2020. évi CLVIII. törvény

a Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról[1]

A műszaki képzési terület, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezete, ezzel a Közép-Dunántúli Régió megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Pannon Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Pannon Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)[2] Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)[3]

2. §[4]

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)[5] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Pannon Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2)[6]

(3)[7]

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1)[8] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2)[9] Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7)[10] A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(8)[11] Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a tulajdonjog megszerzéséig az Egyetemet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében - az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető - ingyenes használati jog illeti meg.

5. § (1)[12]

(2)[13] Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3)[14]

6. §[15] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján - a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítása érdekében - az Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság - az állam tulajdonában álló - üzletrészeit (a továbbiakban: üzletrészek) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. szeptember 1. napjától az (1) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) Ha az Egyetem a tulajdonába adott üzletrészeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[16] A 3-6. § és az 1. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. § A 3. § (2) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, valamint a 6. § (8) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. §[17]

10. §[18]

11. §[19] Az 1. § (3) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1), (4) és (6) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, a 6. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CLVIII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI
HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2.BALATONALMÁDI0113/121/1kivett vízi sporttelep
3.BALATONALMÁDI1593/11/1kivett üdülő
4.BALATONALMÁDI15941/1kivett töltés
5.BALATONALMÁDI15951/1kivett hajóállomás
6.BALATONALMÁDI2721/201/1kivett vízi sporttelep
7.BALATONALMÁDI27411/1kivett üdülőépület, udvar
[20]
8.VESZPRÉM50441/1kivett egyetem
9.VESZPRÉM51181/1kivett beépítetlen terület
10.VESZPRÉM51201/1kivett beépítetlen terület
11.VESZPRÉM51211/1kivett étterem
11a.VESZPRÉM51221/1kivett kollégium
12.VESZPRÉM56001/1kivett kollégium udvar és gazdasági épület
13.VESZPRÉM5605/11/1kivett kollégium
14.VESZPRÉM56401/1kivett udvar, egyéb épület
15.VESZPRÉM56411/1kivett udvar, egyéb épület
16.VESZPRÉM56421/1kivett egyetem
17.VESZPRÉM5725/2/A/361/1lakás
18.VESZPRÉM6104/241/1kivett kutatóintézet
19.VESZPRÉM6104/251/1kivett telephely
19a.VESZPRÉM6104/261/1kivett, beépítetlen terület
19b.VESZPRÉM6104/26/A1/1földhasználati jog alapján
létesült épület, diákszálló
20.
21.ZALAEGERSZEG4815/31/1kivett víztároló
22.ZALAEGERSZEG4815/41/1kivett beépítetlen terület
23.ZALAEGERSZEG4815/51/1kivett főiskola
24.ZALAEGERSZEG4815/5/A1/1kivett irodaház
25.ZALAEGERSZEG4815/5/B1/1egyéb épület, kollégium
26.ZALAEGERSZEG4844/281/1kivett beépítetlen terület

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2021. évi VIII. törvény 98. §-a. Hatályos 2021.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 105. § a) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2021. évi VIII. törvény 105. § b) pontja. Hatálytalan 2021.05.01.

[5] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 50. § a) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[6] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 106. § a) pontja alapján.

[7] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 106. § b) pontja alapján.

[8] Módosította a 2021. évi CXLVII. törvény 50. § b) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[9] Hatálybalépése előtt megállapította a 2021. évi VIII. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.09.01.

[10] Beiktatta a 2021. évi VIII. törvény 99. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.01.

[11] Beiktatta a 2021. évi VIII. törvény 99. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.01.

[12] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 106. § c) pontja alapján.

[13] Hatálybalépése előtt megállapította a 2021. évi VIII. törvény 100. §-a. Hatályos 2021.09.01.

[14] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 106. § d) pontja alapján. A 2020. évi CLVIII. törvény 5. § (3) bekezdését a 2021. évi VIII. törvény 106. § d) pontja módosította. Ez a d) pont 2022.01.01-től nem lépteti hatályba a 2020. évi CLVIII. törvény 5. § (3) bekezdését (ami 2021.09.01-vel már hatályba lépett). Alaki végrehajthatatlanság okán az 5. § (3) bekezdése 2022.01.01-et követően is hatályos, de a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően az 5. § (3) bekezdését 2022.01.01. időponttal hatályon kívül helyeztük. A módosítás érvényessége kétséges.

[15] Hatálybalépése előtt megállapította a 2021. évi VIII. törvény 101. §-a. Hatályos 2021.09.01.

[16] Módosította a 2021. évi CI. törvény 188. § a) pontja. Hatályos 2021.06.29.

[17] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 106. § e) pontja alapján.

[18] Nem lép hatályba a 2021. évi VIII. törvény 106. § e) pontja alapján.

[19] Módosította a 2021. évi CI. törvény 188. § b) pontja. Hatályos 2021.06.29.

[20] Hatálybalépése előtt módosította a 2021. évi VIII. törvény 106. § f) pontja, valamint a 103. § (lásd: 11. melléklet 1-2. pont). Hatályos 2021.09.01.

Tartalomjegyzék