18/2020. (XII. 30.) PM rendelet

az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,-

a 12. § a) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § b) pontja tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdésében, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálat olyan hazai vagy más EGT-állambeli szervezettől fogadható el, amely a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti nemzeti akkreditáló testület e tevékenység elvégzésére akkreditált, valamint olyan szervezettől vagy személytől, amely vagy aki rendelkezik a feladat jellegéhez igazodó személyi és műszakitechnikai feltételekkel."

2. A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdése.

3. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása

3. § A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 49/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A borravaló kezelése akkor minősül a (2) bekezdés szerinti működési sajátosságnak, ha az a pénztárgép napi nyitása és zárása időpontja között a pénztároló eszközben lévő pénzkészlet és a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegének eltérését okozhatja. Ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti egyezésnek a pénztárgép zárása időpontjában kell fennállnia."

4. § Az R1.

1. 49/A. § (3) bekezdésében az "A (2) bekezdés" szövegrész helyébe az "A (2) és (2a) bekezdés" szöveg,

2. 78/C. §-ában a "2019. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2021. december 31-ig" szöveg

lép.

4. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

5. § Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) Az áruátengedést követő eljárások során az árunyilatkozat adatainak módosítására szolgáló nyomtatvány mintáját, illetve a kitöltésére vonatkozó útmutatót a 3. melléklet határozza meg.

(2) Az olyan elektronikus adatfeldolgozási eljárás során, ahol a nyomtatvány nem alkalmazható, továbbá a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés formájában tett árunyilatkozat, vagy egyszerűsített árunyilatkozat esetén az információcsere a vámhatóság által meghatározott egyéb módon is megvalósulhat."

5. A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása

6. § A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"n) nemzetközi közúti áruszállítási engedély: a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti közlekedési engedély,

o) EU katonai okmány: a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikk 51. pontja szerinti 302. sz. EU formanyomtatvány."

7. § (1) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vámeljárás során alkalmazandó korlátozó és tiltó rendelkezéseket a NATO és EU katonai okmány fedezetével szállított katonai és egyéb áru vámeljárás alá vonása során akkor nem kell érvényesíteni, ha az érintett árukat kötelékben és menetparanccsal szállítják, és ennek lehetőségét a fenti tiltást és korlátozást tartalmazó jogszabály biztosítja."

(2) Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a NATO okmánnyal, illetve EU katonai okmánnyal ellátott külföldi fuvarozó - engedélyköteles áruszállítás esetén - nem rendelkezik Magyarország területére való belépésre vagy kilépésre feljogosító nemzetközi közúti áruszállítási engedéllyel, e tényről a vámhatóság - ha a határátlépés helyszínén jelen van - soron kívül értesíti a katonai vámügyi szervet, amely igazolást adhat ki arról, hogy a szállítás nemzetközi katonai tevékenységgel összefüggésben történik. Az igazolás alapján a kiléptetést vagy a beléptetést el kell végezni."

8. § Az R2. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. § Az R2.

a) 1. §-ában, 3. § (2) bekezdésében, valamint 4. § (1) bekezdés c) pontjában a "NATO okmány" szövegrész helyébe a "NATO okmány, illetve EU katonai okmány" szöveg,

b) 2. § d) pontjában az "az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 4. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 23. § (1) bekezdésében" szöveg,

c) 2. § e) pontjában a "Vámtörvény 3. § 9. pontjában" szövegrész helyébe a "Vámtörvény 2. § 8. pontjában" szöveg,

d) 2. § h) pontjában az "a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendeletben" szövegrész helyébe az "a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendeletben" szöveg,

e) 3. § (4) bekezdésében a "Vámtörvény 58. §-át" szövegrész helyébe a "Vámtörvény 148. §-át" szöveg,

f) 3. alcíme címében a "NATO okmányhoz" szövegrész helyébe az "A NATO okmányhoz és az EU katonai okmányhoz" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében a "NATO okmányok" szövegrész helyébe a "NATO okmányok, illetve az EU katonai okmányok" szöveg,

h) 11. § (5) bekezdésében az "a külföldre" szövegrész helyébe az "az Európai Unión kívülre" szöveg

lép.

10. § (1) Hatályát veszti az R2. 5. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R2. 11. § (2) és (3) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. § 1. pontja és a 12. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § (2) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. § 2021. július 16-án lép hatályba.

12. § Hatályát veszti

a) az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet és

b) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet.

13. § Hatályát veszti a pénzügyminiszter közvetlen felügyelete alatt álló intézmények, valamint a Vám- és Pénzügyőrség honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról és szervezetéről szóló 23/1997. (VII. 18.) PM rendelet.

14. § (1) Az 1. § a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Az 5-9. § a 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2020. április 3-i (EU) 2020/877 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Varga Mihály s. k.,

pénzügyminiszter

1. melléklet a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

"2. melléklet a 13/2016. (IV. 29.) NGM rendelethez

A katonai vámügyi szerv általi hitelesítésre szolgáló bélyegző mintája

"

Tartalomjegyzék