Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 23. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában, valamint az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 8. §-ában,

a 8. alcím és a 2-4. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont a) alpontjában, 6., 11., 14. és 18. pontjában,

a 9. alcím és az 5. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Ha az előzetes ellenőrzést végző hatóság nem engedélyezi a szolgáltatásnyújtást a képesítés külön ellenőrzése nélkül az Etv. 41. § (3) bekezdés a) pontja alapján, akkor a 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák esetében a szolgáltatásnyújtó bejelentésnek tájékoztatást kell továbbá tartalmaznia

a) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezető képzés időtartamáról és tartalmáról,

b) ha szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor szakmai tapasztalatáról, továbbá

c) ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata megszerzését követően szakmai továbbképzésben vett részt, akkor a szakmai továbbképzéséről."

2. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/C. § (1) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az elismerési és a honosítási eljárás megindítására irányuló, az eljáró hatósághoz benyújtandó kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell)

"b) az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó eljárások kivételével az oktatási intézmény által kiállított okirat, így különösen tantárgyjegyzék, oklevélmelléklet, leckekönyv, tantárgyháló hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények, így különösen a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák sikeres teljesítését,

c) az a) és b) pontban megjelölt idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és

d) ha az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat megfizette."

3. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A résztanulmányok beszámítására irányuló kérelemhez - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratokat és azok hiteles fordítását kell csatolni. Az oktatási intézmény résztanulmányok beszámítása esetében és a továbbtanulási célú elismerési eljárás során nem hiteles fordítást és szakfordítást is elfogadhat, továbbá mentesítheti a kérelmezőt a fordítás benyújtásának kötelezettsége alól."

4. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/E. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha az adott szakma Magyarországon történő gyakorlásához hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása szükséges, az eljáró hatóság elfogadja a hatósági erkölcsi bizonyítványnak megfelelő olyan igazolást, amelyet a küldő állam vagy származási ország illetékes hatósága állított ki."

5. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó eljárások esetében benyújtandó iratokról nem szükséges hiteles fordítást benyújtani. Az Etv. IX. fejezetének hatálya alá nem tartozó eljárások esetében az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében - az 5/C. § (1) bekezdésétől eltérően -nem hiteles fordítást vagy szakfordítást is elfogad. Az eljáró hatóság honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletről nem kell fordítást benyújtani."

6. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 5/C. § (1) bekezdés b)-d) pontját, 5/C. § (5) bekezdését, 5/F. § (1) bekezdését, valamint 3. számú mellékletét megállapító rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

7. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a) 5/C. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az ügyfelet" szövegrész helyébe az "a kérelmezőt" szöveg,

b) 5/G. § (3) bekezdésében az "a származási" szövegrész helyébe a "valamely" szöveg

lép.

2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig, a köznevelésben legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év október 31. napjáig érvényesek.

(2) A kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítés vagy az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő) nyilvántartásából történő, az oktatási igazolvány érvényességének tényéről történő elektronikus adatszolgáltatás igazolja. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás az oktatási igazolvány érvényességének tényét igazolja."

10. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az oktatási igazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladatokat, az Oktatási Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszere (a továbbiakban: OKTIG-rendszer) fejlesztési és üzemeltetési feladatait, továbbá az oktatási igazolványok igénylésével és kibocsátásával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat az adatkezelő látja el."

11. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben

a) az oktatási igazolványok logisztikájával összefüggésben felmerülő feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.),

b) az oktatási igazolványok és érvényesítő matricák fizikai előállításával, igazolványok megszemélyesítésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Pénzjegynyomda Zrt.),

c) az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat adatfeldolgozóként az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Nektv.) meghatározott szerv,

d) az OKTIG-rendszer és az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer központi nyilvántartásának vezetését támogató informatikai szakrendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) közötti kapcsolat létrehozását és a NEK-rendszer alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatait az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.)

látja el."

12. § (1) A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adatkezelő az oktatási igazolvány tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.), az Nkt., valamint az Nftv. által meghatározott adatokról."

(2) A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás]

"a) az oktatási igazolvány igényléséhez szükséges, az Onytv.-ben, az Nkt.-ben és az Nftv.-ben meghatározott adatokat,"

(tartalmazza.)

13. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési, felsőoktatási intézmény tevékenységét önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében Magyarországon is folytatja, a vele tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló diákigazolványra akkor jogosult, ha a külföldi vagy nemzetközi nevelési-oktatási intézményt az oktatásért felelős miniszter nyilvántartásba vette és működését engedélyezte, vagy a külföldi felsőoktatási intézmény működését az eljáró hatóság engedélyezte."

14. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül az igénylő felület vagy az IAR használatával a pedagógusigazolvány igénylésének tényét rögzíti."

15. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § Az IdomSoft Zrt. az adatoknak a Nektv. szerinti feldolgozását követően továbbítja az igénylést a megszemélyesítő részére."

16. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Amennyiben a diákigazolvány jogosultjának kedvezményre való jogosultsága a KIR és FIR nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítható, az adatkezelő bejegyzi a diákigazolvány érvényesítését a nyilvántartásába. Amennyiben a jogosultság megszűnik, az adatkezelő a jogosultság megszűnésének időpontját jegyzi be a nyilvántartásba.

(2) A közreműködő intézmény a kiadott diákigazolványok érvényesítését érvényesítő matrica felragasztásával és az elektronikus érvényesítés érdekében az adatkezelő felé tett, a 36. § (6) bekezdésében meghatározott jelentéssel végzi el."

17. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az adatkezelő a 7. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt rendelkezés teljesítése érdekében a nyilvántartásából a kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából erre vonatkozó adatot szolgáltat az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak kérésére. Az adatközlés alapja a 35. § (1) és (2) bekezdése szerinti érvényesítésre vonatkozó adat. Az adatközlés eredményeként két érték keletkezik, miszerint az oktatási igazolvány érvényes vagy érvénytelen. Az adatközlés elektronikus úton történik."

18. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:

"38/A. § (1) A jogosult bejelenti az oktatási igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását a közreműködő intézménynek. A jogosult átadja a megrongálódott vagy a lejárt érvényességi idejű kártyát a közreműködő intézménynek.

(2) A közreműködő intézmény a bejelentés alapján az OKTIG-rendszerben az oktatási igazolványt érvényteleníti, a jogosult részére a 12. § szerinti igazolást ad ki, valamint a megrongálódott és lejárt érvényességi idejű kártyát megsemmisíti.

(3) Az adatkezelő az oktatási igazolvány érvénytelenítésének tényét a NEK-rendszer részére elektronikus úton küldi meg.

(4) A jogosult az oktatási igazolvány pótlása, cseréje iránti indokolt kérelmét a közreműködő intézményben nyújthatja be. A közreműködő intézmény a pótlás, csere érdekében az e rendeletben foglaltak szerint rögzíti a jogosult részére az új oktatásiigazolvány-igénylést."

19. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott diákigazolványok az arra való jogosultság megszűnéséig az e rendeletben szabályozott módon érvényesíthetőek. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott olyan diákigazolványok, amelyek oktatási azonosítószámot nem tartalmaznak, az e rendeletben meghatározott módon érvényesíthetők az azokra való jogosultság megszűnéséig, de legkésőbb 2020. március 31. napjáig."

20. § A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 1. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) specifikációnak megfelelő" szövegrész helyébe az "az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) szerinti" szöveg,

2. 2. §-ában, 6. § a), e), f) és g) pontjában, 8. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés a) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 19. § a) és b) pontjában, 24. § a) pontjában, 26. § (7) bekezdésében, 1. melléklet b) pontjában az "Nktv." szövegrész helyébe az "Nkt." szöveg,

3. 5. § (3) bekezdésében a "NISZ Zrt." szövegrész helyébe a "(2) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatfeldolgozók" szöveg,

4. 7. § (1) bekezdés b) pontjában az "a NISZ Zrt." szövegrész helyébe az "az 5. § (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatfeldolgozók" szöveg,

5. 7. § (1) bekezdés c) pontjában az "az e-közigazgatásért felelős miniszter részére" szövegrész helyébe az "a NEK-rendszerbe" szöveg,

6. 8. § (3) bekezdés c) pontjában az "azonosítóját," szövegrész helyébe az "azonosítóját, az igazolványon szereplő adatokat, az igazolvány érvényességének az állapotát," szöveg,

7. 10. § (1) bekezdés b) pontjában az "elveszett," szövegrész helyébe az "elveszett, eltulajdonított," szöveg,

8. 15. § (3) bekezdésében a "NEK-rendszer specifikációinak megfelelő" szövegrész helyébe a "Nektv. szerinti" szöveg,

9. 16. § (2) bekezdésében az "a NEK" szövegrész helyébe az "az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációja során kapott" szöveg,

10. 16. § (7) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében az "adatbázisban" szövegrész helyébe a "nyilvántartásban" szöveg,

11. 16. § (7) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében az "adatbázis" szövegrész helyébe a "nyilvántartás" szöveg,

12. 17. § (3) bekezdés a) pontjában az "a diákigazolvány e-igénylés kliens szoftver (a továbbiakban: igénylő felület)" szövegrész helyébe az "az OKTIG-rendszer" szöveg,

13. 18. § (3) bekezdés a) pontjában, 20. § (1) bekezdésében, 26. § (3) bekezdés a) pontjában az "igénylő felület" szövegrész helyébe az "OKTIG-rendszer" szöveg,

14. 22. §-ában és 27. §-ában a "székhelyét" szövegrész helyébe a "telephelye címét" szöveg,

15. 26. § (6) bekezdésében az "a KIR adatbázisában" szövegrész helyébe az "az adatkezelő nyilvántartásában" szöveg,

16. 32. §-ában az "igénylésre szolgáló felületen" szövegrész helyébe az "OKTIG-rendszerben" szöveg,

17. 32. §-ában az "az e-közigazgatásért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a NEK-rendszerbe" szöveg,

18. 34. § (5) és (6) bekezdésében a "rendszerrel" szövegrész helyébe a "rendszerklienssel" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 5. § (2a) bekezdése,

2. 6. § d) pontja,

3. 7. § (1) bekezdés a) pontja,

4. 8. § (3) bekezdés e) és g) pontja,

5. 8. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint 9. § b) és d)-g) pontjában a "tényét és" szövegrész,

6. 12. § (3) bekezdésében az "a 21. § (3) bekezdésében és" szövegrész,

7. 16. § (5) bekezdés a) pontjában a "vagy az adatkezelő által a közreműködő intézmény rendelkezésére bocsátott felület" szövegrész,

8. 16. § (8) bekezdése,

9. 17. § (3) bekezdés c) pontja, (4) és (6) bekezdése,

10. 18. § (3) bekezdés c) pontja,

11. 19. §-a,

12. 20. §-a,

13. 21. § (3) bekezdése,

14. 23. § a) pontjában az "és 65. § (9) bekezdésében" szövegrész,

15. 25. §-a,

16. 26. § (4), (7) és (8) bekezdése,

17. 34. § (1)-(3) bekezdése,

18. 36. § (4) bekezdésében az "a közreműködő intézmény költségén" szövegrész.

3. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

22. § A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Oktatási Hivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a felsőoktatási intézmény duális képzési szakmaigyakorlat-szervezési tevékenységét, a nyilvántartásában lévő duális képzési megállapodás, valamint a duális képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló belső gyakorlóhely nyilvántartási adatainak valódiságát, teljességét, megfelelőségét és jogszerűségét. Az Oktatási Hivatal az ellenőrzésben való közreműködésre felkérheti a szakmailag illetékes kamarát, illetve a Magyar Rektori Konferenciát. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatni kell a felsőoktatási intézmény fenntartóját."

23. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés - legkésőbb annak második félévétől kezdődően megkezdett - teljes duális formában folytatott idejére szól.

(5) Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződést szeptember 30-ig, keresztféléves képzés esetén február 28-ig kell megkötni. Ha a hallgató a képzést annak második félévétől kezdődően folytatja duális formában, a hallgatói munkaszerződést február 28-ig, keresztféléves képzés esetén szeptember 30-ig kell megkötni.

(6) Duális képzés esetén a szakmai gyakorlatnak a felsőoktatási intézmény épületében megvalósuló része is külső képzőhelynél megvalósuló gyakorlatnak tekintendő."

24. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében a "megállapodást" szövegrész helyébe a "megállapodást - a pedagógusképzés köznevelési intézményben végzett egyéni összefüggő gyakorlatát kivéve -" szöveg lép.

25. § Hatályát veszti a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 15. § (5) bekezdése, valamint

b) 17. § (3) bekezdés a) pontjában az "éjszakai munka, valamint" szövegrész.

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (1) (és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § d) pontja szerinti tartozás esetén a visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot,

a) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az oklevél megszerzését követően nem tart fenn az Nftv. 48/A. § b) pontja szerint hazai munkaviszonyt, akkor az oklevél kiállítása napjától számított huszadik év lejártát követő,

b) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató nem tart fenn az Nftv. 48/A. § c) pontja szerint hazai munkaviszonyt, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában meghatározott határidő lejártát követő,

az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás közlésétől számított hatvan napon belül hozza meg.

(2) Az Nftv. 48/A. § b)-d) pontja szerinti kötelezettség teljesítését az Nftv. 48/B. § (7) bekezdésében meghatározottakon felül képzésenként kell számítani azzal, hogy a hallgató számára kedvezőbb számítási módot kell alkalmazni a teljesítés során. A teljesített hazai munkaviszony napjait az adott napon fennálló valamennyi hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségbe be kell számítani."

27. § A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti kötelezettségét teljesíti, a Hivatal az oklevél kiállítása napjától számított hatvan napon belül közli a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból származó egyenlegét, valamint az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti kötelezettségeket, így különösen azt az időtartamot, ameddig hazai munkaviszonyt köteles fenntartani.

(2) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás közlésétől számított legfeljebb hatvanadik napon közli a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból származó egyenlegét, valamint az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti kötelezettségeket, így különösen azt az időtartamot, ameddig hazai munkaviszonyt köteles fenntartani."

28. § A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót azon féléve alatt, amelyet az Nftv. 47. § (6) bekezdése alapján a támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni, vagy amely alatt a hallgatói jogviszonya az Nftv. 45. §-a szerint szünetel, nem terheli visszatérítési kötelezettség, és ez a félév a hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe és a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének időtartamába nem számít be.

(3) Ha a képzési idő két félév és a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés képzési idejének másfélszeresét meghaladja az Nftv. 47. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatási idő, akkor az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzés határideje a támogatási idő vége.

(4) Ha a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti hazai munkaviszonyfenntartási kötelezettséget állapítanak meg, a hallgató kérheti, hogy a Hivatal a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség időtartamának kezdetét módosítsa a jogviszonya megszűnésének napjáról a módosító döntés véglegessé válásának napjára. A (volt) magyar állami ösztöndíjas kérelmét az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül nyújthatja be."

29. § A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/A. § (1) Az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony - párhuzamos képzés esetén az adott képzés - megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ebben az esetben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségének időtartama a hallgatói jogviszony - párhuzamos képzés esetén az adott képzés - megszűnését követő napon kezdődik.

(2) Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja szerinti időtartamon belül hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt vagy iskolarendszerű szakképzésben nappali tagozaton tanulói jogviszonyt létesít vagy tart fenn, kérelmére a Hivatal, a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.

(3) Az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja esetében a Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót évente tájékoztatja arról, hogy a volt hallgató milyen arányban teljesítette a hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó kötelezettségét."

30. § A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató tanulmányi útját, képzési adatait és a képzési idő alatt a személyes és lakcímadatait a felsőoktatási információs rendszeren (a továbbiakban: FIR) keresztül kapott adatok alapján tartja nyilván."

31. § A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig mentesítési kérelem nyújtható be."

32. § (1) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal a képzés befejezését megelőző időszakban az éves, továbbá az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti egyenlegközlő tájékoztatásában a hallgató képzésére és jogviszonyára vonatkozó adatokat a FIR-ben tárolt adatok alapján állapítja meg."

(2) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a Hivatal az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése szerinti egyenlegközlő tájékoztatásához a NAV-tól, a NEAK-tól, a Kincstártól, az állami foglalkoztatási szervtől a volt hallgató hazai munkaviszonyának időtartamára vonatkozóan azért nem kapott adatot, mert a volt hallgatót azok nem tudták beazonosítani, a Hivatal - az azonosítás sikerességére irányuló hiánypótlás eredménytelensége esetén - az egyenlegközlő tájékoztatásában arról tájékoztatja a volt hallgatót, hogy nyilvántartása szerint az adott évben nem tartott fenn hazai munkaviszonyt."

33. § (1) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-ában az "a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapba." szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe." szöveg lép.

(2) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 7. § (8) bekezdésében a "Ha a szakváltás nem felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg," szövegrész helyébe a "Szakváltás esetén" szöveg,

b) 7. § (13) bekezdésében az "Nftv. 48/A. § b) pontja és az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "Nftv. 48/A. § b) és c) pontja" szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (5) bekezdésében az "és az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettsége véglegessé vált döntésben megállapításra került" szövegrész,

b) 7. § (6), (7), (10) és (12) bekezdése,

c) 9. § (3) bekezdésében a "késedelmi pótlékkal növelt összegének" szövegrész.

5. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

35. § A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A doktori tanács)

"g) a doktori szabályzatban meghatározza a fokozatszerzés nyelvi követelményeit, amely jogosítvány átruházható a doktori iskola működési szabályzatára;"

36. § A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A doktori iskola működési szabályzata tartalmazhatja, figyelemmel a doktori szabályzatra, a doktori fokozatszerzés nyelvi követelményeit és a nyelvismeret igazolásának módját. A doktori iskola működési szabályzata meghatározza a nyelvi követelmények teljesítéséhez elfogadott valamennyi idegen nyelv felsorolását, valamint ebből a felsorolásból kijelölhet egy, a tudományterület műveléséhez elengedhetetlen olyan idegen nyelvet, amelynek ismerete a fokozatszerzéshez szükséges."

6. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

37. § A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő l) ponttal egészül ki:

(A Központ teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el, ennek keretében)

"k) tájékoztatja a képző felsőoktatási intézményt az elnyert ösztöndíjjal összefüggő, a felsőoktatási intézménynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3. melléklet IV. alcím 21. pontja szerinti, az ösztöndíjhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokról,

l) gondoskodik az ösztöndíjas szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszony felajánlásáról."

38. § Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A KÖB a miniszter által megbízott köznevelési és felsőoktatási vezetőkből és szakértőkből, a Központ által delegált szakértőkből, továbbá a Magyar Rektori Konferencia által a tanárképzés három fő területéről delegált szakértőkből álló legfeljebb tizenegy tagú testület. A KÖB állandó, a miniszter által megbízott tagja, a Központ elnöke. A KÖB elnökét a testület tagjai közül a miniszter bízza meg. Nem lehet a KÖB elnöke, aki a Központ elnöke."

39. § Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Az ösztöndíj program működési szabályzata magában foglalja)

"e) az ösztöndíj visszafizetésére engedélyezhető részletfizetés és mentesség szabályait."

40. § (1) Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában)

"a) gyógypedagógia alapképzési szakra, tanító alapképzési szakra vagy osztatlan tanárképzésben felvételt nyert vagy már tanulmányokat folytat,"

(2) Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában vállalja, hogy)

"ba) gyógypedagógia alapképzési szakon, tanító alapképzési szakon vagy tanárképzésben a záróvizsga teljesítését követő hat hónapon belül megszerzi oklevelét,"

(3) Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában vállalja, hogy)

"bb) az oklevél megszerzését követő hat hónapon belül e rendeletben foglaltak szerint a szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és tart fent a 11. § (1) bekezdésének megfelelően,"

41. § Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződést - a 11. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően - felmondhatja.

(2) A KÖB elnökének döntése alapján a Központ megszünteti az ösztöndíjas szerződést, ha az ösztöndíjas életkörülményeiben olyan, a hallgató által igazolt, az ösztöndíjas szerződés megkötését követően bekövetkezett változás történt, amire tekintettel önhibáján kívül pedagógus munkakörben nem alkalmazható.

(3) Megszűnik az ösztöndíjas szerződés, ha

a) a Központ a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti képzésre tekintettel kiállított oklevél megszerzését követő hat hónapon belül nem ajánl fel az ösztöndíjas végzettségének megfelelő pedagógus állást,

b) az ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a 11. § (1) bekezdése szerinti időtartam alatt megszünteti, vagy

c) az ösztöndíjas nem vállalja a pedagógus munkakörben történő alkalmazást."

42. § Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 12/A-12/C. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Az ösztöndíjas köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét kilencven napon belül visszafizetni

a) a 12. § (1) bekezdése szerinti esetben,

b) a 12. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben, vagy

c) ha a szerződést a Központ felmondja.

(2) A 12. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ösztöndíjas köteles a le nem dolgozott időtartamnak megfelelő összeget visszafizetni.

(3) Az ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli

a) a 12. § (2) bekezdése szerinti esetben,

b) a 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, vagy

c) ha a szerződés felmondásának oka a Központ szerződésszegése.

12/B. § A KÖB elnöke - az ösztöndíj program működési szabályzatában foglaltak szerint - az ösztöndíjas kérelmére engedélyezheti

a) az ösztöndíjas kötelezettségeinek szüneteltetését,

b) a visszafizetési kötelezettség részletekben történő teljesítését.

12/C. § A Központ fizetési felszólítást küld a volt ösztöndíjasnak a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében. A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a Központ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 102. § (3a) bekezdése alapján megkeresi az állami adó- és vámhatóságot a tartozás behajtása érdekében."

43. § Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezést a 2020/2021-es tanév első félévében és azt követően ösztöndíjas szerződést kötő hallgatókra kell alkalmazni."

44. § Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 8. §-ában a "fennáll" szövegrész helyébe a "nem szünetel" szöveg lép.

45. § Hatályát veszti az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a) 10. §-a,

b) 11. § (2) és (3) bekezdése.

7. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet] 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Az oktatási nyilvántartás, valamint a köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter határozza meg. Az oktatási nyilvántartáshoz és alrendszereihez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.

(2) A Hivatal az oktatási nyilvántartással, szakrendszereivel és alrendszereivel kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisokhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódóan saját kapacitásainak elégtelensége esetén olyan fejlesztéseket és szolgáltatásokat rendelhet meg, valamint olyan fejlesztésekhez járulhat hozzá, amelyek eredményeként létrejövő alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz mint szerzői művekhez fűződő felhasználási jogokat az átdolgozásra, továbbfejlesztésre is kiterjedően korlátlanul megszerzi."

47. § (1) A 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal ekvivalencia- és információs központként

hatósági jogkörében)

"aa) jogszabályban meghatározott körben elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá a szakképesítéseket és a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,"

(2) A 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan

a) statisztikai adatokat szolgáltat az Európai Bizottság részére,

b) a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóságként az Etv. 55. §-a szerint tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságát."

48. § Hatályát veszti a 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése.

8. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

49. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszámának megállapítását, módosítását a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi a Hivatalnál. A kérelemhez mellékelni kell a 2. mellékletben előírt feltételek meglétének igazolását."

50. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyében szereplő maximális hallgatói létszám módosítását a közösségi felsőoktatási képzési központ képviselője kérelmezi a Hivatalnál. A működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a (2) bekezdés a) és d) pontja szerinti mellékleteket nem kell csatolni."

51. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A diákotthon fenntartói jogának átadására a felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A diákotthon maximális férőhelyszámának módosítására a (3) bekezdés b) és c) pontját és a (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

52. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal a felsőoktatási intézménytörzsben nyilvántartja az alapító okiratban, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 3. melléklet I. alcímében, valamint a 6. melléklet 2. pontjában, továbbá az egyéb jogszabályban előírt adatokat."

53. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Azon eljárások esetében, amelyeknél mellékletként az eljárással összefüggő, a Hivatal által nyilvántartandó megállapodást is csatolni kell, ezen megállapodás adatainak nyilvántartásba vételéről a Hivatal az adott eljárás keretében dönt."

54. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétellel, annak módosításával, törlésével kapcsolatos végleges határozatát megküldi az ügyészség részére. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alapító okirat a Hivatal határozata véglegessé válásának napján lép hatályba."

55. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A 11. § (6) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetben a felsőoktatási intézmény duális képzési megállapodásainak, valamint a duális képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló, a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] szerinti belső gyakorlóhelyeinek nyilvántartásba vételét, a nyilvántartásba vett megállapodások és belső gyakorlóhelyek tekintetében bekövetkezett adatváltozásokat, a megszűnt megállapodások és belső gyakorlóhelyek törlését a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi."

56. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hivatal a fenntartói jog átadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi az új fenntartót. A (2) bekezdés c) pontja szerinti alapító okirat a fenntartói jog átadását érintő határozat véglegessé válásának napján lép hatályba."

57. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A FIR az Onytv.-ben meghatározott alrendszereket, valamint az ágazati vezetői információs alkalmazását (a továbbiakban: AVIR) és a végzett hallgatók pályakövetési rendszerét (a továbbiakban: DPR) tartalmazza. A FIR az Onytv. szerinti személyes adatokat, valamint a 6. mellékletben meghatározott személyesnek nem minősülő további adatokat, az AVIR és a DPR a miniszter által meghatározott, személyes adatnak nem minősülő adatokat tartalmazza."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A FIR-be adatot közöl:

a) a felsőoktatási intézménytörzs tekintetében a Hivatal, a fenntartó, a felsőoktatási intézmény és a diákotthon, a közösségi felsőoktatási képzési központ tekintetében annak képviselője;

b) a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs tekintetében a felsőoktatási intézmény;

c) a hallgatói személyi törzs tekintetében a felsőoktatási intézmény, valamint az Onytv. 6. § (4) bekezdése alapján a Diákhitel Központ, a Tempus Közalapítvány és a Klebelsberg Központ;

d) az (1) bekezdés szerinti további adatok tekintetében a 6. mellékletben meghatározott szerv, személy;

e) a felsőoktatási felvételi alrendszer tekintetében a felvételre jelentkező, a Hivatal és a felsőoktatási intézmény;

f) az AVIR tekintetében a Hivatal, a felsőoktatási intézmény, egyéb államigazgatási szervek;

g) a DPR tekintetében a Hivatal, a felsőoktatási intézmény, egyéb államigazgatási szervek."

58. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A FIR működéséhez szükséges informatikai rendszert úgy kell működtetni, hogy)

"d) a FIR a Hivatal által meghatározott szakmai specifikáció szerint biztosítani tudja

da) a felsőoktatási intézménytörzzsel kapcsolatos hatósági feladatok,

db) a felsőoktatási alkalmazotti és a hallgatói személyi törzzsel kapcsolatos feladatok,

dc) az oktatási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok,

dd) a felsőoktatási statisztikai adatközlési feladatok,

de) a felsőoktatási felvételi alkalmazással kapcsolatos feladatok és

df) az AVIR és a DPR alkalmazással kapcsolatos feladatok

ellátását;"

59. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A hallgatói, doktorjelölti jogviszony megszűnésének adatait a felsőoktatási intézmény a megszűnést követő tizenöt napon belül bejelenti a FIR-be."

60. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az oktató, kutató, tanár foglalkoztatása megszűnik, a felsőoktatási intézmény a jogviszony megszűnésének adatait a megszűnést követő tizenöt napon belül bejelenti a FIR-be."

61. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 12. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"12. Hallgatók, doktorjelöltek oktatási azonosító száma

32. § (1) Annak a hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt első alkalommal létesítő személynek, aki nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, a Hivatal a bejelentéstől számított tizenöt napon belül oktatási azonosító számot hoz létre, amelyről a felsőoktatási intézményt értesíti.

(2) Annak a hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt létesítő személynek, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, újabb oktatási azonosító szám nem adható ki.

(3) Ha a felsőoktatási intézmény oktatási azonosító szám nélkül jelenti be a hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt, de az adott személy az oktatási nyilvántartásban már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a Hivatal tizenöt napon belül értesíti a felsőoktatási intézményt az érvényes oktatási azonosító számról. Ha a hallgatónak, doktorjelöltnek az oktatási nyilvántartásban több különböző oktatási azonosító száma is van, akkor a Hivatal kijelöli az érvényes oktatási azonosító számot, amelyen nyilvántartja a hallgatót, doktorjelöltet, és erről a felsőoktatási intézményt értesíti.

(4) A felsőoktatási intézmény az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerén (a továbbiakban: TR) keresztül biztosítja a hallgató, doktorjelölt számára az oktatási azonosító száma megismerését.

(5) Ha a hallgató, doktorjelölt oktatási azonosító száma változik az oktatási nyilvántartásban, a hallgató, doktorjelölt törzslapján fel kell tüntetni a változás időpontját, valamint a továbbiakban érvényes oktatási azonosító és valamennyi korábbi oktatási azonosító számát is. A változás előtt keletkezett és lezárt iratokon nem kell átvezetni az új oktatási azonosító számot. A változás után keletkezett és a változást követően továbbvezetett iratokon már az új oktatási azonosító számot kell szerepeltetni. Az oktatási azonosító szám változásáról a felsőoktatási intézménynek a TR-en keresztül haladéktalanul tájékoztatnia kell a hallgatót, doktorjelöltet.

(6) Annak a volt hallgatónak, doktorjelöltnek a kérelmére, aki már nem áll jogviszonyban felsőoktatási intézménnyel, a Hivatal az oktatási azonosító számról igazolást állít ki. A kérelemben meg kell adni a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét. Ha a volt hallgatónak, doktorjelöltnek az adataiban a hallgatói, doktorjelölti jogviszonya megszűnése óta változás állt be, a jogviszony megszűnésének időpontja szerinti adatokat is meg kell adnia."

62. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 13. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"13. Oktatók, kutatók, tanárok oktatási azonosító száma

33. § (1) Annak az oktatói, kutatói, tanári jogviszonyt első alkalommal létesítő oktatónak, kutatónak, tanárnak (e §-ban a továbbiakban együtt: oktató), aki nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, a Hivatal a bejelentéstől számított tizenöt napon belül oktatási azonosító számot képez, és erről a felsőoktatási intézményt értesíti.

(2) Ha a felsőoktatási intézmény oktatási azonosító szám nélkül jelenti be az oktató alkalmazását, de az adott személy az oktatási nyilvántartásban már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a Hivatal tizenöt napon belül értesíti az érintett felsőoktatási intézményt az érvényes oktatási azonosító számról. Ugyanannak a személynek újabb oktatási azonosító szám nem adható ki. Ha az oktatónak az oktatási nyilvántartásban több különböző oktatási azonosító száma is van, akkor a Hivatal kijelöli az érvényes oktatási azonosító számot, amelyen a továbbiakban nyilvántartja az oktatót, és erről a felsőoktatási intézményt értesíti.

(3) A felsőoktatási intézmény a TR-ben biztosítja az oktató számára az oktatási azonosító számának megismerését.

(4) Ha az oktató oktatási azonosító száma változik az oktatási nyilvántartásban, a felsőoktatási intézmény alkalmazotti nyilvántartásába és a TR-be be kell jegyezni a változás időpontját, valamint a továbbiakban érvényes oktatási azonosító és a korábbi oktatási azonosító számát is.

(5) Annak a volt oktatónak a kérelmére, aki már nem áll foglalkoztatotti jogviszonyban felsőoktatási intézménnyel, a Hivatal az oktatási azonosító számról igazolást állít ki. A kérelemben meg kell adni a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét. Ha a volt oktatónak az adataiban a foglalkoztatotti jogviszonya megszűnése óta változás állt be, a jogviszony megszűnésének időpontja szerinti adatokat is meg kell adnia."

63. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 57. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A hallgató kérheti a felsőoktatási intézménytől a formális, a nem formális és az informális úton szerzett kompetenciáinak tantervi egység tanulmányi eredményeként történő elismerését (a továbbiakban: kompetenciaelismerés)."

64. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. A nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet."

65. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

(3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható."

66. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 68. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A felsőoktatási intézménynek az 5. melléklet 1. pont m) alpontjában és 2. pont m) alpontjában foglaltakat a 2020. szeptember 1-jét követően benyújtott alap- és mesterképzések szakindítási kérelmei esetében kell biztosítania.

(12) A (11) bekezdéstől eltérően a 2019. szeptember 1-jét követően létesített alap- és mesterképzések szakindítási kérelmei esetében a felsőoktatási intézménynek az 5. melléklet 1. pont m) alpontjában és 2. pont m) alpontjában foglaltakat biztosítania kell."

67. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 75. §-sal egészül ki:

"75. § (1) A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 63. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket a 2020. szeptember 1. napját követően kibocsátott szakértői véleményekre kell alkalmazni azzal, hogy a 2020. szeptember 1-jét megelőzően kibocsátott szakértői véleményeket a fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) fogyatékossága típusának megállapítására továbbra is alkalmazni kell.

(2) A Módr.-rel megállapított 15. § (7) bekezdését és a Módr.-rel módosított 3. mellékletet a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

68. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

69. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) és (4) bekezdésében az "alapító okiratot" szövegrész helyébe az "alapító okiratot (ennek hiányában az alapító okirat ilyen irányú módosításának szándékára vonatkozó fenntartói nyilatkozatot)" szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében az "egyházi felsőoktatási intézmény" szövegrész helyébe az "egyházi felsőoktatási intézmény, diákotthon" szöveg,

c) 11. § (6) bekezdésében a "formájának" szövegrész helyébe a "formában való indítására vonatkozó megállapodás vagy a duális képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló belső gyakorlóhely első alkalommal történő" szöveg,

d) 27. § (2) és (3) bekezdésében az "intézményi nyilvántartásban" szövegrész helyébe az "intézménytörzsben" szöveg,

e) 34. § (7) bekezdés c) pontjában az "azonosító" szövegrész helyébe az "oktatási azonosító" szöveg,

f) 36. § (2) bekezdés 1. pontjában, (5) és (12) bekezdésében, 37. § (3) bekezdés a) pontjában, 38. § (3) bekezdés c) pontjában, 40. § (5) bekezdés c) pontjában, 41. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés 2. pontjában, 42. § (1) bekezdés f) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdés b) pontjában a "hallgatói azonosító" szövegrész helyébe az "oktatási azonosító" szöveg,

g) 36. § (2) bekezdés 16. pontjában az "oktatói azonosítója" szövegrész helyébe az "oktatási azonosító száma" szöveg,

h) 41. § (2) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés e) pontjában, (3) bekezdés d) és f) pontjában, (4) bekezdés c) és g) pontjában, valamint (5) bekezdés e) és g) pontjában az "oktatói azonosító" szövegrész helyébe az "oktatási azonosító" szöveg,

i) 2. melléklet 8. pontjában az "eb)-ef) és f)-h" szövegrész helyébe a "cb)-cc) és d)-f)" szöveg,

j) 2. melléklet 9. pontjában az "a)-c), eb)-ef), f)-h) és k) alpontja, továbbá az 5-7." szövegrész helyébe az "a), b), cb)-cc), d-f), i) és k) alpontja, továbbá az 5-6" szöveg,

k) 4. melléklet 1. pont f) alpontjában a "művészeti szakközépiskolában" szövegrész helyébe a "szakgimnáziumban" szöveg,

l) 6. melléklet címében az "a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 3. mellékletében" szövegrész helyébe az "az Onytv.-ben" szöveg,

m) 6. melléklet 2. pontjában az "Az intézménytörzs" szövegrész helyébe az "A felsőoktatási intézménytörzs" szöveg

lép.

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 9. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában a "hallgató azonosító száma" szövegrész helyébe a "hallgató oktatási azonosító száma" szöveg,

b) 9. melléklet 1. pont 1.2-1.4. alpontjában a "hallgatói azonosító" szövegrészek helyébe az "oktatási azonosító" szöveg,

c) 9. melléklet 6. pont 6.5. alpontjában az "a tanári szakképzettséget megalapozó 50 kredites modul" szövegrész helyébe a "másik képzési terület alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializációjának" szöveg,

d) 9. melléklet 6. pont 6.5. alpontjában a "tanári szakképzettség megalapozásához szükséges 50 kredites modult elsajátította." szövegrész helyébe az "alapképzés szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializációját teljesítette." szöveg,

e) 9. melléklet 7. pont 1. alpont 1.4. pontjában és 8. pont 1.5. alpontjában a "Hallgatói azonosító" szövegrész helyébe az "Oktatási azonosító" szöveg

lép.

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 55. § 18. pontjában az "a korábbi munka- és egyéb tapasztalatok beszámításának, a nem formális, informális tanulással elsajátított kompetenciák elismerésének, beszámításának" szövegrész helyébe a "kompetenciaelismerés" szöveg lép.

70. § (1) Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 4/A. § (3) bekezdés d) pontja,

b) 8. § (4) bekezdésében a "nem megfelelő eredménnyel vagy" szövegrész,

c) 10. § (4) bekezdésében a "vagy nem megfelelő eredménnyel" szövegrész,

d) 22. § (2) bekezdés c) pontja,

e) 25. § (5) bekezdése,

f) 27. § (1) bekezdésében az "a 7. melléklet szerint képzett" szövegrész,

g) 32. § (7) bekezdése,

h) 54. § (9) bekezdése,

i) 1. melléklet 2. pont a) alpont aa) pontjában a "használatbavételi engedéllyel rendelkezik," szövegrész,

j) 1. melléklet 2. pont b) alpont bb) pontjában a "tanulmányi, kulturális lehetőségek, szabadidő eltöltését biztosító szolgáltatások tekintetében" szövegrész,

k) 1. melléklet 2. pont c)-e) alpontja,

l) 1. melléklet 7. pont a) alpontjában a " , c), d) és e)" szövegrész,

m) 7. melléklete,

n) 8. melléklete.

(2) Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja.

9. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

71. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet] 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

72. § A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletében foglalt táblázat E:22 mezőjében a "viselkedéselemező" szövegrész helyébe a "viselkedéselemző" szöveg,

b) 4. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében az "identitás" szövegrész helyébe az "örökség" szöveg, D:7 mezőjében az "Identity" szövegrész helyébe a "Heritage" szöveg,

c) 4. mellékletében foglalt táblázat E:10 mezőjében az "okleveles" szövegrész helyébe az "okleveles DocNomads" szöveg,

d) 4. mellékletében foglalt táblázat E:12 mezőjében az "okleveles" szövegrész helyébe az "okleveles Viewfinder" szöveg

lép.

10. Záró rendelkezések

73. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 68. § (1) bekezdése és a 69. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2019. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. §, a 27. §, a 29. §, a 31. §, a 33. § (2) bekezdése, a 35. §, a 36. §, a 63. §, a 69. § (3) bekezdése és a 70. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 40. § (1) és (2) bekezdése, a 43. § és a 65. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

74. § A 2-8. § a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

ABC
1.Képesítések megjelöléseHatóság kijelölése, amely a
riasztási mechanizmusban
közreműködik
A riasztási mechanizmusban
közreműködő hatóság döntése elleni
fellebbezést elbíráló másodfokú hatóság
2.Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges képesítés
Állami Egészségügyi Ellátó
Központ
egészségügyért felelős
miniszter
3.Állatorvosi képesítésNemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős miniszter
4.A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény szerinti nevelési-
oktatási tevékenységhez szükséges képesítés
Oktatási Hivataloktatásért felelős miniszter
5.A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény szerinti személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokhoz, valamint
a javítóintézeti ellátáshoz szükséges képesítés
Oktatási Hivatalgyermekek és az ifjúság
védelméért felelős miniszter
6.Az Etv. 55. § (4) bekezdése szerinti
közokirat-hamisítással érintett képesítés
Oktatási Hivataloktatásért felelős miniszter

"

2. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésekor, illetve maximális hallgatói létszámának meghatározásakor a működési engedélyben szereplő maximális hallgatói létszámot a felsőoktatási intézmény képzési helyeiként, a teljes idejű, a részidős képzés és a távoktatás tekintetében elkülönítve kell megállapítani."

2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A kérelmezett maximális hallgatói létszám akkor állapítható meg, ha

a) az oktató, kutató és tanári munkakörben alkalmazottak számát figyelembe véve - tekintettel az alkalmazottak elhelyezésének lehetőségeire is - teljesül az Nftv. 26. §-ában és 34. §-ában előírt követelmény;

b) az adott képzési helyen a rendelkezésre álló oktatásirányítási létszám (különösen a tanulmányi adminisztráció, életpálya és tanulmányi tanácsadás) - tekintettel az alkalmazottak elhelyezésének lehetőségeire is - eléri az adott képzési helyre megállapítani kért maximális hallgatói létszám 0,2%-át, de legalább 2 főt;

c) az adott képzési helyen a felsőoktatási intézmény rendelkezik a képzés lebonyolításához szükséges teremkapacitással, amelynek megállapítása során

ca) csak az oktatás céljára szolgáló és legalább 8 éven keresztül az intézmény kezelésében (használatában, vagyonkezelésében, tulajdonában) lévő épületek vehetők figyelembe,

cb) a képzésekhez egy tantermet hetente legfeljebb 60 órás időtartamra, ha a felsőoktatási intézményben a heti pihenőnapon is sor kerülhet képzésre, további 12 órás időtartamban lehet figyelembe venni azzal, hogy egy tantermet egy félévben legfeljebb 15 hét időtartamban lehet figyelembe venni,

cc) egy terem befogadóképessége legfeljebb annyi férőhely lehet, ahány m2 nagyságú a terem alapterülete, feltéve, hogy valamennyi férőhelyre asztal- (írótábla-) és székhasználat biztosított;

d) a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelem szerint az egyes képzéseken teljesül az Nftv. 17. §-a szerinti előírás;

e) a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelem szerint az esti vagy levelező munkarend szerinti képzéseken teljesül az Nftv. 108. § 3., illetve 25. pontja szerinti előírás;

f) az adott képzési helyen a szakmai gyakorlat feltételei biztosítottak;

g) az adott képzési helyen biztosított a tanulmányi és életpálya-tanácsadás;

h) az adott képzési helyen - egész tanévben való sportolást lehetővé tevő saját sportteremben vagy bérelt sportlétesítményben - biztosított a hallgatók legalább heti 2 óra időtartamú térítésmentes sportolásának lehetősége, kivéve, ha az adott képzési helyen nem kíván folytatni nappali vagy esti munkarend szerinti képzést;

i) az adott képzési helyen kialakított tanulótereken az internetelérés biztosított;

j) az adott képzési helyen a tanulmányaikat nappali munkarenden folytató hallgatók 10%-a, de legalább 10 fő számára szálláslehetőség rendelkezésre áll saját kollégium révén vagy az adott képzési helyen működő más szálláshelynyújtóval kötött, a Hivatal által nyilvántartásba vett megállapodás által biztosítva, kivéve, ha az adott képzési helyen nem folytat nappali vagy esti munkarend szerinti képzést;

k) az adott képzési helyen a hallgatók számára térítésmentesen rendelkezésre álló könyvtári infrastruktúra, illetve szolgáltatás keretében a könyvtári olvasóhelyek és számítógépes munkaállomások száma eléri az adott képzési helyre megállapítani kért maximális hallgatói létszám 4%-át."

3. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. pont m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Alapképzési szak indításának feltételei:)

"m) a képzés során külföldi részképzés, külföldi szakmai gyakorlat vagy szakdolgozat, diplomamunka külföldi készítése céljából a tantervbe épített, nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak (a továbbiakban: mobilitási ablak) áll rendelkezésre."

4. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok

további intézményi adatok)

"b) duális képzéssel kapcsolatos együttműködési megállapodásokról az együttműködő szervezet hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, adószáma, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a duális formában indított képzés, az együttműködő partner által fogadható hallgatók maximális száma;"

2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpont e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok

további intézményi adatok)

"e) magyar vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben, közös képzés keretében vagy az Nftv. 77. § (4) bekezdése alapján folytatott képzés tárgyában megkötött megállapodásokról az együttműködő felsőoktatási intézmény hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, esetleges nemzetközi kerete, a képzés neve; magyar és külföldi felsőoktatási intézménynek a 20. § (9) bekezdése szerinti képzése esetén a képzésnek a 2.5.1. pont szerinti - a megállapodásban meghatározott - adatai;

f) a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti duális képzéssel kapcsolatos belső gyakorlóhely hivatalos neve, címe, típusa, a duális formában indított képzés, a belső gyakorlóhely által fogadható hallgatók maximális száma;"

3. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2. pont 2.3. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok

Szakkollégiumok:)

"a) szakkollégium hivatalos neve, működési helye, típusa, esetleges roma szakkollégiumi minősítése;"

4. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közösségi felsőoktatási képzési központok:)

"a) a közösségi felsőoktatási képzési központként működő szervezet hivatalos neve (magyarul és idegen nyelven), rövidített neve, internetcíme, székhelye;"

5. Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 1. pontja.

5. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez

1. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 250. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCDEFGH
1.Képzési
terület
Képzési terület
angol nyelvű
megnevezése
Mesterképzési
szak
Osztatlan
szak
Mesterképzési
szak, osztatlan
szak angol
nyelvű
megnevezése
SzakképzettségMesterképzésben,
osztatlan
képzésben
szerezhető
szakképzettség
angol nyelvű
megnevezése
EKKR és
MKKR
szint)
250.tájépítészet
és
kertművészet
Landscape
Architecture
and Garden
Design
okleveles
tájépítész-
kertművész
Landscape
Architect
and Garden
Designer
7

Tartalomjegyzék