346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. és 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] a 24. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

"A Vásáry Tamás-ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei

24/A. § (1) A Vásáry Tamás-ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja

a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,

b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek támogatása.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célra külön alprogram keretében egy ösztöndíjpályázatot kell meghirdetni.

24/B. § (1) Az ösztöndíj működtetéséért az oktatásért felelős miniszter felel.

(2) Az oktatásért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik a Vásáry Ösztöndíj Bizottság (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bizottság).

(3) A bizottság a 24/A. § (1) bekezdés a), valamint b) pontja alapján tanévenként meghirdetett ösztöndíjpályázatok alapján alprogramonként egy-egy ösztöndíj adományozására tesz javaslatot.

(4) A bizottság az oktatásért felelős miniszter által felkért szakértőkből álló négyfős testület. A testület tagja és elnöke az ösztöndíj névadója vagy az általa megjelölt személy.

(5) A bizottság javaslatot tesz a pályázat elbírálására. A bizottság tagja a testületben végzett tevékenységéért díjazásban nem részesül.

(6) A pályázat eredményéről az oktatásért felelős miniszter dönt.

24/C. § (1) Az ösztöndíjra - a pályázat benyújtásának időpontjában - legfeljebb a harmincadik életévét betöltött magyar állampolgár vagy az Nftv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy pályázhat.

(2) A 24/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki a pályázat benyújtásának időpontjában, valamint az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben

a) az Nftv. 101. § (7) bekezdésében meghatározott művészeti felsőoktatási intézménnyel létesített előkészítő vagy

b) zeneművészeti képzésen - az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti képzési szinten - aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja.

(3) A 24/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki

a) a pályázat benyújtásának időpontjában, valamint az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti képzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja, és

b) vállalja, hogy dokumentálja a már elvégzett vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit, népszerűsítve ezzel az önkéntességet.

(4) A meghirdetett ösztöndíjpályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki

a) a 24/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja esetén az Nftv. 108. § 9. és 10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül,

b) a 24/A. § (1) bekezdés b) pontja esetén az önkéntes tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja vagy folytatta.

24/D. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj-támogatással érintett év befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről - beszámolót készít és nyújt be az oktatásért felelős miniszternek. A beszámoló része a teljesítés igazolása.

(2) A megüresedett ösztöndíjas helyre az adott tanévre vonatkozóan további pályázat nem írható ki.

(3) Abban az esetben, ha az adott tanévben nincs két érvényes pályázat, a pályázat soron következő tanévi meghirdetésekor az ösztöndíjas helyek száma az előző tanévben be nem töltött helyek számával megnövelhető. Ebben az esetben a bizottság - a 24/B. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérőn - legfeljebb négy fő részére tesz javaslatot az ösztöndíj adományozására.

24/E. § (1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

(2) Az ösztöndíj mértéke díjazottanként havonta százezer forint, amely összeg a pályázati kiírás szerinti tanévben, két részletben kerül folyósításra.

A Törőcsik Mari-ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei

24/F. § A Törőcsik Mari-ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.

24/G. § (1) Az ösztöndíj működtetéséért az oktatásért felelős miniszter felel.

(2) Az oktatásért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik az ösztöndíj névadója és a Törőcsik Ösztöndíj Bizottság (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bizottság).

(3) A bizottság a tanévenként meghirdetett ösztöndíjpályázat keretében két fő részére tesz javaslatot az ösztöndíj adományozására.

(4) A bizottság az ösztöndíj névadója által felkért szakértőkből álló háromfős testület.

(5) Az ösztöndíj névadója a bizottsággal történt egyeztetést követően javaslatot tesz a pályázat elbírálására. A bizottság tagja a testületben végzett tevékenységéért díjazásban nem részesül.

(6) A pályázat eredményéről az oktatásért felelős miniszter dönt.

24/H. § (1) Az ösztöndíjra - a pályázat benyújtásának időpontjában - legfeljebb a harmincadik életévét betöltött személy pályázhat.

(2) Az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki

a) a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának - a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett - hallgatója, és

b) az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakján - az Nftv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzési szinten - aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja.

24/I. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj-támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményt, körülményt tartalmazó - beszámolót készít és nyújt be az oktatásért felelős miniszternek. A beszámoló része a teljesítés igazolása.

(2) A megüresedett ösztöndíjas helyre az adott tanévre vonatkozóan további pályázat nem írható ki.

(3) Abban az esetben, ha az adott tanévben nincs két érvényes pályázat, a pályázat soron következő tanévi meghirdetésekor az ösztöndíjas helyek száma az előző tanévben be nem töltött helyek számával megnövelhető. Ebben az esetben a bizottság - a 24/G. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérőn - legfeljebb négy fő részére tesz javaslatot az ösztöndíj adományozására.

24/J. § (1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

(2) Az ösztöndíj mértéke díjazottakként havonta százezer forint, amely összeg a pályázati kiírás szerinti tanévben, két részletben kerül folyósításra."

2. § Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) E rendeletnek - az egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított - 24/A-24/E. §-a és a 24/F-24/J. §-a alapján az ösztöndíj első alkalommal a 2020/2021-es tanévben kerül adományozásra."

3. § Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 18. § (4) bekezdésében az "a tárca hivatalos lapjában" szövegrész helyébe az "az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján" szöveg,

b) 18. § (5) bekezdésében a "tárca hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a "minisztérium honlapján" szöveg,

c) 20. § (4) bekezdésében az "az Emberi Erőforrások Minisztériumának" szövegrész helyébe az "a minisztériumnak" szöveg,

d) 25. § (6) bekezdésében, 27. § (5) bekezdésében és 36. § (2) és (3) bekezdésében az "az Emberi Erőforrások Minisztériuma" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg

lép.

2. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A nyelvvizsga az alábbi készségeket méri:)

"a) olvasáskészség,

b) beszédértés,

c) íráskészség,"

5. § (1) A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (1)-(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A beszédkészség vizsga - a számítógépen bonyolított beszédkészséget mérő vizsgák kivételével - a vizsgaközpont által delegált bizottság előtt történik, amely legalább két tagból áll. A beszédkészség vizsga során a kérdező és az értékelő vizsgáztató nem lehet a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, vagy az, aki a jelentkezőnek a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vett.

(1a) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgaközpont az írásbeli vizsga napján juttatja el a vizsgahelyszínre vagy teszi hozzáférhetővé elektronikus úton. A vizsgahelyszínre zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a felbontás helyét, időpontját, a csomag sértetlen vagy sérült, felbontott állapotát. A digitális vizsgaanyag megnyitását időbélyegzővel ellátva elektronikusan kell rögzíteni olyan módon, hogy a vizsgaanyag ne legyen módosítható.

(1b) A vizsgázóval a vizsga eredményét a vizsgaközpontnak - a vizsgázó kérelmének megfelelően elektronikus vagy postai úton - a vizsga időpontját követően, legkésőbb harminc napon belül kell közölnie."

(2) A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) A szoftverrel támogatott értékelés esetét kivéve két értékelőnek kell értékelnie a vizsgázó nyelvvizsgán nyújtott minden egyes nyelvi teljesítményét.

(1d) A vizsgadolgozatokat, valamint a beszédkészség nyelvvizsgáról készült hangfelvételeket három évig meg kell őrizni."

6. § A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során)

"a) betekinthet a vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó valamennyi írásos és elektronikus dokumentumba,"

7. § A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az akkreditált vizsgarendszer új vizsganyelvvel, vizsgaszinttel bővíthető, egynyelvűvé tehető az Akkreditációs Kézikönyvben meghatározottak szerint."

8. § A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vizsgaközpont akkreditációja két évre szól. Új vizsgarendszer akkreditációját követően a Hivatal egy év elteltétől számított harminc napon belül ellenőrzi a vizsgarendszer működését."

9. § A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

1. 2. § (1) bekezdésében a "holt" szövegrész helyébe a "klasszikus" szöveg,

2. 2. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "olvasott szöveg értésének készségére" szövegrész helyébe az "olvasáskészség" szöveg,

3. 2. § (5) bekezdésében a "letétele" szövegrész helyébe a "teljesítése", a "belül egyesíthetők" szövegrész helyébe a "belül szaknyelvi, különböző tartalommal általános nyelvi komplex vizsgára egyesíthetők" szöveg,

4. 4. § (3) bekezdésében az "a vizsga értékelésével kapcsolatban, jogszabálysértésre" szövegrész helyébe a "jogszabálysértésre, a vizsga eredményével kapcsolatban értékelési hibára" szöveg,

5. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a "bővítésére" szövegrész helyébe a "bővítésére, továbbá a már akkreditált vizsgarendszer módosítására" szöveg,

6. 5. § (2a) bekezdés b) pont bf) alpontjában a "vizsgáztató és a feladatjavító" szövegrész helyébe a "vizsgáztatók" szöveg,

7. 5/A. § (2) bekezdés c) pontjában a "vizsgáztatóknak" szövegrész helyébe az "a vizsgaközpont és a vizsgahely munkatársainak, illetve a vizsgáztatóknak" szöveg,

8. 6. § (2) bekezdésében a "6" szövegrész helyébe a "9" szöveg,

9. 10. § (1) bekezdés c) pontjában, (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdés c) pontjában a "tanfolyamán" szövegrész helyébe a "képzésén és évenkénti továbbképzésén" szöveg,

10. 14. § (1) bekezdésében a "fokozatszerzési eljárás" szövegrész helyébe a "tudományos disszertáció" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a "lehetnek",

b) 14. § (2) bekezdésében az "élő, vagy holt", valamint az "élő vagy holt"

szövegrész.

3. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

11. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18/A. § A DKT tizenkilenc tagú testület. A DKT-ba

a) két tagot a miniszter,

b) két tagot a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter,

c) egy tagot az adópolitikáért felelős miniszter,

d) egy tagot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,

e) egy tagot az agrárpolitikáért felelős miniszter,

f) egy tagot az egészségügyért felelős miniszter,

g) egy tagot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,

h) három tagot a Magyar Rektori Konferencia,

i) két tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

j) egy tagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,

k) egy tagot a Magyar Mérnöki Kamara,

l) egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,

m) egy tagot a MAB és

n) egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége

delegál."

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/A. § (1) Az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony - párhuzamos képzés esetén az adott képzés - megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ebben az esetben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségének időtartama a hallgatói jogviszony - párhuzamos képzés esetén az adott képzés - megszűnését követő napon kezdődik.

(2) Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti időtartamon belül hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt vagy iskolarendszerű szakképzésben nappali tagozaton tanulói jogviszonyt létesít vagy tart fenn, kérelmére a Hivatal, a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.

(3) Az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja esetében a Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót évente tájékoztatja arról, hogy a volt hallgató milyen arányban teljesítette a hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó kötelezettségét."

13. § A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § E rendeletnek - a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított - 9. § (9) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a Hivatal a visszatérítési kötelezettséget a (volt) hallgató terhére 2019. december 31-ét követően állapítja meg."

5. A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet] 73. § (3) bekezdésében az "a 29. §," szövegrész.

15. § Nem lép hatályba a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a.

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék