248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

Egyes járványügyi normák:

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (különösen: 18. §)

Egyes veszélyhelyzeti normák:

101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (különösen: 7. §)

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6., 8., 13., 15., 18., 20., 23. pontjában, valamint (2) bekezdés b) és c) pontjában, továbbá - a 35-37. § tekintetében - a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos eljárásaira vonatkozó szabályok[1]

1. § (1)[2] Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § d) pontja szerinti tartozás esetén a visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot,

a) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az oklevél megszerzését követően nem tart fenn az Nftv. 48/A. § b) pontja szerint hazai munkaviszonyt, akkor az oklevél kiállítása napjától számított huszadik év lejártát követő,

b) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató nem tart fenn az Nftv. 48/A. § c) pontja szerint hazai munkaviszonyt, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában meghatározott határidő lejártát követő,

az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás közlésétől számított hatvan napon belül hozza meg.

(2)[3] Az Nftv. 48/A. § b)-d) pontja szerinti kötelezettség teljesítését az Nftv. 48/B. § (7) bekezdésében meghatározottakon felül képzésenként kell számítani azzal, hogy a hallgató számára kedvezőbb számítási módot kell alkalmazni a teljesítés során. A teljesített hazai munkaviszony napjait az adott napon fennálló valamennyi hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségbe be kell számítani.

(3)[4]

(4)[5] Az Nftv. 48/B. § (8) bekezdése szerinti esetben a kötelezettségek teljesítése szempontjából figyelembe kell venni a szakváltást megelőző magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányokat.

(5)[6] A Hivatal a hallgató tanulmányi útját nem követi figyelemmel azt követően, hogy a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül nem szerzett oklevelet.

1/A. §[7] A megállapított visszatérítési kötelezettséget az esedékesség napjáig a Hivatal Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett ösztöndíj-visszafizetési célelszámolási számlájára kell befizetni. A befizetéseket a Hivatal elkülönítetten kezeli, az egyenlegnek megfelelő összeget negyedéves rendszerességgel átutalja a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe.

2. §[8] A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott előkészítő képzésben, előkészítő jogviszonyban tanulmányokat folytató hallgatókat az előkészítő képzéshez kapcsolódó félévek tekintetében kötelezettségek nem terhelik a magyar állami ösztöndíj vonatkozásában.

3. §[9] (1) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti kötelezettségét teljesíti, a Hivatal az oklevél kiállítása napjától számított hatvan napon belül közli a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból származó egyenlegét, valamint az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti kötelezettségeket, így különösen azt az időtartamot, ameddig hazai munkaviszonyt köteles fenntartani.

(2) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás közlésétől számított legfeljebb hatvanadik napon közli a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból származó egyenlegét, valamint az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti kötelezettségeket, így különösen azt az időtartamot, ameddig hazai munkaviszonyt köteles fenntartani.

4. §[10]

5. §[11] (1) Az Nftv. 48/M. § (1) bekezdése szerinti mentesítés kérelem alapján adható. A kérelemben a mentesítésre okot adó körülményt dokumentummal kell igazolni.

(2)[12] A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót azon féléve alatt, amely alatt a hallgatói jogviszonya az Nftv. 45. §-a szerint szünetel, nem terheli visszatérítési kötelezettség, és ez a félév a hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe és a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének időtartamába nem számít be.

(3)[13] Ha a képzési idő két félév és a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés képzési idejének másfélszeresét meghaladja az Nftv. 47. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatási idő, akkor az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzés határideje a támogatási idő vége.

(4)[14] Ha a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapítanak meg, a hallgató kérheti, hogy a Hivatal a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség időtartamának kezdetét módosítsa a jogviszonya megszűnésének napjáról a módosító döntés véglegessé válásának napjára. A (volt) magyar állami ösztöndíjas kérelmét az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül nyújthatja be.

5/A. §[15] (1) Az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony - párhuzamos képzés esetén az adott képzés - megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ebben az esetben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségének időtartama a hallgatói jogviszony - párhuzamos képzés esetén az adott képzés - megszűnését követő napon kezdődik.

(2)[16] Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti időtartamon belül hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt vagy hazai iskolarendszerű szakképzésben nappali tagozaton tanulói jogviszonyt létesít vagy tart fenn, kérelmére a Hivatal, a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.

(3) Az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja esetében a Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót évente tájékoztatja arról, hogy a volt hallgató milyen arányban teljesítette a hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó kötelezettségét.

2.[17]

6. §[18] (1)[19] A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató tanulmányi útját, képzési adatait és a képzési idő alatt a személyes és lakcímadatait a felsőoktatási információs rendszeren (a továbbiakban: FIR) keresztül kapott adatok alapján tartja nyilván.

(2)[20] A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját az adóhatóság (a továbbiakban: NAV), az országos egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: NEAK), a Kincstár és az állami foglalkoztatási szerv által közölt adatok alapján követi nyomon. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek, valamint az önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló jogviszonyt folytatók esetében a nyomon követésre vonatkozó rendelkezést az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3.[21]

7. §[22] (1)[23] A Hivatal az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvétel, valamint szak, szakirány, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltása esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes költség alapján tartja nyilván a hallgatói kötelezettségvállalást. Az adott félévben érvényes költség az abban a félévben felvételi eljárás eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott költség. Ha a felsőoktatási intézmény az adott félévben magyar állami ösztöndíjas formában nem indította az érintett képzést, akkor a hallgatói kötelezettségvállalást az adott képzésre más felsőoktatási intézményekben megállapított költségek közül a legalacsonyabb figyelembevételével kell meghatározni.

(2)[24] Ha az (1) bekezdés alapján a költség nem meghatározható, az adott képzésre a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott legalacsonyabb összeg az irányadó.

(3)[25] A Hivatal a felvételi eljárás eredményeként képzést kezdő magyar állami ösztöndíjas hallgatók esetében az adott felvételi eljárásra vonatkozó felsőoktatási felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott költség alapján tartja nyilván a hallgatói kötelezettségvállalást.

(4)[26] A képzés költsége adatot a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása a FIR-en keresztül szerzi be.

(5) Szakváltás és a költségviselési forma változása esetén az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejébe és az igénybe vett állami (rész)ösztöndíj összegébe beleszámít a hallgató szakváltása előtti képzésén igénybe vett állami (rész)ösztöndíjjal támogatott tanulmányok ideje és állami (rész)ösztöndíja. A Hivatal az Nftv. 48/I. § (1) és (2) bekezdése szerint tájékoztatja a hallgatót a korábbi képzés tekintetében fennálló kötelezettségekről is.

(6)[27]

(7)[28]

(8)[29] Szakváltás esetén, valamint az önköltséges képzésről magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára átsorolás esetén a képzési és kimeneti követelmények másfélszeresének kezdő időpontja a kiinduló képzés kezdete.

(8a)[30]

(9) A felsőoktatási intézmények egyesülése vagy beolvadás esetén ha ugyanazon képzést több, az átalakulással érintett intézmény folytatott, akkor az átalakulást követően a hallgatónak a magyar állami (rész)ösztöndíjból származó kötelezettsége nyilvántartása szempontjából az önköltség nem emelkedhet.

(10)[31]

(11) A páratlan számú félévekből álló képzési idejű képzések esetében a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató számára az oklevélszerzési kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló időtartam számításakor abban az esetben, ha a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének számítása nem egész félévet (tört félévet) eredményez, a tört félévet egész félévnek kell tekinteni.

(12)[32]

(13)[33] Az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja szerinti kötelezettség teljesítése szempontjából a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányi időt a Hivatal napokban tartja nyilván. Az olyan tanulmányi félév, amely során a hallgató állami ösztöndíjat vesz igénybe, 150 nap hazai munkaviszony fenntartási kötelezettséget keletkeztet.

8. §[34] (1)[35] A Hivatal a döntését elektronikusan hozza meg, amely hiteles elektronikus iratnak minősül.

(2)[36]

9. §[37] (1)[38] Az Nftv. 48/Q. §-a szerinti részletfizetési kedvezmény iránti kérelem az Nftv. 48/P. § (1) bekezdése szerinti határozatban közölt esedékesség napjáig (visszatérítési kötelezettség határideje) nyújtható be. A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat tartalmazza a kérelem benyújtásának határidejét és módját.

(2)[39]

(3)[40] Részletfizetés során a részteljesítés háromhavi elmaradása esetén a fizetési könnyítés érvényét veszti, a fennálló teljes követelés annak járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. A Hivatal felszólítja az ügyfelet az elmaradt részösszegek, továbbá a fennmaradó tartozás teljes összegének tizenöt napon belüli megfizetésére. Ha a megjelölt időtartam eredménytelenül telik el, a Hivatal a végleges határozatot a Magyar Államot megillető igény érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt megküldi a NAV-nak a teljes visszatérítendő összeg behajtása érdekében.

(4) A részletfizetési időszakban felmerülő mentesítési tényekre alapozott mentesítést a Hivatal a fennálló tartozásra nyújt.

(5)[41]

(6) A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat tartalmazza a mentesítési kérelem benyújtásának módját és naptári napban megállapított határidejét.

(7)[42] A (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak mentességi ok fennállásának bizonyítására a kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

a)[43]

b)[44]

c) baleset esetén a kórházi zárójelentést vagy szakorvosi igazolást,

d)[45]

e)[46]

(7a)[47] Az iratokat a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató bemutatja a Hivatalnak, benyújtja a dokumentumok közjegyző által hitelesített másolati példányát, vagy az iratok egyszerű másolati példányának benyújtása mellett büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik azok hitelességéről.

(8)[48] A mentesítési kérelem benyújtásának a visszatérítési kötelezettséget megállapító végleges döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A teljesítési idő meghosszabbodik a mentesítésre irányuló eljárás időtartamával, ha a Hivatal a mentesítési kérelmet elutasítja vagy a mentesítésre irányuló eljárást megszünteti.

(9)[49] Az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig mentesítési kérelem nyújtható be.

(10) Az Nftv. 48/O. §-a szerinti tartós betegségre tekintettel mentesítésben az részesül, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fb) alpontja szerinti állapotát, illetve a magasabb összegű családi pótlékra jogosultságát tartós betegségére tekintettel igazolja.

(11)[50] Az Nftv. 48/O. §-a szerinti megváltozott munkaképességre tekintettel az mentesül, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti állapotát igazolja.

(12)[51]

10. §[52] (1)[53] A Hivatal a képzés befejezését megelőző időszakban az éves, továbbá az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti egyenlegközlő tájékoztatásában a hallgató képzésére és jogviszonyára vonatkozó adatokat a FIR-ben tárolt adatok alapján állapítja meg.

(2)[54]

(3)[55] Ha a Hivatal az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése szerinti egyenlegközlő tájékoztatásához a NAV-tól, a NEAK-tól, a Kincstártól, az állami foglalkoztatási szervtől a volt hallgató hazai munkaviszonyának időtartamára vonatkozóan azért nem kapott adatot, mert a volt hallgatót azok nem tudták beazonosítani, a Hivatal - az azonosítás sikerességére irányuló hiánypótlás eredménytelensége esetén - az egyenlegközlő tájékoztatásában arról tájékoztatja a volt hallgatót, hogy nyilvántartása szerint az adott évben nem tartott fenn hazai munkaviszonyt.

(4)[56] A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség származási országában történő teljesítési időszakáról naptári évre vonatkozó nyilatkozatot és ezt igazoló hiteles, magyar nyelvre lefordított dokumentumokat nyújt be a naptári évet követő február 28-ig. Ennek hiányában a Hivatal - a hiánypótlás eredménytelensége esetén - a származási országban történő munkavégzést nem veszi figyelembe.

(5) A Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáról az ügyfél naptári évre vonatkozó nyilatkozatot és ezt igazoló hiteles dokumentumokat nyújt be a Hivatalhoz a naptári évet követő február 28-ig.

11. §[57] A Hivatal az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárást a visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat véglegessé válását követő 120 napon belül egy alkalommal kezdeményezi.

4.[58]

12. §[59]

13. §[60]

14. §[61]

15. §[62]

16. §[63]

17. §[64]

18. §[65]

19. §[66]

5. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. §[67]

21. §[68]

22. §[69]

23. §[70]

24. §[71]

25. §[72]

6. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

26. §[73]

27. §[74]

28. §[75]

29. §[76]

30. §[77]

31. §[78]

32. §[79]

33. §[80]

7. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

34. §[81]

8. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

35. §[82]

36. §[83]

37. §[84]

9. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 20-25. § 2012. szeptember 2-án lép hatályba.

(3) A 6. §-nak megfelelő hallgatói képzési szerződést a 2012/2013. tanévben új belépő hallgatókra kell először alkalmazni.

39. §[85] E rendeletnek - a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 15-16. §-ával megállapított - 1. § (1) bekezdés a) pontját, 1. § (4) bekezdését, továbbá a 2. § (7) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában előírt kötelezettséget a Hivatal legfeljebb 2015. január 31-ig teljesíti.

40. §[86] E rendeletnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 75. §-ával megállapított 5. § (1) és (2) bekezdésében és 6-11. §-ában foglaltakat a folyamatban lévő eljárásokban és a már megállapított kötelezettség esetén is alkalmazni kell, valamint az 5/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. hatálybalépésekor fennálló kötelezettség teljesítési ideje alatt benyújtott kérelem alapján alkalmazni kell.

41. §[87] E rendeletnek a - felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított - 5/A. § (1)-(3) bekezdését, 9. § (9) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

42. §[88] E rendeletnek - a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított - 9. § (9) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a Hivatal a visszatérítési kötelezettséget a (volt) hallgató terhére 2019. december 31-ét követően állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A címet megállapította a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.30.

[2] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[3] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 29. § 1. pontja. Hatálytalan 2015.11.27.

[5] Megállapította a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.14.

[6] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2019.08.01.

[7] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 113. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[8] Megállapította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.17.

[9] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § e) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[11] Megállapította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.04.17.

[12] Módosította a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[13] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[14] Beiktatta a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[15] Hatálybalépését megelőzően megállapította a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[16] Módosította a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[17] Az alcím címét hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § e) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[18] Megállapította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 75. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.04.17.

[19] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatályos 2019.08.01.

[20] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 203. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] Az alcím címét hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § e) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[22] Megállapította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 75. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.04.17.

[23] Megállapította a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[24] Megállapította a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2016.12.17.

[25] Beiktatta a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[26] Megállapította a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 34. § b) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 34. § b) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[29] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § a) pontja. Hatálytalan 2017.12.23.

[31] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 34. § b) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 34. § b) pontja. Hatálytalan 2019.08.01.

[33] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[34] Megállapította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 75. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.04.17.

[35] Módosította a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[37] Megállapította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 75. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.04.17.

[38] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 405. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[40] Módosította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 34. § c) pontja. Hatályos 2019.08.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[42] Megállapította a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2015.11.27.

[43] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 405. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 405. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 405. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 405. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[47] Beiktatta a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2015.11.27.

[48] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 404. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[49] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[50] Módosította a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 28. § 2. pontja. Hatályos 2015.11.27.

[51] Hatályon kívül helyezte a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 29. § 2. pontja. Hatálytalan 2015.11.27.

[52] Megállapította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 75. § (6) bekezdése. Hatályos 2015.04.17.

[53] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.08.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 29. § 3. pontja. Hatálytalan 2015.11.27.

[55] Megállapította a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.08.01.

[56] Módosította a 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2016.12.17.

[57] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 404. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[58] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 29. § 4. pontja. Hatálytalan 2015.11.27.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[85] Beiktatta a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2014.03.14.

[86] Beiktatta a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 75. § (7) bekezdése. Hatályos 2015.04.17.

[87] Beiktatta a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[88] Beiktatta a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2020.01.01.

Tartalomjegyzék