5. 40. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását csak akkor tagadhatja meg, és az építmény használatát csak akkor tilthatja meg, ha)

"e) a (2) bekezdés f) pontja szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, vagy"

10. § (1) Az R5. 54. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető)

"b) a fővállalkozó kivitelezőnek az Épkiv. 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatának megtételét követően,"

(nyújtja be az építésügyi hatósághoz.)

(2) Az R5. 54. § (3a) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy]

"e) rendelkezésre áll-e az Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozat,"

(3) Az R5. 54. § (6) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a használatbavétel tudomásulvételét megtagadja, és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha)

"f) az Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozat nem áll rendelkezésre, vagy a nyilatkozat tartalma nem felel meg a valóságnak."

11. § Az R5. a következő 77/C. §-sal egészül ki:

"77/C. § E rendeletnek az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr5.)

a) módosított 39. § (4) bekezdését, 40. § (3) bekezdés c) pontját, 40. § (5) bekezdés e) pontját, 54. § (1a) bekezdés

b) pontját, 54. § (3a) bekezdés e) pontját, valamint 54. § (6) bekezdés f) pontját a Mód. Kr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 40. § (2) bekezdés g) pontját a Mód. Kr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

12. § Az R5.

a) 39. § (5) bekezdésében az "ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező" szövegrész helyébe az "az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező" szöveg,

b) 40. § (5) bekezdés f) pontjában a "tér" szövegrész helyébe a "tért" szöveg,

c) 54. § (2) bekezdésében az "ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező" szövegrész helyébe az "az ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisában változást eredményező" szöveg,

d) 65. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában a "meghaladó" szövegrész helyébe a "meghaladó, 2019. október 24. előtt bejelentett" szöveg,

e) 67. § (2) bekezdés a) pontjában a "meghatározott jellemzőitől eltérően" szövegrész helyébe a "meghatározottaktól eltérően" szöveg,

f) 1. melléklet 31. pontjában a "legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése." szövegrész helyébe a "pince építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m3 légteret és a 2,0 m mélységet" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R5.

a) 39. § (4) bekezdésében az "az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően," szövegrész,

b) 40. § (2) bekezdés g) pontja.

6. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 43. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"t) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

ta) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

tb) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és

tc) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti, és a hitelintézet részére benyújtott tb) alpont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,"

15. § Az R6.

a) 18. § (1) bekezdésében az "építésügyi hatóság által kiállított" szövegrész helyébe az "építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított" szöveg,

b) 18. § (2) bekezdés b) pontjában az "építésügyi hatóság által kiállított" szövegrész helyébe az "építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R6. 72. § (11a) bekezdésében az "az építésügyi hatóság által kiállított igazolással vagy" szövegrész.

7. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

17. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"22. az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

a) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és

c) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott, b) pont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,"

8. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

18. § A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az építtető az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal bejelenti (a továbbiakban: bejelentés) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) kérelem benyújtására vonatkozó szabályai szerint az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ÉTDR) keresztül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú építésfelügyeleti hatóságnak (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság).

(1b) A bejelentés tartalmazza

a) az építtető nevét és lakcímét, szervezet esetén a megnevezését és székhelyét, képviselő esetén az azonosításához szükséges adatot és elérhetőségét,

b) az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,

c) a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását, a számított építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint meghatározva,

d) az építészeti-műszaki tervező - beleértve a szakági tervezőt is - nevét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki bejegyzésének számát,

e) a bejelentéshez csatolt mellékletek felsorolását,

f) az építtető aláírását, amennyiben azt meghatalmazott útján, kormányablakon vagy az építésfelügyeleti hatóságon keresztül nyújtja be.

(1c) A bejelentéshez csatolni kell

a) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt,

b) ha az építési tevékenységet a természetes személy saját lakhatásának biztosítása céljából kívánja végezni, az építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi."

19. § Az R8. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy az egyszerű bejelentés tartalma megfelel-e az 1. §-ban foglaltaknak. Amennyiben a bejelentés hiányos, úgy az építésfelügyeleti hatóság nyolc napon belül tájékoztatja az építtetőt vagy képviselőjét

a) arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül egyszerű bejelentésnek,

b) az építési tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről, valamint

c) a bejelentés vagy melléklete hiányairól."

20. § Az R8. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Amennyiben az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet nem természetes személy és nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.

(1a) Az építtető és az építész tervező a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti. A tervezői művezető - a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint - az építési folyamatot a helyszínen legalább hat alkalommal figyelemmel kíséri, és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz."

21. § Az R8. 4. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az egyszerű bejelentés a saját lakhatás biztosítása céljából valósul meg, akkor az építési tevékenység

a) építési napló vezetése és az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentése,

b) tervezői művezetés, valamint

c) tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás

nélkül végezhető.

(4) Ha az építtető a (3) bekezdéstől eltérően az elektronikus építési napló vezetése mellett dönt, akkor a naplóvezetésre vonatkozó szabályokat be kell tartani.

(5) A (3) bekezdés szerinti kivitelezési tevékenység esetén az építtető személyében történő változást az ÉTDR-ben az építésfelügyeleti hatósághoz be kell jelenteni.

(6) Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezéséhez fel kell tölteni

a) a 6/E. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint

b) a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolást."

22. § Az R8. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A fennmaradási és továbbépítési engedéllyel megvalósuló lakóépületre az R. szabályai szerint használatbavételi engedély iránti kérelmet vagy használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet kell benyújtani."

23. § (1) Az R8. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor

a) ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, igazolni kell a díj megfizetését,

b) mellékelni kell az R. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot,

c) mellékelni kell az energetikai tanúsítványt, valamint

d) ha a kivitelezési tevékenység a 4. § (3) bekezdése szerint valósult meg, mellékelni kell

da) a fővállalkozó kivitelezőnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatát, vagy - ha a kivitelezési tevékenységbe az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint fővállalkozó kivitelezőt nem kellett bevonni - a szakirányú szakképesítéssel rendelkező személynek vagy személyeknek e nyilatkozattal megegyező tartalmú nyilatkozatát és szakirányú szakképesítésének igazolását, és

db) a megvalósulási dokumentációt, ha az egyszerű bejelentési dokumentációtól a kivitelezési tevékenység során eltértek."

(2) Az R8. 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A hatósági bizonyítvány kiadása előtt az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak meglétét, valamint elektronikus építési napló vezetése esetén meggyőződik arról, hogy az (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat megtétele megtörtént."

24. § Az R8. a következő 7/C. §-sal egészül ki:

"7/C. § (1) Az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépése előtt indult ügyekben e rendeletnek a Módr2.-vel módosított vagy megállapított rendelkezései - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem alkalmazhatók.

(2) E rendeletnek a Módr2.-vel módosított 6. § (2a) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

25. § Az R8. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

26. § Az R8.

a) 1. § (2) bekezdésében az "Az elektronikus építési napló üzemeltetője a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatainak feltüntetésével" szövegrész helyébe az "A bejelentésről és az építtető személyében bekövetkezett jogutódlás bejelentéséről az ÉTDR" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés

ba) a) pontjában a "szakmai kamarát" szövegrész helyébe az "építész és mérnöki kamarát" szöveg,

bb) b) pontjában a "jegyzőjét" szövegrész helyébe a "polgármesterét" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében az "- az 1. §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól számított - tizenöt nap elteltét követően" szövegrész helyébe az "a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az 1. §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól számított - tizenöt nap elteltét és az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követően" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "folytatni," szövegrész helyébe a "folytatni - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)" szövegrész helyébe az "R." szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében a "fennmaradási engedély birtokában az e rendelet szerinti bejelentést követően" szövegrész helyébe a "fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában" szöveg,

g) 5/A. §-ában a "haladéktalanul fel kell töltenie az egyszerű bejelentéssel készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóba az 1. § (1a) bekezdés d) pontja szerinti" szövegrész helyébe az "az ÉTDR-ben haladéktalanul be kell jelentenie az építésfelügyeleti hatósághoz a jogutódlást, melyhez csatolnia kell az 1. § (1c) bekezdés b) pontja szerinti" szöveg,

h) 6. § (1) bekezdésében az "összesítő lapon tett nyilatkozatát követően az építési munkaterületet - az elektronikus építési naplóban igazoltan - visszaadta az építtetőnek" szövegrész helyébe az "épület felépítésének megtörténtéről az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatot tett" szöveg,

i) 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "A hatósági" szövegrész helyébe az "Az építtetőnek a hatósági" szöveg,

j) 6. § (2b) bekezdésében a "kérelemhez" szövegrész helyébe a "kérelemhez, vagy a nyilatkozat tartalma a valóságnak nem felel meg" szöveg,

k) 6. § (3) bekezdés c) pontjában az "a bejelentéshez tartozó elektronikus építési napló azonosító számát, és a 2016. június 30-a előtti bejelentés esetén a bejelentés ÉTDR azonosító és iratazonosító számát" szövegrész helyébe az "a bejelentés ÉTDR azonosítóját és iratazonosítóját, 2016. június 30. és 2019. október 23. között tett bejelentés esetén a bejelentéshez tartozó elektronikus építési napló azonosító számát" szöveg,

l) 6/A. § (1) bekezdésében a "tekintetében" szövegrész helyébe a "tekintetében, ha azt nem természetes személy és nem saját lakhatása céljából végzi" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti az R8.

a) 2. § (2a) bekezdése,

b) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a "személy" szövegrész.

9. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. október 24-én lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2019. november 9-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az egyszerű bejelentési dokumentáció munkarészei

1. Helyszínrajz M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:

a) helyi építési szabályzat szerinti építési hely és építési mód feltüntetése,

b) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján,

c) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő építményei, domborzata, növényzete,

d) a tervezett épület tetőidommal, csapadékelvezetés módjának feltüntetésével,

e) a tervezett építmények,

f) a tervezett tereprendezés, térburkolatok és felszíni vízelvezetés,

g) a tervezett és meglévő közműcsatlakozások helye és kapacitása,

h) a tervezett közterület-csatlakozás,

i) az égéstermék-elvezető rendszerek feltüntetése,

j) vízszintes és magassági méretezés.

2. Alaprajzok M=1:100 méretarányban, amelyek méretekkel ellátva tartalmazzák a következőket:

a) az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket,

b) a beépített berendezési tárgyakat,

c) a nyílásokat,

d) az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési irányát, mindkét végének szintmagasságát,

e) a szerkezeti dilatációk helyét,

f) a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket,

g) az égéstermék-elvezetőket,

h) az északi irány jelölését, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát,

i) az egyes helyiségek megnevezését, alapterületét és padlóburkolatát,

j) az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzait - a különböző szintmagasságok egyértelmű jelölésével -, amelyek a tervdokumentációban összevonhatóak.

3. Metszetek M=1:100 méretarányban, a megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvett metszet, amely tartalmazza a következőket:

a) az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, de a más szerkezetek által takart szerkezeteket,

b) zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját,

c) az építményhez csatlakozó véglegesen rendezett terepet és járdát,

d) valamennyi, a metszeten megjelenített szerkezet rétegrendjét,

e) vízszintes és magassági méretezést.

4. Homlokzatok M=1:100 méretarányban, amelyek tartalmazzák a következőket:

a) a tervezett épület homlokzatait egész telken átmenő terepmetszettel,

b) valamennyi homlokzati anyag megnevezését,

c) a tervezett növényzetet, térburkolatokat,

d) a tervezett tereprendezést,

e) vízszintes és magassági méretezést.

5. Műszaki leírás

5.1. Építészeti műszaki leírás:

a) tervezői nyilatkozat az alapvető követelményeknek való megfelelőségről,

b) amennyiben nem csak lakás, akkor a további rendeltetések leírása,

c) az építési telek ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagy jogszabály előírásain alapuló terheléseinek összefoglalása,

d) beépítési százalék, építmény-, épületmagasság, összes hasznos alapterület,

e) anyagok, színek ismertetése,

f) leírás a környezethez való illeszkedés bemutatásával,

g) helyiséglista és terület-kimutatás,

h) közműellátás ismertetése,

i) az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti számított építményérték,

j) aláírólap, amely benyújtható elektronikusan aláírt PDF formátumban, papíralapú formátumban, illetve ha információtechnológiai feltételei fennállnak, úgy az aláíró saját nevében kitöltött és saját személyi azonosításával benyújtott elektronikus űrlap útján, továbbá amely tartalmazza a következőket:

ja) a telek azonosító adatai,

jb) az építtető neve, szervezet megnevezése,

jc) a tervezésben részt vett valamennyi tervező neve, tervezői jogosultsági száma és a tervező(k) sajátkezű aláírása.

5.2. Épületgépészeti műszaki leírás, melynek minden esetben része:

a) alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint,

b) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében legalább az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítás,

c) az építmény gépészeti kialakítása, vízellátási, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetési, gázellátási és égéstermék elvezetési; fűtési és hűtési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatása, összefoglalása.

5.3. Épületvillamossági műszaki leírás:

a) épületvillamossági rendszerek összefoglaló leírása,

b) az építmény villamos energiával történő ellátása, erős- és gyengeáramú rendszere, villámvédelem, érintés(hiba) védelem és egyéb megvalósítandó villamos rendszerek.

5.4. Tartószerkezeti műszaki leírás:

a) az építmény tartószerkezetének rendszere, az alkalmazott fesztávok, a fő teherhordó elemek kialakítása, jellemző fő méretei, a betervezett anyagok, gyártmányok minőségi és teljesítménykövetelményei, szükség esetén a megvalósíthatóságot biztosító technológiai leírások,

b) meglévő építmény esetén a tehernövekedéssel érintett függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetéről, valamint a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelőségéről, illetve megerősítésére vonatkozó tartószerkezeti megoldások.

6. Tartószerkezeti terv, zártsorúan vagy ikresen csatlakozó épületek, emeletráépítés, monolit vasbeton szerkezet vagy 5,4 métert vagy azt meghaladó támaszközű tartószerkezet esetén, számítással igazolva

a) alapozás, zártsorú és ikres beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján meghatározott alapsíkjának megadása,

b) teherhordó falak és pillérek,

c) monolit és előre gyártott födémek és azok elemei,

d) szintek áthidalására szolgáló szerkezetek."

Tartalomjegyzék